Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Handreiking museumveiling

Handreiking museumveiling

Ratings: (0)|Views: 193 |Likes:
ICN handreiking, maart 2009. Praktische informatie over het afstoten van museale objecten via een veiling. Selecteren en afstoten, klassieke veiling, internetveiling, communicatie, kosten en opbrengsten.
ICN handreiking, maart 2009. Praktische informatie over het afstoten van museale objecten via een veiling. Selecteren en afstoten, klassieke veiling, internetveiling, communicatie, kosten en opbrengsten.

More info:

Published by: Collectiewijzer Netwerk on May 12, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/13/2014

pdf

text

original

 
museumveiling
Inhoud
scr  a p2 > Kak  p 3 > ir p4 > Cca p7 > K & pr p8
Afstoten vAn museAle objeCten viA een veiling
oc  iCn cccr r r.
Hark
Cp aacryr pk r A.g.m.l, 1972.i 2008 a bay.e kak :c wr  zaa aa hpk rkch.
 
 
2
_ 
handreiking
 
museumveiling
 
3
 _ 
handreiking
 
museumveiling
V
eilen is een belangrijke mogelijkheid om objecten af testoten waarvoor geen museale bestemming te vinden is.In deze handreiking vindt u praktische informatie overhet afstoten van museale voorwerpen via een zogenaamde‘museumveiling’. Uitgangspunten voor deze handreiking zijn de
Ethische Code voor Musea
van de ICOM/NMV en de
Leidraad voor het Afstoten van Museale Objecten
van het ICN, kortwegde
Lamo
genoemd.In de
Ethische Code
staat de publieke functie van het museumcentraal. Het museum beheert de collectie voor het publiek,voor de samenleving. Naast het waarborgen van het collectievegeheugen en identiteit, heeft het museum ook de taak decollectie voor toekomstige generaties veilig te stellen. Het istijdens het selectieproces dan ook van belang dat het museumabsoluut zeker is dat het behoud van een kunstvoorwerp in
H raa  a  apra  h rra  kwa  hraarh a  cc. War  h c-  aprc   aa,  r wr aa aa  aaa rarwaar.RAndvooRWAARden1. Har 
Ethische Code voor Musea
 
Leidraad voor hetafstoten van museale objecten
(
Lamo
).
1
2. maak  ccpa waar h cc  h
collectieproel opgenomen worden.
2
3. Rrr a c,  r a   a-rra. dz  z  r   cc-rra,  Hrpaaaaa  k  h a r   h.d rrar zr, waar   r   crar,r   cra:arr

chr
raarr
 aar a raar
ara
hrk
a
rwr
yk aa
a():
Zr r r a a c rar wr.maak r r/ rk ’  h r waar cha  zchaar z. dz kr p rzk z wr aa  ïrr z  h c.maak aaraa  wr   ar r(aa 72 dPi). H pa a  ’ r ar a   rra r a  wrk a Hrpaaaaa.sa a a p r h arr ah c.Z h c   , rar a k h h. d ïrr    a  kh. 
1. va www.r. rp. www.c. k  z kk wa. d la  kra    h iCn.2. Z: ‘Hark r h chr a  ccpa’, 3 hrz rk, 2008, iCn  lCm.
4. R óór h a  a  aar/ëa  cc  zr a r  haaaa r .bawr hrr r   ra:op wk ar  h c   cc k?
Aakp, r, chk  (ar) rk.W   h aar a h c?
mAnieRen vAn Afstoten1. tra aa  rkr, chkr  kaar.2. Hrpaa   ar   cchr. bar hrr   kr h  h c  paa h c p  iCnHrpaaaaa: www.hrpaaaaa..vr z aaa    r:oc wr xc aa aa par,
pr  -crcë   cchr .d c z r r  kk, aar a
  aa   k r  a  c  wachwr ha kaar ak. vraa  c wachwr a hrpaaaaa@c..e c aa  w aa p  aaa.
A r a w aa   rar, ka  wra r  a a aa r h c.d rwaar r wz a  c wr
paa r  aar  k rch.n r h paa a c p  Hrpaaaaacac p  h iCn a h p     rr.3. vrkp r  a . d ka p w ar:Kak  (a  h)
ir
d kz r r   h   ahakk a kwa  (khrch) waar a    c.oc   a waar r   p  k a  kak   kk. d k r r  aazk ar. d  pk a  z  h pa a  kz r  kak   r.
het publieke (museale) domein, niet mogelijk of wenselijk is.Musea hebben hier een collectieve taak, en daarnaast ook eencollectief belang. Het vertrouwen van de maatschappij in museaals hoeders van het erfgoed vormt een belangrijk motief voor deondersteuning van musea.Het Instituut Collectie Nederland meent in de
Lamo
dat veileneen transparantere en voor het publiek beter toegankelijke vormvan afstoten is, dan een onderhandse verkoop (bijvoorbeeldvia een handelaar of via de eigen museumwinkel). Veilen heeftdaarom de voorkeur.Deze handreiking biedt praktische informatie over veilen.Gedetailleerde informatie over het selectie- en afstotingsprocesvindt u in de
Lamo.
 
seleCteRen en Afstoten
op a a z  ka r h h wr awk rwrp chk z r h raa h wk r h ka h.
Inname
 1. H h axr  c. H  aa c  h ch  a axr,  aa  ha a ’.Hr z w kh:a) H h aa aar  paa waar  c zch  r r paa wk rwrp chkz    wr. b c  r a r hh h  raar  rkr.) d rr k   c aar h h.
2. Na bezichtiging vindt een denitieve scheiding voor de
raa  ka  paa.3. H   z cac p   kaa hr  rwrp   chk z r h raah.
KlAssieKe veiling
Klassieke veiling
e r a  kak   a  kr   raaa c  k wr. bk hr w a h  crcë     prcp w wak. d a a c  c, rw  a a c kw w  a wr.H wz aak  rch 
low value

highvalue lots 
, waar z azprk r r h  c   hr waar. gr hz har rr;  Chr’   rr   € 1.500 € 2.000,  shy’ z p € 4.000.
1
naa h aakpraaa  kpr k
opgeld 
. d   paa prca a a pr (a   20  30%).d  raa wr xra a a  r aaac kr  wr. H iCn   wk r  a hwrkr z   c kaar ak r rapr aar  .Kpr   kak  z aak haar.H vh r nar  d Haa h  rar ar    w r haar aawz z  éé rparcr.Kka z r    pr ar  zchr  c  k rr. d raa a zkka k   .
1. bra rar 2009
sooRten veilingen
Algemene veiling
A  z aak k- ak  r aa aa c a chr, ra, ,aqarch k  pr. H vh r nar d Haa  vw d Zwaa  Ara zr a hz   r  rar.
Single owner veiling
d c   wr z ak a éé rzaaaraar k zr r z. br   a cc a Y sa lar  Prr bré  Par (2009)r Chr’. ok   ‘u h p’ a c a hCraa m urch r shy’  2006 wa 
singleowner 
.
Gespecialiseerde veiling
d pcar  rch zch p éé r c, pc  éé paa ()pr,  p c ak éé a  . vr: v Haa K 1800- 2000 r vh gr  2007,  a w ’ .a.  shy’  w  Chr’.logistieKZra h hrpaaprc  ar  h cac p  h h     a  rwrp  r. dz  a  ra  h rrr a  c a  a (z ‘scr a’).
Internetveiling
b  r paa  aar z h aaa ca wr , a h , h p   arpr.d wrkrk  akkkr aa  pa aa  kha  raa.e r   aarp r a rk   kak . Parcr  rr w aar  r a aar  h. vr hiCn h h rk ak a rkh zwaarw   r pk  rk.na r  kpr  a  rwrp  ‘ h ch’kk ka wr. Kpr  rrw p  raa  rkpr. m  araa k prwr rk.
Hrë a r l,rcr iCn,  h rk  h vh  dHaa (2007).
d  ‘u hp’   a h Craam urch, wa 
single owner 
 (2006).
 
 
4
_ 
handreiking
 
museumveiling
 
5
 _ 
handreiking
 
museumveiling
Voorwaarden
b h h z   rwaar prkwr:vrkprc. dz  ahakk a  a axa
K r rzkr
Kosten voor fotograe (als eerder genomen foto’s niet voldoen)
K rapr
Overdracht
b r r axa  rwaar,raa h   c r aa h h  h h  aw a h . op aw aa:naa  ar a  rr
e k ( rp) chr a 
rach zake (rp) cha pr  
vrk a
H prca k
e k k (z pararaa ‘vrwaar’)
H aw  a crac.H h  aaprakk r  k xpr  kpr ara r  ahc a  c.s wr p h aw   r pa  paa  aa. i r prak  a  kc rwrp, a wr z p  a  pr car raa w aa pr aarpaa.
Indeling kavels
H h aak   ka   z   rrk(. ,   zr, chr c.) e ka aa rr c,  a a éé r wr .i prcp wr c aa zr , aarr kar kk k - r-  wr . H  a  ka a  h a c rkch . A h w , ka  rkchc   ar  aa aa wr aapa axa.
Catalogus
H h aak  r   caa. grhz h aa  rk xpaar k caa .m h axr   a  c  ka  hh a  aa h rr a  caa.vrr za h h a   kchr,  awrk  h . e wr c pw rar; raa hz hr  aa h ’ a ka hz. vaakhar z   h r  caa  k  ’ hraa aapa  wr.d pa r  r  h . d pr k aar a rch rk wr:d a prc a  caa r 6 à 10 wk  4wk r  a wr  caa rr.sprk  h h a a   ra a h  z a  wr. lr hrr ar aap  ar  h h w.
Kijkdagen
Kka  a kr r  aawrkk  paa.A c  r  kka  h pa aar  rraprr wr waar  kka h wr. War c   h h pa z   r rzr a z aa 1 wk r  a aar hh raprr wr.
Veiling
vra r  ka wr  a rwrp pr wr rz r  , h z.
bestek maken
.d rwrp aa a p rr kaar   h   wr.s hz  h c p  r  zaa, z h h a r a h rwrp wr  ha  h  wr wa  ka pcha rr.
Afhandeling
Koper: Na aoop van de veiling ontvangt de koper zo spoedig
k  acr, waarp  r a z r: hkar, chr, /kppr  k.op r a  aw wr  rwrpar.vrkpr: d rr a chrk rch  rzch wk rwrp w  wk  z rkch 
gespeciceerde opbrengsten: opbrengst minus veilingkosten en
 ar rk k. ok wr aap wk wz  war h ra wr aa.d k r r  aakp   hrk z  a  ak ar. Aprakr ar z z r. ir h har z arrcr, aar rw ka z wr a k  r   10   17%    k aa  kprka wr rk, h z. ‘p’,  20  30%.mr ra r  k a h   k   p  a  hz z (z paa 8)
.
veilen in eigen HuisH  k     h  z  h  
kopers de objecten na aoop mee te laten nemen. Bedenk wel dat
 r zw h  a h h xra z a  krach  zch  r. H  chk r r   rarcr    p  arp. e r  h   w wr zaa.e  ‘aa h’ ka aar w   PR prr  raa. H   zkr h ccr zch  aha a h c-  aprc.
inteRnetveiling
v a r  zr chk r c  aarrwach w z pr;  zaa
low valuelots 
. j rk r  r  r pk   k aaz-k par p  k   z  h z a h.veRKoPen viA inteRneter z w ar  c a r aa  :va bay, mark, Qp .a.
d z ch r. na h rrk a  z  h r   rkpr  aa kaar. j   aa  arpr   p aa. d pëkpr ka p h c . d rkppr  k aa hh  .va markpaa, markpaza, sprr .a.
d z k prkr waar p aa   ka
worden zonder dat er een nale tijdslimiet op zit. Er kan wel ‘op-
’ wr, aar  par z  rpch h a  k.oa h iCn rar h   r r,bay, z w hr a h  a bay ha.e  ka r r kz  z   a bay  h    aa  aar pcar r.d r r a r ar  yk rrach a
het object aan de koper, de afhandeling van de nanciën en de
aha a  kach. War r  ca bay  wr  h aa  ra  aha a   ha  ,  paar    .uitbesteden veilen oP ebAYH iCn h r haar prc awrk  v bv(www..). d r chk r   p waar a rkp c pa k wr  a waar rz paa ka .
Inname
War 
handling 
a  c r  xr rr wr  h rr a  c aar pa a  r r wr. b r a  c r  pak  chr  arr aa c rha wr, za r  khka aa r  ca a  c. Zr r  kpa   r   ara.
Voorbereiding van de veiling
H  r chr  a a  
rkp c. Hrr ka h xca rkwr a k r  Hrpaaaaa  aak.vrwr  c  a hrpaa z    xrak  waar  rrk waarr h c  baypaa  wr ar  wr.bk h c pr wk wr aa; h
iCn h  aaa a crca 30 pr wk aahwaar h aa r zaa rw wr.oa  a  r z  a a  r
wr  c paa p  ftP rr a v.va  wachwr  pawr wr a r.d  wr hr pa  v haa  a  rr a.vr a raaa aa r    
p  ftP-rr z z. maak w ap: éé  xca waar  c r k wk  xch p z  éé   hr ’.g  ’ hz r a a h ark waar hr; z r r ’ pr ark r h r a  a –  – c c.g  ap  k aa, r:
‘wkr – c’  ‘wkr- ’’.v wrk  ra aar r r chk
ra.
bra . 7844  1962  a . 412,  a gp.dz  z rcp   cc a h iCn  a bay.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Henny Appeldoorn liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->