Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Lap Trinh OpenGL_tieng_viet 43 Trang

Lap Trinh OpenGL_tieng_viet 43 Trang

Ratings: (0)|Views: 122|Likes:
Published by thuy_bcvt

More info:

Published by: thuy_bcvt on May 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/26/2011

pdf

text

original

 
www.nhipsongcongnghe.net
 
www.nhipsongcongnghe.net
L
p trình Opengl v
 
i th
ư
vi
n AUX
(Tài li
u tham kh
o c
a tr
ư 
ng

i h
c wakayama Nh
t)
Tác gi
: Bùi Minh Tr
ư 
ngEmail: truongtoba136@yahoo.co.jp
I-Gi
 
i thi
u v
Opengl:
Opengl là th
ư
vi
n l
p trình

ho
3D, các b
n mu
n bi
t thêm thì xem t
i trang ch
 opengl. Org.Bài vi
t này dành cho nh
ng b
n
ã bi
t opengl là gì, và nó c
ũ
ng là bài

u tiêncho vi
c h
c

ho
v
 
i opengl sau này.
II-Opengl trong Windows:
L
p trình opengl trong Windows b
ng Visual C, b
n ph
i s
d
ng ba th
ư
vi
n sau
glaux.lib
 
glu32.lib
opengl32.lib
.Trong Visual C mu
n link t
 
i các th
ư
vi
n này các b
nlàm nh
ư
sau: trên menu(trình
ơ 
n) ch
n Project sau
ó ch
n setting r
i cu
i cùng trong tablink b
n dánh tên 3 th
ư
vi
n trên vào(nh
 
là có d
u cách gi
a các tên c
a th
ư
vi
n).N
u b
nthích s
d
ng phím t
t thì ch
vi
c b
m Alt+F7 thì c
ũ
ng
ư 
c k
t qu
nh
ư
trên.M
t
i
u c
ũ
ngr
t quan tr
ng là khi t
o m
t project m
 
i b
n ph
i ch
n
Window32 console application
.T
 bây gi
 
b
n
ã có th
s
n sàng vi
t mã l
nh c
a mình.(Nên nh
 
là b
n không ph
i thêm b
t c
 cái gì n
a vì trong VC
ã có

y

nh
ng cái tôi

c
p
 
trên).
III-T
o m
t c
 
a s
trong opengl:
D
ư 
i
ây là mã ngu
n cho ch
ươ 
ng trình

u tiên c
a b
n

t
o m
t c
a s
.Hãy l
ư
unó v
 
i tên gì tu
b
n(ví d
hello.c nh
ư
truy
n th
ng)
1-Ch
ươ 
ng trình

u tiên c
a b
n: /*filename: hello.c*/ 
 /*Ch
ươ 
ng trình

u tiên t
o m
t c
a s
trong opengl*/ #ifdef unix /*Ph
n này dùng

xác

nh môi tr
ư 
ng làm vi
c c
a b
n*/ #include <GL/gl.h> /*Nó s
xác

nh b
n biên d
ch ch
ươ 
ng trình này trên unix*/ #include “aux.h“ /*hay Windows, v
 
i l
p trình viên trên windows b
n */ #define CALLBACK /*th
b
ph
n bên trên
i và ch
l
y ph
n in

m*/ #else
#include<windows.h>#include<GL/gl.h>#include<GL/glaux.h>
#endif int main(int argc, char *argv[]){auxInitWindow(argv[0]);return 0;}L
nh auxInitWindow(string); có tác d
ng t
o m
t c
a s
m
 
i, string là tiêu

c
a c
a s
 
ó,b
n có th
vi
t ti
u

nh
ư
th
nào là tu
b
n.Ch
ươ 
ng trình này sau khi biên d
ch thì nó m
 
i ch
hi
n ra m
t c
a s
r
i
óng ngay, n
uwindows c
a b
n ch
y nhanh quá thì b
n s
không nhìn th
y chi h
t
 Sau
ây chúng ta s
b
t Window dùng l
i ch
ng 1 giây

chúng ta quan sát.C
ũ
ng v
 
i mãl
nh trên b
n ch
c
n thêm m
t dòng l
nh: sleep(s
_giây_mu
n_xem x 1000);(t
c là l
nh nàyb
t window t
m d
ng trong vòng 1 ph
n nghìn giây)
2-Theo dõi Window /*file name: hello1s.cpp*/ 
#ifdef unix
 
www.nhipsongcongnghe.net
#include <GL/gl.h>#include "aux.h"#define CALLBACK#else#include<windows.h>#include<GL/gl.h>#include<GL/glaux.h>#endif int main(int argc, char *argv[]){auxInitWindow(argv[0]); /*dòng l
nh m
 
i , window s
hi
n trong vòng 1 giây*/ 
Sleep(1000);
 /*dòng l
nh m
 
i*/ return 0;}Trong ph
n source code mã ngu
n này n
m trong file hello1s.cpp.
3-Xoá màn hình trong opengl
Ti
p theo tôi s
gi
 
i thi
u v
 
i các b
n cách xoá màn hình trong opengl.D
ư 
i
ây là mã ngu
n: /*filename: clear.cpp*/ #ifdef unix#include <GL/gl.h>#include "aux.h"#define CALLBACK#else#include<windows.h>#include<GL/gl.h>#include<GL/glaux.h>#endif int main(int argc, char *argv[]){auxInitWindow(argv[0]); /*Nh
ng dòng l
nh m
 
i*/ 
glClearColor(1.0,1.0,1.0,0.0);glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);glFlush();
 /*Nh
ng dòng l
nh m
 
i*/ Sleep(1000);return 0;}Các l
nh glClearColor(), glClear(),glFush() là nh
ng l
nh c
ơ 
b
n c
a Opengl.glClearColor()có nhi
m v
ch
n màu

xoá window, b
n d
dàng nh
n ra là nó có 4 tham s
, 4 tham s
 
ólà RGBA( red green blue alpha).Không gi
ng v
 
i hàm RGB() trong Win32 API , 4 tham s
 này có giá tr
trong kho
ng 0.0f 

n 1.0f(ki
u float).Ba tham s
 

u là màu

xanh lá cây vàxanh da tr
 
i, còn tham s
th
4 là

sáng t
i c
a window.Bây gi
 
hãy thay

i các giá tr
c
amàu xem th
!Hàm glClear() m
 
i th
c s
xoá window, nó có nh
ng h
ng s
xác

nh.Cótr
ư 
ng h
 
p có nh
ng hàm ch
ư
a
ư 
c ch
y

n khi k
t thúc ch
ươ 
ng trình,

tránh tr
ư 
ng h
 
pnày hàm glFlush()
ư 
c g
i, nó s
th
c hi
n t
t c
các hàm ch
ư
a
ư 
c ch
y và k
t thúcch
ươ 
ng trình.
4-V
hình trong opengl

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
duancdth1989 liked this
Hop Huynh liked this
Hop Huynh liked this
Hop Huynh liked this
rockynow1 liked this
timeline263 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->