Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Matura 2010-Anglisht Final

Matura 2010-Anglisht Final

Ratings: (0)|Views: 4,630 |Likes:
Published by Programmer

More info:

Published by: Programmer on May 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/03/2012

pdf

text

original

 
 
RREEPPUUBBLLIIKK A AEESSHHQQIIPPËËRRIISSËË 
MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCËS
 
SSHHPPJJEEGGUUEESS IIPPRROOGGRRAAMMIITTTT
ËË
OORRIIEENNTTUUAARR TT
ËË
PPRROOVVIIMMEEVVEEMMEEZZGGJJEEDDHHJJEE TT
ËË
MMAATTUURR
ËË
SSSSHHTTEETT
ËË
RROORREE22001100 
Gjuhë Angleze
 
Tiranë,
Maj 2010
 
Shpjegues i Programit të Orientuar 
GJU
HË ANGLEZE
 
________________________________________________________________________________
 © 
MASH, Maj 2010
Faqe
2
nga 25www.mash.gov.al 
Përmbajtja:
 
 
Aftësitë dhe njohjet që duhet të zotërojë nxënësi maturant për të qenë i përgatitur përprovimin e maturës me zgjedhje në gjuhën e huaj.
 
 
Struktura e provimit të maturës shtetërore me zgjedhje, Gjuha angleze.
 
 
Tipa
ushtrimesh që nxënësi duhet të punojë për të qenë i përgatitur për provimin ematurës me zgjedhje në gjuhën e huaj.
 
Një model testi për Gjuhën angleze pa përgjigje të dhëna, që të orientojë dhendihmojë maturantët si të punojnë në testin e Maturës Shtetërore me
zgjedhje.
1. Aftësitë dhe njohjet që duhet të zotërojë nxënësi maturant për të qenë ipërgatitur për provimin e maturës me zgjedhje në gjuhën e huaj.
 Nxënësi që do t‟i nënshtrohet provimit të maturës me zgjedhje në gjuhët e huaja, duhet tëdemonstrojë
aftësitë dhe njohjet
 
e tij për sa më poshtë vijon:
 
Aftësitë:
 
1.1.
 
Të kuptuarit në përgjithësi dhe në veçanti të përmbajtjes së materialeve të shkruara që mund të jenë tekste autentike në gjuhën angleze, tekste të marra nga burime të ndryshme (gazeta, revista,tekste letrare) dhe që i përkasin tematikës së përfshirë në Programin Orientues të MaturësShtetërore për gjuhën e huaj.
 
1.2.
 
Të prodhuarit e një teme me shkrim, duke respektuar rregullat e tip
a
ve të ndryshëm të tekstevetë shkruara (letra, ftesa, kërkesa të ndryshme).
 
1.3.
Shkrimi i një kompozimi ose eseje në të cilën nxënësi të shprehë mendimet dhe interesat e tijmbi atë fushë ose temë për të cilën do të shkruajë; të paraqesë argumente ose kundërargumente nëlidhje me çështjen që ai do të trajtojë me shkrim, tema të parashikuara këto në Programin Orientuestë Maturës Shtetërore.
 
1.4.
 
Të përdorë në punën me shkrim (kompozimin, esenë, kërkesën etj.) mjete dhe strategjigjuhësore në përputhje me përmbajtjen e tekstit që nxënësi do të shkruajë.
 
1.5.
 
Të përcaktojë qëndrimin e autorit në pjesën letrare ose joletrare mbi tematika të ndryshme, tëgjitha të përcaktuara në Programin Orientues të Maturës Shtetërore.
 
1.6.
 
Të kuptojë organizimin dhe strukturën e tekstit letrar ose joletrar mbi tematika të ndryshme, tëgjitha të përcaktuara në Programin Orientues të Maturës Shtetë
rore.
1.7.
 
Të përmbledhë në anglisht kuptimin e përgjithshëm të një pjese letrare ose joletrare mbitematika të ndryshme dhe të japë të dhënat më kryesore të pjesës së shkruar në gjuhë frënge.
 
1.8.
 
Të analizojë në përgjithësi një tekst letrar mbi tema të cilat janë të përcaktuara në PrograminOrientues të Maturës Shtetërore, duke zhvilluar mbi të përgjigje me shkrim ku të shprehërefleksionet e tij mbi pjesën që do të lexojë dhe mendimet, ndjenjat e tij personale mbi atë që ka
lexuar.
 
Shpjegues i Programit të Orientuar 
GJU
HË ANGLEZE
 
________________________________________________________________________________
 © 
MASH, Maj 2010
Faqe
3
nga 25www.mash.gov.al 
Njohjet:1.9.
 
Të njohë leksikun, fonetikën, morfologjinë, sintaksën dhe ortografinë jo në nivel të sofistikuar dhe të detajuar, por të paktën në një masë të tillë që të përputhen me objektivat e ProgramitOrientues të Maturës Shtetërore.
 
1.10.
 
Të njohë dhe të kuptojë aspekte interkulturore të qytetërimeve dhe kulturave të ndryshmeanglishtfolëse, gjithnjë brenda tematikës së përcaktuar nga Programi Orientues i MaturësShtetërore.
 
1.11.
 
Të kuptojë tekste të ndryshme letrare ose joletrare, tema e të cilave është parashikuar nëProgramin Orientues të Maturës Shtetërore për gjuhën e huaj.
 
2. Struktura e vlerësimit
Provimi i Gjuhës
a
ngleze është pjesë e Maturës Shtetërore me zgjedhje. Nxënësi që zgjedh t‟inënshtrohet provimit të Gjuhës angleze, nuk mund të zgjedhë një gjuhë tjetër të dytë në dyshen elëndëve me zgjedhje. Provimi i gjuhës së huaj është ndërtuar në formën e provimit me shkrim. Nëtë nuk përfshihet vlerësimi i të folurit dhe vlerësimi i të dëgjuarit.
 
Provimi me shkrim zhvillohet për 120 minuta. Në këtë provim, nxënësi duhet të shprehë njohjetdhe aftësitë e tij në:
 -
 
të kuptuarit e një pjese letrare ose joletrare,
 -
 
njohjen dhe përdorimin e strukturave gramatikore dhe leksikore,
 -
 
të shkruarit mbi një temë të caktuar (ese, krijim letrar ose joletrar, shkrimi i një kërkese, letre,
e-mail-i etj.).
Skema e Provimit
Aspekti gjuhësor që dovlerësohet
 
Niveli i vështirësisë sëpyetjeve për cdo linjë
 
Pesha që zë kjofushë në të tërëvlerësimin
 
Objektivi që matet
 
Të kuptuari
t
 
e një pjesetë shkruar (letrare ose
 joletrare)3 pyetje Niveli 14 pyetje Niveli 22 pyetje Niveli 340% 1.1/ 1.5/ 1.6/ 1.7/ 1.8/ 1.9 dhe 1.11
Përdorimi i gjuhës
 (gramatika dhe leksiku)4 pyetje Niveli 15 pyetje Niveli 22 pyetje Niveli 340% 1.9 dhe 1.10
Të shkruarit
(ese ose
krijim, letër, kërkesë
etj.)1 pyetje Niveli 3 20% 1.2/ 1.3/ 1.4/ 

Activity (0)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Branko Nenadovic liked this
Shkelqim Dedja liked this
Armelio Gryka liked this
Armelio Gryka liked this
Lise Stewart liked this
Aida Zani liked this
'Visar Hoxha liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->