Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Chuong4-Dinh%20thoi%20bieu%20CPU[1]

Chuong4-Dinh%20thoi%20bieu%20CPU[1]

Ratings:
(0)
|Views: 18|Likes:
Published by totuan

More info:

Published by: totuan on May 28, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
Đạ
i H
c C
n Th
ơ 
- Khoa Công Ngh
Thông Tin - Giáo Trình H
 
Đ
i
u Hành – V1.0
ĐỊ
NH TH
Ờ 
I BI
U CPU
I
 
M
c tiêu
Sau khi h
c xong ch
ươ 
ng này, ng
ườ 
i h
c n
m
đượ 
c nh
ng ki
ế
n th
c sau:
 
Hi
u các khái ni
m c
ơ 
b
n v
 
đị
nh th
ờ 
i
 
Hi
u các gi
i thu
t
đị
nh th
ờ 
i bi
u CPU
 
V
n d
ng m
t gi
i thu
t
đị
nh th
ờ 
i cho m
t h
th
ng c
th
 
II
 
Gi
ớ 
i thi
u
Đị
nh th
ờ 
i bi
u là c
ơ 
s
ở 
c
a các h
 
đ
i
u hành
đ
a ch
ươ 
ng. B
ng cách chuy
n
đổ
iCPU gi
a các quá trình, h
 
đ
i
u hành có th
làm máy tính ho
t
độ
ng nhi
u h
ơ 
n. Trongch
ươ 
ng này, chúng ta gi
ớ 
i thi
u các khái ni
m
đị
nh th
ờ 
i c
ơ 
b
n và trình bày các gi
ithu
t
đị
nh th
ờ 
i bi
u CPU khác nhau. Chúng ta c
ũ
ng xem xét v
n
đề
ch
n m
t gi
ithu
t cho m
t h
th
ng xác
đị
nh.
III
 
Các khái ni
m c
ơ 
b
n
M
c tiêu c
a
đ
a ch
ươ 
ng là có nhi
u quá trình ch
y cùng th
ờ 
i
đ
i
m
để
t
i
ư
u hóavi
c s
d
ng CPU. Trong h
th
ng
đơ 
n x
lý, ch
m
t quá trình có th
ch
y t
i m
tth
ờ 
i
đ
i
m; b
t c
quá trình nào khác
đề
u ph
i ch
ờ 
cho
đế
n khi CPU r 
nh và có th
 
đượ 
c
đị
nh th
ờ 
i l
i.Ý t
ưở 
ng c
a
đ
a ch
ươ 
ng là t
ươ 
ng
đố
i
đơ 
n gi
n. M
t quá trình
đượ 
c th
c thi cho
đế
n khi nó ph
i ch
ờ 
yêu c
u nh
 p/xu
t hoàn thành. Trong m
t h
th
ng máy tính
đơ 
ngi
n thì CPU s
nh r 
i; t
t c
th
ờ 
i gian ch
ờ 
này là lãng phí. V
ớ 
i
đ
a ch
ươ 
ng, chúng tac
g
ng dùng th
ờ 
i gian này
để
CPU có th
ph
c v
cho các quá trình khác. Nhi
u quátrình
đượ 
c gi
trong b
nh
ớ 
t
i cùng th
ờ 
i
đ
i
m. Khi m
t quá trình ph
i ch
ờ 
, h
 
đ
i
uhành l
y CPU t
quá trình này và c
 p CPU t
ớ 
i quá trình khác.
Đị
nh th
ờ 
i bi
u là ch
c n
ă
ng c
ơ 
b
n c
a h
 
đ
i
u hành. H
u h
ế
t tài nguyên máytính
đượ 
c
đị
nh th
ờ 
i bi
u tr 
ướ 
c khi dùng. D
 ĩ 
nhiên, CPU là m
t trong nh
ng tài nguyênmáy tính
ư
u tiên. Do
đ
ó,
đị
nh th
ờ 
i bi
u là tr 
ng tâm trong vi
c thi
ế
t k 
ế
h
 
đ
i
u hành.
III.1
 
Chu k 
CPU-I/O
S
thành công c
a vi
c
đị
nh th
ờ 
i bi
u CPU ph
thu
c vào thu
c tính
đượ 
cxem xét sau
đ
ây c
a quá trình. Vi
c th
c thi quá trình ch
a m
t
chu k 
(cycle) th
cthi CPU và ch
ờ 
 
đợ 
i nh
 p/xu
t. Các quá trình chuy
n
đổ
i gi
a hai tr 
ng thái này. S
 th
c thi quá trình b
t
đầ
u v
ớ 
i m
t
chu k 
CPU
(CPU burst), theo sau b
ở 
i m
t
chu k 
 nh
p/xu
t
(I/O burst), sau
đ
ó m
t chu k 
CPU khác, sau
đ
ó l
i t
ớ 
i m
t chu k 
 nh
 p/xu
t khác khác,..Sau cùng, chu k 
CPU cu
i cùng s
ế
t thúc v
ớ 
i m
t yêu c
uh
th
ng
để
ế
t thúc vi
c th
c thi, h
ơ 
n là v
ớ 
i m
t chu k 
nh
 p/xu
t khác,
đượ 
c mô t
 nh
ư
hình IV.1. M
t ch
ươ 
ng trình
h
ướ 
ng nh
p/xu
t
(I/O-bound) th
ườ 
ng có nhi
u chu
CPU ng
n. M
t ch
ươ 
ng trình
h
ướ 
ng x
ử 
(CPU-bound) có th
có m
t nhi
u chu
Biên so
n: Th.s Nguy
n Phú Tr 
ườ 
ng - 09/2005 Trang
 
56
 
Đạ
i H
c C
n Th
ơ 
- Khoa Công Ngh
Thông Tin - Giáo Trình H
 
Đ
i
u Hành – V1.0
CPU dài. S
phân b
này có th
giúp chúng ta ch
n gi
i thu
t
đị
nh th
ờ 
i CPU h
ợ 
 plý.
Hình 0-1-Thay
đổ
i th
ứ 
t
ự 
c
a CPU và I/O burst
III.2
 
B
 
đị
nh th
ờ 
i CPU
B
t c
khi nào CPU r 
nh, h
 
đ
i
u hành ph
i ch
n m
t trong nh
ng quá trìnhtrong hàng
đợ 
i s
n sàng
để
th
c thi. Ch
n quá trình
đượ 
c th
c hi
n b
ở 
i
b
 
đị
nh th
ờ 
ibi
u ng
n
(short-term scheduler) hay b
 
đị
nh th
ờ 
i CPU. B
 
đị
nh th
ờ 
i này ch
n cácquá trình trong b
nh
ớ 
s
n sàng th
c thi và c
 p phát CPU t
ớ 
i m
t trong các quá trình
đ
ó.Hàng
đợ 
i s
n sàng không nh
t thi
ế
t là hàng
đợ 
i vào tr 
ướ 
c, ra tr 
ướ 
c (FIFO). Xemxét m
t s
gi
i thu
t
đị
nh th
ờ 
i khác nhau, m
t hàng
đợ 
i s
n sàng có th
 
đượ 
c cài
đặ
tnh
ư
m
t hàng
đợ 
i FIFO, m
t hàng
đợ 
i
ư
u tiên, m
t cây, hay
đơ 
n gi
n là m
t danhsách liên k 
ế
t không th
t
. Tuy nhiên, v
khái ni
m t
t c
các quá trình trong hàng
đợ 
is
n sàng
đượ 
c x
ế
 p hàng ch
ờ 
c
ơ 
h
i
để
ch
y trên CPU. Các m
u tin trong hàng
đợ 
ith
ườ 
ng là kh
i
đ
i
u khi
n quá trình c
a quá trình
đ
ó.
III.3
 
Đị
nh th
ờ 
i bi
u tr
ư 
ng d
ng
Quy
ế
t
đị
nh
đị
nh th
ờ 
i bi
u CPU có th
x
y ra m
t trong 4 tr 
ườ 
ng h
ợ 
 p sau:
 
Khi m
t quá trình chuy
n t
tr 
ng thái ch
y sang tr 
ng thái ch
ờ 
(thí d
:yêu c
u nh
 p/xu
t, hay ch
ờ 
ế
t thúc c
a m
t trong nh
ng quá trình con).
 
Khi m
t quá trình chuy
n t
tr 
ng thái ch
y t
ớ 
i tr 
ng thái s
n sàng (thí d
:khi m
t ng
t x
y ra)
 
Khi m
t quá trình chuy
n t
tr 
ng thái ch
ờ 
t
ớ 
i tr 
ng thái s
n sàng (thí d
:hoàn thành nh
 p/xu
t)
Biên so
n: Th.s Nguy
n Phú Tr 
ườ 
ng - 09/2005 Trang
 
57
 
Đạ
i H
c C
n Th
ơ 
- Khoa Công Ngh
Thông Tin - Giáo Trình H
 
Đ
i
u Hành – V1.0
 
Khi m
t quá trình k 
ế
t thúcTrong tr 
ườ 
ng h
ợ 
 p 1 và 4, không c
n ch
n l
a lo
i
đị
nh th
ờ 
i bi
u. M
t quá trìnhm
ớ 
i (n
ế
u t
n t
i trong hàng
đợ 
i s
n sàng) ph
i
đượ 
c ch
n
để
th
c thi. Tuy nhiên, cós
l
a ch
n lo
i
đị
nh th
ờ 
i bi
u trong tr 
ườ 
ng h
ợ 
 p 2 và 3.Khi
đị
nh th
ờ 
i bi
u x
y ra ch
trong tr 
ườ 
ng h
ợ 
 p 1 và 4, chúng ta nói c
ơ 
ch
ế
 
đị
nh
 
th
ờ 
i không tr
ư 
ng d
ng
(nonpreemptive); ng
ượ 
c l
i, khi
đị
nh th
ờ 
i bi
u x
y ra ch
 trong tr 
ườ 
ng h
ợ 
 p 2 và 3, chúng ta nói c
ơ 
ch
ế
 
đị
nh th
ờ 
i tr
ư 
ng d
ng
(preemptive).Trong
đị
nh th
ờ 
i không tr 
ư
ng d
ng, m
t khi CPU
đượ 
c c
 p phát t
ớ 
i m
t quá trình, quátrình gi
CPU cho t
ớ 
i khi nó gi
i phóng CPU hay b
ở 
i k 
ế
t thúc hay b
ở 
i chuy
n t
ớ 
itr 
ng thái s
n sàng. Ph
ươ 
ng pháp
đị
nh th
ờ 
i bi
u này
đượ 
c dùng b
ở 
i các h
 
đ
i
u hànhMicrosoft Windows 3.1 và b
ở 
i Apple Macintosh. Ph
ươ 
ng pháp này ch
có th
 
đượ 
cdùng trên các n
n t
ng ph
n c
ng xác
đị
nh vì nó không
đ
òi h
i ph
n c
ng
đặ
c bi
t(thí d
, m
t b
 
đế
m th
ờ 
i gian)
đượ 
c yêu c
u
để
 
đị
nh th
ờ 
i bi
u tr 
ư
ng d
ng.Tuy nhiên,
đị
nh th
ờ 
i tr 
ư
ng d
ng sinh ra m
t chi phí. Xét tr 
ườ 
ng h
ợ 
 p 2 quá trìnhchia s
d
li
u. M
t quá trình có th
 
ở 
gi
a giai
đ
o
n c
 p nh
t d
li
u thì nó b
chi
ế
md
ng CPU và m
t quá trình th
hai
đ
ang ch
y. Quá trình th
hai có th
 
đọ
c d
li
umà nó hi
n
đ
ang
ở 
trong tr 
ng thái thay
đổ
i. Do
đ
ó, nh
ng k 
thu
t m
ớ 
i
đượ 
c yêu c
u
để
 
đ
i
u ph
i vi
c truy xu
t t
ớ 
i d
li
u
đượ 
c chia s
.S
tr 
ư
ng d
ng c
ũ
ng có m
t
nh h
ưở 
ng trong thi
ế
t k 
ế
nhân h
 
đ
i
u hành. Trongkhi x
lý l
ờ 
i g
i h
th
ng, nhân có th
ch
ờ 
m
t ho
t
độ
ng d
a theo hành vi c
a quátrình. Nh
ng ho
t
độ
ng nh
ư
th
ế
có th
liên quan v
ớ 
i s
thay
đổ
i d
li
u nhân quantr 
ng (thí d
: các hàng
đợ 
i nh
 p/xu
t).
Đ
i
u gì x
y ra n
ế
u quá trình b
tr 
ư
ng d
ngCPU
ở 
trong giai
đ
o
n thay
đổ
i này và nhân (hay trình
đ
i
u khi
n thi
ế
t b
) c
n
đọ
chay s
a
đổ
i cùng c
u trúc? S
l
n x
n ch
c ch
n x
y ra. M
t s
h
 
đ
i
u hành, g
mh
u h
ế
t các
n b
n c
a UNIX, gi
i quy
ế
t v
n
đề
này b
ng cách ch
ờ 
l
ờ 
i g
i h
th
nghoàn thành hay vi
c nh
 p/xu
t b
ngh
n, tr 
ướ 
c khi chuy
n
đổ
i ng
c
nh. C
ơ 
ch
ế
này
đả
m b
o r 
ng c
u trúc nhân là
đơ 
n gi
n vì nhân s
không tr 
ư
ng d
ng m
t quá trìnhtrong khi các c
u trúc d
li
u nhân
ở 
trong tr 
ng thái thay
đổ
i. Tuy nhiên, mô hìnhth
c thi nhân này là mô hình nghèo nàn
để
h
tr 
ợ 
tính toán th
ờ 
i th
c và
đ
a x
lý.Trong tr 
ườ 
ng h
ợ 
 p UNIX, các ph
n mã v
n là s
i ro. Vì các ng
t có th
x
y ra b
t c
lúc nào và vì các ng
t này không th
luôn
đượ 
c b
qua b
ở 
i nhân, nên ph
n mã b
 
nh h
ưở 
ng b
ở 
i ng
t ph
i
đượ 
c
đả
m b
o t
vi
c s
d
ng
đồ
ng th
ờ 
i. H
 
đ
i
u hànhc
n ch
 p nh
n h
u h
ế
t các ng
t, ng
ượ 
c l
i d
li
u nh
 p có th
b
m
t hay d
li
u xu
t b
vi
ế
t ch
ng. Vì th
ế
các ph
n mã này không th
 
đượ 
c truy xu
t
đồ
ng hành b
ở 
i nhi
uquá trình, chúng vô hi
u hóa ng
t t
i lúc nh
 p và cho phép các ng
t ho
t
độ
ng tr 
ở 
l
it
i th
ờ 
i
đ
i
m vi
c nh
 p k 
ế
t thúc. Tuy nhiên, vô hi
u hóa và cho phép ng
t tiêu t
n th
ờ 
igian,
đặ
c bi
t trên các h
th
ng
đ
a x
lý.
III.4
 
B
phân phát
M
t thành ph
n khác liên quan
đế
n ch
c n
ă
ng
đị
nh th
ờ 
i bi
u CPU là
b
phânphát
(dispatcher). B
phân phát là m
t module có nhi
m v
trao
đ
i
u khi
n CPU t
ớ 
iquá trình
đượ 
c ch
n b
ở 
i b
 
đị
nh th
ờ 
i bi
u ng
n (short-term scheduler). Ch
c n
ă
ng nàyliên quan:
 
Chuy
n ng
c
nh
 
Chuy
n ch
ế
 
độ
ng
ườ 
i dùng
 
 Nh
y t
ớ 
i v
trí h
ợ 
 p lý trong ch
ươ 
ng trình ng
ườ 
i dùng
để
kh
ở 
i
độ
ng l
i quátrình
Biên so
n: Th.s Nguy
n Phú Tr 
ườ 
ng - 09/2005 Trang
 
58

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->