Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sprawozdanie Finansowo - Merytoryczne Ari Ari 2008

Sprawozdanie Finansowo - Merytoryczne Ari Ari 2008

Ratings: (0)|Views: 2|Likes:
Published by longingraczyk

More info:

Published by: longingraczyk on May 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/24/2010

pdf

text

original

Fundacja Ari Ari | ul. Gda\u0144ska 44/8 | 90-730 \u0141\u00f3d\u017a
+48 668 289 915 | www.ariari.org | ariari@ariari.org | KRS00 0 0314197
Strona1 z3
SPRAWOZDANIE Z DZIA\u0141ALNO\u015aCI
FUNDACJI ARI ARI
za rok 2008
(Podstawa prawna: rozporz\u0105dzenie Ministra Sprawiedliwo\u015bci z dnia
8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania
z dzia\u0142alno\u015bci fundacji \u2013 Dz. U. Nr 50, poz. 529)
1. Dane rejestracyjne:
Nazwa fundacji: Fundacja Ari Ari
Siedziba: ul. Gda\u0144ska 44/8, 90-730 \u0141\u00f3d\u017a
Data rejestracji: 26 wrze\u015bnia 2008

Nr rejestracyjny fundacji w KRS:0000314197
REGON: 100581940
Numer NIP: 727-27-33-418

Telefony: +48 42 631-00-41 +48 668289915
Faks: +48 42 631-00-41
E-mail:ariari@ariari.o rg
Strona : www.ariari.org

2. Cz\u0142onkowie zarz\u0105du:
Longin Graczyk \u2013 Prezes Zarz\u0105du,
adres zamieszkania: ul. Toru\u0144ska 31/1, 88-140 Gniewkowo
Zbigniew Kordys \u2013 zast\u0119pca prezesa zarz\u0105du
3. Okre\u015blenie cel\u00f3w statutowych fundacji:

1) prowadzenie dzia\u0142alno\u015bci wspieraj\u0105cej i popularyzuj\u0105cej kultury i spo\u0142eczno\u015bci
Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji, zachowanie, piel\u0119gnowanie i propagowanie
dziedzictwa kulturowego, ochrona d\u00f3br kultury i tradycji mniejszo\u015bci etnicznych i
narodowych w Polsce oraz polskich mniejszo\u015bci na Wschodzie, szczeg\u00f3lnie kultury i
dziedzictwa Ormian i Armenii oraz mniejszo\u015bci ormia\u0144skiej w Polsce,
2) wspieranie dzia\u0142alno\u015bci o\u015bwiatowej, edukacyjnej, kulturalnej, spo\u0142ecznej oraz
bada\u0144 naukowych, dotycz\u0105cej problematyki Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji,
szczeg\u00f3lnie Armenii, Ormian i ormia\u0144skiej diaspory,
3) dzia\u0142anie na rzecz rozwoju spo\u0142ecze\u0144stwa obywatelskiego, wsp\u00f3lnot lokalnych
oraz grup i \u015brodowisk marginalizowanych spo\u0142ecznie w Polsce; popularyzowanie
kulturalnej i spo\u0142ecznej aktywno\u015bci obywatelskiej, dzia\u0142ania s\u0142u\u017c\u0105ce wyr\u00f3wnywaniu
szans grup s\u0142abszych lub zagro\u017conych spo\u0142ecznym wykluczeniem dotycz\u0105ce w
szczeg\u00f3lno\u015bci takich grup, jak: mniejszo\u015bci etniczne, narodowe, religijne oraz innych
grup nara\u017conych na dyskryminacj\u0119.
4) rozwijanie kontakt\u00f3w naukowych, kulturalnych, politycznych i spo\u0142ecznych
mi\u0119dzy przedstawicielami r\u00f3\u017cnych kraj\u00f3w, spo\u0142eczno\u015bci i zwi\u0105zk\u00f3w wyznaniowych

Fundacja Ari Ari | ul. Gda\u0144ska 44/8 | 90-730 \u0141\u00f3d\u017a
+48 668 289 915 | www.ariari.org | ariari@ariari.org | KRS00 0 0314197
Strona2 z3
s\u0142u\u017c\u0105ce nawi\u0105zaniu wsp\u00f3\u0142pracy, rozwoju demokracji, kultury, sztuki, miejsc pracy,
o\u015bwiaty, zapobieganiu nier\u00f3wno\u015bciom i dyskryminacjom spo\u0142ecznym.
4. Opis dzia\u0142alno\u015bci statutowej z podaniem konkretnych rezultat\u00f3w w
realizacji cel\u00f3w spo\u0142ecznie u\u017cytecznych, kt\u00f3re stanowi\u0142y podstaw\u0119 powo\u0142ania
fundacji, zgodnie z zapisem statutowym fundacja realizuje swoje cele poprzez
organizowanie nieodp\u0142atnych i odp\u0142atnych dzia\u0142a\u0144 po\u017cytku publicznego:

Fundacja Ari Ari powsta\u0142a we wrze\u015bniu 2008 roku. Jeste\u015bmy now\u0105 organizacj\u0105
pozarz\u0105dow\u0105, dzia\u0142aj\u0105c\u0105 zgodnie z ide\u0105 non profit. Fundacj\u0119 powo\u0142ali do \u017cycia
do\u015bwiadczeni dzia\u0142acze pozarz\u0105dowi. Pierwsze miesi\u0105ce istnienia fundacji
po\u015bwi\u0119cone zosta\u0142y na budowanie organizacji i tworzenie sieci wsparcia
organizacyjnego. Wspieramy merytorycznie kilka zaprzyja\u017anionych fundacji i
stowarzysze\u0144, wsp\u00f3\u0142realizuj\u0105c prowadzone przez nie projekty (m.in. Fundacja
Gajusz w \u0141odzi, Fundacja Ormia\u0144ska KZKO w Warszawie, Centrum Bada\u0144
Ormia\u0144skich w Toruniu). W tym samym czasie uruchomili\u015bmy dwa kierunki
dzia\u0142ania: wspieranie dzia\u0142alno\u015bci pozarz\u0105dowej w Armenii oraz projekty ochrony

dziedzictwa kulturowego.
5. Opis g\u0142\u00f3wnych zdarze\u0144 prawnych w dzia\u0142alno\u015bci fundacji, o skutkach
finansowych w okresie sprawozdawczym.

Pierwszy rok obrachunkowy istnienia fundacji zako\u0144czy si\u0119 w grudniu 2009 roku, w
zwi\u0105zku z czym nie dysponujemy jeszcze bilansem finansowym i rachunkiem
wynik\u00f3w.

6. Teksty uchwa\u0142 zarz\u0105du fundacji:
Zabranie zarz\u0105du fundacji zosta\u0142o zwo\u0142ane w pierwszym tygodniu kwietnia 2009
roku.
7. Informacja o wysoko\u015bci uzyskanych przychod\u00f3w (spadki, zapisy, darowizny,
\u015brodki ze \u017ar\u00f3de\u0142 publicznych, inne), wynik finansowy
Ubiegamy si\u0119 o dofinansowanie projekt\u00f3w i dzia\u0142a\u0144 statutowych w kilku
konkursach grantodawczych.
8. Pozosta\u0142e dane:
Liczba os\u00f3b zatrudnionych:
Wszyscy pracownicy fundacji pracowali jako wolontariusze
Wynagrodzenia \u0142\u0105cznie:
Nie wyp\u0142acano wynagrodze\u0144
Wysoko\u015b\u0107 rocznego wynagrodzenia wyp\u0142aconego \u0142\u0105cznie cz\u0142onkom zarz\u0105du
i innych organ\u00f3w fundacji:

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->