Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
32Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
dap an 500 tt hcm

dap an 500 tt hcm

Ratings:
(0)
|Views: 7,610|Likes:
Published by xuankt2206

More info:

Published by: xuankt2206 on May 13, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/26/2013

pdf

text

original

 
www.srasgroup.com 
thudong106@yahoo.com 
- 1 -
Câu 1. Thân ph
H
Chí Minh là c
Nguy
nSinh S
c. Ông sinh n
ă
m nào?
1862 
Câu 2. Thân m
u H
Chí Minh là Hoàng Th
 Loan. Bà sinh n
ă
m nào?
1868 
Câu 3. Huy
n Bình Khê, n
ơ
i c
Nguy
n SinhS
c, thân ph
H
Chí Minh có th
i k
làm trihuy
n thu
c t
ỉ 
nh nào?
Bình
Đị 
nh
Câu 4. Thân ph
H
chí Minh là c
Nguy
n SinhS
c, c
m
t n
ă
m nào?
1929
Câu 5. Thân ph
H
Chí Minh là Nguy
n SinhS
c, c
qua
đờ
i
 
đ
âu?
Cao Lãnh
Câu 6. Thân m
u H
Chí Minh là bà Hoàng Th
 Loan, bà m
t n
ă
m nào?
1901
Câu 7. Thân m
u H
Chí Minh là bà Hoàng Th
 Loan, bà m
t
 
đ
âu?
Hu
ế 
 
Câu 8. Thâu m
u H
Chí Minh là Hoàng Th
 Loan, bà sinh
đượ
c m
y ng
ườ
i con?
4
Câu 9. Nguy
n Sinh Cung
đế
n Hu
ế
l
n th
nh
tvào n
ă
m nào?
1895 
Câu 10. Thân ph
Nguy
n Sinh S
c làm l
“vàolàng “ cho Sinh Cung v
i tên m
i là Nguy
n T
tThành vào th
i gian nào?
1901
Câu 11. Nguy
n T
t Thành
đế
n Hu
ế
l
n th
2vào n
ă
m nào?
1906 
 Câu 12. Ng
ườ
i th
y giáo
đầ
u tiên c
a Nguy
nT
t Thành là ai?
Nguy 
ễ 
n Sinh S 
ắ 
Câu13. Nguy
n T
t Thành vào h
c
tr 
ườ
ngVi
t_Pháp
 Đ
ông Ba vào n
ă
m nào?
9 /1906 
Câu 14. Nguy
n T
t Thành h
c t
i tr 
ườ
ng Qu
ch
c Hu
ế
vào n
ă
m nào?
1907 -1908 
Câu15. Nguy
n T
t Thành l
n
đầ
u tiên ti
ế
p xúcv
i kh
u hi
u:” T
do- Bình
đẳ
ng- Bác ái “ vàon
ă
m nào?
1905 
Câu 16. Nguy
n T
t Thành
đ
ã tham d
cu
cbi
u tình ch
ng thu
ế
c
a nông dân t
ỉ 
nh Th
aThiên vào th
i gian nào?
5/1908 
Câu 17. Nguy
n T
t Thành
đế
n Quy Nh
ơ
n h
cthêm ti
ế
ng Pháp vào th
i gain nào?
9/1909
Câu 18. Nguy
n T
t Thành d
y h
c
tr 
ườ
ngD
c Thanh vào th
i gian nào?
9/1910 – 2/1911
Câu 19. Nguy
n T
t Thành b
t
đầ
u làm vi
c trêntàu Amairan Latus
ơ
T
ơ
rêvin
đ
ang c
p b
ế
n c
ngNha R
ng Sài Gòn
để
l
y hang và ch
khách
đ
iMác-xây khi nào?
5/6/1911
Câu 20. Nguy
n T
t Thành ra
đ
i tìm
đườ
ng cú
ư
 n
ướ
c t
i b
ế
n c
ng Nhà R
ng Sài Gòn th
i giannào?
5/6/1911
Câu 21.Nguy
n T
t thành ra
đ
i tìm
đườ
ng c
un
ướ
c lúc bao nhiêu tu
i?
21 tu
Câu 22. Nguy
n T
t Thành l
n
đầ
u
đặ
t chân lên
đấ
t Pháp vào th
i gian nào?
6/7/1911
Câu 23. Nguy
n T
t Thành nói: “ Tôi mu
n ranu
c ngoài xem n
ướ
c Pháp và các n
ướ
c kháclàm nh
ư
th
ế
nào, tôi s
quay tr 
v
giúp
đồ
ngbào chúng ta “. Câu nói
đ
ó vào th
ơ
i gian nào?
6/1911
Câu 24. Th
i gian Nguy
n Ái Qu
c vi
ế
t
đơ
n g
it
ng th
ng Pháp và B
tr 
ưở
ng b
thu
c
đị
a trìnhbày nguy
n v
ng mu
n vào h
c
tr 
ườ
ng thu
c
đị
a?
9/1917 
Câu 25. Nguy
n T
t Thành
M
th
i gian nào?
1911 - 1912 
Câu 26. Nguy
n T
t Thành
Anh th
i giannào?
1914 – 1917 
Câu 27. Trong th
i gian
n
ướ
c ngoài, Nguy
nT
t Thành
đ
ã làm nh
ng công vi
c gì?
Ph
b
ế 
 p, cào tuy 
ế 
t,
đố
t lò, bán báo, th
ợ 
 
nh.
Câu 28. Nguy
n Ái Qu
c g
i b
n “ Yêu sáchc
a nhân dân Vi
t Nam “ t
i h
i ngh
Vécxayvào th
i gian?
18/6/1919
 
www.srasgroup.com 
thudong106@yahoo.com 
- 2 -
Câu29. Nguy
n Ái Qu
c
đọ
c:” S
ơ
th
o l
n th
 nh
t Lu
n C
ươ
ng v
v
n
đề
dân t
c và thu
c
đị
a “ c
a V.I. Lenin vào th
i gian nào?
7/1920 
Câu 30. Nguy
n Ái Qu
c d
 
đạ
i h
i Tua, tánthành Qu
c T
ế
3, tham gia thành l
p
 Đả
ng C
ngS
n Pháp khi nào?
12/1920 
Câu 31. Nh
ng tri th
c mà Nguy
n T
t Thành
đượ
c v
n
n v
ă
n hoá Pháp là do anh
đ
ã t
ng
đọ
c tác ph
m c
a ai?
Vônte, Rútxô, Mông tex ki 
ơ 
 
Câu 32. Nguy
n Ái Qu
c vào
 Đả
ng Xã H
i Phápn
ă
m nào?
1919
Câu 33. Nguy
n Ái Qu
c tham d
 
đạ
i h
i l
nth
nh
t c
a
 Đả
ng C
ng S
n Pháp vào n
ă
mnào?
1921
Câu 34. Nguy
n Ái Qu
c tham d
 
 Đạ
i h
i l
nth
2 c
a
 Đả
ng C
ng S
n Pháp vào n
ă
m nào ?
1922 
Câu 35. Nguy
n Ái Qu
c
đế
n
nhà s
9, ngõCôngpoanh thu
c qu
n 17, Pari khi nào?
7/1921
Câu 36. Nguy
n Ái Qu
c tham gia ban nghiênc
u thu
c
đị
a c
a
 Đả
ng c
ng Pháp , làm tr 
ưở
ngti
u ban
 Đ
ông D
ươ
ng n
ă
m nào?
2192 
Câu 37. Nguy
n Ái Qu
c là ng
ườ
i Vi
t Nam th
 m
y tham gia vào
 Đả
ng C
ng S
n Pháp trongth
i gian t
12/1920
đế
n 6/1923?
Th
ứ 
nh
ấ 
Câu 38. Báo Le Paria do Nguy
n Ái Qu
c
đồ
ngsang l
p, ra s
 
đầ
u tiên khi nào?
1/4/1922 
Câu 39. Nguy
n T
t Thành l
y tên là Nguy
n ÁiQu
c vào th
i gian nào?
Khi
Bác tham gia sang l 
 p
Đả
ng
ng
nPháp t 
Đạ
i h
i Tua tháng 12/1920 
Câu 40. Nguy
n T
t Thành l
y tên là Nguy
n ÁiQu
c khi
đ
ang
 
đ
âu?
Pháp
Câu 41. Truy
n ng
n
đầ
u tiên c
a Nguy
n ÁiQu
c nhan
đề
Pari
đượ
c
đă
ng trên t
báo nào?
L. Humanite
Câu 42.”Lu
n c
 
ươ
ng c
a V.I.
L
ênin làm cho tôi
t c
m
độ
ng, ph
n kh
i , sang t
, tin t
ưở
ng bi
ế
tbao. Tôi vui m
ng
đế
n phát khóc lên. Ng
i m
tmình trong bu
ng mà tôi nói to lên nh
ư
 
đ
ang nóitr 
ướ
c qu
n chúng
đ
ông
đả
o: h
i
đồ
ng bào b
 
đ
o
 
đ
ày
đ
au kh
?
 Đ
ây là cái c
n thi
ế
t cho chúngta,
đ
ây là con
đườ
ng gi
i phóng cho chúng ta “.Nguy
n Ái Qu
c nói câu
đ
ó khi
đ
ang
 
đ
âu?
Paris, Pháp
Câu 43.Thay m
t h
i nh
ng ng
ườ
i Vi
t Namyêu n
ướ
c t
i Pháp, Nguy
n Ái Qu
c g
i
đế
n H
iNgh
Vecxay B
n yêu sách c
a nhân dân Vi
tNam g
m m
y
đ
i
m?
đ 
m
Câu 44. V
k
ch con R
ng tre
đượ
c Nguy
n ÁiQu
c vi
ế
t nhân d
p vua Kh
i
 Đị
nh sang Pháp,
đ
ólà n
ă
m nào?
5/1922 
Câu 45. Mùa hè n
ă
m 1922 Nguy
n Ái Qu
c g
pvà làm quen v
i m
t s
thanh niên Trung Qu
c
đ
ang h
c
Pari trong
đ
ó có:
Tri 
u Th
ế 
Viêm
Câu 46. Tác ph
m nào c
a Nguy
n Ái Qu
c vi
ế
tv
s
vi
c vua Kh
i
 Đị
nh sang Pháp n
ă
m 1922?
Con R 
ng tre, L
ờ 
i than vãn c 
a bà Tr 
ư 
ng Tr 
ắ 
c, Vi Hành.
Câu 47.Nguy
n Ái Qu
c vi
ế
t th
ư
g
i Trung
Ươ
ng
 Đả
ng C
ng S
n Pháp l
ư
u ý c
n có s
 qun tâm
đ
úng m
c v
n
đề
thu
c
đị
a vào th
igian nào?
7/1923
Câu 48. Nguy
n Ái Qu
c
đạ
i bi
u duy nh
tc
a nông dân thu
c
đị
a t
i Qu
c T
ế
nông dânvào th
i gian nào?
10/1923
Câu 49. Nguy
n Ái Qu
c
đế
n Liên Xô l
n
đầ
uvào n
ă
m nào?
1923
Câu 50. Nguy
n Ái Qu
c là cán b
Ban Ph
ươ
ng
 Đ
ông, quóc t
ế
C
ng S
n,
đượ
c m
i
đế
b d
míttinh và nói chuy
n t
i H
ng tr 
ườ
ng ( Mátxc
ơ
va )vào th
i gian nào?
1/5/1924
Câu 51. Nguy
n Ái Qu
c d
 
 Đạ
i h
i l
n th
VQu
c t
ế
C
ng S
n vào th
i gian nào?
1924
 
www.srasgroup.com 
thudong106@yahoo.com 
- 3 -
Câu 52.Nguy
n Ái Qu
c h
c l
p ng
n h
ng t
itr 
ườ
ng
đạ
i h
c Ph
ươ
ng
 Đ
ông Liên xô vào th
igian nào?
1923 - 1924
Câu 53. N
ă
m 1923 – 1924, t
i Liên Xô, Nguy
nÁi Qu
c tham d
các
 Đạ
i h
i qu
c t
ế
nào?
Qu
c
ế 
nông dân, Qu
c
ế 
ng s
n, Qu
ế 
thanh niên
Câu 54. Nguy
n Ái Qu
c vi
ế
t bài “ Lênin và cácdân t
c thu
c
đị
a”
đă
ng trên báo nào?
Pravda
Câu 55. . Nguy
n Ái Qu
c vi
ế
t bài “ Lênin và cácdân t
c thu
c
đị
a” khi
đ
ang
 
đ
âu?
Liên Xô
Câu 56.
 Để
chu
n b
thành l
p
 Đả
ng c
ng s
nVi
t Nam, Nguy
n Ái Qu
c
đ
ã t
Liên Xô v
 Trung Qu
c n
ă
m nào?
1924
Câu 57. Nguy
n Ái Qu
c
đ
ã ti
ế
p xúc v
i nhóm “Tâm tâm xã”
 
đ
âu?
Qu
ng Châu, Trung Qu
Câu 58. H
Chí Minh
đ
ã c
i t
Tâm tâm xãthành H
i Vi
t Nam cách m
ng thanh niên vàon
ă
m nào?
1925 
Câu 59. Trong s
các
đồ
ng chí sau, ai là ng
ườ
i
đ
ã g
ă
p H
Chí Minh n
ă
m 1925?
Tùng M 
u
Câu 60. Nguy
n ái Qu
c
đ
ã thành l
p h
i Vi
tNam cách m
ng thanh niên vào th
i gian nào?
6/1925 
Câu 61. Tác ph
m B
n án chê
độ
th
c dânPháp”
đượ
c xu
t b
n l
n
đầ
u tiên n
ă
m nào?
1946 
Câu 62. Tác ph
m B
n án chê
độ
th
c dânPháp”
đượ
c nhà xu
t b
n S
th
t d
ch, in rati
ế
ng Vi
t vào th
i gian nào?
1960 
Câu 63. Tác ph
m B
n án chê
độ
th
c dânPháp”
đượ
c nhà xu
t b
n
đầ
u tiên
Vi
t Namb
ng ti
ế
ng nào?
Pháp
Câu 64. B
n ch
t c
a ch
ngh
 ĩ 
a t
ư
b
n “ là m
tcon
đĩ 
a có 1 cái vòi bàm vào giai c
p vô s
n
 chính qu
c và 1 cái vòi khác bám vào giai c
ps
n
thu
c
đị
a. N
ế
u mu
n gi
ế
t ch
ế
t con v
t
y, ng
ườ
i ta ph
i
đồ
ng th
i c
t c
hai vòi. N
ế
ung
ườ
i ta ch
ỉ 
c
t m
t vòi thôi thì cái vòi kia l
i vãnti
ế
p t
c hút máu c
a giai c
p vô s
n, con v
tv
n ti
ế
p t
c s
ng và cái vòi b
c
t s
m
c ra” câunói trên trích t
tác ph
m nào c
a Nguy
n ÁiQu
c?
B
n án ch
ế 
 
độ
th
ự 
c dân Pháp
Câu 65. Nguy
n Ái Qu
c tham gia t
ch
c “ H
iliên hi
p các dân t
c b
áp b
c” vào n
ă
m nào?
1925 
Câu 66. Nguy
n Ái Qu
c t
ch
c “ H
i liên hi
pcác dân t
c b
áp b
c” khi
đ
ang
 
đ
âu?
Qu
ng Châu, Trung Qu
Câu 67. T
i Quãng Châu ( Trung Qu
c ) Nguy
nÁi Qu
c
đ
ã m
nhi
u l
phu
n luy
n
đ
ào t
o cánb
cho cách m
ng Vi
t Nam,
đ
ó là vào nh
ngn
ă
m nào?
1925 – 1927 
Câu 68. Các bài gi
ng c
a Nguy
n Ái Qu
c t
icác l
p hu
n luy
n cán b
tuyên truy
n c
a h
ilien hi
p các dân t
c b
áp b
c t
p h
p l
i xu
t b
n thành tác ph
m gì?
Đườ 
ng cách m
ch
Câu 69. Nguy
n Ái Qu
c
đ
ã trích d
n lu
n
đ
i
mn
i ti
ế
ng c
a V . I . Lênnin : “không có lí lu
ncách m
nh thì không có cách m
nh v
n
độ
ng …ch
ỉ 
có theo lý lu
n cách m
nh ti
n phong,
 Đả
ngcách m
nh m
i n
i trách nhi
m cách m
nh ti
nphong” câu nói
đượ
c ghi
trang
đầ
u tiên c
acu
n sánh nào?
Đườ 
ng cách m
nh
Câu 70. “Công nông là góc cánh m
nh, còn h
ctrò, nhà buôn nh
,
đị
a ch
nh
, … là b
u b
ncách m
nh c
a nông thôn” . Nghuy
n Ái Qu
cvi
ế
t câu
đ
ó trong tác ph
m nào?
Đườ 
ng cách m
nh
c
u 71. “Chúng ta làm cách m
nh thì c
ũ
ng ph
ilien l
c t
t c
nh
ng
đả
ng cách m
ng trong th
ế
 gi
i
để
ch
ng l
i t
ư
b
n và
đế
qu
c ch
ngh
 ĩ 
a”.C
u nói
đ
ó
đượ
c Nguy
n Ái Qu
c vi
ế
t trong tácph
m mào?
Đườ 
ng cách m
nh

Activity (32)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Hà Thanh Điệp liked this
Thanh Trang liked this
Huyen Kinoo liked this
Thanh Tran liked this
Le Thi Thuy My liked this
Trung Thành liked this
trangxinh1456 liked this
Xuân Ulsa liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->