Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cuvant spre folos nr 224, 08-15.V.2010

Cuvant spre folos nr 224, 08-15.V.2010

Ratings: (0)|Views: 273|Likes:
Published by sfantulgheorghe
Parohia Sfantul Gheorghe Vechi Bucuresti
Parohia Sfantul Gheorghe Vechi Bucuresti

More info:

Published by: sfantulgheorghe on May 14, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2010

pdf

text

original

 
Parohia Sfântul Gheorghe Vechi
cuvânt spre folos
Sãptãmâna 09 - 15.v.2010Al 224-lea cuvânt
" |n`l]atu-Te-ai \ntru slav`, Hristoase, Dumnezeul nostru,bucurie f`c#nd ucenicilor T`i cu f`g`duin]a Sf#ntului Duh;\ncredin]#ndu-se ei prin binecuv#ntare,c` Tu e[ti Fiul lui Dumnezeu, M#ntuitorul lumii. "
Troparul |n`l]`rii Domnului
înãlþarea mântuitorului
 
n
n
r
r
.
.
.
 
2
2
2
2
4
4
 
C
C
u
 
u
v
v
â
â 
â
n
 
n
t
 
t
 
s
s
p
p
r
r
e
e
 
f
f
o
o
l
l
o
 
o
s
s
p
p
a
a
g
 
g
i
i
n
n
a
 
a
 
2
2
 
 
1. {i trec#nd Iisus, a v`zut un om orb din na[tere.2. {i ucenicii Lui L-au \ntrebat, zic#nd:|nv`]`torule, cine a p`c`tuit; acesta sau p`rin]iilui, de s-a n`scut orb?3. Iisus a r`spuns: Nici el n-a p`c`tuit, nicip`rin]ii lui, ci ca s` se arate \n el lucr`rile luiDumnezeu.4. Trebuie s` fac, p#n` este ziu`, lucr`rile Celuice M-a trimis pe Mine; c` vine noaptea, c#ndnimeni nu poate s` lucreze.5. At#t c#t sunt \n lume, Lumin` a lumii sunt.6. Acestea zic#nd, a scuipat jos [i a f`cut tin` dinscuipat, [i a uns cu tin` ochii orbului.7. {i i-a zis: Mergi de te spal` \n sc`ld`toareaSiloamului (care se t#lcuie[te: trimis). Deci s-adus [i s-a sp`lat [i a venit v`z#nd.8. Iar vecinii [i cei ce-l v`zuser` mai \nainte c`era orb ziceau: Nu este acesta cel ce [edea [icer[ea?9. Unii ziceau: El este. Al]ii ziceau: Nu este el, ciseam`n` cu el. Dar acela zicea: Eu sunt.10. Deci \i ziceau: Cum ]i s-au deschis ochii?11. Acela a r`spuns: Omul care se nume[te Iisusa f`cut tin` [i a uns ochii mei; [i mi-a zis: Mergila sc`ld`toarea Siloamului [i te spal`. Deci,duc#ndu-m` [i sp`l#ndu-m`, am v`zut.12. Zis-au lui: Unde este Acela? {i el a zis: Nu[tiu.13. L-au dus la farisei pe cel ce fusese oarec#ndorb.14. {i era s#mb`t` \n ziua \n care Iisus a f`cuttin` [i i-a deschis ochii.15. Deci iar`[i \l \ntrebau [i fariseii cum a v`zut.Iar el le-a zis: Tin` a pus pe ochii mei, [i m-amsp`lat [i v`d.16. Deci ziceau unii dintre farisei: Acest om nueste de la Dumnezeu, fiindc` nu ]ine s#mb`ta.Iar al]ii ziceau: Cum poate un om p`c`tos s` fac`asemenea minuni? {i era dezbinare \ntre ei.17. Au zis deci orbului iar`[i: Dar tu ce zicidespre El, c` ]i-a deschis ochii? Iar el a zis c`prooroc este.18. Dar iudeii n-au crezut despre el c` era orb [ia v`zut, p#n` ce n-au chemat pe p`rin]ii celui ce vedea.19. {i i-au \ntrebat, zic#nd: Acesta este fiul vostru, despre care zice]i c` s-a n`scut orb? Decicum vede el acum?20. Au r`spuns deci p`rin]ii lui [i au zis: {tim c`acesta este fiul nostru [i c` s-a n`scut orb.21. Dar cum vede el acum, noi nu [tim; sau cine i-a deschis ochii lui, noi nu [tim. |ntreba]i-l pe el;este \n v#rst`; va vorbi singur despre sine.22. Acestea le-au spus p`rin]ii lui, pentru c` setemeau de iudei. C`ci iudeii puseser` acum lacale c`, dac` cineva va m`rturisi c` El esteHristos, s` fie dat afar` din sinagog`.23. De aceea au zis p`rin]ii lui: Este \n v#rst`; \ntreba]i-l pe el.24. Deci au chemat a doua oar` pe omul care fus-ese orb [i i-au zis: D` slav` lui Dumnezeu. Noi[tim c` Omul Acesta e p`c`tos.25. A r`spuns deci acela: Dac` este p`c`tos, nu[tiu. Un lucru [tiu: c` fiind orb, acum v`d.26. Deci i-au zis: Ce ]i-a f`cut? Cum ]i-a deschisochii?27. Le-a r`spuns: V-am spus acum [i n-a]i auzit?De ce voi]i s` auzi]i iar`[i? Nu cumva voi]i [i vois` v` face]i ucenici ai Lui?28. {i l-au oc`r#t [i i-au zis: Tu e[ti ucenic al Aceluia, iar noi suntem ucenici ai lui Moise.29. Noi [tim c` Dumnezeu a vorbit lui Moise, iarpe Acesta nu-L [tim de unde este.30. A r`spuns omul [i le-a zis: Tocmai \n aceastast` minunea: c` voi nu [ti]i de unde este [i El mi-a deschis ochii.31. {i noi [tim c` Dumnezeu nu-i ascult` pep`c`to[i; dar de este cineva cinstitor deDumnezeu [i face voia Lui, pe acesta \l ascult`.32. Din veac nu s-a auzit s` fi deschis cineva ochiiunui orb din na[tere.33. De n-ar fi Acesta de la Dumnezeu n-ar puteas` fac` nimic.34. Au r`spuns [i i-au zis: |n p`cate te-ai n`scuttot, [i tu ne \nve]i pe noi? {i l-au dat afar`.35. {i a auzit Iisus c` l-au dat afar`. {i, g`sindu-l, i-a zis: Crezi tu \n Fiul lui Dumnezeu?36. El a r`spuns [i a zis: Dar cine este, Doamne,ca s` cred \n El?37. {i a zis Iisus: L-ai [i v`zut! {i Cel ce vorbe[tecu tine Acela este.38. Iar el a zis: Cred, Doamne. {i s-a \nchinat Lui.
Duminica a vI-a dupã paºti
a ORBULU DIN NAªTERE
pericopa sfintei evangheliidupã sfântul apostol ºi evanghelist ioan (iX, 1-38)
 
p
p
a
a
g
g
i
i
n
 
n
a
 
a
 
3
3
C
C
u
 
u
v
v
â
â 
â
n
 
n
t
 
t
 
s
s
p
p
r
r
e
e
 
f
f
o
o
l
l
o
 
o
s
 
s
 
n
n
r
r
.
.
.
 
2
2
2
 
2
4
4
 
Ne afl`m \ntr-o perioada deosebit` aanului bisericesc, perioada Pascal` sau aCincizecimii, c#nd privim totul din perspec-tiva |nvierii. Aceasta se nume[te perioadaPenticostarului, adic` a celor cincizeci de ziletrecute de la |nvierea M#ntuitorului p#n` laPogor#rea Sf#ntului Duh, c#nd ia chip v`zutBiserica lui Hristos. |n canonul NouluiTestament, Evanghelia dup` Ioan [i carteaFaptele Apostolilor sunt cele care, mai multdec#t c`r]ile din restul canonului, relateaz` \n am`nunt evenimentele imediat urm`toare|nvierii Domnului. Din acest motiv, P`rin]iiBisericii au r#nduit ca de la DuminicaPa[tilor p#n` la Rusalii, la Sf#nta Liturghie,s` se citeasc` pericope scripturistice selec-tate din aceste c`r]i. Faptele Apostolilordebuteaz` chiar cu men]iunea despre petre-cerea M#ntuitorului Hristos cu ucenicii S`itimp de patruzeci de zile dup` |nviere [i \nv`]`turile date lor \n acest timp "despre|mp`r`]ia Cerurilor", continu#nd cu activi-tatea Sfin]ilor Apostoli \n Ierusalim, mar-cat` \n mod evident de adev`rul |nvierii.Evanghelia dup` Ioan este cea care vorbe[tecel mai mult despre |nviere [i evenimenteleimediat urm`toare, pun#nd \n leg`tur` cuacestea \ntreaga activitate [i \nv`]`tur` aM#ntuitorului, fapt ce confer` o teologhisireaparte a vie]ii \n Hristos [i, implicit, un sim-bolism unic perioadei Penticostarului.Evanghelia din duminica a 6-a dup`Pa[ti, numit` [i "a orbului din na[tere" se \nscrie \n aceast` construc]ie liturgic`despre care am vorbit. Ea relateaz` uneveniment care a avut loc \n vremea \n careIisus se afla \n Ierusalim [i \nv`]a \n Templu,cu prilejul s`rb`torii corturilor. Relatarea \ncepe cu imaginea \n care M#ntuitorul"trec#nd (plec#nd din Ierusalim) a v`zut unorb din na[tere". Toat` aceast` imagine [iceea ce urmeaz` \n pericopa evanghelic` aacestei duminici se rela]ioneaz` la eveni-mentele petrecute anterior \n Templu (Ioan,
ZICALENDARINTERVALORARPROGRAM LITURGICPreoÞi slujitoriÎn ordinea slujirii
Duminic`
 Aducerea la Bari a moa[telor Sf. IerarhNicolae; Sf. Prooroc Isaia; Sf. Mc. Hristofor
08.00-12.00
- Utrenia [i Sf#nta Liturghie
Pr. Sorin-Vasile Tanc`uPr. Ionel DurleaPr. Cristian Deheleanu
Luni
Sf. Apostol Simon Zilotul; Cuvio[ii: IsihieM`rturisitorul [i Lavrentie
Mar]i
Sf. Sfin]it Mucenic Mochie;Sf. Mucenic Dioscur; Sfin]ii Metodie [i Chiril, Apostolii slavilor
Miercuri
† Sf. Mucenic Ioan Valahul; Sf. Epifanie, Arhiepiscopul Ciprului; Sf. Gherman,Patriarhul Constantinopolului;Odovania Praznicului |nvierii Domnului;(Dezlegare la pe[te)
18.00-20.00
- Vecernia
Pr. Sorin-Vasile Tanc`u
 Joi
(†) |
NALTAREA 
D
OMNULUI
; (Z
IUA 
E
ROILOR
);Sf. Muceni]` Glicheria;Cuv. Serghie M`rturisitorul
08.00-12.00
- Utrenia, Sf#nta Liturghie [iParastas pentru Eroii neamului
Pr. Sorin-Vasile Tanc`uPr. Ionel DurleaPr. Cristian Deheleanu
Vineri
Sf. Mc. Isidor din Hios;Sf. Sfin]it Mucenic Terapont;(Dezlegare la pe[te)
18.00-20.00
- Sf#ntul Maslu de ob[te[i Dialog duhovnicesc
Pr. Sorin-Vasile Tanc`u
S#mb`t`
Cuv. Pahomie cel Mare;Sf. Ahile, Episcopul Larisei
08.00-12.0018.00-20.00
- Sf#nta Liturghie[i Parastas pentru cei adormi]i- Vecernia Mare [i Cuv#ntde \nv`]`tur` la Apostolul zilei
Pr. Sorin-Vasile Tanc`uPr. Ionel Durlea
 
SÃPTÃMÂNA 09 - 15.v.2010
p
p
p
r
r
r
e
e
e
d
d
d
i
i
i
c
c
c
ã
ã
ã
 
l
l
l
a
a
a
 
d
d
d
u
u
u
m
m
m
i
i
i
n
n
n
i
i
i
c
c
c
a
a
a
 
a
a
a
 
v
v
v
i
i
i
-
-
-
a
a
a
 
d
d
d
u
u
u
p
p
p
ã
ã
ã
 
p
p
p
a
a
a
º
º
º
t
t
t
i
i
i
(a Orbului din na[tere)

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->