Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ProE2000i_Ch10_Cac Cong Cu Co Ban Tao Ban Ve

ProE2000i_Ch10_Cac Cong Cu Co Ban Tao Ban Ve

Ratings: (0)|Views: 1 |Likes:
Published by anytime_1988

More info:

Published by: anytime_1988 on May 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/08/2010

pdf

text

original

 
Bm M¸y & Robot-HVKTQS
− 
íng dÉn sö dông Pro/Engineer 2000i 
Ch
− 
¬ng 10. c¸c c«ng cô c¬ b¶n t¹o b¶n vÏ
10.1. Giíi thiÖu
Ch
− 
¬ng nµy giíi thiÖu c¸c ®iÓm c¬ b¶n sau:- C¸ch t¹o c¸c h×nh chiÕucña mét m« h×nh hiÖn cã trong m« h×nh b¶n vÏ- X¸c lËp, truy t×m t¹o c¸c d¹ng sheet- Thay ®æi c¸c tuú chän file Drawing Setup- T¹o h×nh chiÕu chi tiÕt-
¸
p dông c¸c kÝch th
− 
íc theo tham sè vµ kh«ng theo tham sè vµo mét b¶n vÏ- Ghi dung sai h×nh häc, ®
− 
êng t©m- T¹o c¸c ghi chó- T¹o b¶ng
10.2. File cµi ®Æt b¶n
Fiel cµi ®Æt b¶n vÏ Drawing Setup File (DTL) dïng ®Ó x¸c lËp c¸c tham sè ®iÒu khiÓndiÖn m¹o cña b¶n vÏ. VÝ dô c¸c tham sè bao gåm: chiÒu cao text, kÝch cì ®Çu mòi tªn, kiÓu®Çu mòi tªn, c¸c ®¬n vÞ b¶n vÏ, v.v. File cµi ®Æt b¶n vÏ mÆc ®Þnh cña Pro/ENGINEER(prodetail.dtl) n»m trong th
− 
môc (Program File\proe2000i\text). C¸c file DTL cã thÓ ®
− 
îct¹o míi hoÆc c¸c x¸c lËp b¶n vÏ hiÖn hµnh ®
− 
îc thay ®æi b»ng tuú chän Advanced
DrawSetup tõ meu manager.VÝ dô c¸c tuú chän cµi ®Æt file b¶n vÏ th«ng th
− 
êng:
 B¶ng 10-1.
C¸c tuú chän cµi ®Æt file b¶n vÏ 
Tuú chän/M« Gi¸ trÞ mÆc ®Þnh
crossec_arrow_length§iÒu khiÓn chiÒu dµi cña c¸c ®Çu mòi tªn ®
− 
êng mÆt ph¼ng c¾t0.1875crossec_arrow_width§iÒu khiÓn chiÒu réng cña c¸c ®Çu mòi tªn ®
− 
êng mÆt ph¼ng c¾t0.0625dim_leader_length§iÒu khiÓn chiÒu dµi cña mét ®
− 
êng kÝch th
− 
íc khi c¸c ®Çu mòi tªnn»m bªn ngoµi c¸c ®
− 
êng më réng0.5000Draw_arrow_lengthX¸c lËp chiÒu dµi cña c¸c ®Çu mòi tªn kÝch th
− 
íc0.1875Draw_arrow_styleX¸c lËp kiÓu ®Çu mòi tªnClosed (më hay®
− 
îc lÊp ®Çy)Draw_arrow_widthX¸c lËp chiÒu réng cña c¸c ®Çu mòi tªn kÝch th
− 
íc0.0625
Ch
− 
¬ng 10. C¸c c«ng b¶n t¹o b¶n 101
 
Bm M¸y & Robot-HVKTQS
− 
íng dÉn sö dông Pro/Engineer 2000i 
10.3. C¸c d¹ng sheet
Pro/ENGINEER cung cÊp nhiÒu d¹ng chuÈn ®
− 
îc Ên ®Þnh s½n víi c¸c kÝch cì sheetANSI vµ ISO (vÝ dô nh
− 
c¸c kÝch cì A, B, C vµ D). C¸c sheet nµy cã thÓ bao gåm ®
− 
êng viÒn,khèi tiªu ®Ò, c¸c ghi chó. Nh÷ng d¹ng chuÈn nµy cã thÓ ®
− 
îc chØnh söa ®Ó t¹o mét d¹ng tuú ý.Ngoµi ra chÕ ®é Format cña Pro/ENGINEER cã thÓ ®
− 
îc sö dông ®Ó t¹o mét d¹ng sheet míi
10.3.1. ChØnh söa c¸c d¹ng sheet
B
− 
íc 1: Khëi ®éng Pro/ENGINEERB
− 
íc 2: Chän File
OpenB
− 
íc 3: Më file cÇn chØnh söa (trªn hép tho¹i file open, tuú chän File Type cã thÓ ®
− 
îcthay ®æi ®Ó chØ hiÖn thÞ c¸c file Format)B
− 
íc 4: Sö dông c¸c c«ng cô t¹o vµ chØnh söa ph¸c th¶o ®Ó chØnh söa d¹ng.B
− 
íc 4: Chän tuú chän Save tõ menu file.
10.3.2. T¹o c¸c d¹ng
C¸c d¹ng cã thÓ ®
− 
îc t¹o ngaytõ ®Çu. ChÕ ®é format lµ module nÒnt¶ng ®Ó Pro/ENGINEER dïng ®Ó t¹oc¸c d¹ng sheet chuÈn. Mét d¹ng míicã thÓ ®
− 
îc t¹o b»ng c¸ch sö dông tuúchän File
New
Format. Khi métd¹ng míi ®
− 
îc t¹o lÇn ®ÇuPro/ENGINEER hiÓn thÞ hép tho¹iNew Format (h×nh 10.1)Tõ hép tho¹i nµy ta cã thÓ chänc¸c d¹ng chuÈn cã s½n nh
− 
A4, A3,v.v. n»m ngang hoÆc th¼ng ®øng haythiÕt lËp theo mét kÝch th
− 
íc míi b»ngtuú chän Variable.
 H×nh 10-1.
 Hép tho¹i New Format 
10.4. T¹o mét b¶n míi
Tuú chän Drawing tõ hép tho¹i New ®
− 
îc sö dông ®Ó t¹o c¸c b¶n vÏ míi. NhËp vµo tªnfile b¶n vÏ vµ chän OK, khi ®ã xuÊt hiÖn hép tho¹i New Drawing (h×nh 10.2). NÕu mét m«h×nh chi tiÕt ®ang ®
− 
îc l
− 
u trong bé nhí, Pro/ENGINEER mÆc ®Þnh lÊy m« h×nh nµy ®Ó t¹ob¶n vÏ tõ ®ã. §Ó t×m kiÕm c¸c m« h×nh kh¸c sö dông tuú chän Browse
Ch
− 
¬ng 10. C¸c c«ng b¶n t¹o b¶n 102
 
Bm M¸y & Robot-HVKTQS
− 
íng dÉn sö dông Pro/Engineer 2000i 
Hép tho¹i New Drawing còngcung cÊp c¸c tuú chän ®Ó x¸c ®Þnhmét kÝch cì trang chuÈn hay mét d¹ngtuú ý.
 H×nh 10-2.
 H«p tho¹i New Drawing 
10.5. C¸c khung xem (h×nh chiÕu) b¶n
10.5.1. Menu Views
Tuú chän menu views ®
− 
îc sö dông ®Ó t¹o c¸c khung xem cña mét m« h×nhPro/ENGINEER hiÖn cã. Menu Views cã nhiÒu lùa chän ®Ó xö lý vµ chØnh söa c¸c khung xemhiÖn cã:Add View: §Ó t¹o c¸c h×nh chiÕu míiMove View: §Ó di chuyÓn c¸c h×nh chiÓu trªn mµn h×nh lµm viÖcModify View: §Ó chØnh söa mét h×nh chiÕuErase View: Xo¸ mét h×nh chiÕu, t¹m thêi lo¹i nã ra khái mµn h×nh b¶n vÏ. ViÖc xo¸mét b¶n vÏ sÏ lo¹i nã ra khái tiÕn tr×nh t¹o l¹i nh
− 
ng kh«ng ¶nh h
− 
ëng ®Õn b¸t kú h×nh chiÕukh¸c, kÓ c¶ c¸c h×nh chiÕu con. §Ó ®
− 
a h×nh chiÕu trë vÒ mµn h×nh b¶n vÏ, sö dông tuú chänResume ViewDelete View: Lo¹i bá vÜnh viÔn mét h×nh chiÕu ra khái b¶n vÏRelate View: G¸n c¸c thùc thÓ ph¸c th¶o vµo mét h×nh chiÕuDisp Mode: ChØnh söa chÕ ®é hiÓn thÞ cña mét h×nh chiÕu ®· chänDwg Models: Cho phÐp c¸c m« h×nh bæ xung ®
− 
îc thªm vµo b¶n vÏ hiÖn hµnh.
10.5.2. C¸c kiÓu khung xem (h×nh chiÕu)
 Khung xem General:
Khung xem General lµ kiÓu khung xem c¬ b¶n, nã lµ khung xem®Çu tiªn ®
− 
îc ®Æt vµo mét b¶n vÏ.
Ch
− 
¬ng 10. C¸c c«ng b¶n t¹o b¶n 103

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->