Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Visio İle Akış Diagramı Oluşturma

Visio İle Akış Diagramı Oluşturma

Ratings: (0)|Views: 3,699 |Likes:
Published by KeremKoseoglu
Windows .NET Magazine tarafından yayınlanmıştır.
Windows .NET Magazine tarafından yayınlanmıştır.

More info:

Published by: KeremKoseoglu on May 11, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2013

pdf

text

original

 
Visio
İ
le Ak
ı
ş
Diagram
ı
Olu
ş
turma
Herkese merhaba! Bu ay, programc
ı
lar kadar i
ş
dünyas
ı
nda görsel sunumlar haz
ı
rlayanlar 
ı
n da ilgisini çekecek bir konuyla kar 
ş
ı
n
ı
zday
ı
z.
İ
nsanlar 
ı
n, bildiklerinin büyük bir k
ı
sm
ı
n
ı
görerek ö
ğ
rendiklerini biliyor muydunuz?Gözlerin en hassas alg
ı
organ
ı
oldu
ğ
unu söylemek san
ı
ı
m yanl
ı
ş
olmaz. Banainanm
ı
yorsan
ı
z kendiniz deneyin! Bir arkada
ş
ı
n
ı
za, arka arkaya on tane harf - say
ı
 kombinasyonu söyleyin (A5, B7, C16, D3 gibi) ve ard
ı
ndan “En küçük say
ı
n
ı
ne
ş
le
ş
ti
ğ
i harf hangisiydi?” diye sorun. Size büyük ihtimalle cevap veremeyecektir.Buna kar 
ş
ı
l
ı
k; ayn
ı
e
ş
le
ş
tirmeyi bir Excel grafi
ğ
i olarak ortaya koydu
ğ
unuzda, enküçük say
ı
y
ı
bir bak
ı
ş
ta söyleyecektir.Yani, kar 
ş
ı
m
ı
zdaki ki
ş
iye kelimelerle çok zor anlatabilece
ğ
imiz bir 
ş
eyi görselle
ş
tirerekkolayca iletebiliriz. Ak
ı
ş
 
ş
emas
ı
da bu amaçla ortaya ç
ı
km
ı
ş
bir kavramd
ı
r.
 Ak 
ı 
ş
 
Ş 
emas
ı 
Nedir? 
Ad
ı
ndan da anla
ş
ı
labilece
ğ
i gibi, herhangi bir ak
ı
ş
ı
n görselle
ş
mi
ş
haline ak
ı
ş
 
ş
emas
ı
 denmektedir. Örne
ğ
in, “Eleman ürünü talep eder 
Talep müdüre gider 
Müdürdensat
ı
n alma departman
ı
na gider 
Sat
ı
n alma departman
ı
sipari
ş
verir 
Sipari
ş
 depoya girer 
Depodan elemana ula
ş
t
ı
ı
l
ı
r”
ş
eklindeki bir i
ş
ak
ı
ş
ı
grafikler yard
ı
m
ı
yla görsel hale getirilecek olursa, ortaya bir ak
ı
ş
 
ş
emas
ı
ç
ı
kar.Ne var ki, kendi keyfimize göre olu
ş
turdu
ğ
umuz bir ak
ı
ş
 
ş
emas
ı
ndan ba
ş
kalar 
ı
pekbir 
ş
ey anlayamayabilir. Bu yüzen; ak
ı
ş
 
ş
emalar 
ı
baz
ı
standartlara sahiptir. Standartmant
ı
ğ
ı
ve
ş
ekilleri kulland
ı
ğ
ı
m
ı
zda,
ş
ema okumay
ı
bilen herkes anlatmak istedi
ğ
imiz
ş
eyi kolayca anlayacakt
ı
r. Ak
ı
ş
 
ş
emalar 
ı
n
ı
n temel standartlar 
ı
, bu yaz
ı
n
ı
n konusunuolu
ş
turuyor.Bu yaz
ı
da, söz konusu standartlar 
ı
programc
ı
l
ı
k kavram
ı
çerçevesinde inceleyece
ğ
iz.Merak etmeyin, konuyu anlamak için programc
ı
olman
ı
za gerek yok.
İş
in mant
ı
ğ
ı
n
ı
 anlad
ı
ktan sonra istedi
ğ
iniz her konuyu ak
ı
ş
 
ş
emalar 
ı
na dönü
ş
türebilirsiniz.
Visio’yu Tan
ı 
yal 
ı 
m
Piyasada, ak
ı
ş
 
ş
emalar 
ı
n
ı
n büyük bir k
ı
sm
ı
Microsoft Visio ile çizilmektedir. Biz deörneklerimizi bu program ile haz
ı
rlayaca
ğ
ı
z. Visio hakk
ı
nda daha fazla bilgiyihttp://www.microsoft.com/office/visioadresinden elde edebilirsiniz.
İş
e yeni bir proje olu
ş
turmakla ba
ş
layal
ı
m. Visio’yu ba
ş
latt
ı
ğ
ı
n
ı
zda, kar 
ş
ı
m
ı
za birçokproje seçene
ğ
i ç
ı
kacak.
Ş
öyle bir bakacak olursan
ı
z, bu program ile ev plan
ı
ndanelektrik
ş
emas
ı
na, a
ğ
sistemlerinden ili
ş
kisel veritaban
ı
na, haritadan organizasyonyap
ı
lar 
ı
na kadar birçok konuda çizim yapabilece
ğ
inizi görebilirsiniz. Biz, konumuzolan ak
ı
ş
 
ş
emalar 
ı
yla ilgileniyor olaca
ğ
ı
z. Bunun için, Flowchart
Basic Flowchartseçene
ğ
ine t
ı
klay
ı
n. Bu seçeneklere File
New menüsüne t
ı
klayarak daula
ş
abilirsiniz.
 
 Projemiz aç
ı
ld
ı
, de
ğ
il mi? Güzel... Devam etmeden önce, dikkatinizi Visio’da bizifazlas
ı
yla ilgilendirecek iki bölüme çekmek istiyorum. Bunlardan ilki, Visio araççubu
ğ
u. Bu çubuk üzerinde ba
ğ
lant
ı
olu
ş
turmak, metin eklemek,
ş
ekil çizmek gibigenel amaçlarla kullanabilece
ğ
imiz araçlar yer almaktad
ı
r.
İ
kincisi ise, ekran
ı
n sol taraf 
ı
nda görece
ğ
imiz Flowchart araç çubu
ğ
u. Bu çubuküzerinde ise, ak
ı
ş
 
ş
emas
ı
olu
ş
tururken kullanaca
ğ
ı
m
ı
z özel
ş
ekilleri bulabilirsiniz. Buyaz
ı
n
ı
n konusunu, söz konusu
ş
ekillerin anlamlar 
ı
ve kullan
ı
m amaçlar 
ı
olu
ş
turuyor.
 
 
Ş
imdi gelin, hep birlikte bu
ş
ekilleri s
ı
rayla inceleyelim...
Ba
ş
lang 
ı 
ç / Biti 
ş
 
Ak
ı
ş
 
ş
emas
ı
n
ı
n ba
ş
lad
ı
ğ
ı
ve bitti
ğ
i noktalar 
ı
, “Terminator” ad
ı
verilen elips
ş
ekillerleifade ediyoruz.
Genel 
İ 
fadeler 
Ş
ema içerisindeki genel ifadeler, “Process” ad
ı
verilen dikdörtgenler ile ifade edilir. Budikdörtgenler o kadar genel amaçl
ı
d
ı
r ki, sadece bu
ş
ekli kullanarak dahi basit
ş
emalar olu
ş
turabiliriz.

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
krmylc liked this
Eren Güneş liked this
aycaozen liked this
semihozden liked this
claviculabox liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->