Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Naser Oric Nepravomocna Presuda (Srebrenica & Bratunac)

Naser Oric Nepravomocna Presuda (Srebrenica & Bratunac)

Ratings:
(0)
|Views: 356|Likes:
Prvostepena (nepravomocna) presuda Haskog tribunala. Predmet: Naser Oric. / Srebrenica, Bratunac.
Prvostepena (nepravomocna) presuda Haskog tribunala. Predmet: Naser Oric. / Srebrenica, Bratunac.

More info:

Categories:Types, Research, Law
Published by: Srebrenica Genocide Library on May 06, 2010
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

10/24/2012

 
predmet br.: IT-03-68-T 30. juni 2006
UJEDINJENENACIJE
 Predmetbr.
 
IT-03-68-TDatum: 30. juni 2006.
Me
đ
unarodni sud za krivi
č
no gonjenje osobaodgovornih za teška kršenja me
đ
unarodnoghumanitarnog prava na teritoriji bivšeJugoslavije po
č
injena od 1991. godine
 
Original: Engleski
PRED PRETRESNIM VIJE
Ć
EM IIU sastavu: sudija Carmel Agius, predsjedavaju
ć 
isudija Hans Henrik Brydensholtsudija Albin EserSekretar: g. Hans HolthuisPresuda od: 30. juna 2006.TUŽILACprotivNASERA ORI]APRESUDATužilaštvo:
 g. Jan WubbenG
đ
a Patricia Viseur Sellersg. Gramsci Di Faziog
đ
a JoAnne Richardsong. José Doria
Odbrana:
 G
đ
a Vasvija Vidovi}g. John Jones
 
Prijevod 
iPredmet br.: IT-03-68-T 30 juni 2006.
SADRŽAJI. UVOD 1
 
A.
 
O
PTUŽENI
1
 
B.
 
S
AŽETAK OPTUŽBI
2
 
1. Optužbe za ubistvo i okrutno postupanje 2
 
2. Optužbe za bezobzirno razaranje 3
 
II. OPŠTA RAZMATRANJA U VEZI S OCJENOM DOKAZA 5
 
A.
 
O
PŠTA PITANJA U VEZI S PRIHVATANJEM DOKAZA
5
 
B.
 
A
UTENTI
Č
NOST DOKAZNIH PREDMETA
8
 
1. Prigovori optužbe na prihvatanje dokumenata koje je predložila odbrana 8
 
2. Prigovori odbrane na prihvatanje dokumenata koje je predložila optužba 9
 
(a) Prigovori koji se zasnivaju na nepostojanju ili nedostatku kontinuiteta nadzora 9
 
(b) Prigovori na dokazne predmete koji nisu predo
č
eni nijednom svjedoku 10
 
(c) Prigovori u vezi s prirodom dokumenta 11
 
i. Kompjuterski dokumenti 11
 
ii.
'
Lista podataka o borbenom djejstvu
'
2. korpusa ABiH 11
 
(d) Prigovori zasnovani na izvoru dokumenta 12
 
i. Dokumenti koji potje
č
u iz Kancelarije za vezu Republike Srpske 12
 
ii. Dokumenti dobiveni od Biroa Vlade Republike Srpske za odnose saMe
đ
unarodnim sudom 13
 
iii. Dokumenti iz "sokola
č
ke zbirke" 14
 
iv. Dokumenti iz osporenog izvora u Banjaluci 16
 
v. Dokumenti dobiveni od 'Pravnog projektnog centra' u Beogradu 16
 
vi. Dokumenti dobiveni od Obavještajno-bezbjednosne službe Republike Srpske 17
 
vii. Dokumenti dobiveni od Nizozemskog instituta za ratnu dokumentaciju i odNizozemske evangelisti
č
ke crkve 18
 
(e) Prigovori koji se zasnivaju na intrinzi
č
nim faktorima 19
 
i. Dokazni predmet P84 19
 
ii. Dokazni predmeti P328 i P329 19
 
iii. Dokazni predmeti P598 i P598.1 21
 
(f) Zaklju
č
ci vještaka za rukopis i potpise 22
 
C.
 
P
RIGOVORI U VEZI S NEISPUNJAVANJEM OBAVEZA TUŽIOCA IZ PRAVILA
68
 
P
RAVILNIKA
26
 
1. Neobjelodanjivanje dokumenata u vezi s Nurifom Rizvanovi
ć
m 26
 
2. Opšti zaklju
č
ci u vezi s pravilom 68 27
 
III. OPŠTI PREGLED 29
 
A.
 
K
ONTEKST SUKOBA U
B
OSNI
H
ERCEGOVINI
29
 
1. Doga
đ
aji koji su doveli do nezavisnosti Bosne i Hercegovine 29
 
2. Plan o stvaranju nove srpske države 30
 
3. Izbijanje oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini 31
 
B.
 
P
ODRU
Č
JE
S
REBRENICE
:
 
P
OSEBNI POLITI
Č
KI
,
VOJNI I HUMANITARNI KONTEKST PREDMETA
32
 
1. Opšti podaci 32
 
2. Porast napetosti na podru
č
 ju Srebrenice 32
 
3. Preuzimanje kontrole nad Srebrenicom od strane snaga bosanskih Srba i njeno ponovnozauzimanje od strane bosanskih Muslimana 35
 
4. Srebrenica pod opsadom 36
 
(a) Vojna situacija u Srebrenici i na podru
č
 ju oko Srebrenice 36
 
(b) Humanitarna situacija u Srebrenici i na okolnom podru
č
 ju 38
 
(i) Priliv izbjeglica 38
 
(ii) Nestašica hrane i vode 38
 
(iii) Zdravstveni, higijenski i drugi životni uslovi 39
 
(c) Ponovno uspostavljanje strukture vlasti u Srebrenici 40
 
 
Prijevod 
iiPredmet br.: IT-03-68-T 30 juni 2006.
(d) Dolazak UNPROFOR-a na to podru
č
 je 40
 
5. Srebrenica kao 'zašti
ć
ena zona' 41
 
IV. STRUKTURA VOJNIH I CIVILNIH VLASTI U SREBRENICI 42
 
A.
 
F
ORMIRANJE ORUŽANIH SNAGA U
B
OSNI I
H
ERCEGOVINI
42
 
1. Nacionalna razina 42
 
2. Regionalni nivo 44
 
B.
 
S
NAGE BOSANSKIH
M
USLIMANA NA PODRU
Č
JU
S
REBRENICE
45
 
1. Karakteristike 45
 
2. Evolucija snaga bosanskih Muslimana na podru
č
 ju Srebrenice 47
 
(a) Od Štaba TO Srebrenica do Štaba Oružanih snaga Srebrenica 47
 
(b) Pokušaji da se spoje snage u isto
č
noj Bosni 51
 
(i) Formiranje i razvoj subregije 51
 
(ii) Nurif Rizvanovi
ć
i Drinska divizija 52
 
(c) Geografski raspršena komandna struktura 54
 
(i) Heterogenost lokalnih borbenih grupa bosanskih Muslimana u isto
č
noj Bosni 54
 
(ii) Uporedno postojanje Opštinskog štaba TO Srebrenica u Tuzli 60
 
(d) Vojna vlast u Srebrenici poslije demilitarizacije 60
 
3. Vojna policija 61
 
(a) Formiranje jedinica vojne policije na republi
č
kom i regionalnom nivou 61
 
(b) Nadležnost vojne policije 62
 
(c) Vojna policija u Srebrenici 64
 
(i) Organizacija Vojne policije u Srebrenici 64
 
(ii) Djelovanje vojne policije u Srebrenici u razdoblju od jula 1992. do marta 1993. 65
 
4. Veza 66
 
(a) Pregled 66
 
(b) Relevantne strukture 67
 
(c) Veze unutar Srebrenice 68
 
(d) Veza s podru
č
 jem van Srebrenice 69
 
(e) Zaklju
č
ak 70
 
5. Zaklju
č
ak u vezi sa strukturom vojnih vlasti u Srebrenici prije demilitarizacije 70
 
C.
 
S
TRUKTURA CIVILNIH VLASTI U
S
REBRENICI
71
 
1. Ratno predsjedništvo Opštine Srebrenica 71
 
(a) Formiranje i sastav 71
 
(b) Funkcionisanje 73
 
2. Civilna policija 73
 
D.
 
P
RAVOSUDNI SISTEM
75
 
1. Mjerodavno pravo 75
 
2. Struktura sudstva u SFRJ 76
 
3. Struktura sudstva na podru
č
 ju Srebrenice u razdoblju od aprila 1992. i jula 1995. 77
 
(a) Od aprila do septembra 1992. 77
 
(b) Od septembra 1992. do juna 1993. 78
 
(i) Vojni sudovi 78
 
(ii) Civilni sudovi 79
 
(c) Od juna do decembra 1993. 80
 
(d) Od januara 1994. do februara 1995. 82
 
(e) Od februara do juna 1995. 82
 
E.
 
O
DNOS IZMEÐU VOJNIH I CIVILNIH VLASTI
83
 
V. NADLEŽNOST NA OSNOVU
Č
LANA 3 STATUTA 85
 
A.
 
M
JERODAVNO PRAVO
85
 
1. Preliminarni uslovi 85
 
2.
Č
etiri uslova iz predmeta
Tadi
ć 
87
 
3. Dodatni uslovi na osnovu zajedni
č
kog
č
lana 3 87
 
B.
 
O
CJENE
87
 

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Mate Gojakovic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->