Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
16Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sang Kien Kinh Nghiem Mon Tieng Anh

Sang Kien Kinh Nghiem Mon Tieng Anh

Ratings: (0)|Views: 5,936|Likes:
Published by lam767

More info:

Published by: lam767 on May 12, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/15/2013

pdf

text

original

 
Trêng THPT Phï S¸ngkiÕn kinh nghiÖm
PhÇn më ®Çu
I.Lý do chän ®Ò tµi.
N¨m häc 2006-2007 lµ n¨m thø hai thùc hiÖn h×nhthøc thi tr¾c nghiÖm ®èi víi m«n tiÕng Anh ë c¸c k× thitèt nghiÖp THPT, thi §H cña bé GD & §T. Trong ch¬ngtr×nh tiÕng Anh THPT hÖ 3 n¨m, c©u bÞ ®éng lµ métphÇn kiÕn thøc hÕt søc quan träng, cã trong c¸c k× thi tètnghiÖp vµ thi §H. Muèn lµm tèt ®îc c¸c bµi tËp tr¾cnghiÖm vÒ c©u bÞ ®éng th× häc sinh cÇn ph¶i n¾m ®îcc¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn c©u chñ ®éng , c©u bÞ ®éngtrong tiÕng Anh, chuyÓn tõ h×nh thøc lµm c¸c bµi tËp tùluËn sang bµi tËp tr¾c nghiÖm. V× vËy t«i chän ®Ò tµi “C©u bÞ ®éng vµ c©c d¹ng bµi tËp tr¾c nghiÖm” lµm vÊn®Ò nghiªn cøu trong s¸ng kiÕn kinh nghiÖm cña m×nh.
II.Môc ®Ých.
Khi viÕt s¸ng kiÕn kinh nghiÖm nµy, t«i chØ mong ®îcgãp thªm mét vµi ý kiÕn cña m×nh vÒ c¸c vÊn ®Ò liªnqu©n ®Õn c©u chñ ®éng vµ c©u bÞ ®éng trong tiÕngAnh gióp gi¸o viªn cã thÓ tham kh¶o thªm trong viÖc «ntËp cho häc sinh chuÈn bÞ cho c¸c kú thi s¾p tíi.
III.§èi tîng nghiªn cøu.
 Trong ch¬ng tr×nh tiÕng Anh THPT hÖ 3 n¨m, c©ubÞ ®éng ®îc ®a vµo gi¶ng d¹y ë khèi 11 vµ 12. Trong ®Òtµi cña m×nh, t«i chØ tËp trung vµo mét sè vÊn ®Ò lýthuyÕt cña c©u bÞ ®éng nh cÊu tróc, c¸ch sö dông,c¸chchuyÓn tõ chñ ®éng sang bÞ ®éng, mét sè d¹ng ®ÆcbiÖt trong c©u bÞ ®éng… vµ mét sè bµi tËp viÕt, bµi tËptr¾c nghiÖm t¬ng øng ®Ó cñng cè cho phÇn kiÕn thøc ëtrªn , nh»m gióp häc sinh hiÓu vµ n¾m ®îc nh÷ng kiÕnthøc c¬ b¶n vµ n©ng cao cña c©u bÞ ®éng trong TiÕnganh ®Ó c¸c em cã thÓ lµm tèt c¸c d¹ng bµi tËp tr¾cnghiÖm vÒ c©u bÞ ®éng trong TiÕng anh.
IV.Ph¹m vi nghiªn cøu.Gi¸o viªn TrÇn Anh DòngTæ chÝnh ngo¹i 1
 
Trêng THPT Phï S¸ngkiÕn kinh nghiÖm
N¨m häc 2006-2007
V.C¬ së nghiªn cøu.
 T«i nghiªn cøu ®Ò tµi nµy dùa trªn nh÷ng c¬ së sau:-a o tc tÕ gng y.- a vµo mét sè tµi liÖu tham kh¶o vÒ c©u ®éng.- Dùa mét ý kiÕn cña ®ång nghiÖp.
PhÇn néi dung
Mçi c©u cã thÓ ®îc thÓ hiÖn ë thÓ chñ ®éng hay bÞ®éng. Chóng ta dïng c©u chñ ®éng khi chñ ng÷ trongc©u lµ t¸c nh©n trùc tiÕp g©y ra hµnh ®éng trong c©u.Khi chñ ng÷ chÞu t¸c ®éng cña hµnh ®éng trong c©u,chóng ta dïng thÓ bÞ ®éng. ViÖc lùa chän sö dông c©uchñ ®éng hay bÞ ®éng phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè. Trong nhiÒu trêng hîp, chóng ta chØ sö dông duy nhÊthoÆc d¹ng chñ ®éng hoÆc d¹ng bÞ ®éng. Do ®ã häcsinh cÇn ph¶i n¾m ®îc mét sè vÊn ®Ò sau:
I. C¸ch dïng c©u bÞ ®éng.
- Khi kh«ng cÇn thiÕt ph¶i nh¾c ®Õn t¸c nh©n g©y hµnh®éng( do t×nh huèng ®· qu¸ râ rµng hoÆc do kh«ngquan träng).Eg: The road has been repaired.-Khi chóng ta kh«ng biÕt hoÆc quªn ngêi thùc hiÖn hµnh®éng.Eg: The money was stolen.- Khi chóng ta quan t©m ®Õn b¶n th©n hµnh ®éng h¬nlµ ngêi thùc hiÖn hµnh ®éng.Eg: This book was published in Vietnam.- Khi chñ ng÷ cña c©u chñ ®éng lµ chñ ng÷ kh«ng x¸c®Þnh nh : people, they, someone…Eg: People say that he will win.
It’s said that he will win.- Khi ngêi nãi kh«ng muèn nh¾c ®Õn chñ thÓ g©y rahµnh ®éng
Gi¸o viªn TrÇn Anh DòngTæ chÝnh ngo¹i 2
 
Trêng THPT Phï S¸ngkiÕn kinh nghiÖm
Eg: Smoking is not allowed here.
II.CÊu tróc.
VÒ cÊu tróc c©u bÞ ®éng trong tiÕng Anh , t«i sÏchia thµnh hai lo¹i sau :
Lo¹i 1
:
BÞ ®éng ®èi víi c¸c th× kh«ng tiÕp diÔn.
D¹ng nµy cã c«ng thøc tæng qu¸t sau:
Lo¹i 2
:
BÞ ®éng víi c¸c th× tiÕp diÔn
.
D¹ng nµy cã c«ng thøc tæng qu¸t sau:Lo¹i 1 ¸p dông cho s¸u th× bÞ ®éng kh«ng tiÕp diÔnvµ lo¹i 2 ¸p dông cho s¸u th× bÞ ®éng tiÕp diÔn. Nhngtrong phÇn nµy t«i chØ giíi thiÖu nh÷ng th× häc sinh ®·häc trong ch¬ng tr×nh , phôc vô cho thi häc k× vµ thi tètnghiÖpTHPT bao gåm bèn th× bÞ ®éng kh«ng tiÕp diÔnlµ: th× hiÖn t¹i ®¬n , th× qu¸ khø ®¬n , th× hiÖn t¹ihoµn thµnh ,th× t¬ng lai ®¬n , bÞ ®éng víi ®éng tõkhuyÕt thiÕu vµ hai th× bÞ ®éng tiÕp diÔn lµ : HiÖn t¹itiÕp diÔn vµ qu¸ khø tiÕp diÔn.
Lo¹i 1
:
BÞ ®éng kh«ng tiÕp diÔn
.1)Th× hiÖn t¹i ®¬n:Eg:Active: They raise cows in Ba Vi.Passive: Cows are raised in Ba Vi.2)Th× qu¸ khø ®¬n:
Gi¸o viªn TrÇn Anh DòngTæ chÝnh ngo¹i 3BE + PAST BE + BEING + PAST S + am / is/ are + Past 
 
S + was / were + Past 

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Yeu de Nho liked this
0947778369 liked this
quangdau100177 liked this
quangdau100177 liked this
tuyettrung liked this
cuocsong2010 liked this
quocdungmk liked this
quocdungmk liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->