Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
13Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
brahmayagyam

brahmayagyam

Ratings: (0)|Views: 439 |Likes:
Published by vikramgopal

More info:

Published by: vikramgopal on May 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/19/2013

pdf

text

original

 
brahmayagnam
oÉë¼rÉ¥É:
आचमनम
 
Achamanam
 
 
Face EastSit on a plank with a Panchapatram (or tumbler) in front, full of water and a spoon or UddharaNi.After uttering each of the following three mantras given below pour a few drops of water on your right palm and drink it
)
अत नम 
:
)
अनत नम 
:
)
गव नम 
;1) achyutAya namaha2) anantAya namaha3) govindAya namahauttering the name of 
श 
kesava, touch the right cheek with the right thumb anduttering the name of 
 
नरण 
nArAyaNa touch the left cheek with the right thumb.Similarly uttering each of the following names touch the part of the body indicated below with the finger shown against each: 
 Name of GodFingerPart of the Body
Madhava
मध 
ringRight eyeGovinda
गव 
ringLeft eyeViShNo
वषण 
IndexRight noseMadhusUdhana
मधसधन 
IndexLeft noseTrivikrama
ववम 
LittleRight eaVamana
मन 
LittleLeft eaSrIdhara
#धर 
middleRight shouldeHruShIkeSa
ह#कश 
middleLeft shouldePadmanAbha
पदनभ 
allBelly buttonDamodara
मर 
allHead
 
 
गणपत धनम
GaNapati dhyAnam
 
Gently hit the temple with the knuckles five times in all , once after each of the words(marked *) in the following sloka:
श,-बरधर-
*
वषण - 
*
शशण/ 
*
चतभ0जम   
*
स नन- 
*
त  स0वघनपशत
SuklAMbaradharaM * viShNuM * SaSivarNaM * chaturbhujam *
 prasanna vadanaM* dhyAyet sarvavighnopaSAntaye
णम
:
prAnAyAmaha
 
॥।
 
Touch the right nostril with the right thumb and the left nostril with the right ring finger and gently press the right thumb to close the gap on the right nostril and inhale throughthe left nostril with the following mantra:
ओ-भ
:
ओ-भ 
:
ओ 
óè 
स 
:
ओ-म 
:
ओ-जन 
:
ओ-तप 
:
ओ 
óè 
सम 
oM bhU: oM bhuva: oghum suva: oM maha: oM jana: oM tapa: oghum satyam Now close both the nostrils and hold the breath with the following mantra:
AÉåÇ 
iÉixÉÌuÉýiÉuÉUhrÉ
 
भग8  9 :9ध#म ।
ÍkÉrÉÉåý rÉÉå lÉ:þ mÉëcÉÉåýSrÉÉÿiÉç ||
oM tatsaviturvareNyaM bhargodevasyadhImahi
dhiyo yo naha prachodayAt
 Now leave the right thumb and exhale with the following mantra:
ओमप: त#:रस:ऽम?त- :   :भभ0:
:
स:रम  
om apo jyotIrasoamRutaM brahma BurBuva: SuvarOm ||
स-कलप 
 
:
 
samkalpaha
 
Keep the left palm on the right thigh with palm facing upwards and keep the closed right palm over the left palm and chant the following:
qÉqÉÉåmÉɨÉ-xÉqÉxiÉ-SËUiɤÉrɲÉUÉ ´ÉÏmÉUqÉåxuÉUmÉëÏirÉjÉ oɼrÉ¥ÉqÉç MüËUwrÉ || oÉë¼rÉ¥ÉlÉ rɤrÉ ||
mamopAtta-samasta-duritakShayadvArA SrIparamesvaraprIrtyarthaM brahmayagnam kariShye || brahmayagnena yakShye ||
 
now utter the following mantrA and wipe front and back of your palm with water :
 
ÌuɱÑSÍxÉý ÌuɱqÉå mÉÉýmqÉÉlÉþqÉ×ýiÉÉiÉ xÉýirÉqÉmÉþÍqÉ |
 vidyudasi vidyame pApmAnamRutAt satyamupaimi |With folded hands utter the following:
AÉÇ pÉÔ: iÉixÉÌuÉýiÉuÉUhrÉqÉ AÉÇ pÉÑuÉ: pÉaÉÉï SåýuÉxrÉþ kÉÏqÉÌWû | AÉóèxÉuÉþ: ÍkÉrÉÉåýrÉÉlÉ:mÉëcÉÉýSrÉÉÿ|AÉÇþ pÉ: iÉixÉþÌuÉiÉÑuÉUÿhrÉýqÉç pÉaÉÉïþ SuÉxrÉþ kÉÏqÉÌWû | AÉÇ pÉÑuÉ: ÍkÉrÉÉrÉÉålÉ: mÉëcÉÉýSrÉÉÿiÉ | AÉóxÉuÉþ:iÉixÉÌuÉýiÉuÉUhrÉqÉ pÉaÉÉï SåýuÉxrÉþ kÉÏqÉÌWû ÍkÉrÉÉåýrÉÉlÉ: mÉëcÉÉSrÉÉÿiÉ ||
oM bhUhu tatsaviturvareNyam oM bhuvaha bhargo devasya dhImahi |oghum suvaha dhiyoyonaha prachodayAt |oM bhUhu tatsaviturvareNyam bhargo devasya dhImahi | oM bhuvahadhiyoyonaha prachodayAt | oghum suvaha tatsaviturvareNyam oM bhuvaha bhargo devasya dhImahi dhiyoyonaha prachodayAt ||
uÉåSmÉÉUÉrÉhÉÇ /
vedapArAyaNaM
 
AÉÇ AýÎalÉqÉÏÿVû mÉÑýUÉÌWûþiÉÇ rÉý¥ÉxrÉþ SåýuÉqÉýÎiuÉeÉÿqÉ | WûÉiÉÉÿU U¦ÉkÉÉiÉþqÉqÉ | ( GauÉS: )
oM agnimILe purohitaM yagnasya devamRutvijam | hotAraM ratnadhAtamam( Rigvedaha )
CwÉå iuÉÉýeÉåï iuÉÉ uÉÉýrÉuÉþ:xjÉÉåmÉÉýrÉuÉ:xjÉ SåuÉÉ uÉ: xÉÌuÉiÉÉ mÉÉmÉrÉiÉÑý ´Éå¸þiÉqÉÉrÉý MüqÉhÉå | ( rÉeÉuÉïS: )
ishe tvorje tvAvAyavahasthopAyava:stha devo vaha savitA prArpayatuSreShThatamAya karmaNe | ( yajurveda: )

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
cmusha758329 liked this
cmusha758329 liked this
cmusha758329 liked this
vbabups liked this
sahasmriti liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->