Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
11Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
HNB Seminar

HNB Seminar

Ratings: (0)|Views: 2,091|Likes:
Published by jovek

More info:

Published by: jovek on May 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/17/2013

pdf

text

original

 
1. UVOD
 Ovim seminarskim radom emo se poblie baviti ulogom Hrvatske narodne banke, te nain nakoji ona djeluje i funkcionira. Kako bi bolje razumijeli temu openito, prvo emo se dotaknutinajbitnijeg pojma, a to je to je uope centralna banka. Kroz daljni tok seminara se dotiemo povijesti centralnih banaka i nastankom i razvojem Hrvatske narodne banke.Za daljnje razumijevanje uloge HNB-a, prouili smo i naveli HNB-ovu strukturu i poloajuunutar dravne strukture. Nakon pojanjenja poloaja HNB-a slijedi najbitniji dio rada, a to jekoji su to zadaci, ciljevi i funkcije HNB-a. Poto se Republika Hrvatska blii lanstvu uEuropske integracije, takoer smo smatrali bitnim navesti i to e se dogoditi sa HNB-omnakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj Uniji. Za sami kraj rada slijede zakljucitemeljeni na prethodnim analizama do kojih smo doli prouavajui ovu temu.Sama tematika nije bila zahtjevna za obradu jer se najbitnije stavke za prouavanje nalaze usamome zakonu o Hrvatskoj narodnoj banci, te na samim stranicama HNB-a, koje su i vienego dovoljne, za svakoga zainteresiranoga, da se upozna i usavri svoje znanje o HNB-u. Nadamo se da e ovaj rad koristi svakome onome koji e se upustiti u istraivanje ulogeHNB-a i HNB-a openito.
 
1
2
. Centralna banka
 Openita definicija centralne banke bi bila ta da je ona glavna financijska institucija kojaregulira monetarnu politiku neke drave, a sve to je odobreno od strane zakonodavnog tijelaneke drave. Neke od vanijih zadaa su izdavanje zakonskog sredstva plaanja i pravo da prisili ostale banke na dranje rezervi kod centralne banke, a vaniji ciljevi bi bili; odravanjestabilnosti valute, osiguranje stabilnog ekonomskog rasta i opa likvidnost i stabilnostfinancijskog sustava.
3. Povijest centralnih banaka
Prva banka karaktera centralne banke bila je vedska Nacionalna banka (
Sveriges Riksbank 
)
 osnovana u 17. stoljeu. Njezina uloga je bila pozajmljivanje novanih sredstava dravi i dadjeluje kao regulator trgovine u konfuznim situacijama. Pred kraj 17. stoljea osnovana jenajpoznatija centralna banka toga doba, the Bank of England. Njezina tadanja zadaa je bilakupovina dravnog duga. No nisu centralne banke nastajale samo kao pomo dravnimfinancijama. Francuska centralna banka (Banque de France
)
nastaje zbog stabilizacijefrancuske valute poslije hiperinflacije uzrokovane Francuskom revolucijom, ali takoer i da pripomogne dravnim financijama. Danas najspominjanija centralna banka FED (FederalReserve System
)
je zapravo skup dvanaest privatnih regionalnih banaka koje su ovlatene zaregulaciju monetarnog trita SAD-a.Polaganim istiskivanjem zlata kao rezervnog novca tj. obveze zamjene novanica za zlatocentralne banke preuzimaju jo jednu ulogu. One postaju jamci da novac koji izdaju i koji midrimo u svojim novanicima zaista i vrijede neto iako iza njih vie ne stoji zlato kao fizikazamjena.Tako su danas centralne banke kontrolori i jamci funkcioniranja monetarnog sustava umnogim dravama svijeta.
 
2
4
. Povijest Hrvatske narodne banke
 Nakon osamostaljenja Hrvatske i donoenja prvog Hrvatskog ustava 1990., kojime su ureenamnoga vana politika, socijalna i ekonomska pitanja, ureen je i institut centralne banke. Narodna banka Hrvatske, kako joj je bio prvobitni naziv, je ureena kao sredinja bankaRepublike Hrvatske i utvrene su njene ovlasti i odgovornosti. Uz standardne odgovornosticentralnih banaka jedna od bitnijih funkcija u poecima devedesetih je bila i zamjena jugoslavenskih dinara hrvatskim dinarima, te priprema terena za uvoenje nove hrvatskevalute, Kune.1992. godine Zakon o Narodnoj banci poblie se utvruje pravni okvir poslovanja centralne banke, a ustavnim zakonom iz 1997. godine Narodna banka hrvatske mijenja ime u Hrvatskanarodna banka. Novim zakonom o Hrvatskoj narodnoj banci iz 2001. godine je dodatno ojaanainstitucionalna, financijska i personalna neovisnost centralne banke. Ovime je zakonomdefinirano da je osnovni cilj HNB-a odravanje stabilnosti cijena. Novim izmjenama i dopunama zakona o HNB-u iz 2006. godine dodatno je uvrenaneovisnost HNB-a, te su donesene bitne zakonske osnove da HNB pristupom RepublikeHrvatske Europskoj uniji postane lan Europskog sustava sredinjih banaka (ESSB
)
.2008. godine stupa na snagu novi zakon o HNB-u kojime se djelovanje centralne bankedodatno usklauje sa pravnim standardima Europske unije i stvaraju se preduvjeti zanesmetano djelovanje HNB-a unutar ESSB-a, unutar Europske centralne banke (ESB
)
i zauvoenje eura kada budu preduvjeti za to ostvareni.

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ivana Vidmar liked this
Tonka Pooker liked this
Doris Cvetković liked this
Doris Cvetković liked this
Doris Cvetković liked this
Doris Cvetković liked this
Doris Cvetković liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->