Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
20Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Educaţia şi instruirea copiilor de 5-7 ani în grupele pregătitoare

Educaţia şi instruirea copiilor de 5-7 ani în grupele pregătitoare

Ratings: (0)|Views: 3,743 |Likes:
Published by teogea

More info:

Published by: teogea on May 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/29/2013

pdf

text

original

 
<html><META name="description"content="Aprobatde ConsiliulMinisteruluiEduca
ţ
iei
ş
i
Ş
tiin
ţ
eialRepubliciiMoldova "><META name="keywords"content="Curriculum preschooleducation generalobjectivesevaluationROMRMN T06"><title>Educa
ţ
ia
ş
iinstruirea copiilor de 5-7 aniîn grupele preg
ă
titoare </title><!--PICOSEARCH_SKIPALLSTART-->
Educa
ţ
ia
ş
i instruirea copiilor de 5-7 ani în grupele preg
ă
titoareCUPRINS
 Not
ă
de prezentareRepere conceptualeObiective educa
ţ
ionale generaleObiective de referin
ţă
, con
ţ
inuturi educa
ţ
ionale contexte; de înv
ăţ
are, strategii didacticeActivitatea artistico-plastic
ă
Activitatea muzical
ă
 
ş
i coregrafic
ă
Dezvoltarea literar 
ă
Comunicarea
ş
i dezvoltarea limbajuluiFormarea premiselor citit-scrisuluiFamiliarizarea cu mediul ambiantFamiliarizarea cu naturaPlai natalEduca
ţ
ia prin munc
ă
Formarea cuno
ş
tin
ţ
elor elementare din domeniul matematiciiFormarea culturii economice elementare Amenajarea
ş
i munca artistic
ă
Dezvoltarea motorieEduca
ţ
ia pentru s
ă
n
ă
tate a pre
ş
colarilor Sugestii metodologiceSugestii pentru evaluare. Criterii de evaluare a maturit
ăţ
ii
ş
colare Nivelurile optime de dezvoltare la debutul
ş
colar Bibliografie
NOTA DE PREZENTARE
Grupa preg
ă
titoare pentru
ş
coal
ă
are la baz
ă
o strategie
ş
i con
ţ
inuturi care nu copiaz
ă
modelele
ş
colare.Strategiile adoptate pentru educa
ţ
ia copiilor de 5-7 ani promoveaz
ă
un alt sistem decît cel de pîn
ă
acum. Este vorba despre o educa
ţ
ie individualizat
ă
, cu accentuate valen
ţ
e formative, în func
ţ
iede ritmul propriu de dezvoltare al fiec
ă
rui copil, de cerin
ţ
ele, capacit
ăţ
ile
ş
i nevoile sale.Curriculum-ul educa
ţ
iei copiilor din grupele preg
ă
titoare preconizeaz
ă
o nou
ă
abordare aeduca
ţ
iei pre
ş
colarului avînd ca fundament documentele interna
ţ
ionale
ş
i din
ţ
ar 
ă
în perspectivarespect
ă
rii drepturilor copilului:
Conferin
 ţ 
a mondial 
ă 
privind drepturile omului
(
1
993),
 Declara
 ţ 
iamondial 
ă 
a educa
 ţ 
iei pentru to
 ţ 
i
(
1
990),
 Declara
 ţ 
ia Forului Mondial privind educa
 ţ 
ia
(Dakar 2000),
 Legea înv
ăţă 
mîntului din Republica Moldova, Programul de dezvoltare a înv
ăţă 
mîntului în Republica Moldova
(2000-2005),
Concep
 ţ 
ia înv
ăţă 
mîntului, Concep
 ţ 
ia dezvolt 
ă 
rii sistemuluieduca
 ţ 
ional pre
 ş
colar în Re-publica Moldova
(
1
992) etc.
Curriculum-ul educa
 ţ 
iei
 ş
i instruirii copiilor de 5-7 ani în grupele preg 
ă 
titoare
este undocument
 
de stat destinat institu
ţ
iilor pre
ş
colare
ş
i primare, cadrelor didactice, pentru a realiza
Concep
 ţ 
ia dezvolt 
ă 
rii sistemului educa
 ţ 
ional pre
 ş
colar în Republica Moldova.
În acest document con
ţ
inuturile curriculare sînt grupate pe domenii de cunoa
ş
tere
ş
irealizate în conformitate cu noul Plan-cadru de înv
ăţă
mînt (grupa preg
ă
titoare de 5-7 ani). înCurriculum au fost incluse obiectivele generale, de referin
ţă
, con
ţ
inuturile educa
ţ
ionale, precum
ş
inivelurile optime de dezvoltare a copiilor la debutul
ş
colar.Obiectivele generale sînt obiective cu un grad ridicat de generalitate
ş
i de complexitate, carese repartizeaz
ă
pe arii curriculare
ş
i prev
ă
d formarea unor capacit
ăţ
i
ş
i atitudini specifice vîrstei pre
ş
colare.Obiectivele de referin
ţă
concretizeaz
ă
rezultatele scontate în func
ţ
ie de domeniile decunoa
ş
tere
ş
i urm
ă
resc progresia în performan
ţ
ele individuale ale copiilor de 5-7 ani. Pentrurealizarea lor se propun diverse con
ţ
inuturi
ş
i se sugereaz
ă
organizarea diferitelor tipuri de activit
ăţ
ispecifice vîrstei.Con
ţ
inuturile sînt mijloacele prin care se urm
ă
re
ş
te atingerea obiectivelor generale
ş
i dereferin
ţă
.
 
 Nivelurile optime de dezvoltare a copiilor pre
ş
colari, anexate la finele Curriculum-ului,specific
ă
cuno
ş
tin
ţ
e, competen
ţ
e
ş
i atitudini, precum
ş
i criterii de evaluare a debutului
ş
colar.Finalit
ăţ
ile înv
ăţă
mîntului pre
ş
colar vor fi orientate spre cele formulate în
 Legeaînv
ăţă 
mîntului:
-
 
asigurarea educa
ţ
iei pentru to
ţ
i copiii de 5-7 ani în institu
ţ
ii pre
ş
colare de diverse tipuri;-
 
formarea personalit
ăţ
ii copilului respectînd nivelul
ş
i ritmul propriu de dezvoltare;-
 
dezvoltarea la copil a cuno
ş
tin
ţ
elor, capacit
ăţ
ilor 
ş
i atitudinilor, care s
ă
-i permit
ă
integrarea înactivitatea
ş
colar 
ă
.
REPERE CONCEPTUALE
Scopul reform
ă
rii sistemului educa
ţ
ional în institu
ţ
iile pre
ş
colare rezid
ă
în creareacondi
ţ
iilor pentru dezvoltarea
ş
i valorificarea poten
ţ
ialului psihofiziologic
ş
i intelectual nativ alfiec
ă
rui copil.Procesul educa
ţ
ional al copiilor de 5-7 ani va fi orientat spre respectarea ritmului propriu dedezvoltare, spre satisfacerea necesit
ăţ
ilor cognitive, comunicative, socio-afective, motorii în parteneriat cu familia,
ş
coala
ş
i alte institu
ţ
ii sociale.E necesar ca educa
ţ
ia s
ă
aib
ă
caracter dinamic, s
ă
asigure dreptul copilului la joc
ş
i, prinaceast
ă
activitate de baz
ă
,
ş
i dreptul la educa
ţ
ie.Preg
ă
tirea copilului pentru a înv
ăţ
a înseamn
ă
accesul la educa
ţ
ia activ
ă
 
ş
i creativ
ă
, accesulla formele democratice specifice înv
ăţă
mîntului pre
ş
colar.Grupa preg
ă
titoare pentru
ş
coal
ă
are la baz
ă
tehnologii educa
ţ
ionale
ş
i con
ţ
inuturi care nu lecopiaz
ă
pe cele
ş
colare. Strategiile adoptate promoveaz
ă
un alt sistem decît cel de pîn
ă
acum,
ş
ianume educa
ţ
ie individualizat
ă
cu accentuate valen
ţ
e formative.Înv
ăţă
mîntul pre
ş
colar prevede centrarea pe copil. În centrul activit
ăţ
ilor educativ-instructive se afl
ă
cerin
ţ
ele individuale ale copilului
ş
i necesitatea stimul
ă
rii poten
ţ
ialuluiintelectual.Activit
ăţ
ile principale care trebuie promovate
ş
i sus
ţ
inute la aceast
ă
vîrst
ă
sînt comunicarea, jocul, activitatea practic
ă
cu obiecte
ş
i înv
ăţ
area.Prin intermediul
ş
i în cadrul acestor activit
ăţ
i fundamentale pentru copiii de 5-7 ani cadreledidactice se vor str 
ă
dui s
ă
formeze
ş
i neforma
ţ
iunile principale eviden
ţ
iate în psihopedagogie, carevizeaz
ă
: alegerea liber 
ă
, posedarea mijloacelor senzoriale
ş
i intelectuale etc. Jocurile
ş
i activit
ăţ
ilenu vor fi impuse copiilor. La realizarea lor cadrele didactice vor conta pe obiectivele-cadru
ş
i celede referin
ţă
prev
ă
zute pentru realizare, pe con
ţ
inuturile curriculare propuse pentru însu
ş
ire, penivelul intelectual al grupului de copii, pe tipul activit
ăţ
ii
ş
i condi
ţ
iile în care se efectueaz
ă
, pe particularit
ăţ
ile de vîrst
ă
ale copiilor. Activit
ăţ
ile colective vor fi incluse în programul de lucru pe parcursul zilei. Ele vor fi planificate
ş
i organizate astfel, încît s
ă
nu provoace surmenajul copiilor, cis
ă
impulsioneze
ş
i s
ă
generalizeze activitatea lor individual
ă
sau pe grupuri în zonele dejoc.Conceptul de educa
ţ
ie a copiilor în grupele preg
ă
titoare nu trebuie în
ţ
eles doar ca o reducerea vîrstei de
ş
colarizare, ci ca un ansamblu de demersuri în urm
ă
toarea perspectiv
ă
:
 
unicitatea copilului (copilul este unic, cu un ritm propriu de dezvoltare, cu poten
ţ
ialitatea sa, cucerin
ţ
ele sale);
 
abordarea copilului de 5-7 ani în continuitate fireasc
ă
de dezvoltare;
 
respectarea dreptului fundamental al copilului la joc
ş
i aducerea lui prin aceast
ă
activitate la ceade înv
ăţ
are;
 
 preg
ă
tirea copilului pentru a înv
ăţ
a la
ş
coal
ă
;
 
accesul copilului la educa
ţ
ie activ
ă
 
ş
i creativ
ă
;
 
accesul la formele democratice de educa
ţ
ie
ş
i instruire; sprijinirea dezvolt
ă
rii personalit
ăţ
ii îndevenire;
 
formarea aptitudinilor de
ş
colaritate (în baza urm
ă
torilor componen
ţ
i structurali: motiva
ţ
ional,opera
ţ
ional, de control
ş
i de autocontrol);
 
abordarea complet
ă
a posibilit
ăţ
ilor copilului din punct de vedere socio-emo
ţ
ional, cognitiv,estetic
ş
i psihomotor cu accent pe elementele formative;
 
formarea comportamentelor social, afectiv, cognitiv, verbal
ş
i motor.
 
Procesul educativ-
 
instructiv în grupa preg
ă
titoare se va efectua luînd în considera
ţ
ie particularit
ăţ
ile psihofiziologice ale copiilor de 5-7 ani, criza vîrstei, problemele tranzi
ţ
iei de la activitatea de joc la cea de înv
ăţ
are. In scopul realiz
ă
rii obiectivelor curriculare se vor crea condi
ţ
ii necesareatît pentru activitatea independent
ă
, cît
ş
i pentru cea colectiv
ă
a copiilor.Zonele (unghera
ş
ele) de joc vor fi amenajate cu juc
ă
rii
ş
i utilaj necesar pentru exercit
ă
ri,explor 
ă
ri, antren
ă
ri, jocuri dup
ă
anumite subiecte etc.Programul educa
ţ
ional va fi structurat pe domenii de cunoa
ş
tere.Programul s
ă
 pt
ă
mînal pentru grupele preg
ă
titoare stipuleaz
ă
num
ă
rul activit
ăţ
ilor obligatorii pentru o s
ă
 pt
ă
mîn
ă
. Tot aici sînt prev
ă
zute
ş
i activit
ăţ
ile op
ţ
ionale. Educa
ţ
ia civic
ă
, educa
ţ
ia pentrus
ă
n
ă
tate
ş
i cea ecologic
ă
se vor realiza zilnic în orele de primire, în cadrul momentelor de regim
ş
iîn timpul liber al copiilor. Alte activit
ăţ
i op
ţ
ionale (limbi modeme, ritmic
ă
, informatic
ă
) se vor organiza la alegerea copiilor cu sus
ţ
inerea financiar 
ă
a p
ă
rin
ţ
ilor.Copiii din grupele preg
ă
titoare vor avea pe parcursul anului de înv
ăţă
mînt vacan
ţ
e, care vor corespunde în timp
ş
i durata vacan
ţ
elor 
ş
colare.La nivel de unitate pre
ş
colar 
ă
(în
func
ţ
ie
de tipul ei), m baza planului-cadru propus de ME
Ş
 pentru clasele primare, pot fi elaborate diverse tipuri de programe de înv
ăţă
mînt.Propunem o variant
ă
de distribuire a activit
ăţ
ilor colective pe domenii de cunoa
ş
tere.
Domeniile de cunoa
ş
tereNr. Activit
ăţ
ilor(obligatorii)
Activit
ăţ
i artistico-plastice Activitatea muzical
ăş
i coregrafic
ă
Dezvoltarea literar 
ă
22
1
Comunicarea
ş
i dezvoltarea vorbiriiFormarea premiselor citit-scrisuluiFamiliarizarea cu mediul ambiantFormarea cuno
ş
tin
ţ
elor elementare din domeniulmatematicii2222Dezvoltarea motorie2
 Not 
ă 
:
Activit
ăţ
ile de limb
ă
român
ă
sînt obligatorii pentru alolingvi. La solicitarea p
ă
rin
ţ
ilor  pot fi organizate
ş
i activit
ăţ
i de limbi str 
ă
ine.
OBIECTIVE EDUCA
Ţ
IONALE GENERALE
Obiectivul fundamental al educa
ţ
iei
ş
i instruirii pre
ş
colarilor de 5-7 ani este dezvoltarea personalit
ăţ
ii. Potrivit acestuia, procesul educa
ţ
ional în grupele preg
ă
titoare, indiferent de loculafl
ă
rii lor (gr 
ă
dini
ţă
,
ş
coal
ă
), va fi orientat spre: respectarea ritmului propriu de dezvoltare a fiec
ă
ruicopil, dezvoltarea fizic
ă
armonioas
ă
, satisfacerea necesit
ăţ
ilor afective, dezvoltarea sferei cognitive,stimularea activit
ăţ
ilor dominante (jocul; comunicarea)
ş
i formarea premiselor activit
ăţ
ii deînv
ăţ
are.Procesul de dezvoltare a personalit
ăţ
ii copiilor va fi orientat spre: formarea culturii spirituale
ş
i a celei fizice.Obiectivele generale includ:
Comportamentul socio-afectiv
 — Formarea calit
ăţ
ilor morale
ş
i dezvoltarea afectivit
ăţ
ii. — Dezvoltarea emo
ţ
iilor, sentimentelor, intereselor, motiva
ţ
iei, autocontrolului. — Formarea tr 
ă
s
ă
turilor pozitive de caracter, a priceperii de a accepta
ş
i de a respectanormele de comportare
ş
i comunicare în familie
ş
i societate. — Cultivarea disciplinei con
ş
tiente, a priceperii de a în
ţ
elege obliga
ţ
iile
ş
i drepturile sale.
 — 
Cultivarea compasiunii, cordialit
ăţ
ii, m
ă
rinimiei, onestit
ăţ
ii, modestiei, a respectului pentru adul
ţ
i
ş
i pentru munca lor. — Formarea priceperii de a aprecia din punct de vedere moral
ş
i civic comportamentul propriu
ş
i pe cel al colegilor.

Activity (20)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
manpetre liked this
Viktor Umanskii liked this
Nicoleta Poiana liked this
cristina_1990 liked this
ionut_tesu liked this
ditza10 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->