Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
16Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
leasing

leasing

Ratings: (0)|Views: 266|Likes:
Published by bianca260

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: bianca260 on May 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/23/2014

pdf

text

original

 
 1
TEMA 6:CONTABILITATEA OPERA
ł
IUNILOR DE LEASINGFINANCIAR
Potrivit Ordonan
Ń
ei Guvernului nr. 51/1997, republicat
ă
, privind opera
Ń
iunile deleasing
ş
i societ
ăŃ
ile de leasing, prin
opera
Ń
iunea de leasing
se în
Ń
elege transmiterea, pentru operioad
ă
determinat
ă
, a dreptului de folosin
Ńă
asupra unui bun, c
ă
tre o persoan
ă
, denumit
ă
 
locator/finan
Ń
ator
, al c
ă
rui proprietar este, celeilalte p
ă
r
Ń
i, denumit
ă
 
utilizator/locatar
, lasolicitarea acesteia, contra unei pl
ăŃ
i periodice, denumit
ă
 
rat
ă
de leasing
(pân
ă
în 1999folosindu-se în acest sens no
Ń
iunea de „redeven
Ńă
”), iar la sfâr
ş
itul perioadei de leasinglocatorul/finan
Ń
atorul se oblig
ă
s
ă
respecte drepturile de op
Ń
iune ale utilizatorului de a cump
ă
rabunul, de a prelungi contractul de leasing sau de a înceta raporturile contractuale.În literatura de specialitate leasingul este privit ca o form
ă
de comer
Ń
 
ş
i de finan
Ń
are prinloca
Ń
ie de c
ă
tre societ
ăŃ
i specializate în aceste opera
Ń
iuni (societ
ăŃ
i de leasing) a unor bunurimobile (echipamente electronice de calcul, mijloace de transport, ma
ş
ini-unelte etc.)
ş
i imobile(cl
ă
diri cu destina
Ń
ie special
ă
, industrial
ă
sau comercial
ă
, administrative etc.) societ
ăŃ
ilor carerecurg la aceast
ă
tehnic
ă
de comer
Ń
, fie din specificul opera
Ń
iunilor pe care le realizeaz
ă
, fie dinfaptul c
ă
nu dispun de suficiente fonduri proprii ori împrumutate pentru a le cump
ă
ra.O alt
ă
definire a leasingului o reg
ă
sim în
Norma Interna
Ń
ional
ă
de Contabilitate,IAS 17 „Contracte de loca
Ń
ie”, în conformitate cu care contractul de loca
Ń
ie este un acordprin care locatorul (lessor) cedeaz
ă
locatarului (lessee) dreptul de utilizare a unui activ, caurmare a v
ă
rs
ă
rii unei „chirii”.
Ulterior, prin modific
ă
rile aduse, no
Ń
iunea de chirie a fostsubstituit
ă
de expresia „o plat
ă
sau o serie de pl
ăŃ
i”.
Din punct de vedere juridic
, leasingul presupune, în principiu,
dou
ă
contracte
: unulde
vânzare-cump
ă
rare
, încheiat între produc
ă
tor (ca vânz
ă
tor)
ş
i societatea de leasing (carecrediteaz
ă
opera
Ń
iunea de leasing în calitate de cump
ă
r
ă
tor),
ş
i un
contract de loca
Ń
ie,
încheiat între societatea de leasing
ş
i un ter
Ń
beneficiar.
Din punct de vedere procedural
, opera
Ń
iunea de leasing este ini
Ń
iat
ă
de firma caredore
ş
te închirierea bunului
ş
i care se adreseaz
ă
, în acest sens, societ
ăŃ
ii de leasing.
 
Societatea deleasing, în urma accept
ă
rii cererii, procedeaz
ă
la stabilirea contractului cu produc
ă
torul bunuluisolicitat, în vederea achizi
Ń
ion
ă
rii acestuia; în acest proces este implicat direct
ş
i viitorulbeneficiar. Urmeaz
ă
încheierea contractului de leasing
ş
i cump
ă
rarea bunului de c
ă
tre societateade leasing, în vederea punerii acestuia la dispozi
Ń
ia beneficiarului.
Din punct de vedere financiar contabil,
leasingul reprezint
ă
o alt
ă
form
ă
, al
ă
turi decele tradi
Ń
ionale, de intrare / ie
ş
ire a mijloacelor fixe în
ş
i din gestiunea întreprinderilor, o form
ă
 de credit care îmbin
ă
par
Ń
ial elemente ale contractului de închiriere cu cele ale unui contract devânzare-cump
ă
rare, în scopul furniz
ă
rii, utiliz
ă
rii
ş
i achizi
Ń
iei de bunuri investi
Ń
ionale.Pe plan interna
Ń
ional, exist
ă
mai multe criterii de clasificare a opera
Ń
iunilor de leasing.Pentru
Ń
ara noastr
ă
, O.G. nr. 51/1997,republicat
ă
, re
Ń
ine drept criteriu esen
Ń
ial de clasificare aleasingului
condi
Ń
iile de realizare a acestuia.
În func
Ń
ie de acest criteriu, opera
Ń
iunile deleasing se grupeaz
ă
în:
opera
Ń
iuni de leasing financiar
ş
i opera
Ń
iuni de leasing opera
Ń
ional.1.
 
Caracterizarea
 ş
i contabilizarea leasingului financiar
 
Legisla
Ń
ia
Ńă
rii noastre include în categoria leasingului financiar opera
Ń
iunile care îndeplinesc una sau mai multe dintre urm
ă
toarele condi
Ń
ii:
 
 2
Riscurile
ş
i beneficiile aferente dreptului de proprietate trec asuprautilizatorului din momentul încheierii contractului de leasing;
P
ă
r
Ń
ile au prev
ă
zut expres c
ă
, la expirarea contractului de leasing, se transfer
ă
 utilizatorului dreptul de proprietate asupra bunului;
Utilizatorul poate opta pentru cump
ă
rarea bunului, iar pre
Ń
ul de cump
ă
rare vareprezenta cel mult 50% din valoarea de intrare (pia
Ńă
), pe care acesta o are la data lacare op
Ń
iunea poate fi exprimat
ă
;
Perioada de folosire a bunului în sistem leasing acoper
ă
cel pu
Ń
in 75% dindurata normal
ă
de utilizare a bunului, chiar dac
ă
ini
Ń
ial dreptul de proprietate nu estetransferat.Condi
Ń
iile de mai sus pun în eviden
Ńă
, direct sau indirect, urm
ă
toarele
tr
ă
s
ă
turi aleleasingului financiar:
Rata de leasing financiar
(plata f 
ă
cut
ă
de utilizator pentru durata defolosin
Ńă
a bunului) este format
ă
din dou
ă
componente: valoarea de intrare (de achizi
Ń
ie)a bunului
ş
i dobânda de leasing (rata medie a dobânzii bancare pe pia
Ń
a româneasc
ă
);
 
De
ş
i din punct de vedere juridic bunul nu apar
Ń
ine utilizatorului, reglement
ă
rile în vigoare sunt elaborate în spiritul principiului contabil general acceptat, „
primatuleconomicului asupra juridicului”.
În consecin
Ńă
, la predarea bunului, acesta este scosdin eviden
Ń
a locatorului, urmând s
ă
fie preluat în conturile bilan
Ń
iere ale utilizatorului,care va calcula
ş
i înregistra amortizarea acestuia;
 
Dac
ă
în contractul de loca
Ń
ie s-a prev
ă
zut, în mod expres,
transferuldreptului de proprietate, acesta se realizeaz
ă
la valoarea rezidual
ă
convenit
ă
întrep
ă
r
Ń
i
. Rezult
ă
c
ă
valoarea total
ă
a opera
Ń
iunii de leasing financiar este dat
ă
de sumaratelor de leasing plus valoarea rezidual
ă
. Dac
ă
, îns
ă
, în contractul de loca
Ń
ie nu s-aprev
ă
zut, în mod expres, transferul dreptului de proprietate, valoarea total
ă
a opera
Ń
iuniide leasing este dat
ă
de suma ratelor de leasing.
 
În contextul tr
ă
s
ă
turilor leasingului financiar, în contabilitate apar urm
ă
toareleparticularit
ăŃ
i privind conturile utilizate
ş
i metodologia de contabilizare a opera
Ń
iunilor:
A1
.
La locator / finan
Ń
ator
Bunurile de natura imobiliz
ă
rilor achizi
Ń
ionate (cont 213 „Mijloace fixe”) predatelocatorului / utilizatorului în regim de leasing sunt scoase din eviden
Ń
a locatarului,contabilizându-se concomitent:a) în conturi bilan
Ń
iere,
crean
Ń
a total
ă
de leasing, separat pentruvaloarea de intrare a bunului
(cont 2672 „Împrumuturi acordate pe termen lung”)
ş
iseparat pentru dobânda de încasat
(cont 2678 „Dobânzi aferente crean
Ń
elorimobilizate”, respective 472 „Venituri înregistrate în avans”);b) în contul în afara bilan
Ń
ului 8038 „Alte valori în afara bilan
Ń
ului, analitic:„Bunuri predate în leasing financiar”,
valoarea total
ă
a ratelor de leasing
.
Ratele de leasing se factureaz
ă
lunar
ş
i sunt supuse taxei pe valoareaad
ă
ugat
ă
.Concomitent cu facturarea ratelor de leasing, locatorul eviden
Ń
iaz
ă
cheltuielile propriide exploatare (cont 658 „Alte cheltuieli de exploatare”) egale cu cota parte din valoarea deintrare a bunurilor predate în sistem de leasing. Totodat
ă
, cu valoarea fiec
ă
rei rate de leasing, secrediteaz
ă
contul în afara bilan
Ń
ului 8038 „Alte valori în afara bilan
Ń
ului”, analitic „Bunuri
 
 3
predate în leasing financiar”. În acest fel, dup
ă
fiecare opera
Ń
iune de creditare, soldul debitor alcontului 8038 reflect
ă
valoarea ratelor r
ă
mase de încasat.La expirarea perioadei de leasing, dac
ă
se transfer
ă
dreptul de proprietate asuprabunului predat în regim de leasing, are loc opera
Ń
iunea de vânzare la valoarea rezidual
ă
stabilit
ă
  între p
ă
r
Ń
i, utilizându-se conturile specifice unei vânz
ă
ri obi
ş
nuite (cont 461 „Debitori diver
ş
i”
ş
i 7721 „Venituri din cedarea activelor” ).
Exemplu practic privind înregistrarea în contabilitate a opera
Ń
iunilor privindleasingul financiar în gestiunea locatorului / finan
Ń
ator :
Societatea de leasing ALFA (locator) a încheiat cu societatea comercial
ă 
BETA(locatar) un contract de leasing pentru un mijloc fix, pentru o perioad 
ă 
de 4 ani, începând cu1.01.N+1. Costul de achizi
 Ń 
ie al mijlocului fix suportat de locator este de 20.000 lei, TVA 19%. Rata anual
ă 
a dobânzii de leasing este de 10% (presupus
ă 
fix
ă 
). La expirarea contractului deleasing, se transfer 
ă 
dreptul de proprietate asupra mijlocului fix c
ă 
tre locatar / utilizator lavaloarea rezidual
ă 
convenit 
ă 
de 1.000 lei, TVA 19%.
 
Calculul ratelor de leasing
Exerci
Ń
iul financiarValoareade intrare amijlocului fix la începutulexerci
Ń
iuluiCota parteanual
ă
din valoareade intrare (val.intr.: 4 ani)Dobândaanual
ă
(col. 1 ×10%)Rata deleasing (Total col.2 + Total col. 3/4ani)*0 1 2 3 4N + 1 20.000 5.000 2.000 6.250N + 2 15.000 5.000 1.500 6.250N + 3 10.000 5.000 1.000 6.250N + 4 5.000 5.000 500 6.250TOTAL 20.000 5.000 25.000* Rata de leasing = 20.000 + 5.000 = 6.2504din care:- cota parte anual
ă
din val. intrare = 5.000 lei- dobânda (6.250.000 5.000.000) = 1.250 leiTOTAL = 6.250 lei
Opera
Ń
iuni contabile
:
 
1.
 Achizi
 Ń 
ionarea, în exerci
 Ń 
iul N, a mijlocului fix de la furnizorul intern (careurmeaz
ă 
s
ă 
fie predat în regim de leasing)
 ş
i plata acestuia____________________________ ___________________________
% = 404 „Furnizori de 23.800 lei213 „Mijloace fixe” imobiliz
ă
ri” 20.000 lei4426 „TVA deductibil
ă
3.800 lei___________________________ ____________________________
ş
i

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
RoxanaStrainu liked this
Rusnac Nadia liked this
ghm51 liked this
catalina_tgv liked this
Cornel Cirti liked this
adriuta21 liked this
Aurora Aura liked this
Simona Mihaela liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->