Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
45Activity
P. 1
TRATADO DE OBATALA

TRATADO DE OBATALA

Ratings:

3.0

(1)
|Views: 2,109|Likes:

More info:

Published by: Botanica Ile Orunmila on May 13, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/01/2013

 
T\HTHDK DN KLHTHCHKlhthcè# nu nc K|`ujh dn ch e|nhe`õm# nu nc d~nøk dn tkdhu chu ehlnwhu u~ mkol|nunekovkmn dn tkdku cku qkehlcku Kllè/\np# Th/L|`cch| ukl|n# Mch/ B|hmdn x~n u`bm`a`ehtkdk- Kllhthcè/ \np x~n ukl|n tkdk---Un d`en x~n a~n# nc x~n nue~cv`õ ch ak|oh dnc jkol|n nm ch qhb`mh dn chu o~gn|nu# ~mk dncku K|`ujhu oèu q`ngku# un d`en x~n t`nmn `b~hc Kd~d~rh"k hqhth|nu# d`q`d`dku nmhuvnetkuanonm`mku p ohue~c`mku# cku oèu hmt`b~ku dn tkdku cku Kllhthch ukm nc v|`on|oht|`okm`k ekov~nutk vk| Kujhc~akm P K|`ujh Hpn- Jhp ~mh ekmt|kqn|u`h ukl|n K|`ujhanonm`mku hx~ï nm E~lh h cku e~hcnu un cn uheh chu Ktè p un cn dngh ukck nc D`ckb~m# chuv`nwhu# ~m eh|hekc dn oh|# ch|bk dn ch nuvne`n Eklk Ki`mikmik x~n |nv|nunmth nchuvnetkoïut`ek dn K|`ujhpn# dkmdn un d`en x~n cku Klhthcè jnol|hu mhe`n|km nm nc oh|# pckuohejku nm ch t`n||h# p dn ch ~m`õm dn holku un e|nõ ch nuvne`n j~ohmh nm bnmn|hc- Ncv|`on| Klhthcè x~n uhc`õ dnc oh| a~n K|`ujh H`pn- Klhthcè jhlch nm o~ejku Kd~mnudn@AH vn|k u~ dnuenmuk h ch t`n||h a~n nm nc Kdd~m Lhlh Np`kbln# h~mx~n ch -ekmut|~ee`õmdn chu ehlnwhu nm u~ ak|ohe`õm k unh nu nm nc Kdd~m Kb~mdh Onp` p Kbln Pkmk x~nukm|nb`dku vk| Hphch x~n nu nc Klhthcè nmeh|bhdk vk| Kcka`m vh|h ch ekmut|~ee`õm dnchuehlnwhu j~ohmhu# vk| nuk nu x~n e~hmdk jhp b~n||h dn uhmtku vk| ch vkunu`õm dn ~mhehlnwh un ek|kmh h Klhthcè vh|h x~n huï hvchx~n tkdhu chu b~n||hu x~n jhph ukl|nnuhCn|`# v~nu tkdku dnlnm klnd`nme`h vk| un| àc# nc d~nøk dnc o~mdkEn|nokm`hu dn Klhthcè7Hc j`gk dn Klhthcè un cn dnln ccnqh| u`ntn dïhu hmtnu hc v`n dn ~mh En`lh vk| chvh|tn dncmhe`nmtn# un jhenm hccï dku eï|e~cku ekmeàmt|`eku dn jh|`mh dn ehut`cch# nm nc enmt|k unoh|eh nc u`bmk Kujn A~m# x~n a~n dkmdn Klhthcè klt~qk ch a`|onwh# ukl|n nutk unnejhmuno`cchu dn jhl`ej~nchu t`n|mhu# Ni÷# Na÷m# un nme`nmdnm dku @thmè# ha~n|h# nm nc enmt|k dncku eï|e~cku p ukl|n tkdk ck hmtn|`k| un ~uh ~mh Npncà A~ma~m# ehmtèmdkcn K|k hKlhthcè#un cn dh Npnlhcn p ch Cn|` un dngh hccï# un cn uheh nc ek|hwõm p nutn un uneh pun jhen vkcqkvh|h nc Hujà dn ch Cn|ï dnc @phrk-Kwh`m dn Klhthcè7Hb|hungk# Henlk dn ch T`n||h# Huj`ik|`h# Hj`ktn# Hb~`mhcdk lchmek# hche|hme`cck#Hclhjheh dnc Uhmtïu`ok# Hcbkdõm# Hmõm# Ehovhmh Lchmeh# H|lkc dn ch Q`dh# Ohmwhmh#En`lh# H|koh# H||kw# Ht`vkmch# Uhwha|hm# Vn|nb~m# Lkck# Ehm~t`cck# Ekckm`h# Ek|hc`cckLchmek# D`honch# Nut|kvhgk# Bhcèm dn dïh# Ghwoïm dn ch T`n||h# C`|`k# Ohmtk dn ch Q`|bnm#Oh|hq`cch# Ka`m# Unuk Qnbnthc# T|àlkc T~mh# Phb|~oh# J`n|lh Cnejkuh-
 
Ohgè# lhlkuh# ej`eh p b|hmdn# Oh|a`c# j~nqk dn vhckoh# t`n||h dnc v`n dn ~mh en`lh# dn ~mhckoh# dn ch eè|enc# dn ~m eho`mk# dn ~m Ekon|e`k# @cnihm# L`l`ghb~h# O`n|dh dnO~|e`àchbk# dn ehlhcck# dn qheh# dn vn||k# dn Cnõm# dn t`b|n# Ehlnwh dn vh|bk# Ehlnwh dnhmb~`ch# ch Ehlnwh dn Npè K|k# A|kmt`c dn V~n|ek p ~mh ej`qh# j~nqk dn bhcc`mh#x~n jhphuhehdk# Vkcqk dn th||k dn qnmhdk# Ehohcnõm# chbh|t`gh ej`x~`t`eh lchmeh p dn ekck|#8-Jk|o`bh l|hqh# vc~oh dn ck|k# j~nqk dn bhcc`mh e`mx~nøh Npnlhcn dn Hdd`n# dn Npncàx~n un cn dhm h kllhthcè p Cn|` Ncnun p Nvh dn cku o`uoku Nm~ p Cn|ï dn N~|n dnKllhthcè-Nutku Kwh`m un eh|bhm unb÷m nc eho`mk dnc Kllhthcè k un ekmuhb|hm nm d`ut`mthu |nc`x~`hux~n un `mec~pnm dnmt|k dn cku une|ntku dn ch Ukvn|h dn Kllhthcè p ekonm dn tkdkck x~nekonm nutku uhmtku# h~mx~n thol`àm v~ndnm jhen|ck `mdnvnmd`nmtnonmtn vk| un| Kwh`m dnKllhthcè nc hm`ohc x~n ekohm dnln|è ~m A~ma~m-Une|ntku dn Klhthcè7E~hmdk ~d- Tnmbh jnejk uhmtk dn høku p nutn nm h|t`e~ck dn o~n|tk p u~ èmbnc dnchb~h|d`h m` |nuvkmdh vk| ~d-# jhp ~m |ne~|uk dn q`|h| K|k vh|h Klhthcè# mk `ovk|th ch ndhdx~n ~d- Tnmbh nm ch |nc`b`õm- Nuth en|nokm`h mk nu unme`cch ekok kt|ku q`|hgnu dn K|k#v~nu hx~ï un uheh nc Hmbnc dn ch B~h|d`h dn ch vn|ukmh vk| Klhthcè nm uï un ekovkmn dndku en|nokm`hu v|`me`vhcnu7V|`on|k7Nc @rk|k p nc vhd|`mk qhm h ~m m`dk dn vhckohu nejhdhu p nc vhd|`mk ekbn nc ohejk p ~mj~nqk# nc @rk|k ch jnol|h p kt|k j~nqk# nmtkmenu un qhm h ch ehuh dnc vhd|`mk phccï h ckuuhmtku dn nutn un cn dhm cku hm`ohcnu dn vc~oh lchmeh# nutku mk un ekonm un ccnqhm hcc~bh| v|nan|`dk dn ehdh uhmtk ekm tkdku u~u `mb|nd`nmtnu-Dnuv~àu holku qnut`dku dn lchmek ekbn|èm ehdh ~mk u~u Npncà @cnqhmdkunchu hc ek|hwõm#cn v`dnm h Klhthcè# nc Kllh qh |nwhmdk# nmtkmenu ehdh ~mk ohth u~ Npncà h Klhthcè dnc@rk|k ehmthmdkcn7Kw~r~|k oht~cnP ekm nc o`uok ehmtk cnqhmth|hm cku dku h Klhthcè tkdk ck x~n u~u l|hwku ck vn|o`thm pnm nuth vku`e`õm nuth|èm jhuth x~n nc KLLH cn dn h ehdh ~mk nc KIHM dn ehdh Npncà x~nekon|èm ekm chu Npncà p chu Hdd`n dn Klhthcè# ekm Nvõ K|` p htk|n- Tkdk eke`mhdkunv|kendn h lhgh| h Klhthcè ekm nc u`b~`nmtn ehmtk7H`mh dhin hïmhKu~m ohp ohp lkblk ck k|`ujhDhin hïmh @en iho~k k|`ujh nnHr~k k|`ujh nnTn|o`mhdk nutk un cn dh ~m ej`qk h Ncnb~h p ~mh ej`qh h Klhthcè# hc dïh u`b~`nmtn nc@rk|k un q`utn ekm nc t|hgn dn Klhthcè# un cn vkmn nc @ddn dn nutn# un v`mth nm
 
nc u~nck ncIhcn dn Klhthcè ch dnc @blkmd~m# un v|nvh|h tkdk nm nc V`cõm p un u`nmth nc @rk|kvkm`nmdkcn nm ch Cn|` cku vhøku dn Klhthcè ekm u~u |nhc`tku# ukck Klhthcè nm ~mvchtk- Cnv|nunmthm ch ehlnwh dnc ej`qk h Ncnblh# p ch ehlnwh dn ch ej`qh h Klhthcè# dkmdnun jhmv`mthdk nc Ku~m dn Cn|` dn Klhthcè- Un jhen K|k dnudn Ncnblh jhuth Klhthcè# hc tn|en| dïh<-chu vhckohu un |nccnmhm p un ccnqhm h nmtn||h| hc v`n dn ~mh en`lh p un jhen @th p nc kt|k unccnqh thol`àm hc v`n dn ~mh en`lh-En|nokm`h dn ekmuhb|he`õm dn KlhthcèD`ne`uà`u dïhu hmtnu un v|nvh|h ~m @mujn ekm Hgh T~t~ vh|h tkdku cku Nbb~m dn Klhthcè dnH|hkm~9 nutk un v|nvh|h dn ch u`b~`nmtn ohmn|h7 un ~uh ~m Hgh T~t~ Inin# un ohejheh |hïwdn h|koh# dn ghbónp# d`ne`uà`u uno`cchu dn oh|hq`cch# hohmwhb~hvk# ehol`h qkw# c`mk dnoh|# tkdk nutk un vkmn nm ~mh g`eh|h dkmdn un oh|eh|km7 Kujn T~|h# Lhlh Np`kbln#pKt~|h Ujn- Ukl|n tkdk nutk un vkmn nc nph t~t~ inin hc x~n un cn nmbhmejhm t|nuhmw~nckunm ch cnmb~h# un cn vkmn h Klhthcè p un cn |nwh7Klhthcè hdha~m kihm a~m kcka`m# hch l`|` m` rhCh ujn t~|h ch ujn tk chpnCk|~m chl`u~chqnCk|~m ck|~m chl`u~mhc`anCkonph ikikp ndkLhlh kujhb|`øhm lhlh hujk htk hlh hphb~mh `|n hpn-Nmtkmenu un cn dh Kl` dèmdkcn e~nmth nc vk|x~n un jhen nuth en|nokm`h- Un h||kd`cch ncmnõa`tk hmtn Klhthcè# un cn v|nunmthm dku npncà a~ma~m p nmtkmenu un cn dhm h Klhthcè p chgïeh|h ekm nc une|ntk h ch e~hc un cn høhdn chu Cn|ï dn chu Npncà p un e~l|n ekmkvkckvk k|`p na~m# un v|nvh|h nllk ekm tnch lchmeh# |kgh# hw~c p hoh|`cch# un hl|n ~m j~neknm ch ehuhdnc x~n un qh h ekmuhb|h| k nm ch dnc x~n ekmuhb|h * nutk un cn v|nb~mth h Klhthcè) nm ncnmtn||ho`nmtk un cchoh h cku nbb~m kck Klhthcè p v|ktnee`kmnu dn ch vn|ukmh# unvkmn ch`blh dnmt|k# un c`ov`h nc Hrk p nc Vhd|`mk dnc Mnõa`tk ekm ~m B`k B`k ehdh ~mk#ck|kovnm ekmt|h nc v`uk dn nuvhcdh un nejh hc Gk|k Gk|k un thvh ekm ~mh Kth x~n unh dnNbb~m p un nme`nmdn @thmè Kihm# hjï un ekon|è thmtk Hd`o~ Kok Npnlncn nc Nbb~m dnc@rk|k x~n un ekmuhb|h chu Npncà un cn un Huhm p un cn vkmn h Klhthcè hc kt|k dïhun ccnqh h~mh ckoh-Un jhen kt|h en|nokm`h u`ntn dïhu hmtnu dn ekmuhb|h|un un ccnqhm cku Ktè dnc Klhthcè dncMnõa`tk p ~m @ikik Inin dkmdn un v`mtõ Kujn T~|h Np`kbln p Kt~|h Ujn hc v`n dn ~mhen`lh un jhen ~m Gk|k Gk|k vh|h ontn| ch @ikik ekm D`ne`uà`u vndhe`tku dn Kl` pHth|à unnejh Nvõ hc|ndndk| dnc Gk|k Gk|k dkmdn un nme`nmdnm d`ne`uà`u @thmè un ekckeh ~mvchtk

Activity (45)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Zinguini liked this
ifaashe liked this
Orlando Toymil liked this
Aloida Inojosa liked this
Emily Morales liked this
Andres Martin liked this
okanaoyekun liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->