Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Handreiking restauratieoffertes

Handreiking restauratieoffertes

Ratings: (0)|Views: 264|Likes:
ICN uitgave, derde herziene druk, 2008. Handreiking voor beheerder van roerend cultureel erfgoed die voor de conservering of restauratie van objecten de hulp van een restaurator nodig hebben, én voor restauratoren wiens hulp door beheerders wordt ingeroepen. U leest hierin de aandachtspunten waarmee u bij het opstellen en beoordelen van behandelingsvoorstellen en offertes rekening moet houden.
ICN uitgave, derde herziene druk, 2008. Handreiking voor beheerder van roerend cultureel erfgoed die voor de conservering of restauratie van objecten de hulp van een restaurator nodig hebben, én voor restauratoren wiens hulp door beheerders wordt ingeroepen. U leest hierin de aandachtspunten waarmee u bij het opstellen en beoordelen van behandelingsvoorstellen en offertes rekening moet houden.

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Collectiewijzer Netwerk on May 11, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/14/2010

pdf

text

original

 
restauratieoffertes
handreiking
 
Gezicht op een stad aan een rivier 
nadat het isgerestaureerd. Het is veel helderder en lichtergeworden en heeft meer dieptewerking.
 
De achterkant van het paneel verschaftinformatie over de herkomst: het is alseen Jan van Goyen aangekocht doorhet Koninklijk Kabinet van SchilderijenMauritshuis, maar in de loop der tijdafgeschreven en geschonken aan het ICN.
Handreiking restauratieoffertes
Roerend cultureel erfgoed wordt voor toekomstige generatiesbewaard. Daarom vraagt het de nodige zorg en aandacht, zoalsoptimale bewaaromstandigheden en regelmatige controle van defysieke staat van de voorwerpen zelf. Hiervoor kan het beste de hulpworden ingeroepen van een restaurator. Door zijn opleiding, kennis enervaring is hij bij uitstek in staat om te beoordelen in welke conditieobjecten zich bevinden. Ook kan hij beoordelen of, en zo ja hoe enwaarom, een behandeling moet worden uitgevoerd.Deze brochure is een handreiking voor beheerders van roerendcultureel erfgoed die voor de conservering of restauratie van objectende hulp van een restaurator nodig hebben, én voor restauratorenwiens hulp door beheerders wordt ingeroepen. U leest hierin deaandachtspunten waarmee u bij het opstellen en beoordelen vanbehandelingsvoorstellen en offertes rekening moet houden.
Inhoud
i
nleiding
 
> Keuze voor een restaurator 2> Kosten voor een offerte 2> Offertevergelijking 2> Opdrachtgever 2> Conserveren en restaureren 3
W
at
 
moet
 
in
 
een
 
behandelingsvoorstel
 
en
 
offerte
 
Worden
 
vermeld
?
> Gegevens restaurator 5> Object- (of collectie)gegevens 5> Behandelingsvoorstel 7> Praktische afspraken 10> Samenvatting 11 
n
a
 
de
 
behandeling
> Behandelingsverslag 12> Nazorg 12
Instituut Collectie NederlandPostbus 76709, 1070 KA AmsterdamT 020 3054 545F 020 3054 600E info@icn.nl
WWW
.
icn
.
nl
Eerste druk: 1998Tweede druk: 2000Derde herziene druk: 2008Redactie: Hester Lensink, Carin van Nes, ICNEindredactie: Karlijn van Onzenoort, Tekstbureau KVO
Fotograe: ICN
Ontwerp: Floortje Kok, ICNDruk: drukkerij Mart.Spruijt bv, Amsterdam© ICN, 2008Overname is alleen toegestaan met bronvermelding
 
supervisie heeft en hoe zij elkaar informeren. Uiteindelijk is de stemvan de eigenaar doorslaggevend voor het al dan niet starten van eenbehandeling.In deze brochure wordt voor de duidelijkheid uitsluitend gesprokenvan ‘opdrachtgever’. In de praktijk kan dit de beheerder of de eigenaarzijn, afhankelijk van de afspraken die zij daarover met elkaar hebbengemaakt.Conserveren en restaureren zijn complexe activiteiten. Soms kaneen restaurator, in overleg met de opdrachtgever, kiezen voor een
specieke methode om een bepaald resultaat te bereiken of voor
een bepaalde behandelingsintensiteit. Als er diverse opties zijn, ishet goed als een restaurator die opties in het behandelingsvoorstelduidelijk beschrijft en vermeldt welke behandeling in zijn ogen devoorkeur geniet en waarom.In hoofdzaak zijn er drie behandelingstypen (waarbinnen weer allerleigradaties mogelijk zijn):
1. Conserveren (preventief):verbeteren van de opberg- cq. bewaar- of expositieomstandigheden
verbeteren van het gewenste omgevingsklimaat
verbeteren van het in- en opvallend licht
Deze maatregelen zullen bijdragen aan het vertragen van het verval vanhet object.2. Conserveren (actief):verwijderen van vuil en stof van het object zelf
vastzetten van (bijna-) losgeraakte onderdelen
ondersteunen van verzwakte delen
bestrijden van actieve insecten- en schimmelaantasting
aanbrengen (achterkant)bescherming
Actieve conservering heeft niet alleen tot doel het verval van het objectte vertragen, maar ook het object minder kwetsbaar en beter toonbaar temaken.3. Restauratie:toevoegen of aanvullen van (verloren gegane) delen
vervangen en vernieuwen van onderdelen
verwijderen van oude restauraties
Restauratie heeft tot doel het object in een vooraf gedenieerde staat
terug te brengen.
 
c
onserveren
 
en
 
restaureren
Inleiding 
De meeste collectiebeherende instellingen in Nederland zijnaangewezen op een restaurator die zelfstandig werkzaam is. Maar hoevind je als beheerder een deskundige restaurator, welke afsprakenmaak je over de mogelijke behandelingen van een object, hoe bepaal je de voor- en nadelen van een behandeling, en hoe onderken jeeventuele knelpunten? En hoe geef je als restaurator goed inzicht inwat de klant van je kan en mag verwachten?Restauratoren die voldoen aan bepaalde algemeen vastgestelde enerkende criteria op het gebied van opleiding, werkwijze en ervaring,zijn in het Restauratoren Register Nederland opgenomen en perdiscipline ingeschreven. Ook zijn zij veelal lid van en ingeschrevenbij Restauratoren Nederland, de belangenvereniging van deberoepsgroep.Veel restauratoren brengen kosten in rekening voor het opstellenvan een behandelingsvoorstel en offerte. Hierbij gaat het om de tijddie gestoken wordt in het denkwerk, het eventuele vooronderzoek,de gemaakte reiskosten, en in het opstellen van het behandelings-voorstel. Deze kosten zijn afhankelijk van de aard en omvang van hetproject. Het is gebruikelijk dat de restaurator de opdrachtgever vante voren in kennis stelt van de kosten van het maken van de offerte.Overigens zijn de meeste restauratoren bereid om deze kosten telaten vervallen als de offerte resulteert in een concrete opdracht.Bij omvangrijke, gecompliceerde of kostbare projecten is hetgebruikelijk om minimaal drie restauratoren te vragen om onafhan-kelijk van elkaar een behandelingsvoorstel en offerte op te stellen.Behandelingsvoorstellen en prijscalculaties (offertes) kunnenonderling nogal verschillen. Een goede vergelijking is eigenlijk alleenmogelijk als deze restauratoren over vergelijkbare deskundigheiden ervaring beschikken. Als er sprake is van evidente verschillenin behandelingsvoorstellen en/of prijscalculaties, kan het InstituutCollectie Nederland gevraagd worden een inhoudelijk advies uitte brengen. Hiervoor kan contact opgenomen worden met deCoördinator restauratoren.De beheerder is verplicht de eigenaar van het object of de collectiein kennis te stellen van het voornemen tot behandeling. Beheerderen eigenaar dienen, voorafgaand aan een opdracht tot uitvoering,onderling duidelijke afspraken te maken over de stappen en procedu-res die zij zullen volgen, over wie van hen de opdracht geeft, wie de
k
euze
 
voor
 
een
 
restaurator
k
osten
 
voor
 
een
 
offerte
o
ffertevergelijking
o
pdrachtgever
23

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Claesz liked this
RonalddeJager liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->