Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sylaus..Course

Sylaus..Course

Ratings: (0)|Views: 426 |Likes:
Published by jo

More info:

Published by: jo on May 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/06/2013

pdf

text

original

 
 
LEONIDES S. VIRATA MEMORIAL SCHOOL
Rio Tuba, Bataraza, Palawan
SILABUS SA ARALING PANLIPUNAN IVEKONOMIKS
SY 2009 ± 2010Inihanda ni:
GNG. REMEDIOS G. SALANGA
Guro
 
 
LEONIDES S. VIRATA MEMORIAL SCHOOL
Rio Tuba, Bataraza, Palawan
SILABUS SA ARALING PANLIPUNAN IVEKONOMIKS
SY 2009 ± 2010Inihanda ni:
GNG. REMEDIOS G. SALANGA
Guro
 
LEON
ID
E
S S, VIRATA M
E
M
O
RIA
L
SCH
OOL
 De
L
a Salle Supervised SchoolRio Tuba, Bataraza, Palawan
SILABUS SA ARALING PANLIPUNAN IV
I.
Paglalarawan ng Kurso
 Ang Araling Panlipunan IV ay ang pag-aaral ng
Ek
onomi
k
s. Batay sa mga batayang prinsipyo ng e
k
onomi
k
sang mga pagsusuring ginagawa sa mga isyung-puliti
k
o at pang
k
abuhayan ng bansa. Ang Araling Panlipunan IV ay na
k
atuon sa pag-aaral ng
Ek
onomi
k
s.
N
a
k
atuon dito ang iba¶t-ibang aspeto na may
k
inalaman sa paglinang ng
k
abihasnan ng Pilipinas , Asia at daigdig at
k
aunlaran ng tao. Binibigyang-diin angpagpapahalagang pang
k
atauhan (values),
k
riti
k
al at mapanuring pag-iisip,
k
asanayan sa pagpapasya at pagpapahayagupang maging responsible at matalinong mamamayan ng ating bansa ngayon at sa darating na panahon. Ang
k
ursong ito ay nahahati-hati sa apat na bahagi. Ang una ay natutung
k
ol sa diwa at mga saligan ng pag-aaralng e
k
onomi
k
s; ang i
k
alawa ay tung
k
ol sa may
k
roe
k
onomi
k
s; ang i
k
atlo ay natutung
k
ol sa ma
k
roe
k
onomi
k
s; at ang pang-apat ay ang mga pangunahing se
k
tor ng e
k
onomya ng Pilipinas. Ang sa
k
law ng
k
ursong ito ay ang mga prinsipyo, teorya, institusyong pange
k
onomya, sistemang pang-e
k
onomyaat mga batayan ng pagsulong at pag-unlad ng mga bansa. Tinatala
k
ay din dito ang sandigan at
k
asaysayan ng atinge
k
onomya, mga suliranin sa pag-unlad at iba pang pa
k
sang may
k
augnayan sa programa ng pagtatag ng maunlad nae
k
onomya.
N
ilalayon ng
k
ursong ito na linangin ang mga
k
aalaman,
k
asanayan at pagpapahalaga ng isang mag-aaralupang ma
k
atulong sa pambansang pag-unlad ng e
k
onomya.II.
Layuning Panlahat
1.
N
auunawaan ang mga batayang
k
aisipan at pamamaraan sa e
k
onomya2.
N
aipapamalas ang ma
k
a-agham na saloobin sa pagsusuri at paglutas ng mga suliraning pang
k
abuhayan

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
roijen liked this
Denny Catindoy liked this
jo liked this
azaban liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->