Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
32Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ekologija i odrzivi razvoj

ekologija i odrzivi razvoj

Ratings: (0)|Views: 1,008 |Likes:
Published by ljubinka88

More info:

Published by: ljubinka88 on May 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/23/2013

pdf

text

original

 
 
Visoka skola za vaspitace strukovnih studija
S E M I N A R S K I R A D
Tema
: Ekologija, koncept odrzivosti razvoja
 
Mentor: Student:
Prof. Milan Krstic Jelena Stankovic
 
 1
 Sadrzaj 
 
 
UVODNA
AZ
M
A
TR 
AN
J
A
 
 
I
VO
T
 NA
SRE
D
I
 NA
AO
S
I
STEM
 
AZVO
J EK 
OLO
KE S
V
EST
I
 
 
U
PR 
AVL
J
AN
JE
L
J
UD
SK 
I
M RES
U
RS
I
M
A
 
 
ONC
EPT
OD
I
VO
ST
I
AZVO
J
A
 
 
AUNA
RSK 
I
H
A
DW
ER K 
AO
 
O
TP
AD
B
UDUNO
ST
I
 
 
ZA
L
J
UA
 
L
I
TER 
A
T
U
A
 
 
 2
1.
UVODNA RAZMATRANJA
oveanstvo je danas konfrotirano sa mnotvom egzistencijalnih kriza, meukojima ekoloka kriza zauzima posebno mesto.
D
o sada ovek nije bio u stanju da stvori jedan idealan sistem civilizacije i da izbegne krizna stanja tog sistema. Ekoloka svest predstavlja neophodnu osnovu daljeg, odrivog razvoja zatite ivotne sredine.
Z
ajednosa znanjima i vetinama obezbeuje osnovu za pomeranje u vee sisteme, ire ciljeve isofisticiranije razumevanje uzroka, veza i posledica koji vladaju u ivotnoj sredini.
Z
atitai unapreenje ovekove sredine znaajan je globalni problem savremenogdrutva.
 N
 jegovo reavanje inicira, izmeu ostalog i pronalazak naina za racionalno ikompleksno korienje prirodnih resursa, te naina za voenje aktivne demografske politike i razvijenje i unapreenje meunarodne saradnje u oblasti naunih istraivanja.
 N
ovi odnos prema ivotnoj sredini, kao i preobraaj duha savremene sfere rada postajeimperativ.Koncepcija odrivog razvoja nudi mogunost harmoninog razvoja.
Z
agaenost i zatita ivotne sredine ve vie decenija predstavljaju veomaznaajan problem oveanstva, bez obzira na trenutni stepen razvoja drutva i proizvodnih snaga u pojedinim delovima nae planete. Postojei problemi se nameunauci i operativi naglaenom aktuelnou i akutnou, te sve jasnije dolazi do zakljukada zdrave ivotne sredine nema previe, da su brojni elementi u njoj ugroeni, da jestepen samoregulacije nekih objekata neznatan i da jednom poremeeni ekoloki odnosigotovo niim i nikada ne mogu biti dovedeni u prvobitno stanje. Bez obzira na znaajneregionalne razlike u stepenu ugroenosti ivotne sredine, posebno njene prirodnekomponente, planovi, programi i akcije njene zatite i unapreenja su globalni problem.Savremeno drutvo mora bre i bolje shvatiti upozorenje naunika i strunjaka o stanjuivotne sredine, tj. injenice da slobodne, izvorne i nezagaene ivotne sredine ima svemanje, a ugroene, degradirane i devastirane sve vie.
D
ruga se iri na raun prve brenego to se mnogima ini, bre nego to je nauka sa kraja naeg veka to mogla da utvrdi i prognozira.
 N
aruavanje ekoloke ravnotee nastaje kao posledica ovekove radnedelatnosti, kojom ovek Äprisvaja³ prirodu, i stvara proizvode. Pri tome ne dolazi samodo poremeaja ekoloke ravnotee i ekosistema, ve i do ugroavanja integriteta oveka injegovog opstanka.
U
ovom, XX
I
veku, drutvo se suoava sa sledeim globalnim problemima: - oteenjem biosfere i njenim ekosistemima, - ogromnim brojemstanovnika ± preko 6 milijardi sa prognozom udvostruavanja do 2020.godine, -iscrpljivanjem i umanjenim koliinama mnogih izvora mineralnih i energetskih sirovina,- zagaenjima i degradaciom medijuma vazduha, vode, zemljita, - globalnim promenama klime, - unitenim vrstama biljnog i ivotinjskog sveta i daljimugroavanjem biodiverziteta, - beskunitvom ¼ svetskog stanovnitva, - oteenjimaljudskog zdravlja i ugroavanjima ivota, - velikim koliinama otpada u sva tri agregatnastanja i sl.
O
 pstanak ljudskih zajednica je u prolosti veoma esto bio ugroen prirodnimkatastrofama, epidemijama, ratovima, oskudicom hrane i drugim uticajima koji su,meutim, uvek bili prostorno ogranieni.
Z
a razliku od egzistencijalnih kriza prolosti,

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->