Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
CHUONG 6

CHUONG 6

Ratings: (0)|Views: 16|Likes:

More info:

Published by: Trần Văn Chuyển on May 12, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/24/2012

pdf

text

original

 
 
CHÖÔNG 6:TRÖÔØNG ÑOÄC QUYEÀN HOAØN TOAØNËC ÑIEÅM THÒ TRÖÔØNGAÂN TÍCH GIAÙ, SAÛN LÖÔÏNG, LÔÏI NHUAÄTHIEÄP CUÛA CHÍNH PHUÛ
 
 
M THÒ TRÖÔØNGmoät doanh nghieäp cung öùng haøng hoaùo Doanh nghieäp quyeát ñònhn gia nhaäp vaø ruùt lui khoûi ngaønh laø raùp chính phuû khoâng cho pheùpaûn xuaát lôùn, phaïm vi roängaùp duïng khoa hoïc kyõ thuaät tieân tieán
 
 
1. Caân baèng cuûa Doanh nghieäpa. Ñöôøng caàu: (P)Ñöôøng caàu theå hieän quan heägiöõa giaù vaø saûn löôïng, doanhnghieäp ñoäc quyeàn quyeát ñònhmöùc giaù, ñònh möùc giaù caosaûn löôïng baùn giaûm vaø ngöôïclaïi-> P vaø Q laø hai ñaïi löôïngnghòch bieán
π  

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->