Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Chuong7-Quan ly bo nho

Chuong7-Quan ly bo nho

Ratings: (0)|Views: 858|Likes:
Published by totuan

More info:

Published by: totuan on May 28, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
Đạ
i H
c C
n Th
ơ 
- Khoa Công Ngh
Thông Tin - Giáo Trình H
 
Đ
i
u Hành – V1.0
QU
N LÝ B
NH
Ớ 
 
I
 
M
c
đ
ích
Sau khi h
c xong ch
ươ 
ng này, ng
ườ 
i h
c n
m
đượ 
c nh
ng ki
ế
n th
c sau:
 
Hi
u các cách khác nhau
để
qu
n lý b
nh
ớ 
 
 
Hi
u ti
ế
 p c
n qu
n lý b
phân trang và phân
đ
o
n
 
V
n d
ng m
t ti
ế
 p c
n qu
n lý b
nh
ớ 
phù h
ợ 
 p v
ớ 
i h
th
ng xác
đị
nh
II
 
Gi
ớ 
i thi
u
Trong ch
ươ 
ng này chúng ta s
th
o lu
n nhi
u cách khác nhau
để
qu
n lý b
 nh
ớ 
. Các gi
i thu
t qu
n lý b
nh
ớ 
t
ti
ế
 p c
n máy tr 
ơ 
c
ơ 
b
n (primitive bare-machine) là chi
ế
n l
ượ 
c phân trang và phân
đ
o
n. M
i ti
ế
 p c
n có l
ợ 
i
đ
i
m và nh
ượ 
cc
a chính nó. Ch
n ph
ươ 
ng pháp qu
n lý b
nh
ớ 
cho m
t h
th
ng xác
đị
nh ph
 thu
c vào nhi
u y
ế
u t
,
đặ
c bi
t trên thi
ế
t k 
ế
ph
n c
ng c
a h
th
ng. Chúng ta s
 th
y nhi
u gi
i thu
t yêu c
u h
tr 
ợ 
ph
n c
ng m
c dù các thi
ế
t k 
ế
g
n
đ
ây
đ
ã tíchh
ợ 
 p ph
n c
ng và h
 
đ
i
u hành.
III
 
Đặ
t v
n
đề
 
B
nh
ớ 
là trung tâm
để
 
đ
i
u hành h
th
ng máy tính hi
n
đạ
i. B
nh
ớ 
ch
a m
tm
ng l
ớ 
n các t
(words) hay các bytes, m
i ph
n t
v
ớ 
i
đị
a ch
c
a chính nó. CPU l
ycác ch
th
t
b
nh
ớ 
d
a theo giá tr 
c
a thanh
đế
m ch
ươ 
ng trình. Các ch
th
này cóth
gây vi
c n
 p b
sung các t
và l
ư
u tr 
t
ớ 
i các
đị
a ch
b
nh
ớ 
xác
đị
nh.
III.1
 
Liên k 
ế
t
đị
a ch
 
Thông th
ườ 
ng, m
t ch
ươ 
ng trình n
m trên
đĩ 
a nh
ư
m
t t
 p tin có th
th
c thid
ng nh
phân. Ch
ươ 
ng trình này
đượ 
c mang vào trong b
nh
ớ 
đượ 
c
đặ
t trong m
tquá trình
để
đượ 
c th
c thi. Ph
thu
c vào vi
c qu
n lý b
nh
ớ 
 
đ
ang dùng, quá trìnhcó th
 
đượ 
c di chuy
n gi
a
đĩ 
a và b
nh
ớ 
trong khi th
c thi. T
 p h
ợ 
 p các quá trìnhtrên
đĩ 
a
đ
ang ch
ờ 
 
đượ 
c mang vào b
nh
ớ 
 
để
th
c thi hình thành m
t
hàng
đợ 
i nh
p
(input queue).Th
t
c thông th
ườ 
ng là ch
n m
t trong nh
ng quá trình trong hàng
đợ 
i nh
 p vàn
 p quá trình
đ
ó vào trong b
nh
ớ 
. Khi m
t quá trình
đượ 
c th
c thi, nó truy xu
t cácch
th
và d
li
u t
b
nh
ớ 
. Cu
i cùng, m
t quá trình k 
ế
t thúc và không gian b
nh
ớ 
 c
a nó
đượ 
c xác
đị
nh là tr 
ng.H
u h
ế
t các h
th
ng cho phép m
t quá trình ng
ườ 
i dùng n
m
ở 
b
t c
ph
n nàoc
a b
nh
ớ 
v
t lý. Do
đ
ó, m
c dù không gian
đị
a ch
c
a máy tính b
t
đầ
u t
i 00000,nh
ư
ng
đị
a ch
 
đầ
u tiên c
a quá trình ng
ườ 
i dùng không c
n t
i 00000. S
 p x
ế
 p này
nh h
ưở 
ng
đế
n
đị
a ch
mà ch
ươ 
ng trình ng
ườ 
i dùng có th
dùng. Trong h
u h
ế
t cáctr 
ườ 
ng h
ợ 
 p, m
t ch
ươ 
ng trình ng
ườ 
i dùng s
 
đ
i qua m
t s
b
ướ 
c- m
t vài trong chúngcó th
là tu
ch
n-tr 
ướ 
c khi
đượ 
c th
c thi (hình VII-1). Các
đị
a ch
có th
 
đượ 
c hi
ndi
n trong nh
ng cách khác trong nh
ng b
ướ 
c này. Các
đị
a ch
trong ch
ươ 
ng trìnhngu
n th
ườ 
ng là nh
ng danh bi
u. M
t trình biên d
ch s
liên k 
ế
t các
đị
a ch
danh bi
u t
ớ 
i các
đị
a ch
có th
tái
đị
nh v
(ch
ng h
n nh
ư
14 bytes t
v
trí b
t
đầ
u c
a
Biên so
n: Th.s Nguy
n Phú Tr 
ườ 
ng - 09/2005 Trang
 
137
 
Đạ
i H
c C
n Th
ơ 
- Khoa Công Ngh
Thông Tin - Giáo Trình H
 
Đ
i
u Hành – V1.0
module này). B
so
n th
o liên k 
ế
t hay b
n
 p s
liên k 
ế
t các
đị
a ch
có th
tái
đị
nh v
 t
ớ 
i
đị
a ch
tuy
t
đố
i (ch
ng h
n 74014). M
i liên k 
ế
t là m
t ánh x
t
m
t không gian
đị
a ch
này t
ớ 
i m
t không gian
đị
a ch
khác.
Hình 0-1 X
ử 
lý nhi
u b
ướ 
c c
a ch
ươ 
ng trình ng
ườ 
i dùng
V
truy
n th
ng, liên k 
ế
t các ch
th
và d
li
u t
ớ 
i các
đị
a ch
có th
 
đượ 
c th
chi
n t
i b
t c
b
ướ 
c nào theo cách sau
đ
ây:
 
Th
ờ 
i gian biên d
ch
: n
ế
u t
i th
ờ 
i
đ
i
m biên d
ch có th
bi
ế
t quá trình n
m
ở 
 
đ
âu trong b
nh
ớ 
thì mã tuy
t
đố
i có th
 
đượ 
c phát sinh. Thí d
, n
ế
u bi
ế
ttr 
ướ 
c quá trình ng
ườ 
i dùng n
m t
i v
trí R thì mã trình biên d
ch
đượ 
c phát sinh s
b
t
đầ
u t
i v
trí
đ
ó và m
ở 
ng t
 
đ
ó. N
ế
u t
i th
ờ 
i
đ
i
m sau
đ
ó, v
trí b
t
đầ
u thay
đổ
i thì s
c
n biên d
ch l
i mã này. Các ch
ươ 
ng trình
đị
nh d
ng .COM c
a MS-DOS là mã tuy
t
đố
i gi
ớ 
i h
n t
i th
ờ 
i
đ
i
m biênd
ch.
 
Th
ờ 
i
đ
i
m n
p
: n
ế
u t
i th
ờ 
i
đ
i
m biên d
ch ch
ư
a bi
ế
t n
ơ 
i quá trình s
n
m
ở 
 
đ
âu trong b
nh
ớ 
thì trình biên d
ch ph
i phát sinh mã có th
tái
đị
nh v
.Trong tr 
ườ 
ng h
ợ 
 p này, liên k 
ế
t cu
i cùng
đượ 
c trì hoãn cho t
ớ 
i th
ờ 
i
đ
i
m
Biên so
n: Th.s Nguy
n Phú Tr 
ườ 
ng - 09/2005 Trang
 
138
 
Đạ
i H
c C
n Th
ơ 
- Khoa Công Ngh
Thông Tin - Giáo Trình H
 
Đ
i
u Hành – V1.0
n
 p. N
ế
u
đị
a ch
b
t
đầ
u thay
đổ
i, chúng ta ch
c
n n
 p l
i mã ng
ườ 
i dùng
để
h
ợ 
 p nh
t giá tr 
 
đượ 
c thay
đổ
i này.
 
Th
ờ 
i gian th
ự 
c thi
: n
ế
u quá trình có th
 
đượ 
c di chuy
n trong th
ờ 
i gianth
c thi t
m
t phân
đ
o
n b
nh
ớ 
này t
ớ 
i m
t phân
đ
o
n b
nh
ớ 
khác thìvi
c liên k 
ế
t ph
i b
trì hoãn cho t
ớ 
i th
ờ 
i gian ch
y. Ph
n c
ng
đặ
c bi
t ph
i s
n dùng cho c
ơ 
ch
ế
này
để
th
c hi
n công vi
c. H
u h
ế
t nh
ng h
 
đ
i
u hành này dùng ph
ươ 
ng pháp này.Ph
n ch
y
ế
u c
a ch
ươ 
ng này
đượ 
c dành h
ế
t
để
hi
n th
các liên k 
ế
t khác nhaucó th
 
đượ 
c cài
đặ
t h
u hi
u trong m
t h
th
ng máy tính và th
o lu
n s
h
tr 
ợ 
ph
nc
ng t
ươ 
ng
ng.
III.2
 
Không gian
đị
a ch
lu
n lý và không gian
đị
a ch
v
t lý
M
t
đị
a ch
 
đượ 
c t
o ra b
ở 
i CPU th
ườ 
ng
đượ 
c g
i là
đị
a ch
lu
n lý
(logicaladdress), ng
ượ 
c l
i m
t
đị
a ch
 
đượ 
c xem b
ở 
i
đơ 
n v
b
nh
ớ 
-ngh
 ĩ 
a là, m
t
đị
a ch
 
đượ 
c n
 p vào thanh ghi
đị
a ch
b
nh
ớ 
-th
ườ 
ng
đượ 
c g
i là
đị
a ch
v
t lý
(physicaladdress).Các ph
ươ 
ng pháp liên k 
ế
t
đị
a ch
th
ờ 
i
đ
i
m biên d
ch và th
ờ 
i
đ
i
m n
 p t
o ra
đị
a ch
lu
n lý và
đị
a ch
v
t lý xác
đị
nh. Tuy nhiên, c
ơ 
ch
ế
liên k 
ế
t
đị
a ch
t
i th
ờ 
i
đ
i
m th
c thi d
n
đế
n s
khác nhau gi
a
đị
a ch
lu
n lý và
đị
a ch
v
t lý. Trongtr 
ườ 
ng h
ợ 
 p này, chúng ta th
ườ 
ng g
i
đị
a ch
lu
n lý nh
ư
đị
a ch
 
o
(virtualaddress). T
 p h
ợ 
 p t
t c
 
đị
a ch
lu
n lý
đượ 
c t
o ra b
ở 
i ch
ươ 
ng trình là
không gian
đị
a ch
lu
n lý
; t
 p h
ợ 
 p t
t c
 
đị
a ch
v
t lý t
ươ 
ng
ng
đị
a ch
lu
n lý này là
khônggian
đị
a ch
v
t lý
. Do
đ
ó, trong c
ơ 
ch
ế
liên k 
ế
t
đị
a ch
t
i th
ờ 
i
đ
i
m th
c thi, khônggian
đị
a ch
lu
n lý và không gian
đị
a ch
v
t lý là khác nhau.Vi
c ánh x
t
i th
ờ 
i
đ
i
m th
c thi t
 
đị
a ch
 
o t
ớ 
i
đị
a ch
v
t lý
đượ 
c th
chi
n b
ở 
i m
t thi
ế
t b
ph
n c
ng
đượ 
c g
i là
b
qu
n lý b
nh
ớ 
MMU
(memory-management unit). Chúng ta có th
ch
n gi
a nh
ng ph
ươ 
ng pháp khác nhau
để
th
chi
n vi
c ánh x
. Nh
ư
 
đượ 
c hi
n th
trong hình VII-2
ở 
trên, ph
ươ 
ng pháp này yêu c
u s
h
tr 
ợ 
  ph
n c
ng. Thanh ghi n
n bây gi
ờ 
 
đượ 
c g
i là
thanh ghi tái
đị
nh v
. Giá tr 
trongthanh ghi tái
đị
nh v
 
đượ 
c c
ng vào m
i
đị
a ch
 
đượ 
c t
o ra b
ở 
i quá trình ng
ườ 
i dùngt
i th
ờ 
i
đ
i
m nó
đượ 
c g
ở 
i t
ớ 
i b
nh
ớ 
. Thí d
, n
ế
u giá tr 
n
n là 14000, thì vi
c c
g
ng b
ở 
i ng
ườ 
i dùng
để
xác
đị
nh v
trí 0
đượ 
c t
 
độ
ng tái
đị
nh v
t
ớ 
i v
trí 14000; m
t truyxu
t t
ớ 
i
đị
a ch
346
đượ 
c ánh x
t
ớ 
i v
trí 14346.
Hình 0-2
đị
nh v
t
ự 
 
độ
ng dùng thanh ghi tái
đị
nh v
 
Biên so
n: Th.s Nguy
n Phú Tr 
ườ 
ng - 09/2005 Trang
 
139

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
trunghieucqm10 liked this
Ngoc Luyen liked this
Nguyen Hung liked this
Hung Nguyen liked this
hatvktmt liked this
hatvktmt liked this
trugnhau294 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->