Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
68Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pregatirea scolara

Pregatirea scolara

Ratings: (0)|Views: 5,265|Likes:
Published by vadolga
referat
referat

More info:

Published by: vadolga on May 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2014

pdf

text

original

 
Pregătirea copilului pentru şcoală,obiectiv prioritar în învăţământul preşcolar
În cadrul reformei învăţăntului, de o atenţie specială s-a bucurat şi învăţământul preşcolar, ca priverigă a sistemului de învăţănt din ţara noastră. Aceasta are ca sarcină principală pregătirea copiilor preşcolari pentru o integrare mai uşoară şi o adaptare rapidă la regimulmuncii şcolare.Momentul intrării în şcoală presupune un anumit nivel de dezvoltare fizică, intelectuală şimorală a copilului, capacităţi, abilităţi, priceperi şi deprinderi absolut necesare şcolarităţii. Accentulcade pe dezvoltarea dimensiunii formative a pregătirii, deoarece nu însuşirea unui volum mare decunoştinţe îl face pe copil apt pentru şcoală ci mai ales, dobândirea unor capacităţi , abilităţi şioperaţii necesare actului de cunoaştere, care favorizează învăţarea.
Ce trebuie să se înţeleagă prin „pregătirea psihologicăa copilului preşcolar pentru şcoală?
După cum am arătat, dezvoltarea multilaterală a personalităţii copilului de vârstă şcolarămică se poate realiza în condiţii optime numai dacă exercitând influenţele instructiv-educative,învăţătorul se întemeiază pe nivelul dezvoltării copilului în perioada precedentă. De aici, rezultă căa pregăti preşcolarul pentru şcoală însemnă a-i asigura acel nivel de dezvoltare psihică generală,care să permită învăţătorului să realizeze sarcinile instructiv-educative prevăzute de programa claseiI.Aşadar, a pregăti multilateral copilul pentru şcoală înseamnă a realiza sarcinile programeiactivităţilor instructiv-educative în grădiniţe cu privire la educaţia fizică, intelectuală, estetică şimorală, pentru ca preşcolarul de ieri să poată face faţă cerinţelor clasei I. Noţiunea de „pregătire” echivalează aici cu noţiunea de „dezvoltare”. A-l pregăti pe copil pentru şcoală înseamnă, după cum am văzut, a-i asigura nivelul de dezvoltare intelectuală,motivaţională, afectiv-auditivă, pe care îl reclamă învăţătura.În ceea ce priveşte pregătirea fizică a preşcolarului pentru şcoală, grădiniţa, printr-o muncăeducativă corespunzătoare, trebuie să satisfacă mai multe cerinţe.La intrarea în şcoală, organismul copilului trebuie să fie clădit sănătos, rezistent la eforturi,îndeajuns de bine călit, ca să reziste la intemperii, capabil să desfăşoare o muncă susţinută(accesibilă vârstei) fără a obosi uşor etc. de asemenea, este necesar ca preşcolarul de ieri să fiestăpân pe mişcările fundamentale: mersul, alergare, căţăratul, aruncarea, târâtul. Dacă toate acestecondiţii sunt îndeplinite înseamnă că, scopul educaţiei fizice în grădiniţă a fost atins, iar sarcinileeducaţiei fizice au fost realizate.O importanţă deosebită prezintă pregătirea preşcolarului pentru învăţătură. Acest obiectiv seasigură printr-o corespunzătoare dezvoltare intelectuală a copilului în grădiniţă. La intrarea înşcoală, copilul trebuie să fie înarmat cu un anumit volum de cunoştinţe despre mediul înconjurător,adică să aibă un cerc determinat de reprezentări şi noţiuni elementare despre oameni-viaţă şiactivitatea lor despre produsele muncii sociale; despre fauna şi flora ţării noastre etc. de
 
asemenea, copiii trebuie aibă suficient de dezvoltate spiritul de observaţie, memoria şiimaginaţia, precum şi unele reprezentări cantitative, raporturi cauzate etc. se impun unele cerinţe şiîn cea ce priveşte nivelul cerinţelor, iar legarea trebuie să fie corectă şi clară; iar legarea lor în propoziţii şi fraze fie structurată dn punct de vedere gramatical, coerentă şi expresivă.Vocabularul preşcolarului trebuie să fie suficient de bogat, pentru ca după intrarea în şcoală săînţeleagă explicaţiile învăţătorului.Pe lângă cunoştinţe, reprezentări şi noţiuni elementare, copiii trebuie să aibă dezvoltare lanivelul cerut şi unele deprinderi. Din această categorie fac parte: deprinderea de a ţine corectcreionul în mână, de a număra, de a compara mulţimile concrete, de a face unele calcule orale cufolosirea beţişoarelor în cadrul primului concentru. De asemenea, sunt necesare şi deprinderile de arezolva probleme ( de adunare şi scădere cu 1-2 unităţi) şi de a asculta în mod independent o sarcină primită etc. prezintă importanţă şi dezvoltarea nivelului cerut al deprinderilor necesare pentru desen, pictură, modelaj şi cărţi.Dacă toate aceste cunoştinţe, reprezentări, noţiuni şi deprinderi elementare au atins nivelulde dezvoltare cerut, înseamnă preşcolarul este pretit pentru şcoală. Desigur, pretireaintelectuală a copilului pentru şcoală începe de la grupa mică, continuă la grupa mijlocie şi sesfârşeşte la grupa mare. Acum se pune în mod special problema nivelului de pregătire a copilului învederea şcolarizării lui. În legătură cu pregătirea intelectuală se ridică o altă problemă, de intervalegal pentru educatoare şi învăţător. Unii din copiii care frecventează grădiniţa, datorită educaţieiintelectuale primite în familie, au un nivel de dezvoltare superior vârstei (între altele ştiu să scrie şisă citească, cunoştinţele şi deprinderile lor devansează cu mult vârsta). Sarcina educatoarei este săsemnaleze învăţătorului aceste cazuri. Pentru a forma şi acestor copii obişnuinţa de a învăţasistematic, învăţătorul va fi preocupat să găsească procedee de tratare individuală, dându-le temecorespunzătoare nivelului lor de dezvoltare. În caz contrar, nesolicitaţi la eforturi, aceşti copii devindelăsători şi sunt ameninţaţi să rămână în urmă la învăţătură.Pregătirea pentru şcoală ridică şi unele cerinţe în ceea ce priveşte dezvoltarea morală acopilului în grădiniţă. Copilului i se formează aici diferite emoţii şi sentimente morale, cum ar fiataşamentul afectiv faţă de părinţi, faţă de colectivul de copii, faţă de oameni; sentimente de prietenie, de solicitudine şi ajutor reciproc. Copiilor li se formează, de asemenea şi unele obişnuinţede comportare civilizată: să fie politicoşi, să respecte pe cei mai în vârstă, să salute, să facă unserviciu, să ofere etc.De asemenea, preşcolarii sunt obişnuiţi să fie perseverenţi, harnici, sensibili, disciplinaţi,cinstiţi.Fiind încă în grădiniţă, copilul doreşte să devină şcolar. Dragostea, respectul şi interesul pentru şcoală se educă la copii nu numai în cadrul activităţilor obligatorii.Prin aceste activităţi se creează premisele desfăşurării cu succes a muncii de instruire şieducare a copiilor în şcoală.
 
Dacă nivelul dezvoltării fizice, intelectuale şi morale al copiilor proveniţi de la grădiniţă şiînscrişi în clasa I este corespunzător, învăţătorul poate să rezolve cu succes sarcinile munciiinstructiv-educative. Dimpotrivă, dacă sub aspectul dezvoltării fizice, de exemplu, unii copii nu auîncă însuşite mişcările de bază, aceasta constituie o frână serioasă în realizarea educaţiei fizice înşcoală. La fel sunt situaţii când, sub aspectul dezvoltării intelectuale, unii dintre copii nu au formateîntr-o măsură corespunzătoare vârstei lor, priceperile şi deprinderile, nu posedă toate cunoştinţelenecesare pentru şcolarizare. De exemplu: unii nu stau liniştiţi în bancă, ceea ce dovedeşte cămecanismele frânătoare sunt slab dezvoltate; nu se pot concentra în mod susţinut la lecţii, lăsându-se uşor distraşi; nu sunt în stare să desfăşoare o activitate mintală de mai lungă durată, deoareceobosesc repede. De asemenea, limbajul unor copii nu este dezvoltat la nivelul cerut, fac greşeli în pronunţare, înţeleg denaturat cuvintele uzuale, auzul lor fonematic este slab dezvoltat ceea ceîngreunează însuşirea citirii în perioada abecedarului.Şi sub aspectul dezvolrii morale unii copii se pot prezenta nesatisfăcător: suntnedisciplinaţi, nu pot depune eforturi voluntare accesibile vârstei; reprezentările lor morale suntimprecise.Toate acestea constituie un indiciu sigur al nepregătirii lor pentru şcoală. Se înţelege că particularităţile mai sus menţionate nu ţin de natura copilului, ci sunt generate de cerinţele pregătiriilui în grădiniţă.Cunoaşterea acestor lipsuri reale şi posibile în dezvoltarea fizică, intelectuală şi morală acopilului preşcolar prezintă o mare importanţă. Atentă la posibilitatea apariţiei lor, educatoarea vaşti în ce direcţie să acţioneze pentru a le preveni.Asigurarea unui nivel corespunzător de pregătire a copilului din punctul de vedere allimbajului şi comunicării, pentru a se putea adapta la sarcinile diverselor discipline şcolare şi alsolicitărilor diverselor discipline şcolare şi al solicitărilor diverselor situaţii comunicaţionale, şcoală prin direcţie prioritară a pregătirii copilului pentru şcoală prin întreaga activitate în grădiniţă.Pregătirea scrierii presupune activităţi de echilibrare a mişcărilor chinestezice cu percepţiilevizuale şi auditive, precum şi cu intuiţie spaţială, formarea percepţiilor spaţiale; dezvoltareamuşchilor mici ai mâinii, formarea deprinderilor grafice de redare a imaginii obiectelor observate,dezvoltarea deprinderilor tehnice de mânuire a creionului. Scrierea nu poate fi realizată cu succesatâta timp cât percepţia identităţii şi non identităţii figurilor nu permite copilului diferenţiereagrafismelor.De aceea eu consider că ar fi necesară introducerea activităţii de exerciţii grafice, caactivitate obligatorie cu preşcolarii.Pregătirea psihologică a preşcolarului pentru şcoală nu se reduce la asigurarea unui nivelintelectual adecvat şcolarizării, ci ea implică şi pregătirea sa afectivă şi cea voliţională pentruviitoarea viaţă şi muncă de şcolar.. în concluzie, putem spune că grădiniţa are rolul de a sistematizaşi integra cunoştinţele, experienţele şi influenţele dobândite de copii în primii lor ani de viaţă, de alărgi contactele lor cu lumea exterioară, de a dezvolta capacitatea şi modalităţile de receptare şi

Activity (68)

You've already reviewed this. Edit your review.
Mia Ciorba liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Ioana Delibas liked this
Road Demon liked this
Road Demon liked this
Silion Maricel liked this
Adriana Ioniță liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->