Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
294Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nota Padat Perkembangan seni kanak-kanak

Nota Padat Perkembangan seni kanak-kanak

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 5,218|Likes:
Published by Jennis Chung
Nota Padat Perkembangan seni kanak-kanak
Nota Padat Perkembangan seni kanak-kanak

More info:

Published by: Jennis Chung on May 11, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/18/2013

pdf

text

original

 
TOPIK 1 PERKEMBANGAN SENI KANAK-KANAK1.1 KANAK-KANAK DAN SENI VISUAL
Kanak-kanak dilahirkan dengan mempunyai sifat yangdinamik serta berkembang mengikut fitrah semula jadiproses tumbesaran mereka. Hasil kerja seni visual yangdihasilkan berfungsi sebagai alat komunikasi dan merupakanrefleksi pemikiran kanakkanak.
1.2 KEPENTINGAN PENGAJARAN MATA PELAJARANPENDIDIKAN SENI VISUAL KEPADA KANAK-KANAK(a) Aspek Kognitif 
Penganjuran aktiviti seni visual yang tersusun dan terancangdapat melahirkan kanak-kanak yang empunyai keupayaanmenyelesaikan masalah serta mampu membuat penilaiandan bijak membuat keputusan.
(b) Aspek Fizikal
Penggunaan alat dan bahan memberikan satu bentuk latihanberkesan kepada otot tangan (psychomotor) dan koordinasitangan serta mata.
(c) Aspek Kreativiti
Latihan dan projek yang bersifat terbuka dapat membantumurid untuk mengembangkan aspek kreativiti mereka. Aktivitidan projek di dalam pendidikansenivisual mengutamakanproses, berbanding dengan hasilan akhir.
(d) Aspek Persepsi
murid boleh mempertingkatkan dan menajamkanpenggunaan pancaindera dan deria melalui prosespenghasilan dan hasilan seni, produk dan objek yangterdapat di sekeliling mereka.
(e) Aspek Sosial dan Emosi
Murid boleh berinteraksi dan meningkatkan keupayaanbersosial selain meningkatkan keyakinan diri. Mata pelajaranpendidikan seni juga menganjurkansemangat ekerjasama didalam aktiviti berkumpulan yang dibentuk.
1.3 KANAK-KANAK DAN SENI LUKIS
(a) Melukis sebagai Medium KomunikasiLukisan merupakan bentuk komunikasi awal kanak-kanaksebelum mereka berupaya untuk bertutur. Ianya dijadikanalat perhubungan yang berkesan untuk berinteraksi.(b) Melukis sebagai Cara Mencapai Kepuasan DiriMelukis merupakan aktiviti yang mampu memberikankepuasan kepada kanak-kanak. Melalui lukisan, kanak-kanakdapat meluahkan perasaan dan emosi selain dapat membinakekuatan otot. Aktiviti sebegini juga dapat membantumenajamkan daya intuisi kanak-kanak.(c) Melukis untuk Meningkatkan Daya Penguasaan Kendiri(Self Esteem)Aktiviti melukis dapat memberikan kepuasan kepada kanak-kanak dalam meluahkan apa yang dilihat lalu dipindahkansemula dalam bentuk dan rupa imej yang unik mengikuttahap pemahaman mereka.Melalui aktiviti melukis, kanak-kanak dapat meningkatkan daya sensitiviti pancaindera.1.4 PERKEMBANGAN ARTISTIK KANAK-KANAK1.4.1 Teori Perkembangan Artistik oleh Hurwitz dan Day(a) Peringkat Manipulatif atau Zaman Awal Kanak-kanak (2-4Tahun) kanak-kanak tidak mempunyai kawalan padapergerakan tangan.Lukisan yang dihasilkan juga selalunya tidak terkawal danbanyak terdapat di dinding, di atas meja dan kertas lukisandengan menggunakan pelbagai jenis bahan dan mediumseperti krayon, pensil serta bahan-bahan lain. -tidak bersifatrealistik dan banyak menggunakan lukisan garisan bagimenggambarkan sesuatu imej.-terdapat empat peringkat contengan pada peringkatmanipulatif iaitu contengan garisan tidak terkawal, contengangarisan terkawal, contengan rupa terkawal dan contenganrupa.(b) Peringkat Membuat Simbol (6-9 Tahun)kanak-kanak mula beralih ke peringkat menghasilkan simbol.Pada peringkat ini, kanak-kanak sangat terpengaruh dengankeadaan sekelilingnya.(c) Pra-Remaja (10-13 Tahun)Terdapat percubaan untuk melukis figura dengan saiz yangbetul.Lukisan figura pula mula dilukis dengan menitikberatkandaya saiz sebenar objek.1.4.2 Teori Perkembangan Artistik Kanak-kanak olehLowenfeld dan Britain(a) Peringkat Scribbling (2-4 Tahun)Pada peringkat ini kanak-kanak menghasilkan contengansecara rawak dan tidak terkawal. mereka mula melukis dariperingkat contengan kepada lukisan garisan lurus danmelintang kepada melukis bulatan.(b) Peringkat Preschematic (4-7 Tahun)Peningkatan daripada contengan bulatan kepada percubaanpertama untuk melukis objek yang terdapat di sekelilingnyadengan menggunakan garisan.(c) Peringkat Schematic (7-9 Tahun)Lukisan mula dihasilkan mengikut skema atau konseptertentu.Penekanan lebih diberikan kepada cara penyusunan objekdalam imej selain daripada imej manusia dan objek yangterdapat disekelilingnya. lukisan yang dihasilkan adalahspontan, bebas dan berskala besar.(d) Peringkat Dawning Realism atau The Gang Age (9-12Tahun)kanak-kanak terus melukis dengan mengekalkan konsep danskema tertentu. imej yang dilukis secara realistik dan teliti.Imej lukisan mula mengecil dari segi saiz dan kanak-kanakmula menunjukkan sifat kritikal dengan hasil karya sendiri.Mereka mula membandingkan karya dengan karya rakansebaya dan ini menjadikan mereka berhati-hati dan sedikitindividualistik serta menitikberatkan kualiti karya yangdihasilkan.(e) Peringkat Pseudonaturalistic atau Reasoning (12-14Tahun)Pada peringkat ini, kanak-kanak mula peka dengan konseprealistic di dalam menghasilkan lukisan. Merekamenitikberatkan konsep kedudukan dan saiz rasional imej.Mereka lebih gemar untuk melukis melalui konsep peniruanatau melalui objek di hadapan mata berbanding denganlukisan menerusi imaginasi.(f) Peringkat Period If Decision atau Adolescent Art in HighSchool (14-17 Tahun)Peringkat ini merupakan peringkat penekanan terhadapproses penghasilan karya seni dan penciptaan objek.Peringkat ini memperlihatkan kematangan di dalam membuatkeputusan dan pemilihan bahan yang sesuai untuk
 
menghasilkan karya seni.1.4.3 Teori Perkembangan Artistik Kanak-kanak olehGeorges-Henri Luquet(a) Peringkat Fortuitous RealismPeringkat ini ialah peringkat awal lukisan kanak-kanak dimana imejan yang cuba dihasilkan pada peringkat contengantelah membentuk imej dan objek yang hampir sama denganobjek sebenar.(b) Peringkat Failed RealismImej yang diperolehi secara tidak sengaja diperbaiki dandiperhalusi bagi mendapatkan imej sebenar. Lukisan yanghampir sama dihasilkan berulang kali.(c) Peringkat Intelectual RealismPada peringkat ini kanak-kanak mula melukis mengikut apayang mereka tahu dan apa yang mereka lihat. Bentuk lukisanyang lebih ringkas namun dilukis dengan agak baik.(d) Peringkat Visual RealismMelukis imej yang mempunyai perspektif dan kadar banding.Percubaan untuk melukis imej 3 dimensi di atas kertaslukisan dapat dilihat pada peringkat ini dan percubaanmelukis imej secara 3 dimensi dianggap satu kejayaan danpencapaian baik.1.5 KEINGINAN ASAS KANAK-KANAK(a) Untuk Bergerak, Berjaya dan Diiktiraf, Diterima danDisanjung (hasil karya di[uji,dipamerkan)(b) Untuk Bersaing, Ketangkasan Fizikal dan Memahami(pertandingan)(c) Untuk Meneroka, Pencapaian Kreatif dan MeluahkanPerasaan (beri peluang meneroka dan bereksperimentasi.
TOPIK 2 TEORI-TEORI DALAM SENI
2.1 DEFINISI SENISeni boleh dirujuk sebagai suatu proses dan manifestasikepada ekspresi diri, penilaian yang menentukan elemen-elemen yang wajar diketengahkan di dalam hasil seni, didalam menyampaikan idea, emosi, perasaan, kepercayaandi dalam bentuk yang difikirkan paling efektif.2.2 CIRI-CIRI PERKEMBANGANPergerakan estetik awal kanak-kanak mempunyai kaitanlangsung dengan emosi mereka kerana resepsi deria yangmengeluarkan isyarat tersebut selalunya mempunyaihubungan terus dengan bahagian otak yang merangsangemosi.2.3 PERKEMBANGAN ESTETIKLuahan estetik kanak-kanak amat berbeza denganpergerakan badan yang biasa. Di dalam kehidupan seharian,kita berkomunikasi secara verbal ataupun bukan verbal.Komunikasi bukan verbal melibatkan pergerakan tangan,memek muka, pandangan mata dan pergerakan bahagianbadan yang lain. Pergerakan estetik pula menjurus kepadaisyarat virtual. Isyarat virtual ini merupakan jendela kepadaemosi dalaman kanak-kanak dan juga jiwa dan pemikiranmereka.2.4 PERKEMBANGAN ARTISTIK(a) Faktor sosioekonomi mempunyai pengaruh yang amatterbatas dalam peringkat awal pertumbuhan kanak-kanak.Kanak-kanak lelaki dan perempuan didapati melukis dengancara yang sama di peringkat awal pertumbuhan.(b) Lukisan kanak-kanak dapat memberi lebih banyakmaklumat tentang perkembangan mereka daripada catankerana ianya menggunakan krayon, pensil dan pen. Alatanini lebih mudah dikawal oleh kanak-kanak daripada berusdan warna.(c) Terdapat pertindihan yang agak ketara di antaraperingkatperingkat perkembangan. Lukisan kanak-kanakmungkin mempunyai elemen dua peringkat serentak dantidak semestinya elemen satu peringkat perkembangansahaja.2.5 TEORI-TEORI KOGNITIF2.5.1 Teori Gestalt- Prinsip asas teori ini menitikberatkankeseluruhan daripada sebahagian. Dalam erti kata lain,melihat sesuatu objek secara keseluruhan (contohnyarumah) memberi makna yang lebih mendalam daripadamelihat komponenkomponen individu (tiang, lantai, dinding,pintu, tangga). Proses melihat secara keseluruhanmelibatkan proses kognitif – minda membuat anjakandaripada memahami setiap komponen dalam menghasilkanmakna daripada pandangan yang menyeluruh.Hukum-hukum Teori Gestalt(a) Hukum PragnanzHukum Pragnanz menyatakan bahawa apabila individuberhadapan dengan pengalaman yang baru, persepsiindividu tersebut adalah tidak teratur.(b) Hukum Persamaan (Similarity)Konsep hukum persamaan adalah lebih mudah untukdifahami.Individu akan lebih cenderung untuk mengklasifikasikanrangsangan yang mempunyai persamaan di dalam kumpulanyang sama.(c) Hukum Keintiman (Proximity)Mengikut hukum keintiman, pengklasifikasian setiaprangsangan adalah berdasarkan elemen jarak danhubungan. Rangsanganrangsangan yang mempunyaihubung kait di antara satu sama lain akan diletakkan didalam kumpulan yang sama.(d) Hukum Lengkap (Closure)Hukum lengkap menganjurkan bahawa individu cenderunguntuk meletakkan rangsangan yang telah lengkap di dalamkumpulan yang sama.(e) Hukum Kesinambungan Positif (Good Continuation)Hukum ini menyatakan bahawa sifat sesuatu rangsangantidak akan berubah, dan pada masa yang akan datang sifatyang sama akan dikekalkan. Contohnya, garis yang lurusdilihat sebagai akan tetap lurus pada masa yang akandatang dan tidak akan berubah sifatnya.(f) Hukum Ciri-ciri Bahagian (Membership Character)Di dalam hukum ini, individu akan mentafsir sesuatuberdasarkan pandangan mereka secara keseluruhanterhadap sesuatu objektersebut, dan bukannya melihat setiap bahagian daripadakeseluruhan objek tersebut.- Teori Gestalt jugamempunyai hubungan yang rapat dengan pandangankonstruktivis dan banyak diaplikasikan di dalam kaedahpenyelesaian masalah.- Di dalam konteks pembelajaran seni visual, teori Gestaltbukan sahaja melihat kepada produk atau hasil kerja tetapi
 
memberikan penekanan yang tinggi ke atas prosespenghasilan produk itu sendiri.2.5.2 Teori Sosial-Interaksi Piaget(ahli epistemologi genetikdi dalam bidang biologi dan falsafah.)-Piaget merumuskan bahawa kanak-kanak kecil bukanlahtidak mempunyai kapasiti untuk berfikir, cuma kanak-kanakdewasa mempunyai lebih pengalaman yang mengasahminda mereka.Jawapan kanak-kanak kecil berbeza daripada kanak-kanakdewasa kerana cara berfikir mereka yang berbeza. - prinsippenyelidikan biologinya :(a) Penyerapan (Assimilation) dan Ubahsuai(Accommodation)Piaget menjelaskan dua proses yang digunakan oleh individusepanjang hayat dalam menyesuaikan diri mereka denganpersekitaran, iaitu asimilasi (assimilation) dan akomodasi(accommodation). Kedua-dua proses ini sentiasa berlakudalam diri individu dan sentiasa menimbulkan keteganganyang memerlukan penyelesaian. Hasil daripadapenyelesaian kepada ketegangan ini akan mempengaruhiperkembangan kognitif.(b) Refleksi, Skema, Struktur dan HierarkiPiaget juga mengemukakan hipotesis bahawa setiap bayidilahirkan dengan skema fungsi yang dikenali sebagairefleksi. Refleksi pada bayi ini berfungsi dalam membantumenyesuaikan diri dengan persekitaran yang baru (daripadadunia janin ke dunia sebenar). Apabila bayi mula biasadengan persekitaran yang baru, refleksi ini akan digantikandengan skema tersusun.Perkembangan Kebolehan Kognitif (a) Peringkat Deria-Pergerakan (0-2 Tahun)Kanak-kanak masih belum dapat menguasai simbol ataupunbahasa untuk menamakan objek di sekitarnya. Satu-satunyacara interaksi dengan persekitaran ialah melalui kesan deriadan gerak-gerinya.Apabila umur bayi meningkat 10 bulan, bayi tersebut mulamemahami konsep ‘kekal’ (permanence) iaitu kesedaranbahawa walaupun sesuatu objek hilang daripadapandangannya, objek tersebut tidak ghaib begitu sahaja.(b) Peringkat Pra-olahan (2 – 6 Tahun)Di peringkat ini, kanak-kanak telah mula menguasai bahasadan menggunakan nama untuk panggilan objek disekelilingnya.Walaupun begitu, penguasaan ini masih baru dan terbatasdan akan berkembang sepenuhnya sehinggalah kanak-kanak tersebut mencapai peringkat pengolahan formal.(c) Peringkat Pengolahan Konkrit (7 – 11 Tahun)Kebolehan kanak-kanak menguasai konsep pengekalantentang paduan, nombor, berat dan padatan. Kebolehan inimembantu mereka memahami konsep lain yang lebih rumitseperti susunanangka, pengklasifikasian bahan mengikut sifat, sertakemampuan melihat sesuatu perkara daripada pelbagaiperspektif.d) Peringkat Pengolahan Formal (12 Tahun ke Atas)Kanak-kanak ini mencapai tahap kemuncak kecerdasanmental di penghujung zaman remaja, namun kekuranganpengalaman mengehadkan pengetahuan dan kebolehanmereka untuk menggunakan apa yang mereka tahu. Diperingkat ini juga, perkembangan fizikal kanak-kanak adalahlebih pantas berbanding perkembangan mental apabilamereka mula melangkah ke awal alam remaja.Pendekatan Teori Sosial-Interaksi Piaget dalamPembelajaran(a) Peringkat Pra-olahan (2-6 Tahun)Imaginasi kanak-kanak adalah sangat tinggi pada peringkatpraolahan, iaitu apabila kanak-kanak mencapai umur duahingga enam tahun. Adalah penting bagi guru-guruprasekolah ataupun ibu bapa menggalakkan kanak-kanakuntuk berimaginasi kerana secara tidak langsung ia jugaakan menggalakkan daya cipta kanak-kanak.(b) Peringkat Pengolahan KonkritDi peringkat ini, kanak-kanak mempunyai kepetahanbercakap yang sangat tinggi dan sentiasa ingin bertutur untuk menarik perhatian.Namun begitu, di dalam kelas yang sama mungkin adasebilangan kanak-kanak yang sangat petah bertutur dansangat aktif, manakala sebilangan lagi lebih sukamendiamkan diri.(c) Peringkat Pengolahan Formal (12 Tahun ke Atas)Di peringkat ini, pelajar telah mula faham konsep-konsepabstrak dan mula membentuk identiti diri. Mereka mulamemahami kepentingan falsafah hidup dan prinsip, politikdan konsep agama. Guru boleh membantu denganmengadakan perbincangan dalam topiktopik ini agar dapatdijadikan panduan oleh pelajar. Antara bentuk perbincanganialah membantu dalam menentukan hala tuju pelajar,persediaan yang perlu dilakukan serta menetapkanmatlamat.Pendekatan KonstruktivisPendekatan Konstruktivis dalam PengajaranBruner telah menggariskan tiga prinsip utama di dalamkonteks pembelajaran menggunakan pendekatankonstruktivis.1. Pengajaran perlu menitikberatkan pengalaman pelajar serta mengikut konteks kesanggupan pelajar untuk belajar (kesediaan).2. Pengajaran perlu mengikut struktur atau urutan yangmampu difahami oleh pelajar dengan mudah (organisasi).3. Pengajaran perlu dirangka untuk memudah carapenghasilan ilmu (melangkaui maklumat yang dibekalkanguru).Kaedah ini mengaplikasikan empat cara tertentu di dalampenyampaian sesuatu topik.1. Menekankan perbezaan iaitu melatih pelajar agar bijakmembezakan jenis dan sifat maklumat yang diterima.2. Menstruktur maklumat agar lebih mudah diterima dandifahami3. Susunan paling berkesan di dalam menyampaikanmaterial pengajaran4. Sifat dan bentuk ganjaran (reward) atau hukuman(punishment)yang akan dikenakan sekiranya pelajar berjaya atau gagalmelakukan sesuatu.
TOPIK 3 BAHASA TAMPAK (ASAS-ASAS SENIREKA)
- Unsur-unsur seni reka terdiri daripada enam elemen asasyang penting dalam penggubahan sesuatu karya seni visual

Activity (294)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
jp sia liked this
peckfoong liked this
Hema Chery liked this
bung ajaque liked this
Suriati Abrani liked this
Foo Peng liked this
Cherry Foo liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->