Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
Project Report

Project Report

Ratings: (0)|Views: 138|Likes:
Published by Abhishek Gupta
Abhishek Gupta
+91-9415858804
+91-9307920131
Price - 00/-
If you Want a new project & assingment
so u r call me
or
Mail - abhishek9838@gmail.com
Abhishek Gupta
+91-9415858804
+91-9307920131
Price - 00/-
If you Want a new project & assingment
so u r call me
or
Mail - abhishek9838@gmail.com

More info:

Published by: Abhishek Gupta on May 12, 2010
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

11/13/2010

 
Pvekbiz Vbpevz eo ;
.
DmramlbNmomlbnboz
 
Ywyzbn
Fw ;.
Pmamyd Hmvnmhbv
Veaa Oe/ ;.
69=69=0=009
Vblgyzvmzgeo Oe/ ;.
 
=6902=0==009
ec 
 
600=
’ 
 
6006
Rojbv Zdb Lrgjmoib ec ;.
Nv/ P/F/ Ldeyd!
Ybogev Yecz|mvb Bolgobbv/
Nv/ Ogamokmo Lmolrag
!
Ybogev Yecz|mvb Bolgobbv/
Cven ;.
 DIA ZBIDOEAELGBY AGNGZBJ
YJC Frgajgol! =
yz
Caeev!Nejrab 6=6.6=:! Faeih LP!Ybizev S! Ymaz Amhb Igzw!Heahmzm ’ <0007=
\byz Fbolma! Gojgm/
 
DMRAMLB NMOMLBNBOZ YWYZBN
=Ywoepygy ec zdb pvekbiz
M dmramlb ienpmow nmomlby zdb zvmoypevzmzgeo ec imvle cven eob pamib ze moezdbv pamib/ Gzvb}rgvby nbzgiraery pamoogol cev bccbizgsb epbvmzgeoy/ Neyz ec zdb dmramlb epbvmzevy croizgeo gomo mj.dei nmoobv! moj mvb bgzdbv oez ienprzbvg{bj ev ryb efyeabzb zbidoeaelw |dgid vbyrazy goRoyzvrizrvbj frygobyy pveibyyby! m aez ec pmpbv|evh go Vb}rbyzgol cev Zvmoypevzmzgeo! Pamoogolmoj Vbpevzgol! Peev ieevjgomzgeo fbz|bbo epbvmzevy moj zdbgv iryzenbvy moj Amih ec Zvmgabv Neogzevgol/DIA pvepeyby ze yeasb zdb pvefabny ec dmramlb nmomlbnboz moj imzbv ze zdb croizgeomavb}rgvbnbozy ec dmramlb nmomlbnboz |gzd m ibozvmag{bj! eoagob! |bf fmybj mppagimzgeo/ Zdbywyzbn |gaa fb frgaz rygol Ngiveyecz Zbidoeaelw $MYP! Sgyrma Fmygi' moj Evmiab 4g my zdbVJFNY/Dmramlb nlnz pvesgjby ybvsgiby ’ieaabizgeo! jbagsbvw! yzmlgol moj jgsbvygeo ze gozbvoma rybvy mojvblgyzbvbj iryzenbvy/Iryzenbv ryby zdbyb ybvsgiby cev dgy ieosbogboib # vb}rgvbnbozy cev zdb ieoyglonboz |dbo db pamib evjbv ev sgb| fgaa jbzmgay! pamoobv ryby ze maaeimzb! mvvmolb ev pamo IJM‗Y cev zdb sewmlbmoj mo miierozmoz ryby cev fgaagol/Iryzenbv pamib%rpjmzb%imoiba dgy evjbvy zdverld VEZ $vb}rbyz ec zvmoypevzmzgeo' moj zdbo Ieyzec evjbv gy imairamzbj my m fmihlveroj pveibyy/ Cev eob evjbv zdbvb imo fb mz neyz : IJM‗Y/IJM‗Y $kefy' mvb lbobvmzbj cven kef }rbrb my m fmihlveroj pveibyy zdmz gy cgvbj mz pbvgejgigozbvsmay # zdbo IJM‗Y mvb myyglobj ze Pvgnb Nesbvy/Pamoogol gy zdb gnpevzmoz mvbm ec Dmramlb Nmomlbnboz Ywyzbn/ Zdb ywyzbn maae| pamoobvy ze pamo cev zdb ieoyglonboz ec ymnb jmw ev zdb obtz jmw /Zdb pamoogol yzmvz mz 00/00 dvy moj boj eo69/27 dvy/ Zdb ywyzbn jgypamwy m agyz ec IJM‗Y ze fb pamoobj cev m ypbigcgi jmw/ Nmyzbv Nmgozbomoib! Pvgnb Nesbv! Zvmgabv # Jvgsbv nlnz gocevnmzgeo jbzmgay mvb pvesgjbj |dgab pamoogol/Miierozmoz nmomlby zdb gosegib gocevnmzgeo |gzd vbypbiz ze evjbv # jmzb vbievjgol zdb pmwnbozcev mo evjbv cven iryzenbv jmzmfmyb fw miierozmozFgaa gy nmjb cven iryzenbv # miierozmoz pegoz ec sgb|/ Vbpevz gy lbobvmzbj mferz ienngyygeobjev yivmppbj PN —Y! zvmgabvy! eo yzmzry ec IJM‗Y moj fgaa # pmwnboz jbzmgay/
6
 
6Ibvzgcgimzb
9

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->