Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
36Activity
P. 1
Introducción a la Entomología general

Introducción a la Entomología general

Ratings: (0)|Views: 3,632|Likes:
Published by Alejandro
datos recolectados que nos ayudara mucho en lo que a entomologia respecta, datos básicos pero muy eficientes espero os sirva (comenten sin miedo..^^)
datos recolectados que nos ayudara mucho en lo que a entomologia respecta, datos básicos pero muy eficientes espero os sirva (comenten sin miedo..^^)

More info:

Published by: Alejandro on May 12, 2010
Copyright:Attribution Share Alike

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/18/2013

pdf

text

original

 
Jn}qem|ffjön b hb Ln}ekehedëb dlnlqbh
Hb Ln}ekehedëb lv hb fjlnfjb r|l }qb}b zlv}|mjb b hev jnvlf}ev. Lv}b vl mjpjml ln mev?Ln}ekehedëb aâvjfb Dlnlqbh z Ln}ekehedëbBshjfbmb.Hb r|l neve}qev }qb}bqlkev vlqâ hbSqjklqb zb r|l êv}b lv}|mjb bh jnvlf}e fekejnmjpjm|e( lv mlfjq( }qb}b fbmb |nev ml hevbvslf}ev ml lv}ev. Hb Ln}ekehedëb b klmjmbr|l gbn sbvbme hev bòev gb }lnjme r|l jqlvslfjbhjânmevl( mlajme b hbv nlflvjmbmlvr|l gbn jme v|qdjlnme seq lv}ev slr|lòevm|lòev mlh k|nme. Seq lv}bv nlflvjmbmlv gbv|qdjme hb Ln}ekeheb Bdqëfehb( fekeqlvs|lv}b b hev b}br|lv r|l v|`qëbn hevkenef|h}jpev( bvj }bkajên v|qdjö hbLn}ekehedëb @eqlv}bh( ln}ekehedëbPl}lqjnbqjb z hb Ln}ekehedëb Kêmjfb.Lv}b fjlnfjb( v|qdjö gbfl k|fge }jlkse b}qâv( zbln hb êsefb ml hev `jhöve`ev vl bmkjqbab b lv}evbnjkbhlv( |ne ml lhhev `|l Bqjv}lhlv.Hevsqjklqev fjln}ë`jfev vl mlmjfbqen b eavlqpbq v|vfekseq}bkjln}ev seq klqb f|qjevjmbm z bklmjmb r|l sbve lh }jlkse mlajme b hbjn}lqqlhbfjön fen lv}ev bnjkbhlv( lh gekaql vlpje ln hb nlflvjmbm ml vbalq kâv bÿn ml êv}ev.@|l bvë r|l v|qdjö hb jkslqjevb nlflvjmbm mleqmlnbqhev z bdq|sbqhev( sbqb semlq }lnlq |nln}lnmjkjln}e kloeq ml hev jnvlf}ev. Bvë hevsqjklqev fjln}ë`jfev hev bdq|sbqen zb vlb seqmj`lqlnfjbv keq`ehödjfbv( gâaj}evbhjkln}jfjev( bsbqb}ev a|fbhlv( l}f. Fekefenvlf|lnfjb ml lv}e vl mlaëb fqlbq |nvjv}lkb ml fhbvj`jfbfjön dlnlqbh sbqb semlqfhbvj`jfbqhev fjln`jfbkln}l. Bvë FbqhHjnnl|v( lh sbmql ml hb fhbvj`jfbfjön bf}|bhfqlb ln lh e 24<7 hb Neklnfhb}|qbAjnekjbh( ln v| fenefjme Vjv}lkb Nb}|qbl(ln lh f|bh }qb}e ml bdq|sbq b hev jnvlf}ev( lhr|l lv}b abvbme lh nekaql fjln}ë`jfe lh f|bhmjfl? r|l hb sqjklqb hl}qb mlh nlqe vllvfqjal fen Kbz|vf|hb( hb lvslfjl fenKjnÿvf|hb( vld|jme seq lh nekaql mlh b|}eqlh f|bh gje hb mlvfqjsfjön ml hb lvslfjl(feke seq lolkshe? Fgjbvkl}lv hjkbl'D|êqjn+Klnlpjhhl.V|aqbzbnme dênlqe zlvslfjl.
Fhbvj`jfbfjön ml hev Jnvlf}evJ.+Jmln}j`jfbfjön ml hev eqmlnlv z `bkjhjbv kâv fenefjmbv ml Glwbsemb.
V|slq+Fhbvl
Glwbsemb
2.
1.
Sqe}|qb6.Mjsh|qb
 
JJ+Jmln}j`jfbfjön ml hev eqmlnlvz `bkjhjbv kâv fenefjmbv ml hb Fhbvl Jnvlf}b.
V|afhbvl
Bs}lqzde}b
2.Bqfgblednb}gb
1.
]gzvbn|qbV|afhbvl
S}lqzde}b
Mjpjvjön Lwe}lqzde}bSbhles}lqb 'Dq.sbhbjev; bn}jd|e9s}lqb;bhb*
2.
1.
+Emenb}bNles}lqb 'Dq.nlev;n|lpe9S}lqen ;bhb*
2.
1.
6.
=.
Jves}lqb<.S}gjqbs}lqb
0.
Glkjs}lqb4.Mjf}zes}lqb
7.
Mlqkbs}lqb:.Dqzhheahb}}emlb
23.
22.
21.
]gzvbnes}lqb/Mjpjvjön Lnmes}lqzde}b
2.
1.
Nl|qes}lqb6.Fehles}lqb=.Mjs}lqb<.Klfes}lqb0.Vjsgenbs}lqb4.]qjfges}lqb7.Hlsjmes}lqb:.Gzklnes}lqb/ fen`jqkbq mjpjvjön
Nefjenlv ml Bnb}ekëb Lw}lqnb
Ml feneflq hbv `eqkbv ml hev jnvlf}ev vl lnfbqdb hb Keq`ehedëb( hb f|bh lv jkseq}bn}l sbqb semlqmjv}jnd|jqhev ml hev mlkâv dq|sev z feksqlnmlq kloeq v| gâaj}b}.
@eqkbv z lv}q|f}|qbv mlh f|lqse ml hev jnvlf}ev.
Hev jnvlf}ev }jlnln pbqjbmbv `eqkbv z }bkbòev( hev f|bhlv s|lmln vlq kâv e klnev bhbqdbmev(fjhënmqjfev e v|afjhënmqjfev( vjlnme fbmb hbme mlh f|lqse jd|bh bh e}qe( lv mlfjq( ven vjkê}qjfev. Lh}bkbòe s|lml vlq ml kjhëkl}qev e veaql sbvbq hev =3 fkv.Lh f|lqse ml hev jnvlf}ev vl mjpjml ln 6 sbq}lv mjv}jn}bv( lv}bv ven?
2.Fbalb
 
1.]öqbw6.Bamekln
Ln fbmb |ne ml hev vldkln}ev vl mjv}jnd|ln |nb qldjön meqvbh hhbkbmb
}lqde
e
ne}e
( |nb pln}qbhhhbkbmb
lv}lqne
z 1 hb}lqbhlv hhbkbmbv
shl|qbv
.Ln hb fbalb lnfen}qbkev hev öqdbnev vlnveqjbhlv( feke hev eoev z bn}lnbv( bmlkâv lh bsbqb}ea|fbh. Ln lh }öqbw lnfen}qbkev lv vjv}lkb hefeke}eq9 sb}bv z bhbv 'f|bnme lv}ân sqlvln}lv*. Lnlh bamekln lnfen}qbkev lh bsbqb}e qlsqem|f}eq z qlvsjqb}eqje.Lh f|lqse ml hev jnvlf}ev lv}â `eqkbme seq |nb lv}q|f}|qb lw}lqnb fenefjmb feke lwelvr|lhl}e( lhf|bh lv}b fenv}j}|jme ml R|j}jnb.Hb `|nfjön ml lv}l lvr|lhl}e lw}lqne lv?
Veseq}bq hev öqdbnev jn}lqnev
Sqe}ldlqhe ml bdln}lv lw}lqnev
Lpj}bq hb sêqmjmb ml g|klmbmLh f|lqse ml hev jnvlf}ev ln v| v|slq`jfjl lv}â `eqkbme seq k|fgbv shbfbv lnm|qlfjmbv fenefjmbvfeke
Lvfhlqj}ev
( hev f|bhlv ven vlsbqbmev seq âqlbv fenefjmbv feke
V|}|qbv
z
Klkaqbnbv
. Hbvsqjklqbv feqqlvsenmln b hënlbv r|l kbqfbn hb sbqlm mlh }ld|kln}e z hbv klkaqbnbv ven hbv r|lslqkj}ln lh kepjkjln}e mlh f|lqse z hev mlkâv bsênmjflv mlh jnvlf}e.Hb sbqlm mlh f|lqse lv}â `eqkbmb seq hb
F|}ëf|hb
hb f|bh `eqkb lh lwelvr|lhl}e. Lv}b b hb pl mbeqjdln b 6 fbsbv ne flh|hbqlv mlnekjnbmbv
Lsjf|}ëf|hb( lnmef|}ëf|hb
z
lwef|}ëf|hb.
Hb sbqlm mlh f|lqse }bkajên }jlnl k|fgev sqeflvev jn}lqnev feke lw}lqnev. Mln}qe ml hevsqeflvev lw}lqnev semlkev klnfjenbq lvfbkbv( vl}bv | e}qbv eqnbkln}bfjenlv r|l sqlvln}ln.Mln}qe ml hev sqeflvev jn}lqnev lnfen}qbkev hev s|n}ev ml jnvlqfjön ml hev kÿvf|hev. 
2.+Fbalb.
Lv}b qldjön lv |nb plqmbmlqb fâsv|hb menml hb vldkln}bfjön eqjdjnbh vl gb slqmjme z lv}bv ven hbvmjplqvbv v|}|qbv r|l ln lhhb vl eavlqpbn.Meqvehb}lqbhkln}l vl lnf|ln}qbn hev
eoev feks|lv}ev
r|l vl fenvjmlqbn feke bsênmjflv mlhsqjklq vldkln}e. Lh hb sbq}l v|slqjeq lnfen}qbkev hev
Eflhev
'1 ö 6*( seq lnfjkb vl lnf|ln}qblh
Pêq}lw(
gbfjb bmlhbn}l lv}â hb
@qln}l
z seq mlaboe lv}â lh
Fhjsle
( hb}lqbhkln}l vl |ajfbnhbv
Dlnbv
e
Klojhhbv
z seq b}qâv lh
Effjs|fje.
Lh vld|nme vekj}e feqqlvsenml bh s|n}e ml jnvlqfjön ml hbv bn}lnbv( f|zb `|nfjön lv vlnveqjbh9lv}b b hb pl lv}â feks|lv}b seq pbqjev bq}loev e bn}lnj}ev.Lh }lqflq vekj}e fbqlfl ml bsênmjflv.Ln lh f|bq}e vekj}e lnfen}qbkev hbv
Kbnmëa|hbv
( lh f|bh feqqlvsenml bh bsbqb}e ml hb kehjlnmbmlh bhjkln}e( ven dlnlqbhkln}l lvfhlqe}jbmb ml aeqmlv mln}bmev.Seq mlaboe mlh fhësle vl |ajfb lh
Hbaqe
r|l vl lnf|ln}qb seq mlhbn}l ml hbv kbnmëa|hbv z bz|mb bjn}qem|fjq lh bhjkln}e.Lh r|jn}e vldkln}e feqqlvsenml b hbv Kbwjhbv hbv r|l vl |ajfbn ml}qâv ml hbv kbnmëa|hbv( hbvf|bhlv sqlvln}bn |n
Sbhse Kbwjhbq
vldkln}bme.Lh vlw}e vekj}e feqqlvsenml bh
Hbaje
lh f|bh fjlqqb hb aefb seq mlaboe z seq ml}qâv( mlh f|bh vleqjdjnbn hev
Sbhsev Hbajbhlv
r|l ven kâv slr|lòev r|l hev kbwjhbqlvLn hb klmje ml hb fbpjmbm a|fbh vl |ajfb hb
Gjse`bqjndl.
 
1.+]öqbw.
Lv}â `eqkbme seq }qlv vldkln}ev?
Sqe}öqbw
(
Klve}öqbw
z
Kl}b}öqbw
. Ln lv}ev vldkln}evlnfen}qbkev hbv sb}bv( bhbv z balq}|qbv mlh vjv}lkb qlvsjqb}eqje fenefjmevfeke
Lv}jdkbv
e
Lvsjqbf|hev.
 
6.+Bamekln.
Lv}â `eqkbme seq 22 vldkln}ev( b|nr|l k|fgbv plflv lh nÿklqe bsbqln}l lv klneq( zb r|l hevÿh}jkev vl lnf|ln}qbn ef|h}ev ln lh âsjfl ml êv}l. Ln lv}l vldkln}e vl lnf|ln}qbn hev öqdbnevdlnj}bhlv. 
]jsev ml Sb}bv.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->