Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
10Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
CHƯƠNG TRÌNH 135

CHƯƠNG TRÌNH 135

Ratings: (0)|Views: 2,138 |Likes:
Published by 06113045

More info:

Published by: 06113045 on May 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/30/2012

pdf

text

original

 
CHƯƠNG TR 
ÌNH 135
I.
 
S
ự 
 
ra đờ 
i
chương tr
 ình 135 .
Chương tr 
 ình phát tri
n kinh t
ế
h
i các xã
đặ
c bi
ệt khó khăn vùng dân
t
c thi
u s
và mi
ền núi (hay đọc là: "chương tr 
 ình m
t-ba-
năm"), là mộ
t trong
các chương tr 
 ình xóa
đói giả
m nghèo
ở 
Vi
t Nam do Nhà
nướ 
c Vi
t Nam tri
nkhai t
 
năm 1998. Chương tr 
 ình
đượ 
c bi
ết đế
n r
ng rãi d
ướ 
i tên g
ọi Chương
trình 135 do Quy
ết đị
nh c
a Th
 
tướ 
ng Chính ph
Vi
t Nam phê duy
t th
chi
ện chương tr 
 ình này có s
hi
ệu văn bản là 135/1998/QĐ
-TTg. Theo k 
ế
ho
ch
 ban đầu, chương
trình s
 
kéo dài 7 năm và chia làm hai giai đoạn; giai đoạ
n 1 t
 
năm ngân sách 1998 đến năm 2000 và giai đoạ
n 2 t
 
năm 2001 đến năm 2005.Tuy nhiên, đến năm 2006, Nhà nướ 
c Vi
t Nam quy
ết định kéo dài chương tr 
 ình
này thêm 5 năm, và gọi giai đoạ
n 1997-2006
là giai đoạ
n I. Ti
ế
p theo là giai
đoạ
n II (2006-2010).
 
Quy
ết đị
nh s
07/2006/QD-TTg ngày 10/01/2006 c
a Th
 
tướ 
ng Chínhph
phê duy
ệt Chương tr 
 ình Phát tri
n kinh t
ế
- xã h
i các xã
đặ
c bi
ệt khó khănvùng đồ
ng bào dân t
c và mi
ền núi giai đoạ
n II ( 2006 – 2010) .
 
Căn
c
Lu
t T
ch
c Chính ph
 
ngày 25 tháng 12 năm 2001;
 -
Căn cứ
Ngh
quy
ế
t s
10/2005/NQ-
CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 củ
a Chínhph
;-
Xét đề
ngh
c
a B
 
trưở 
ng, Ch
nhi
m
y ban Dân t
c,
II.
 
N
i dung .1.
 
Giai đoạ
n I :
 
M
ục ti
êu c
ụ thể của Chương tr
 ình 135 là:
 
Phát tri
ển
s
ản xuất
, nâng cao m
ức sống cho các hộ dân tộc thiểu số;
 
 
Phát tri
ển cơ sở hạ tầng
;
 
Phát tri
ển các
d
ịch vụ công cộng địa phương
thi
ết yếu như điện, trường
h
ọc, trạm y tế, nước sạch
 
 
 Nâng cao đời sống văn hóa
.Có nhi
ều biện pháp thực hiện chương tr 
 ình này, bao g
ồm đầu tư
 
ồ ạt của nh
à
nước, các dự án nhà nước và nhân dân cùng làm (nhà nước v
à nhân dân cùngch
ịu kinh phí, c
ùng thi công), mi
ễn giảm
thu
ế
, cung c
ấp miễn phí
sách giáokhoa, m
ột số báo chí, v.v...
 
 Năm 1999, Thủ tướng Chính phủ đ
ã phê duy
ệt danh sách 1.870 x
ã
đặc biệtkhó khăn và
các xã biên gi
ới l
àm ph
ạm vi của Chương tr 
 ình 135. Các n
ăm tiếp
theo, do có s
ự chia tách v
à thành l
ập x
ã m
ới, n
ên s
x
ã thu
ộc phạm vi Chương
 
trình 135
đ
ã v
ượt con số trên. Khi giai đoạn I kết thúc, Nhà nước Việt Nam đ
ãchi kho
ảng 10
nghìn t
 
đồng
, c
ả nước đ
ã xây d
ựng và đưa vào sử dụng hơn 25
nghìn công trình thi
ết yếu các loại, góp phần thay đổi đáng kể bộ mặt
nông thônmi
ền núi
, c
ải thiện và nâng cao đời sống nhân dân.
2.
 
Giai đoạ
n II .
A.
 
Điề
u 1
:
Phê duy
ệt Chương tr 
 ình Phát tn
n kinh t
ế
- xã h
i các xã
đặ
c bi
ệt khó khănvùng đồ
ng bào dân t
c và mi
ền núi giai đoạ
n 2006 -
2010 (Chương tr 
 ình 135
giai đoạ
n II) v
ớ 
i nh
ng n
i dung ch
y
ếu như sau:
 
1 M
c tiêu .a.
 
M
c tiêu t
ng quát:
 - T
o s
chuy
n bi
ế
n nhanh v
s
n xu
ất, thúc đẩ
y chuy
n d
ịch cơ cấ
u kinh t
ế
 nông nghi
ệp theo hướ 
ng s
n xu
t g
n v
ớ 
i th
 
trườ 
ng; c
i thi
ện và nâng cao đờ 
is
ng v
t ch
t, tinh th
ần cho đồ
ng bào các dân t
c
ở 
các xã, thôn, b
ản đặ
c bi
t
khó khăn mộ
t cách b
n v
ng, gi
m kho
ng cách phát tri
n gi
a các dân t
c gi
a các vùng trong c
 
nướ 
c.- Ph
ấn đấu đến năm 2010, trên địa bàn cơ bả
n không còn h
 
đói, giả
m h
 nghèo xu
ng còn d
ướ 
i 30% theo chu
ẩn nghèo quy đị
nh t
i Quy
ết đị
nh s
 
170/2005/QĐTTg ngày 08 tháng 7 năm 2005 củ
a Th
 
tướ 
ng Chính ph
.
b. M
c tiêu c
th
:
 - V
phát tri
n s
n xu
t: nâng cao k 
 
năng và xây dự
ng t
p quán s
n xu
tm
ới cho đồ
ng bào các dân t
c, t
o s
chuy
n d
ch v
 
cơ cấ
u kinh t
ế
nôngnghi
p, nâng cao thu nh
p, gi
m nghèo b
n v
ng.- Ph
ấn đấ
u trên 70% s
h
 
đạt đượ 
c m
c thu nh
p bình quân
đầu ngườ 
i trên3,5 tri
ệu đồng/năm vào năm 201
0.- V
phát tri
ển cơ sở 
h
t
ng: các xã có
đủ
 
cơ sở 
h
t
ng thi
ế
t y
ếu phù hơp
quy ho
ạch dân cư và quy hoạ
ch s
n xu
t b
ảo đả
m ph
c v
có hi
u qu
nâng cao
đờ 
i s
ng và phát tri
n s
n xu
ất tăng thu nhậ
p.- Các ch
tiêu c
th
: ph
ấn đấ
u trên 80% xã có
đường giao thông cho xe cơ 
gi
ớ 
i (t
xe máy tr
ở 
lên) t
 
trưng tâm x
ã
đế
n t
t c
thôn, b
n; trên 80% xã cócông trình th
y l
ợ 
i nh
b
ảo đảm năng lự
c ph
c v
s
n xu
t cho trên 85% di
n
tích đấ
t tr
ồng lúa nướ 
c; 100% xã
đủ
 
trườ 
ng, l
ớ 
p h
c kiên c
, có l
ớ 
p bán trú
ở 
 
nơi cầ
n thi
ế
t; 80% s
thôn, b
ản có điệ
n
ở 
c
ụm dân cư; giả
i quy
ết và đáp ứ
ngyêu c
ầu cơ bả
n v
nhà sinh ho
t c
ộng đồ
ng; 100% xã có tr
m y t
ế
kiên c
 
đúng
tiêu chu
n.
 
- V
 
nâng cao đờ 
i s
ống văn hóa, x
ã h
i cho nhân dân
ở 
các xã
đặ
c bi
t khó
khăn. Phấn đấ
u trên 80% s
h
 
đượ 
c s
d
ụng nướ 
c sinh ho
ạt hơp vệ
sinh, trên80% s
h
 
đượ 
c s
d
ựng điệ
n sinh ho
t; ki
ểm soát, ngăn c
h
n các b
nh d
chnguy hi
ểm; tăng tỷ
l
h
h
h
ợ 
p v
sinh lên trên 50%; trên 95% s
h
csinh ti
u h
c, 75% h
c sinh trung h
ọc cơ sở 
 
trong độ
tu
ổi đến trườ 
ng; trên 95%
ngườ 
i dân có nhu c
u tr
ợ 
 
giúp pháp lý được giúp đỡ 
pháp lu
t mi
n phí.- V
phát tri
ển nâng cao năng lự
c: trang b
, b
sung nh
ng ki
ế
n th
c v
 chuyên môn nghi
p v
ụ, xóa đói, giả
m nghèo, nâng cao nh
n th
c pháp lu
t,nâng cao ki
ế
n th
c qu
ản lý đầu tư và kỹ
 
năng quản lý điều hành để
hoàn thànhnhi
m v
cho cán b
, công ch
c c
p xã và tr
ưở 
ng thôn, b
ản. Nâng cao năng lự
cc
a c
ộng đồ
ng, t
ạo điề
u ki
n c
ộng đồ
ng tham gia có hi
u qu
vào vi
c giám sátho
ạt độ
ng v
 
đầu tư và các hoạt động khác trên đị
a bàn.
2. Nguyên t
c ch
 
đạ
o
:
a.
Chương tr 
 ình Phát tri
n kinh t
ế
- xã h
i các xã
đặ
c bi
ệt khó khăn là chínhsách xóa đói, giảm nghèo đặ
c thù cho vùng tr
ọng điểm đói nghèo của đất nướ 
c.
Chương tr 
 ình
đầu tư tậ
p trung, không dàn tr
ải, xác định đúng đối tượ 
ng là cácxã và thôn, b
ản khó khăn
nh
t.
b.
 Nhà nướ 
c h
tr
ợ, giúp đỡ 
b
ng các chính sách c
th
, b
ng các ngu
n l
ccó th
 
huy động đượ 
c m
t cách h
ợ 
p lý phù h
ợ 
p v
ớ 
i kh
 
năng cân đố
i c
a ngânsách.
c.
Phát huy t
ối đa sự
sáng t
o, ý chí t
l
c, t
 
cườ 
ng c
a toàn th
c
ộng đồ
ngvà n
i l
c c
a các h
 
nghèo vươn lên thoát nghèo.
 
d.
Th
c hi
n nguyên t
c dân ch
công khai, minh b
ạch, tăng cườ 
ng phânc
ấp cho cơ sở 
, phát huy m
nh m
quyên làm ch
c
a nhân dân tr
c ti
ế
p tham
gia vào chương tr 
 ình.
e.
K
ế
t h
ợp Chương tr 
 ình này v
ớ 
i vi
c th
c hi
n các c
hính sách khác trên đị
a
 bàn; các chương tr 
 ình m
c tiêu qu
ốc gia và chương tr 
 ình khác có liên quan trên
đị
a bàn ph
i h
ợ 
p và dành ph
ần ưu tiên đầu tư cho Chương tr 
 ình này.
3. Ph
ạm vi và đối tượng Chương tr
 ình
:
a
.
Ph
ạm vi Chương tr 
 ình: th
c hi
n
ở 
t
t c
các t
nh mi
n núi, vùng cao;
vùng đồ
ng bào dân t
c thi
u s
 
ở 
các t
nh Nam B
.
b.
 
Đối tượ 
ng c
ủa Chương tr 
 ình:- Các xã
đặ
c bi
ệt khó khăn.
 - Các xã biên gi
ớ 
i, an toàn khu.

Activity (10)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
ngoclinh120191 liked this
pthphu liked this
Tung Lam liked this
Đoàn Hồng liked this
yeudoi_mai liked this
Thu Giang Luong liked this
Vũ Minh Quân liked this
blueapple_268 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->