Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
5Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Presentation 1

Presentation 1

Ratings: (0)|Views: 1,581|Likes:
Published by adidasex262

More info:

Published by: adidasex262 on May 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, PPT, TXT or read online from Scribd
See More
See less

12/18/2012

pdf

text

original

 
ËÅÊÖ -1
Ýðõ ç¿éí òóõàé îéëãîëò ¯íäñýí õóóëü áà õ¿íèé ýðõ
 
Ò
¿ëõ¿¿ð ¿ã:
Ýðõ ç¿é, ýðõ ç¿éí õýì õýìæýý, ýðõç¿éí õàðèëöàà, ýðõ ç¿éí ýõñóðâàëæ
 
Ñóäëàõ
ý
õ
ñ
óðâàëæ
Í
 îì, ñóðàõ áè÷èã
Áèçíåñèéí ýðõ ç¿é
(áèçíåñ ýðõëýã÷äýä çîðèóëñàí ãàðûíàâëàãà)
Õóóëü ç¿éí ¿íäýñíèé òºâ. ÓÁ., 2003 îíÁèçíåñèéí ýðõ ç¿é. Ä.Ä¿ãýðæàâ ÓÁ., 2001 îíÁèçíåñèéí ýðõ ç¿é.
Ò
.̺íõæàðãàë, Ö.ÖîëìîíÓÁ., 2000 îíÈðãýíèé ýðõ ç¿é
Ò
.̺íõæàðãàë. ÓÁ., 2003 îíÈðãýíèé ýðõ ç¿éí ¿íäñýí àñóóäàë Ä.
Í
àðàí÷èìýã.ÓÁ., 1999

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->