Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
279Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
AcademyTech CCNA Türkçe Eğitim Notu

AcademyTech CCNA Türkçe Eğitim Notu

Ratings:
(0)
|Views: 86,312|Likes:
Published by info9213
AcademyTech öğrencileri için 2004 senesinde hazırlanan, ve ücretsiz olarak hem öğrencilere hemde network ile ilgili herkesin erişimine açık olan bu CCNA Eğitim kitabı ilk versiyondur, ve CCSI larımız tarafında geliştirilmektedir.
AcademyTech öğrencileri için 2004 senesinde hazırlanan, ve ücretsiz olarak hem öğrencilere hemde network ile ilgili herkesin erişimine açık olan bu CCNA Eğitim kitabı ilk versiyondur, ve CCSI larımız tarafında geliştirilmektedir.

More info:

Published by: info9213 on May 12, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

02/25/2015

pdf

 
 
Türkçe CCNA E
Ğİ
T
İ
M Notlar
ı
 
Academytech CCNA E
ğ
itim Notlar
ı
 
Kad
ı
köy (Merkez) Call Center Mecidiyeköy (
Ş
ube)
0216
33 77 000
2
INTERNETWORKING TEMELLERINetwork Nedir, Ne
İş
e Yarar?
Birden fazla bilgisayar
ı
n çe
ş
itli sebeplerden dolay
ı
birbirlerine ba
ğ
land
ı
ğ
ı
yap
ı
ya network (a
ğ
)denir.Bir çok bilgisayar
ı
n ayn
ı
yap
ı
içerisinde bulup birbirleriyle haberle
ş
ebiliyor olmas
ı
çok ciddiyararlar sa
ğ
lar. Bilgi payla
ş
ı
m
ı
, yaz
ı
l
ı
m ve donan
ı
m payla
ş
ı
m
ı
, merkezi yönetim ve destekkolayl
ı
ğ
ı
gibi konular göz önüne al
ı
nd
ı
ğ
ı
nda birden fazla bilgisayar
ı
n bulundu
ğ
u ortamlarda art
ı
kbir network kurulmas
ı
zorunlu hale gelmi
ş
tir diyebiliriz.Networklerin kurulmas
ı
yla birlikte disketle data ta
ş
ı
ma devri bitmi
ş
, tek tu
ş
la istenilen bilgiyeula
ş
ma kolayl
ı
ğ
ı
meydana gelmi
ş
tir. Bir veya birkaç yaz
ı
c
ı
ile bir i
ş
letmenin bütün print ihtiyaçlar
ı
 da yine network sayesinde kar
ş
ı
lanabilmektedir.Yönetim ve destek hizmetleri kolayla
ş
m
ı
ş
, network yöneticisi tek bir bilgisayardan çok daha h
ı
zl
ı
 bir
ş
ekilde bütün networkü izleyebilir ve sorunlar
ı
çözebilir hale gelmi
ş
tir.Bilgisayarlar networklerde çe
ş
itli görevler üstlenebilirler. Genel olarak bir bilgisayar bir networkteclient (istemci) ya da server (sunucu) rollerinden birini üstlenir.Network ortam
ı
nda payla
ş
ı
lan yaz
ı
l
ı
m ve donan
ı
mlara sahip bir bilgisayara server ya da AnaBilgisayar denir. Burada Server sahip oldu
ğ
u kaynaklar
ı
istemci bilgisayarlar
ı
n kullan
ı
ma açarkenbazen de tüm verinin topland
ı
ğ
ı
ana merkez konumundad
ı
r.Network ortam
ı
nda kaynak ya da veri isteyen bilgisayarlara ise Client ad
ı
verilir. Client sadecekendisinden donan
ı
msal olarak büyük olan Server lardan de
ğ
il gerekti
ğ
inde di
ğ
er client’ lardan dakaynak ya da veri talebinde bulunabilir.
Network Tipleri
Networkler Peer To Peer ve Client/Server mimarisi ba
ş
l
ı
klar
ı
alt
ı
nda incelenebilirler. Peer To Peernetworklerde ana bir bilgisayar yoktur. Bütün bilgisayarlar e
ş
it haklara sahiptir ve yeri geldi
ğ
indeileti
ş
ime geçtikleri bilgisayarlarla bir Client – Server yap
ı
s
ı
nda hareket ederler. Her bilgisayarkaynaklar
ı
n
ı
ya da sahip oldu
ğ
u datay
ı
istedi
ğ
i kadar
ı
yla kullan
ı
ma açabilir ya da açmaz.
 
Academytech CCNA E
ğ
itim Notlar
ı
 
Kad
ı
köy (Merkez) Call Center Mecidiyeköy (
Ş
ube)
0216
33 77 000
3 Client / Server mimarisinde is, ad
ı
ndan da anla
ş
ı
laca
ğ
ı
gibi hem donan
ı
msal hem de yaz
ı
l
ı
msalolarak di
ğ
er bilgisayarlardan üstün, atanm
ı
ş
bir ana bilgisayar vard
ı
r.Burada Server olarak atanm
ı
ş
bilgisayar
ı
n yetersiz kald
ı
ğ
ı
durumlarda networke ba
ş
kaserverlarda dahil edilebilir. Örne
ğ
in geli
ş
mi
ş
bir networkte Mail Server’ 
ı
n, DHCP ve DNS gibiserverlar
ı
n farkl
ı
bilgisayarlarda bulunmas
ı
performans
ı
olumlu yönde etkileyebilece
ğ
i içinönerilebilir.
LAN, WAN ve MAN
A
ğ
lar büyüklüklerine göre LAN (Local Area Network), WAN (Wide Area Network ) ve MAN(Metropolitan Area Network) olmak üzere üçe ayr
ı
l
ı
rlar.Birbirine yak
ı
n yerlerde konumland
ı
r
ı
lm
ı
ş
ve kablolar ile fiziksel olarak birbirlerine ba
ğ
lanm
ı
ş
 yap
ı
daki networkler LAN olarak adland
ı
r
ı
l
ı
rlar. Örne
ğ
in bir binada bulunan bütün bilgisayarlar
ı
nbirbirlerine ba
ğ
lanmas
ı
yla olu
ş
an yap
ı
bir Local Area Network’ tür.

Activity (279)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred thousand reads
1 thousand reads
1 hundred reads
aybalasevinc liked this
Mehmet Gökhan Gökçe liked this
Serkan Aydın liked this
Sadettin Serhan Ferik liked this
Yunus Mete liked this
Burak A Tunca liked this
mistabatu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->