Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Yilmaz Erdogan - Hijyenik Asklar

Yilmaz Erdogan - Hijyenik Asklar

Ratings: (0)|Views: 776|Likes:
Published by floody
Yilmaz Erdogan - Hijyenik Asklar
Yilmaz Erdogan - Hijyenik Asklar

More info:

Published by: floody on May 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/08/2013

pdf

text

original

 
H
İ
JYEN
İ
K A
Ş
KLAR Y
ı
lmaz Erdo
ğ
an 1968 y
ı
l
ı
nda Hakkari'de do
ğ
du.
İ
lk, orta ve lise ö
ğ
renimini Ankara'da yapt
ı
.Tiyatroya 1987 y
ı
l
ı
nda Nöbetçi Tiyatro'da amatör oyuncu olarak ba
ş
lad
ı
. 1988 y
ı
l
ı
ndaGüldü
ş
ündürü Tiyatrosu'nu, 1994 y
ı
l
ı
nda Necati Akp
ı
nar'la birlikte BKM Oyuncular 
ı
'n
ı
 kurdu.Kanuni Sultan Süleyman ve Rambo, Kad
ı
nl
ı
k Bizde Kals
ı
n, Otogargara, Cebimde Kelimeler,Sen Hiç Ate
ş
 böce
ğ
i Gördün mü ve Bana Bir 
Ş
eyhler Oluyor adl
ı
tiyatro oyunlar 
ı
n
ı
n yan
ı
s
ı
ra birçok televizyon dizisi yazd
ı
.
İ
lk uzun metrajl
ı
filmi Vizontele (2000). en çok izlenen Türk filmi oldu. Ya
ş
amöyküsü Muhsin K 
ı
z
ı
lkaya taraf 
ı
ndan Y
ı
lmaz ad
ı
yla kitapla
ş
t
ı
ı
ld
ı
.Hüzünbaz Sevi
ş
meler, Kad
ı
nl
ı
k Bizde Kals
ı
n, Kay
ı
 p Kentin Yak 
ı
ş
ı
kl
ı
s
ı
, HaybedenGerçeküstü Konu
ş
malar ve Anlad
ı
m yazar 
ı
n di
ğ
er kitaplar 
ı
d
ı
r.Zaman içinde kendisine birçok ödül verilmi
ş
tir.Y
ı
lmaz Erdo
ğ
anHijyenik A
ş
klar 
İ
çindekiler Hikayeden bir merhaba yaz
ı
s
ı
9Ekmek, kola, soda ve gazete için 14Geyik muhabbetinin kökleri 20Hijyenik a
ş
klar 25Kendini doland
ı
rmak 29O geceler... o sabahlar 33
İ
yi, kötü, salak 37Ho
ş
geldiniz 40Kurtar 
ı
lan 44
İ
yi yaln
ı
zl
ı
klar 49Sizi tan
ı
yabilir miyiz? 54Bahçemdeki erik a
ğ
ac
ı
61
ı
ı
lgan 65Benim zavall
ı
harflerim 70Selahattin dedemin ad
ı
yd
ı
74Do
ğ
um günü 17 a
ğ
ustos 79Demir somyan
ı
n alt
ı
ndan 83Al
ı
nyaz
ı
s
ı
n
ı
n ke
ş
fi 87Devrimler, kar 
ş
ı
devrimler, isyanlar üzerineiçinde gerçek pay
ı
bulunan
ş
akalamalar 97Art
ı
k seninle duramam 105Vatan 112Her ya
ş
tan ya
ş
ı
tlar 
ı
m 117O Sezen 123Y
ı
ld
ı
z Hoca ile Neni Memet 127Futbol ve cilveleri üzerine 131Futbol ve Sergen üzerine 136Y
ı
lmaz Erdo
ğ
an'dan milli mektup 141Milli mektup için televizyonla milli ba
ğ
lant
ı
149Milenyum sebebiyle yüzy
ı
l sonras
ı
na mektup 152Yediler için 155Yay
ı
n notu: Y
ı
lmaz Erdo
ğ
an, Aktüel dergisinde Gürbüz Vural imzas
ı
yla "YavrunuBilinçlendir Bayan" ba
ş
l
ı
ğ
ı
alt
ı
nda uzun bir süre yaz
ı
lar yazd
ı
. Bu kitaptaki yaz
ı
lar 
ı
n bir k 
ı
sm
ı
 
 
 bu yaz
ı
lar ile Vatan gazetesinde yay
ı
mlanan yaz
ı
lardan olu
ş
maktad
ı
r. Baz
ı
lar 
ı
ise ilk kezyay
ı
mlanmaktad
ı
r.Hikayeden bir merhaba yaz
ı
s
ı
 Siz bu sat
ı
rlar 
ı
okudu
ğ
unuz s
ı
rada, ben çoktan ilk yaz
ı
m
ı
yazm
ı
ş
ve pürüzsüz bir heyecaniçinde, yaz
ı
n
ı
n yaratt
ı
ğ
ı
etkileri merak ediyor olaca
ğ
ı
m. Acaba okunmu
ş
muydu? Daha daönemlisi be
ğ
enilmi
ş
miydi? Yoksa
ş
u anda ben, ilk paragrafta okur taraf 
ı
ndan terkedilmi
ş
 öksüz cümlelerin gariban yazan m
ı
yd
ı
m? Bu yaz
ı
y
ı
okurken ba
ş
ka
ş
eyler dü
ş
ünen okurlarla,hiçbir 
ş
ey dü
ş
ünmeden sat
ı
rlar üzerinde dü
ş
üncesiz bir göz gezintisi yapan okurlar 
ı
ntoplam
ı
n
ı
, ülkedeki okuma yazma bilenlerin say
ı
s
ı
na böldü
ğ
ümüzde sonuç kaç olacakt
ı
?
Ş
uson yazd
ı
ğ
ı
m cümleyi ö
ğ
elerine ay
ı
rabilecek kaç babayi
ğ
it vard
ı
ülkemizde? Acaba
ş
u anda ben daha önce okunmu
ş
bir yaz
ı
y
ı
yeniden yazm
ı
ş
olabilir miydim? (Ne dediniz bilmiyorumama Öyle demeyin, böyle bir felaket her an her yazar 
ı
n ba
ş
ı
na gelebilir.)
ı
k söyleyeyim; heyecanl
ı
y
ı
m.Dolayl
ı
anlatay
ı
m; heyecanl
ı
oldu
ğ
umu söylersem yalan söylemi
ş
olmam dersem, yalansöylemi
ş
olmam..Asl
ı
nda bu kadar heyecanlanmaya gerek yok. Yazars
ı
n klasik bir "merhaba" yaz
ı
s
ı
olur biter.Ama be-nim bu tür yaz
ı
larla ilgili sorunlar 
ı
m var. Mesela
ş
öyle bir giri
ş
ş
ünelim:"Merhaba sevgili okurlar... Bundan böyle sizlerle her hafta bu sayfalarda bulu
ş
aca
ğ
ı
z. Ve bensize kalemim döndü
ğ
ünce fikirlerimi, deneyim ve gözlemlerimi aktaraca
ğ
ı
m. Bazen benimfikirlerim sizi dönü
ş
türecek, bazen sizlerden gelen tepkiler beni
ş
ekillendirecek. Umar 
ı
m bufikir al
ı
ş
veri
ş
i ülkemizin fikir hayat
ı
na bir katk 
ı
sa
ğ
lar., vs., vs., vs.."Oldu mu yani
ş
imdi? Bu giri
ş
paragraf 
ı
n
ı
maddeler halinde inceleyelim:1) "Merhaba sevgili okurlar..." Bu tümüyle sahte bir giri
ş
cümlesi. Daha yeni tan
ı
ş
ı
yoruz,nereden ç
ı
kt
ı
bu sevgililik filan. Zeka sorunlu televizyon sunucular 
ı
gibi yaparak "sevgili"sözcü
ğ
ünü çöpe dönü
ş
türmenin manas
ı
var m
ı
?2) Merhaba yaz
ı
s
ı
n
ı
n ikinci cümlesi
ş
u: "Bundan böyle sizlerle her hafta bu sayfalarda bulu
ş
aca
ğ
ı
z..."Bak 
ş
imdi? Ne bulu
ş
mas
ı
? En geç kaçta orada olaca
ğ
ı
z? Kaça kadar bekleyece
ğ
iz? Yak 
ı
nlara bir yere gelip cepten adres tarifi mi alaca
ğ
ı
z? Bulu
ş
acakm
ı
ş
ı
z!..Türkçede en s
ı
k taciz edilen sözcüklerden biri de "bulu
ş
ma"d
ı
r. Radyoda bulu
ş
uruz, ekran ba
ş
ı
nda bulu
ş
uruz, yeniden bulu
ş
mak dile
ğ
iyle ayr 
ı
l
ı
ı
z... Buna ek bir 
ş
ı
kl
ı
k daha var: Bundan böyle S
İ
ZLERLE bulu
ş
aca
ğ
ı
z. Sizler ne demek? Siz zaten ço
ğ
ul bir ifadeyken "sizler" neoluyor? Sizler siz'den daha m
ı
çok yani? Kusura bakmay
ı
n "bizler" böyle saçma sapansorunlara kafa yoran küçük bir grubuz. Hiç üzülmeyinS
İ
ZLER B
İ
ZLER'den daha kalabal
ı
ks
ı
n
ı
z. Biz biziz, B
İ
ZLER bile de
ğ
iliz!3) "Umar 
ı
m bu fikir al
ı
ş
veri
ş
i ülkemizin fikir hayat
ı
na bir katk 
ı
sa
ğ
lar..."Sa
ğ
lamaz!.. Çünkü bu sözü edilen al
ı
ş
veri
ş
meselesi tart
ı
ş
maya aç
ı
k... Bir kere böyle bir al
ı
ş
veri
ş
olacak m
ı
? Belki de siz bu yaz
ı
n
ı
n bulundu
ğ
u sayfalara geldi
ğ
inizde, tuvalattekii
ş
iniz bitecek ve dergi klozetin yan
ı
nda bulunan eski say
ı
lar 
ı
n arasmdaki yerini alacak vesizden sonra gelecek olan mü
ş
terisini beklemeye koyulacak. Gayet iyi biliyorum ki siz de benim gibi, tuvalete biraz da kültürel ihtiyac
ı
n
ı
z
ı
gidermek için gidiyorsunuz. Gerçi sondönemde sa
ğ
anak halinde üretilen hafta sonu ekleri bütün tuvaletleri ku
ş
at
ı
 p ülkeninentelektüel hayat
ı
na a
ğ
ı
r bir darbe indirdi ama yine de hiç yoktan iyidir. Çünkü okunacak bir 
ş
eyin olmad
ı
ğ
ı
tuvaletlerde kitap kurtlar 
ı
n
ı
n çekti
ğ
i eziyeti ben bilirim. Bu yüzden mesela benOMO'nun hangi fabrikada ve hangi kimyasal bile
ş
imlerle üretildi
ğ
ini de bilirim. Listelerdeyer almasa da en çok okunan yap
ı
tlar aras
ı
nda deterjan kutular 
ı
önemli bir yer tutmaktad
ı
r.
 
Sözün özü "merhaba" yaz
ı
lar 
ı
n
ı
n genel olarak ana fikri
ş
udur: "Bu yaz
ı
y
ı
okumasan
ı
z da olur.Sadece böyle bir yazar 
ı
n art
ı
k bu dergide yazmaya ba
ş
lad
ı
ğ
ı
n
ı
bilin yeter!"Öte yandan bana saçma gelen as
ı
l konu
ş
u. Diyelim ki hiç tan
ı
mad
ı
ğ
ı
n
ı
z insanlardan olu
ş
anhiç tan
ı
mad
ı
ğ
ı
n
ı
z bir ortama giriyorsunuz. Konu
ş
maya
ş
öyle mi ba
ş
lars
ı
n
ı
z?Gruba yeni kat
ı
lan gerzek - Merhaba.. Ben art
ı
k sizin gruba dahil oldum. Bundan böyle i
ş
tenarta kalan vakitlerde sizlerle bu kafede bulu
ş
aca
ğ
ı
m. Yeri geldi
ğ
inde espri yapaca
ğ
ı
m, yerigeldi
ğ
inde de esprilerinize gülece
ğ
im. Baz
ı
zaman olacak f 
ı
kra bile anlataca
ğ
ı
m. Ama biliyorsan
ı
z anlatmayay
ı
m tabii.. O zaman ben f 
ı
kray
ı
anlat
ı
ı
m, bakt
ı
m ki biliyorsunuz bir daha anlatmam... Ayr 
ı
ca an
ı
lar 
ı
m aras
ı
nda size aktarmaya de
ğ
er bulduklar 
ı
m
ı
hiçunutmamaya çal
ı
ş
aca
ğ
ı
m. Ve bunlar 
ı
aktar 
ı
rken konu
ş
mama "hiç unutmam" diye ba
ş
layaca
ğ
ı
m. Böylece an
ı
lar 
ı
m
ı
n ilginçli
ğ
i ve haf 
ı
zam konusunda size güven vermi
ş
 olaca
ğ
ı
m..Böyle bir sala
ğ
ı
hangi grup kabul eder ki.. Normal olan
ı
, insan
ı
n ad
ı
n
ı
söyleyip bo
ş
olansandalyeye oturmas
ı
de
ğ
il midir?
ı
sacas
ı
(K 
ı
sacas
ı
m
ı
? Madem k 
ı
sas
ı
n
ı
biliyordun iki saattir ne yaz
ı
yorsun?) s
ı
ralad
ı
ğ
ı
mnedenlerden dolay
ı
böyle bir merhaba yaz
ı
s
ı
yazmad
ı
m.Asl
ı
na bakarsan
ı
z siz "sevgili" okurlarla nas
ı
l bir ili
ş
ki kuraca
ğ
ı
m
ı
da bilmiyorum. Kafamdaokur - yazar ili
ş
kisiyle ilgili soru i
ş
aretleri de var çünkü. Okurun kafas
ı
nda da
ğ
ı
n
ı
k haldegezinen fikircikleri derleyip toplayan, özneleyen, tümleçleyen, yüklemleyen biri midir yazar?Bunu yapabildi
ğ
i oranda ba
ş
ar 
ı
l
ı
, yapmad
ı
ğ
ı
kadar da ayk 
ı
ı
m
ı
say
ı
l
ı
r? Yani okur 
ş
ündü
ğ
ünü dü
ş
ünen yazar 
ı
m
ı
sever? Ama bu durum yazar 
ı
n varl
ı
ğ
ı
n
ı
gereksiz k 
ı
lm
ı
yor mu? Siz kendi içinizde halledin, ben niye yaz
ı
yorum? Elbette ülkemizde ayk 
ı
ı
olmakla birlikte ba
ş
ar 
ı
l
ı
say
ı
lan yazarlar da vard
ı
r ama onlar da sevimsizdirler. Ben hem sevimli,hem ayk 
ı
ı
, hem de ba
ş
ar 
ı
l
ı
olmak istiyorum, ne yapmam laz
ı
m?Okurun tuhaf al
ı
ş
kanl
ı
klar 
ı
ndan biri de kimi sözlerin alt
ı
n
ı
çizmektir. Bu durum ise yaz
ı
y
ı
 daha sonra okuyan ki
ş
ileri depresyona sokar.. Kimse bir yaz
ı
y
ı
"salak olma, bu cümleleredikkat et"
ş
eklinde bir uyar 
ı
yla okumak istemez. Bu nedenle alt
ı
çizilmeye de
ğ
er cümleler yazmamaya gayret edece
ğ
im.
İş
te heyecanl
ı
, hafif utangaç, çokça tedirgin bir "merhaba" yaz
ı
s
ı
n
ı
n sonuna geldik.Önümüzdeki hafta bu sayfalarda bulu
ş
mak ümidiyle
ş
en ve esen kal
ı
n vs. vs. vs... Neyse...Hayat
ı
n oras
ı
nda buras
ı
nda geli
ş
igüzel seslendirdi
ğ
imiz sözler uçucudurlar ama yaz
ı
n
ı
n böyleyetene
ğ
i yoktur, yazd
ı
ğ
ı
n
ı
z yerde kal
ı
r.Merhaba, ben GÜRBÜZ VURAL..Ekmek, kola, soda ve gazete için...Bu sabah... Çok erken... Henüz uyanmam
ı
ş
ken... Dün gecenin alkol a
ğ
ı
rl
ı
ğ
ı
n
ı
üstümdenatmadan, bir alka seltzer tabletinden ba
ş
ka hiç kimseyle görü
ş
meye haz
ı
r de
ğ
ilken telefonun ba
ş
ı
nda sinir içinde beklemeye koyuldum. Bakkal
ı
n telefonu sürekli me
ş
gul çal
ı
yordu. Bir esnaf 
ı
n telefonu me
ş
gul çalamaz, çalmamal
ı
d
ı
r. Ama çal
ı
yor i
ş
te... — Alo bakkal Hüseyin mi?.. Kimsin peki? Muttalip mi? Ha Hüseyin'in arkada
ş
ı
s
ı
n öyle mi?Arkada
ş
l
ı
ğ
ı
n
ı
z
ı
n derecesi nedir? Yani sipari
ş
imi sana söylersem Hüseyin'e iletebilir misin?Direkt görü
ş
ebiliyor musun kendisiyle? Ne demek "anlayamad
ı
m?" Mademanlayamayacaks
ı
n niçin aç
ı
yorsun telefonu? Telefon çal
ı
nca kald
ı
ı
 p "alo" demekle i
ş
  bitmiyor! Kar 
ş
ı
taraf 
ı
anlama mecburiyeti var!.. Yan
ı
nda dilimizi bilen kimse var m
ı
?Hüseyin nerede peki? Ne zaman gelir Te-kel'den.. Yani Hüseyin hiçbir 
ş
ey söylemedenTekel'e gidiyor ve yerine hiçbir i
ş
e yaramayan bir Muttalip b
ı
rak 
ı
yor öyle mi? Muttalip,sayende telefonumuzu dinleyen arkada
ş
lar aç
ı
s
ı
ndan son derece s
ı
ı
c
ı
, manas
ı
z

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->