Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
47Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
DEFINISI KONSEP KEPIMPINAN

DEFINISI KONSEP KEPIMPINAN

Ratings:
(0)
|Views: 2,963|Likes:
Definisi lengkap Konsep Kepimpinan untuk peserta Induksi dan PTK
Definisi lengkap Konsep Kepimpinan untuk peserta Induksi dan PTK

More info:

Published by: Mohamad Shuhmy Shuib on May 13, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX or read online from Scribd
See more
See less

08/20/2013

 
DIFINISI KONSEP KEPIMPINAN
DEFINISI KONSEP KEPIMPINAN
Secara umumnya, pemimpin ialah seorang individu dalam sesuatu kumpulan yangdiberi tanggungjawab mengarah dan menyelaraskan aktiviti-aktiviti untuk mencapaimatlamat kumpulan itu. Ini bermaknakepimpinanialah proses mempengaruhi kegiatankumpulan ke arah pencapaian sesuatu hasil yang telah dirancang. Sesetengah orangmenganggap ‘pemimpin’ itu seseorang yang boleh mendorong pengikut untuk bekerjakuat,menghasilkan sesuatu yang agung dan orang yang membantu lebih daripadaorang yang menaikkan semangat atau mengarah. Walau apa pun pandangan, padaasasnya pemimpin adalah gabungan semua sifat iaitu pengarah, pendorong danpembantu.Mengikut Katz dan Khan (1978) terdapat tiga perkara yang ditekankan dalam kontekskepimpinan, iaitu kedudukan atau jawatan, Sebagai peribadi seorang individu dansebagai satu rangkaian tingkah laku tertentu. Robert Dubin (1958) menjelaskan iaitu;Leadership in organizations involves the exercise of autority and the making oddecisions.Berdasarkan definisi tersebut, kepimpinan merujuk kepada keupayaan sertakebijaksanaan seseorang ketua dalam menguruskan kakitangan bawahannya dansumber yang ada. Ia juga bermaksud sesuatu kuasa yang ada pada seseorangpemimpin untuk menggerakkan anggota kumpulannya untuk mencapai matlamattertentu.Untuk mempengaruhi kakitangan, biasanya seseorang pemimpinmenggunakan pelbagai cara seperti memberi pujian, semangat, sokongan, ganjaran,menunjukkan model yang baik, menjelaskan matlamat yang dikehendaki dansebagainya.Dalam pentadbiranpendidikan, peranan kepimpinan adalah sangat penting. Sekolahyang berjaya dalam bidang akademik dan juga kokurikulum adalah bergantung kepadatonggak kepimpinan dan kebolehan seseorang pengetua. Sekolah yang mempunyaipelbagai kelengkapan tetapi pengetuanya pula seorang yang lembap dalammenjalankan tugas menyebabkan sekolah yang berkenaan tidak akan menjadicemerlang. Jadi, kepimpinan yang cekap adalah memainkan peranan penting dalamkepimpinan pendidikan.Untuk menjadi seorang pemimpin di sekolah dan juga seorang pemimpin di peringkatJabatan PendidikanDaerah, Negeri dan juga Persekutuan memerlukan ketokohan
1
 
DIFINISI KONSEP KEPIMPINAN
kepimpinan. Ia memerlukan pengetahuan dalam bidang akademik, latar belakang muriddan masyarakat, masalah tingkah laku pelajar dan kakitangan, kurikulum sekolah,pengurusan pejabat, konsep kepimpinan, hubungan komunikasi, masalahpolitik semasa dan sebagainya. Tanpa pengetahuan yang lengkap dalam bidang-bidangtersebut, seseorang pentadbir pendidikan akan merasa tidak yakin ke atas keupayaankepimpinannya.
TEORI-TEORI KEPIMPINAN
Banyak teori mengenai kepimpinan dikemukakan. Dari dahulu hingga sekarangberbagai-bagai sudut dikaji. Namun pendapat-pendapat mengenainya tidak sekata.Hasilnya muncul pelbagai pandangan berkaitan dengan kepimpinan. Seorangpemimpin yang baik perlu mengetahui tentang teori, model dan konsep kepimpinanyang wujud. Dalam mengkaji kepimpinan, berbagai teori dikemukakan seperti teori sifat,teori perlakuan, teori kotegensi, teori karismatik, teori X, Y dan Z, dan sebagainya.
Teori ini telah diasaskan oleh Douglas McGregor (1960) yang membuat dua setandaian terhadap manusia iaitu ‘Teori X’ dan ‘Teori Y’. Teori X ialah pendekatan ‘carrotand stick (Razali Mat Zin, 1966). Teori X mengandaikan bahawa pekerja semulajadinyamalas dan akan mengelak daripada bekerja kecuali dipaksa, pekerja tidak mempunyaicita-cita dan tidak mahu memikul tanggungjawab, pekerja tidak mempunyai motivasiuntuk menjayakan matlamatorganisasidan pekerja hanya mahu bekerja keranadirangsang oleh keperluanpsikologidan keperluan keselamatan mereka sahaja.Teori Y pula lebih bercirikan motivasi dan pengiktirafan. Teori ini mengandaikanbahawa kerja sebagai satu perkara semulajadi iaitu suatu perkara biasa sama sepertibermain, bersukaria dan lain-lain jika keadaan kerja itu baik, tetapi mereka akanmenganggap kerja sebagai beban jika pengalaman bekerjanya pada masa lepas tidakmenyenangkan. Selain itu, pekerja sememangnya mencari dan mahukantanggungjawab kerana ia membawa kepada kepuasan jiwa.
Teori ini menjelaskan bahawa perhubungan manusia boleh mempengaruhi kelakuandan perlakuan antara kedua-duanya. Perlakuan pemimpin terutamanya, boleh memberikesan terhadap kepuasan hati pengikut dalam melaksanakan tugas. Kajian-kajian telahdibuat oleh pelopor-pelopor teori ini untuk mengenalpasti perlakuan-perlakuan ini dandidapati ada dua corak perlakuan pemimpin yang sangat disukai orang-orang bawahaniaitu :1. Perhatian dan penekanan terhadap tugas untuk mencapaimatlamat organisasi(task-orientation).2. Perhatian dan penekanan terhadap perhubungan baik antara pemimpin denganorang-orang bawahan (human relations orientation).Kajian-kajian ke atas dua perlakuan ini membawa kepada kesimpulan bahawapemimpin yang memberi perhatian berat kepada tugas dan orang-orang bawahannyaboleh membawa kejayaan kepada organisasinya. Dalam erti kata lain, pemimpin yang
2
 
DIFINISI KONSEP KEPIMPINAN
berjaya ialah pemimpin yang mengambil berat tentang tugas dan yang menjagaperhubungan baik dengan pengikutnya.
Teori Kepimpinan Mengikut Situasi ( Situasional Leadership Theories
 
 )
Bermula dari tahun 1940-an lagi penyelidik-penyelidik telah mencari faktor-faktor situasiyang boleh mempengaruhi peranan, kemahiran, dan tingkah laku pemimpin ke atasprestasi dan kepuasan bekerja.Fred Fiedlier telah mencadangkan satu model KotegensiKepimpinan yang efektif. Model ini mengandungi hubungan antara stail kepimpinandengan suasana situasi yang menyenangkan. Kesesuaian situasi ini bergantungkepada 3 dimensi berikut:1. Hubungan antara pemimpin dan pekerja berdasarkan kepada percaya dan hormatmenghormati.2. Darjah struktur tugas, iaitu sejauhmana tugas itu didefinisikan dengan jelas ataukabur.3. Kedudukan dan kuasa pemimpin yang didapati melalui autoriti formal, sama adapemimpin/ individu boleh mempertimbangkan untuk memberi ganjaran, dendaan,menilai atau menaikkan pangkat kakitangan.Situasi yang menyenangkan akan diperolehi sekiranya ketiga-tiga dimensi tersebutpositif. Dengan kata lain, sekiranya ketua itu secara amnya diterima kakitangan, struktur tugas jelas dan ketua mempunyai autoriti dan kuasa formal. Situasi ini menyenangkandan digabungkan dengan gaya kepimpinan dapat menghasilkan keberkesanan.Dalam Teori Kepimpinan Mengikut Situasi, teori ini bermula dengan anggapan bahawakeadaan yang berbeza memerlukan cara memimpin yang berbeza, jika keberkesananingin diwujudkan. Rasionalnya ialah kepimpinan yang berkesan akan bukan sesuatuyang nyata yang boleh wujud tersendiri dengan bentuk yang sama, tetapi ianyabergantung kepada beberapa faktor lain berupa manusia dan persekitaran yang salingberinteraksi dan saling mempengaruhi. Intipati kepada teori-teori ini ialah :1. Cara memimpin yang berbeza boleh berkesan, bergantung kepada kematanganorang-orang bawahan ; mereka yang matang kurang memerlukan penyeliaan,manakala mereka yang kurang matang memerlukan arahan dari ketua2. Cara memimpin yang berbeza sesuai dalam keadaan yang berbeza ; cara paling baikhendaklah mengambil kira faktor-faktor penting sebelum sesuatu keputusan dibuat3. Tidak ada hanya satu saja cara memimpin yang paling baik; keberkesananseseorang pemimpin bergantung kepada persekitaran yang berupa manusia dankeadaan4. Pemimpin yang berkesan adalah mereka yang mendorong dan menunjuk jalankepada orang bawahan untuk menghasilkan sesuatu yang paling baik.
Teori Perlakuan
Teori ini menjelaskan bahawa perhubungan kemanusiaan boleh mempengaruhikelakuan dan perlakuan antara kedua-duanya. Perlakuan pemimpin terutamanya, bolehmemberi kesan terhadap kepuasan hati pengikut dalam melaksanankan tugas. Kajian-kajian oleh pelopor-pelopor teori ini untuk mengenalpasti perlakuan-perlakuan ini dandidapati ada dua corak perlakuan pemimpin yang sangat mempengaruhi orang-orangbawahan iaitu perhatian dan penekanan terhadap tugas untuk mencapai matlamat
3

Activity (47)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Hainisal Deroni liked this
Hanim Ahmad liked this
Hanim Ahmad liked this
Syahida Malek liked this
Ideal Jutawan liked this
rasfika liked this
Ideal Jutawan liked this
nurloveflower liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->