Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
26Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ölümcül Hastalık Umutsuzluk - Kierkegaard

Ölümcül Hastalık Umutsuzluk - Kierkegaard

Ratings: (0)|Views: 639|Likes:
Published by secrettime
“Ve kum saati, dünyanın kum saati boşaldı ve yüzyılın tüm gürültüleri sustu; çılgın ve kısır çabamız bitti, yakınlarına gelince, sonsuzlukta olduğu gibi —erkeğin veya kadının, zenginin veya yoksulun, kölenin veya efendinin, mutlunun veya mutsuzun olduğu gibi- her şey sessizlik içindedir; başın ister tacın parıltısını taşısın ister basit insanların arasında kaybolsun, ister yalnızca günlerin sıkıntılarına ve alınterlerine sahip ol, ister dünya durduğu sürece ünün yüceltilsin, ister isimsiz ve unutulmuş olarak sayısız kalabalıkların içinde kaybol, ister seni kaplayan bu görkem tüm insansal betimlemeleri aşsın, ister insanlar, ne olursan ol seni yargıların en acısı, en alçaltıcısı ile vursunlar, sonsuzluk milyonlarca benzerinden her biri için olduğu gibi senin için de tek bir konuda bilgiyle donanacaktır: Yaşamının umutsuz olup olmadığı ve umutsuzsa bunu bilip bilmediğin veya bu umutsuzluğu bir korku gizi gibi, suçlu bir aşkın meyvesi gibi içine sokup sokmadığından veya umutsuz olarak ve diğerlerine nefret duyarak öfkeye kapılıp kapılmadığın konusunda. Ve eğer yaşamın yalnızca umutsuzluğu taşıyorsa gerisinin hiçbir önemi yoktur! İster zaferler isterse yenilgiler söz konusu olsun, senin için her şey kaybedilmiştir, sonsuzluk seni artık hiç içine almaz, seni hiç tanımamıştır veya daha da kötüsü seni tanırken seni kendi ben'ine, umutsuzluğun benine çiviler!”
“Ve kum saati, dünyanın kum saati boşaldı ve yüzyılın tüm gürültüleri sustu; çılgın ve kısır çabamız bitti, yakınlarına gelince, sonsuzlukta olduğu gibi —erkeğin veya kadının, zenginin veya yoksulun, kölenin veya efendinin, mutlunun veya mutsuzun olduğu gibi- her şey sessizlik içindedir; başın ister tacın parıltısını taşısın ister basit insanların arasında kaybolsun, ister yalnızca günlerin sıkıntılarına ve alınterlerine sahip ol, ister dünya durduğu sürece ünün yüceltilsin, ister isimsiz ve unutulmuş olarak sayısız kalabalıkların içinde kaybol, ister seni kaplayan bu görkem tüm insansal betimlemeleri aşsın, ister insanlar, ne olursan ol seni yargıların en acısı, en alçaltıcısı ile vursunlar, sonsuzluk milyonlarca benzerinden her biri için olduğu gibi senin için de tek bir konuda bilgiyle donanacaktır: Yaşamının umutsuz olup olmadığı ve umutsuzsa bunu bilip bilmediğin veya bu umutsuzluğu bir korku gizi gibi, suçlu bir aşkın meyvesi gibi içine sokup sokmadığından veya umutsuz olarak ve diğerlerine nefret duyarak öfkeye kapılıp kapılmadığın konusunda. Ve eğer yaşamın yalnızca umutsuzluğu taşıyorsa gerisinin hiçbir önemi yoktur! İster zaferler isterse yenilgiler söz konusu olsun, senin için her şey kaybedilmiştir, sonsuzluk seni artık hiç içine almaz, seni hiç tanımamıştır veya daha da kötüsü seni tanırken seni kendi ben'ine, umutsuzluğun benine çiviler!”

More info:

Published by: secrettime on May 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/22/2013

pdf

text

original

 
 
ÖLÜMCÜL HASTALIK UMUTSUZLUKSØREN KIERKEGAARD
“Ve kum saati, dünyan
ı
n kum saati bo
ş
ald
ı
ve yüzy
ılı
n tüm gürültüleri sustu; ç
ı
lg
ı
n ve k
ısı
çabam
ı
z bitti, yak
ı
nlar 
ı
na gelince, sonsuzlukta oldu
ğ
u gibi —erke
ğ
in veya kad
ını
n, zenginin veyayoksulun, kölenin veya efendinin, mutlunun veya mutsuzun oldu
ğ
u gibi- her 
ş
ey sessizlikiçindedir; ba
şı
n ister tac
ı
n par 
ı
lt
ısını
ta
şısı
n ister basit insanlar 
ı
n aras
ı
nda kaybolsun, ister yaln
ı
zca günlerin s
ıkı
nt
ı
lar 
ı
na ve al
ı
nterlerine sahip ol, ister dünya durdu
ğ
u sürece ününyüceltilsin, ister isimsiz ve unutulmu
ş
olarak say
ısı
z kalabal
ı
klar 
ı
n içinde kaybol, ister senikaplayan bu görkem tüm insansal betimlemeleri a
şsı
n, ister insanlar, ne olursan ol seni yarg
ı
lar 
ı
nen ac
ısı
, en alçalt
ıcısı
ile vursunlar, sonsuzluk milyonlarca benzerinden her biri için oldu
ğ
u gibisenin için de tek bir konuda bilgiyle donanacakt
ı
r: Ya
ş
am
ını
n umutsuz olup olmad
ığı
veumutsuzsa bunu bilip bilmedi
ğ
in veya bu umutsuzlu
ğ
u bir korku gizi gibi, suçlu bir a
şkı
n meyvesigibi içine sokup sokmad
ığı
ndan veya umutsuz olarak ve di
ğ
erlerine nefret duyarak öfkeye kap
ılı
pkap
ı
lmad
ığı
n konusunda. Ve e
ğ
er ya
ş
am
ı
n yaln
ı
zca umutsuzlu
ğ
u ta
şı
yorsa gerisinin hiçbir önemiyoktur!
İ
ster zaferler isterse yenilgiler söz konusu olsun, senin için her 
ş
ey kaybedilmi
ş
tir,sonsuzluk seni art
ı
k hiç içine almaz, seni hiç tan
ı
mam
ıştı
r veya daha da kötüsü seni tan
ı
rken senikendi ben'ine, umutsuzlu
ğ
un ben ine çiviler!”
Çeviri: M. Mukadder Yakupo
ğ
luDO
Ğ
UBATI YAYINLARI
Özgün Metin: Sygdommen til DödenÇeviride Kullan
ı
lan Metin: Traite du desespoir, Gallimard/1973©Do
ğ
u Bat
ı
 Frans
ı
zcadan Çeviren: Mehmet Mukadder Yakupo
ğ
luYay
ı
ma Haz
ı
rlayan: Necmettin Sevil
 
Do
ğ
u Bat
ı
Yay
ı
nlar 
ı
Selanik Cad. 23/8 K
ızı
lay - Ankara Tel: 0312 425 68 64 - 425 68 65 e-mail:dogubati@dogubati.comwww.dogubati.com
içindekiler 
ğ
ğ
ı
ğ
ı
fl
 
Çevirenin önsözü
Seren Kierkegaard;
ş
u Danimarkal
ı
filozof, varolu
ş
çulu
ğ
un babas
ı
. Bu kli
ş
elerle Kierkegaard ismiçerçevesinde gizemli bir hava olu
ş
mu
ş
tur. H
ı
ristiyan bir filozof, ama yap
ı
tlar 
ı
tanr 
ı
tan
ı
mazfilozoflar 
ı
n en önemli ba
ş
vuru kayna
ğı
olmu
ş
tur (Sartre, Heidegger, Bataille).Kierkegaard bir dinin çerçevesi içinde yap
ı
tlar vermesine ra
ğ
men ayn
ı
zamanda insano
ğ
lunun entemel sorunlar 
ını
ortaya koymu
ş
tur. Kierkegaard birden ve do
ğ
rudan varolu
ş
gizeminin içinegirmi
ş
tir. Hegel'de en üst noktas
ı
na ula
ş
an ak
ı
l ve sistem felsefesine kar 
şı
bireyin varolu
ş
ununak
ı
ld
ışılığını
, paradoksunu ortaya ç
ı
karm
ıştı
r. Gençlik yap
ıtı
Korku ve Titreme 'de
İ
brahimPeygamber'in o
ğ
lunu Tanr 
ı
'ya kurban etme giri
ş
imini betimleme yoluyla varolu
ş
un kaç
ını
lmazsonucu olan inanc
ı
n ak
ı
ld
ışı
, paradoksal, anla
şı
lmaz yan
ını
çok çarp
ıcı
bir biçimde vermi
ş
tir.
İ
nanç ak
ı
lla aç
ı
klanamaz.
İ
nanc
ı
n içinde varolu
ş
un gizeminin ak
ı
ld
ışılığı
vard
ı
r.
İ
nsan sonlu varl
ığını
n içine kapan
ı
r ve mutlulu
ğ
u bu sonlulu
ğ
un içinde ararsa umutsuzlu
ğ
a dü
ş
er,çünkü onu yaratan güçle olan ba
ğ
lant
ısını
kesmi
ş
tir. Kierkegaard kendi umutsuzlu
ğ
unun ve di
ğ
er insanlar 
ı
n umutsuzlu
ğ
unun kayna
ğını
, varl
ığı
n a
şkı
n (transandan) yan
ı
yla olan ili
ş
kisininkesilmesinde görür; çünkü "insan sonsuzluk ile sonlunun, geçici ile kal
ıcını
n, özgürlük ilezorunlulu
ğ
un bir sentezidir."O hâlde umutsuzluk evrenseldir, çünkü insan sonluluk-tan sonsuzlu
ğ
a geçi
ş
i umutsuzluk yoluylagerçekle
ş
tirir. Umutsuzluk kaç
ını
lmazd
ı
r, insan
ı
n, kar 
şı
tlar 
ı
n bir sentezi olmas
ını
n, daha do
ğ
rusudiyalektik bir varl
ı
k olu
ş
unun bir gere
ğ
idir. Sonlu varl
ığı
ile sonsuz varl
ığı
aras
ı
na s
ıkış
an insankendi olma sürecini umutsuzluk içinde ya
ş
ar.Kierkegaard için umutsuzluk ölümcül hastal
ı
kt
ı
r. "Bu hastal
ı
ktan ölünmesinden veya bu hastal
ığı
nfiziksel ölümle sona ermesinden çok, bu hastal
ığı
n i
ş
kencesi, can çeki
ş
en, ama ölemeden ölümlesava
ş
an ki
ş
i gibi ölememektedir, sürekli bir can çeki
ş
me hâli içindedir. "Ölümcül hastal
ı
k dar anlamda kendisinden sonra hiçbir 
ş
ey b
ı
rakmadan ölüme giden bir hastal
ı
k demektir. Veumutsuzluk budur." Umutsuzlu
ğ
un özü ya
ş
am
ı
n hiçbir 
ş
ey olmamas
ıdı
r.Kierkegaard’
ı
n fikirlerinin tam z
ı
dd
ı
na ça
ğımı
z t
ı
p biliminin görü
ş
leri yerle
ş
mektedir. Kapitalist-teknolojik devinimin hegemonyas
ı
alt
ı
nda kalan t
ı
p bilimi umutsuzlu
ğ
u baz
ı
insanlar 
ı
nya
ş
amlar 
ını
n belirli sürelerinde yakaland
ığı
depresyon (melankoli) hastal
ığını
n bir semptomuolarak de
ğ
erlendirmektedir. Kierkegaard’
ı
n umutsuzlu
ğ
u reddetmenin, umutsuz olmad
ığını
 söylemenin de umutsuzluk oldu
ğ
unu belirtti
ğ
i durumu aynen t
ı
p dünyas
ını
n içinde görüyoruz.Umutsuzlu
ğ
u maddeselle
ş
tir meye çal
ış
an psikiyatri, anti-depresan ad
ını
verdi
ğ
i bir grup ilaçlayaratmak istedi
ğ
i biyo-kimyasal de
ğiş
imlerle insan ruhunu umutlu, mutlu bir hâle çevirmeyeçal
ış
maktad
ı
r! Dünyada Kierkegaard'
ı
okumu
ş
ve anlam
ış
psikiyatr say
ısı
ne kadard
ı
r?Duygusal ve maddî ko
ş
ullar 
ımı
z ne olursa olsun hepimizi saran umutsuzlu
ğ
u bugünün bilgisel vebilimsel paradigmas
ı
içinde aç
ı
klayamay
ı
z. Bu paradigman
ı
n içinde umutsuzluk bir uyumsuzlu
ğ
un

Activity (26)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
123142asdad liked this
Fırat Demir liked this
Osman Ercan Kuru liked this
MefistoMM liked this
Ersan Elmas liked this
semuel35 liked this
kkoylu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->