Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
129Activity

Table Of Contents

P. 1
Project Report(hcl)

Project Report(hcl)

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 8,069|Likes:
Published by Abhishek Gupta
Abhishek Gupta
+91-9415858804
+91-9307920131
Price - 600/-
If you Want a new project & assingment
so u r call me
or
Mail - abhishek9838@gmail.com
Abhishek Gupta
+91-9415858804
+91-9307920131
Price - 600/-
If you Want a new project & assingment
so u r call me
or
Mail - abhishek9838@gmail.com

More info:

Published by: Abhishek Gupta on May 12, 2010
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

04/10/2014

 
 
R_NNOZ VZDLMLME SZKHOBVKmJZDMF SOMOVZDVLKM DMF NDZIOV DMDA\RLRKG @BA BDZOOZ FOWOAKSNOMV BOMVZO
 DV
@BA BDZOOZ FOWOAKSNOMV BOMVZO! MKLFD
 
(D Gzkmvalmo Flwlrlkm kg @BA Lmgkr|rvonr Avf-,
Runnoz Vzdlmlme Szkhobv Zoskzv Rujnlvvof vkdzfr Sdzvlda Guaglaanomv kg v`o Foezookg 
Ndrvoz kg Jurlmorr Dfnlmlrvzdvlkm
Rujnlvvof Vk8
Gdbuav| Eulfo
_-S- Vob`mlbda _mlwozrlv|!Aubimk
 
Nr- Sdzua R`dzndRujnlvvof J|8ND\DMI RLME@ WOZND
NJD 2
zf
Ron! @ZLVZkaa Mk- 304<653630
@-Z- LMRVLV_VO KG OMELMOOZLME ' VOB@MKAKE\............................ E@DXLDJDF ............................._- S- VOB@MLBDA _MLWOZRLV\
 
 
ll 
 
 
 
lll 
 
SZOGDBO
 Daa v`o aodzmlme·r lm kuz NJD bkuzro lr szdbvlbo kzlomvof- @kowoz!`dmfr.km Opsozlombo lm v`o bkzskzdvo kzaf fuzlme kuz bkuzro lr woz|moborrdz| vk jo djao vk Vorv v`o djlalv| dmf opvomv kg aodzmlme kg v`orvufomv jogkzo guaa| omvozlme v`o bkzskzdvo kzaf-V`o vk nkmv`r vzdlmlme `lb` L umfozomv dv @BA Bdzooz FowoaksnomvBomvzo Mklfd ! Robvkz.0 dr d kmfozgua aodzmlme opsozlombo- L drdrrlemof lv` v`o szkhobv ²Jzdmf Somovzdvlkm dmf Ndziov Dmda|rlr kg @BA BFB¶-Ulv` v`o eulfdmbo dmf rueeorvlkmr szkwlfof j|
Nz- Dmla J`dvv
! n|Lmfurvz| Eulfo! L rvdzvof glzrv s`dro kg n| Szkhobv j| fklme d ndziovdmda|rlr! Dgvoz v`dv L rvdzvof lv` v`o robkmf s`dro `lb` lmwkawofzorodzb` kzi sozvdlmlme vk v`o burvknoz dmda|rlr-Lm v`lr zoskzv L `dwo opsadlmof `dv L umfozvkki jdrof km zorodzb` dmfn| sozrkmda opsozlombo- L `dwo dark vzlof vk umfozrvdmf jurlmorrzoadvlkmr lv` v`o ndziov fowoaksozr! jurlmorr rvzdvoelor! dmf ov`lbr dmfkzi bknsaldmbo lm dm lmfurvz| dr dm dfflvlkmda sdzv kg n| rvuf|-V`lr rvuf| dark bkwozr v`o wdzlkur rueeorvlkmr dmf zobknnomfdvlkmrgkz @BA BFB vkdzfr lnszkwlme v`o tudalv| kg rozwlbor dmf v`ur elwlmewdauo gkz nkmo| vk lvr burvknozr-

Activity (129)

You've already reviewed this. Edit your review.
Thilaga Raj M liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Gaggukaur liked this
Saurabh Singh liked this
iitrbat liked this
Amit Shah liked this
Shreyas Sriram liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->