Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
1Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sprawozdanie Finansowo - Merytoryczne Ari Ari 2009

Sprawozdanie Finansowo - Merytoryczne Ari Ari 2009

Ratings: (0)|Views: 224|Likes:
Published by longingraczyk

More info:

Published by: longingraczyk on May 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

05/24/2010

pdf

text

original

Fundacja Ari Ari | ul. Gda\u0144ska 44/8 | 90-730 \u0141\u00f3d\u017a
+48 668 289 915 | www.ariari.org | ariari@ariari.org | KRS00 00314197
Strona1 z5
SPRAWOZDANIE Z DZIA\u0141ALNO\u015aCI
FUNDACJI ARI ARI
za rok 2009
(Podstawa prawna: rozporz\u0105dzenie Ministra Sprawiedliwo\u015bci z dnia
8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania
z dzia\u0142alno\u015bci fundacji \u2013 Dz. U. Nr 50, poz. 529)
1. Dane rejestracyjne:
Nazwa fundacji: Fundacja Ari Ari
Siedziba: ul. Gda\u0144ska 44/8, 90-730 \u0141\u00f3d\u017a
Data rejestracji: 26 wrze\u015bnia 2008

Nr rejestracyjny fundacji w KRS:0 0 0 0314197
REGON: 100581940
Numer NIP: 727-27-33-418

Telefony: +48 42 631-00-41 +48 668289915
Faks: +48 42 631-00-41
E-mail:a riari@ariari.org
Strona : www.ariari.org

2. Cz\u0142onkowie zarz\u0105du:
Longin Graczyk \u2013 Prezes Zarz\u0105du,
adres zamieszkania: ul. Toru\u0144ska 31/1, 88-140 Gniewkowo
Anna Piekutowska\u2013 Zast\u0119pca Prezesa Zarz\u0105du
adres zamieszkania: \u0141\u00f3d\u017a
3. Okre\u015blenie cel\u00f3w statutowych fundacji:

1) prowadzenie dzia\u0142alno\u015bci wspieraj\u0105cej i popularyzuj\u0105cej kultury i spo\u0142eczno\u015bci Europy
Wschodniej, Kaukazu i Azji, zachowanie, piel\u0119gnowanie i propagowanie dziedzictwa kulturowego,
ochrona d\u00f3br kultury i tradycji mniejszo\u015bci etnicznych i narodowych w Polsce oraz polskich
mniejszo\u015bci na Wschodzie, szczeg\u00f3lnie kultury i dziedzictwa Ormian i Armenii oraz mniejszo\u015bci
ormia\u0144skiej w Polsce,
2) wspieranie dzia\u0142alno\u015bci o\u015bwiatowej, edukacyjnej, kulturalnej, spo\u0142ecznej oraz bada\u0144 naukowych,
dotycz\u0105cej problematyki Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji, szczeg\u00f3lnie Armenii, Ormian i
ormia\u0144skiej diaspory,
3) dzia\u0142anie na rzecz rozwoju spo\u0142ecze\u0144stwa obywatelskiego, wsp\u00f3lnot lokalnych oraz grup i
\u015brodowisk marginalizowanych spo\u0142ecznie w Polsce; popularyzowanie kulturalnej i spo\u0142ecznej
aktywno\u015bci obywatelskiej, dzia\u0142ania s\u0142u\u017c\u0105ce wyr\u00f3wnywaniu szans grup s\u0142abszych lub zagro\u017conych
spo\u0142ecznym wykluczeniem dotycz\u0105ce w szczeg\u00f3lno\u015bci takich grup, jak: mniejszo\u015bci etniczne,
narodowe, religijne oraz innych grup nara\u017conych na dyskryminacj\u0119.
4) rozwijanie kontakt\u00f3w naukowych, kulturalnych, politycznych i spo\u0142ecznych mi\u0119dzy
przedstawicielami r\u00f3\u017cnych kraj\u00f3w, spo\u0142eczno\u015bci i zwi\u0105zk\u00f3w wyznaniowych s\u0142u\u017c\u0105ce nawi\u0105zaniu
wsp\u00f3\u0142pracy, rozwoju demokracji, kultury, sztuki, miejsc pracy, o\u015bwiaty, zapobieganiu
nier\u00f3wno\u015bciom i dyskryminacjom spo\u0142ecznym.

Fundacja Ari Ari | ul. Gda\u0144ska 44/8 | 90-730 \u0141\u00f3d\u017a
+48 668 289 915 | www.ariari.org | ariari@ariari.org | KRS00 00314197
Strona2 z5

4. Opis dzia\u0142alno\u015bci statutowej z podaniem konkretnych rezultat\u00f3w w realizacji cel\u00f3w
spo\u0142ecznie u\u017cytecznych, kt\u00f3re stanowi\u0142y podstaw\u0119 powo\u0142ania fundacji, zgodnie z zapisem
statutowym fundacja realizuje swoje cele poprzez organizowanie nieodp\u0142atnych i odp\u0142atnych
dzia\u0142a\u0144 po\u017cytku publicznego:

Dzia\u0142alno\u015b\u0107 w 2009 prowadzona by\u0142a w trzech zasadniczych obszarach:
- badania i ochrona dziedzictwa kulturowego w Polsce
-aktywizacja spo\u0142eczno\u015bci lokalnych
-wspieranie dzia\u0142alno\u015bci organizacji pozarz\u0105dowych w Armenii i Gruzji
Dzia\u0142alno\u015b\u0107 dofinansowana z dotacji uzyskanych w konkursach grantodawczych:
- Debata o dziedzictwie kulturowym w Kowalu i okolicach w ramach akcji "Masz g\u0142os, masz wyb\u00f3r".
Przeprowadzili\u015bmy w Kowalu rozmowy, debaty o dziedzictwie kulturowym miasta Kowala i okolic.
Celem debat by\u0142o stworzenie p\u0142aszczyzny porozumienia, dialogu, tolerancji i poszanowania
wielokulturowo\u015bci oraz tradycji lokalnej. W ramach projektu zorganizowali\u015bmy dwie debaty: w maju

i pa\u017adzierniku 2009 roku, konkurs dla m\u0142odzie\u017cy i akcj\u0119 edukacyjn\u0105 w szko\u0142ach. Program zosta\u0142 zrealizowany dzi\u0119ki wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego i Szko\u0142y Lider\u00f3w, uzyskanego w ramach programu "Masz g\u0142os, masz wyb\u00f3r".

- I nasta\u0142a cisza... Rakutowo na Kujawach - wolontariat dla europejskiego dziedzictwa kulturowego
w Rakutowie. Projekt uporz\u0105dkowywania i dokumentowania dziedzictwa kulturowego w gminie
Kowal i Baruchowo, mi\u0119dzynarodowy ob\u00f3z wolontariuszy z 6 pa\u0144stw (Rosja, Ukraina, Niemcy,
Armenia, Litwa, Polska), wsp\u00f3\u0142praca z mniejszo\u015bci\u0105 niemieck\u0105 i \u017cydowsk\u0105. Fundacja Batorego,
Fundacja Pami\u0119\u0107, Odpowiedzialno\u015b\u0107, Przysz\u0142o\u015b\u0107. Efekt m.in.: dokumentacja 4 cmentarzy
ewangelicko-augsburskich i cmentarza\u017cy dowskiego, kilkudziesi\u0119ciu nagrobk\u00f3w, 2 filmy

dokumentalne, wydana ksi\u0105\u017cka, 18 wywiad\u00f3w audio- "historie m\u00f3wione", wystawa wielkoformatowa pokazywana w kilku miejscach w Polsce, szeroka promocja w mediach og\u00f3lnopolskich i lokalnych. W efekcie kontynuujemy projekt w powiecie w\u0142oc\u0142awskim oraz przygotowujemy filmu o Ottomarze Piperze, niezwyk\u0142ym cz\u0142owieku, kt\u00f3remu w listopadzie 2009 rada miasta Kowal nada\u0142a tytu\u0142: Zas\u0142u\u017cony dla Miasta Kowala.

http://www.ariari.org/kujawy
-Oczy szeroko zamkni\u0119te, kt\u00f3ry wspiera\u0142 osoby i organizacje pomagaj\u0105ce niewidomym i
niedowidz\u0105cym w Armenii. Korzystaj\u0105c z do\u015bwiadcze\u0144 i umiej\u0119tno\u015bci licznej grupy specjalist\u00f3w
(tyflo- i kynoterapeut\u00f3w), zapocz\u0105tkowali\u015bmy proces wydobywania os\u00f3b dotkni\u0119tych przez los z
bezradno\u015bci i spo\u0142ecznej izolacji, a nowoczesne formy terapii i rehabilitacji da\u0142y im szans\u0119 na
samodzielne funkcjonowanie w \u015bwiecie. Wsp\u00f3\u0142praca z Fundacj\u0105 GAJUSZ z \u0141odzi, Polskim Zwi\u0105zkiem
Niewidomych w Warszawie, Amichen z Krakowa, ZooHoryzonty; w Armenii: Save The Animals,
Stowarzyszenie Absolwent\u00f3w Studium im. Lane\u2019a Kirklanda w Armenii. Znakomici specjali\u015bci z Polski

przeprowadzili warsztaty tyflologiczne, psycholog zmierzy\u0142 si\u0119 z wprowadzaniem podstaw kynoterapii, nauczyciel muzyki zorganizowa\u0142 z niewidomymi dzie\u0107mi koncert, a kilkana\u015bcie os\u00f3b zajmowa\u0142o si\u0119 budowaniem struktury wspieraj\u0105cej niewidomych i s\u0142abowidz\u0105cych. Ksi\u0105\u017cka, ulotki edukacyjne, wystawy, lekcje w erywa\u0144skich szko\u0142ach, strona internetowa, akcje informacyjne i edukacyjne, w efekcie tak\u017ce powstanie organizacji Hangrwan. Zainicjowanie pomocy w stworzeniu funkcjonalnego systemu pomocy osobom niepe\u0142nosprawnym w Armenii.

Fundacja Ari Ari | ul. Gda\u0144ska 44/8 | 90-730 \u0141\u00f3d\u017a
+48 668 289 915 | www.ariari.org | ariari@ariari.org | KRS00 00314197
Strona3 z5
Dzia\u0142ania statutowe w 2009 ze \u015brodk\u00f3w pozyskiwanych z darowizn i pracy wolontariackiej:

Polska:
- platforma internetowa dla popularyzowania dobrych praktyk kulturowych
- wspieranie mniejszo\u015bci ormia\u0144skiej w \u0141odzi
- \u015bcie\u017cka edukacyjna historii lokalnych,dzia\u0142ania kulturowo-animacyjne w gm. Kowal i Baruchowo
- prace na cmentarzach w gminie Narol na Roztoczu
- relacje polsko-niemieckie, aktywizacja spo\u0142eczno\u015bci lokalnej w Opolu

-wymiana m\u0142odzie\u017cy i wolontariuszy z Rosji, Armenii, Ukrainy, Gruzji i Litwy
Armenia:
-wsp\u00f3\u0142tworzenie systemu pomocy dla os\u00f3b niepe\u0142nosprawnych
-cmentarze ormia\u0144skie
- film dokumentalny o sytuacji kulturowo-spo\u0142ecznej w G\u00f3rskim Karabachu
-projekt bada\u0144 archeologicznych (mi\u0119dzynarodowych)
- budowanie organizacji Hangrvan w Erywaniu
Gruzja:

-program wspierania os\u00f3b niewidomych i s\u0142abo widz\u0105cych
-wsparcie centrum dzieci niepe\u0142nosprawnych w w\u0105wozie Pankisi w Gruzji
-wsparcie organizacji m\u0142odzie\u017cowej Przysz\u0142o\u015b\u0107 zaczyna si\u0119 dzisiaj

- praca z uchod\u017acami - edukacyjne i kulturowa
Azerbejd\u017can:
- przygotowanie filmu dokumentalnego o uchod\u017acach z G\u00f3rskiego Karabachu.
5. Opis g\u0142\u00f3wnych zdarze\u0144 prawnych w dzia\u0142alno\u015bci fundacji, o skutkach
finansowych w okresie sprawozdawczym.
-Debata o dziedzictwie kulturowym w Kowalu i okolicach w ramach akcji "Masz g\u0142os, masz
wyb\u00f3r". Program zosta\u0142 zrealizowany dzi\u0119ki wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego i Szko\u0142y
Lider\u00f3w, uzyskanego w ramach programu "Masz g\u0142os, masz wyb\u00f3r":2000 z\u0142.
- I nasta\u0142a cisza... Rakutowo na Kujawach, grant w konkursie memoria. 2009 - wolontariat dla
europejskiego dziedzictwa kulturowego, Fundacja Batorego w Warszawie orazFundacja Pami\u0119\u0107,
Odpowiedzialno\u015b\u0107, Przysz\u0142o\u015b\u0107 w Berlinie: 65965 z\u0142
-Oczy szeroko zamkni\u0119te. Wspieracie os\u00f3b i organizacji pomagaj\u0105cych niewidomym i
niedowidz\u0105cym w Armenii. Grant w konkursie RITA 2009 I, Fundacji Edukacja Dla Demokracji w
Warszawie i Polsko-Ameryka\u0144skiego Funduszu Wolno\u015bci: 38855 z\u0142
6. Teksty uchwa\u0142 zarz\u0105du fundacji:
- 01/2009
Odwo\u0142anie ze stanowiskaZast\u0119pcy Prezesa Zarz\u0105du Pana Zbigniewa Kordysa, zm. O\u0142awa
- 02/2009
Powo\u0142anie na stanowisko Zast\u0119pcy Prezesa Zarz\u0105du Pani Anny Piekutowskiej, zm. \u0141\u00f3d\u017a
- 03/2009
Odwo\u0142anie z Rady Fundacji Pana Vahrama Mkhitriana, zm. Warszawa
- 04/2009
Powo\u0142anie do Rady Fundacji Pani Kingi Wisniewskiej, zm. \u0141\u00f3d\u017a

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->