Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
49Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Trademark Dan Token Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran

Trademark Dan Token Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran

Ratings:
(0)
|Views: 1,902|Likes:
Artikel ini adalah laporan kajian tindakan yang dilakukan oleh Huda Suhaily binti Adam, Farizan binti Ahmad & Lina binti Mili
Guru Pelatih DPLI UKM

Ia telah dibentangkan dalam kolokium DPLI UKM di PURI PUJANGGA, pada 6-7 Mei 2010.
Artikel ini adalah laporan kajian tindakan yang dilakukan oleh Huda Suhaily binti Adam, Farizan binti Ahmad & Lina binti Mili
Guru Pelatih DPLI UKM

Ia telah dibentangkan dalam kolokium DPLI UKM di PURI PUJANGGA, pada 6-7 Mei 2010.

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Siti Fatimah Mohd Yassin on May 14, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/17/2013

pdf

text

original

 
1
Trademark 
Dan
Token 
Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran
Huda Suhaily binti Adam, Farizan binti Ahmad & Lina binti Mili Guru Pelatih DPLI UKM 
ABSTRAK
Guru sering berhadapan dengan pelbagai ragam bermasalah tingkah laku pelajar bermasalah pembelajaran yang menunjukkan perlakuan agresif, pasif, perlakuan negatif sosial dan bermasalah emosi. Guru perlu membuat satu program pengurusan tingkah laku bagi mengubahsuai tingkah laku masalah terbabit. Oleh itu kajian tindakan ini dijalankan bagi mengembalikan suasana pembelajaran yang lebih kondusif dengan wujudnya komunikasi dua hala antara guru dan pelajar semasa berlangsungnya proses pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan Trademark dan teknik ganjaran. Tiga guru pelatih merupakan pengkaji utama kajian dan dilakukan ke atas lima pelajar program Pendidikan Integrasi di sebuah sekolah di Melaka. Data kajian diperoleh melalu pemerhatian dan temubual serta refleksi pengkaji. Hasil daripada pengaplikasian trademark yang dijalankan sepanjang tempoh kajian, pelajar dilihat dapat memberikan kerjasama yang baik damemberangsangkan. Penggunaan teknik ganjaran (token) juga dapat meningkatkan minat pelajar untuk terus melibatkan diri secara aktif di dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Teknik-teknik ini perlu penambahbaikan sehingga mantap melalui beberapa kitaran kajian tindakan dalam konteks dan sampel pelajar yang berbeza oleh pengkaji sendiri dan juga guru-guru Pendidikan Khas yang lain.
PENGENALAN
Selama sebulan iaitu bulan pertama tempoh praktikal, pengkaji sebagai guru pelatihmelakukan pemerhatian terhadap permasalahan yang berlaku di dalam kelas dan prosespengajaran dan pembelajaran. Pengkaji mendapati 5 orangpelajar bermasalahpembelajaran dalam satu kelas khas ini mempunyai masalah dalam menumpukanperhatian atau fokus ketika proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Apabilamereka tidak dapat menumpukan perhatian, pelajar akan berasa bosan dan kemudianmengganggu rakan-rakan mereka untuk belajar dan fokus terhadap isi pengajaran yangguru sampaikan. Ada kala nya terjadi pertikaman lidah dan pergaduhan apabila terdapatpelajar yang hilang fokus dan mengganggu rakan mereka untuk belajar.Berdasarkan refleksi awal dan pemerhatian para pengkaji semasa latihan mengajardi sekolah, didapati pelajar masalah pembelajaran seringkali tidak dapat menumpukanperhatian dalam tempoh yang lama ketika proses pengajaran dan pembelajaran. Pelbagaiteknik pengajaran dan pembelajaran telah dipelajari oleh pengkaji sebelum menjalani latihanmengajar di sekolah. Justeru, bagi mengatasi masalah penumpuan yang dihadapi olehpelajar-pelajar pendidikan khas ini, maka mereka memerlukan sesuatu pendekatan yangmampu memotivasikan diri mereka dalam memberikan perhatian. Sebagai guru pelatih,ilmu-ilmu yang telah dipelajari perlu dipraktiskan dalam konteks sebenar. Antara teknik yangdipelajari ialah
”Trademark” 
dan
token 
yang dijangka mampu merangsang minat merekaketika proses pengajaran dan pembelajaran berjalan. Penggunaan
”Trademark” 
dan teknikganjaran (
token 
) adalah sesuatu kombinasi yang baik sebagai peneguhan dalam mengubahtingkahlaku pelajar. Sebagai contoh, apabila guru mendapati pelajar semakin kurangmemberi perhatian (tingkahlaku negatif), guru akan menyebut
”Trademark” 
untukmengembalikan fokus mereka, seterusnya ganjaran token akan diberikan sebagaipeneguhan kepada pelajar yang mampu mengekalkan tingkah laku positif (sepertimenumpukan perhatian yang lama).Dengan itu, satu kajian tindakan dijalankan bagi mengembalikan suasana pembelajaranyang lebih kondusif dengan wujudnya komunikasi dua hala antara guru dan pelajar semasa
 
2
berlangsungnya proses pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan Trademarkdan teknik ganjaran. Tujuan kajian ini boleh dicapai melalui dua objektif utama iaitu:1. Meneroka penggunaan Trademark dan teknik ganjaran untuk menarik perhatianpelajar dalam menumpukan perhatian terhadap proses pengajaran danpembelajaran.2. Meneroka proses mengubah tingkah laku pelajar dengan cara meningkatkan tingkahlaku positif (sebagai contoh menumpukan perhatian ketika proses pengajaran danpembelajaran berlangsung dan mengurangkan tingkah laku negatif (kurangmenumpukan perhatian ketika proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung)
KAJIAN PERPUSTAKAAN
“ 
Trademark 
” 
 
ialah simbol atau penunjuk yang digunakan oleh individu, sesuatu organisasiatau badan berdaftar untuk menunjukkan atau memberi pengenalan bahawa sesuatu produkatau servis itu berasal daripada sumber yang unik, dan untuk membezakan produk atauservis tersebut berasal daripada entiti tersebut(http://www.wikipedia.com).
Trademark 
” 
 merupakan sejenis harta intelek dan biasanya adalah daripada elemen nama, perkataan,frasa, logo, simbol, rekaan, imej atau kombinasi elemen-elemen ini. Perkataan
“t
rademark 
” 
 
 juga digunakan secara tidak rasmi untuk mewakili sebarang perbezaan dimana individuterbabit telah dikenali seperti ciri-ciri artis yang terkenal.
 
“Trademark” ini digunakan oleh
para pengkaji sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran berlaku apabila gurumendapati mana-mana pelajar kurang menumpukan tumpuan atau fokus serta menunjukkantingkahlaku yang negatif.
 
Penggunaan teknik ganjaran (token) merupakan sistem peneguhan yang simbolik(Kazdin,1977; Kazdin & Botzin,1972). Teknik ganjaran (token) dipanggil sistem ekonomikerana ia berdasarkan sistem kewangan, yang mana wang merupakan bentuk token yangpaling asas. Dalam dunia pekerjaan, apabila seseorang selesai melaksanakan tugasan,mereka akan menerima wang gaji sebagai balasan. Seterusnya wang itu akan digunakanuntuk membeli rumah, makanan dan sebagainya iaitu sama prinsip yang digunakan dalamkaedah pemberian ganjaran (token). Pelajar akan menerima ganjaran (token) apabilaberjaya menunjukkan tingkah laku yang telah ditetapkan, di mana mereka boleh menukartoken itu dengan objek atau aktiviti yang telah dikenal pasti boleh dijadikan sebagaipeneguhan. Kaedah peneguhan melalui pemberian ganjaran (token) telah digunakandengan jayanya pada semua peringkat umur dan populasi termasuk pra-sekolah (Blanding,Richards, Bradley-Johnson, & Johnson,1994); pelajar yang bermasalah pada organ deria,termasuk bermasalah pendengaran (Buisson, Murdock, Reynolds, & Cronin, 1995); individuyang bermasalah mental (Corigan, 1995); dan pelajar pelbagai masalah tingkahlaku (Lucker& Molloy, 1995). Token boleh terdiri daripada markah yang dicatatkan pada papan markah.Token juga boleh dibuat dalam bentuk pelekat, bintang, guli, kertas berwarna,
happy faces 
,reben, kain perca atau apa-apa sahaja objek yang kecil dan menarik. Ciri-ciri token yangberkesan ialah:1. Token mestilah sesuatu yang pelajar boleh lihat, sentuh dan kira.2. Token mestilah bukan benda yang terlalu kecil atau besar sehingga pelajartidak dapat menyimpan, menjaga dan mengiranya.3. Pelajar mestilah dapat menukar token dengan peneguhan yang sebenarseperti dalam bentuk hadiah.4. Token yang dipilih mestilah sesuatu yang tidak dapat diperolehi denganmudah oleh pelajar seperti dengan cara membeli sendiri atau mencuri. Jikahal ini berpotensi untuk berlaku, guru mesti menyimpan token tersebut.5. Setiap pelajar mesti memahami bahawa setiap token boleh ditebus denganpelbagai bentuk peneguhan.
 
3
6. Guru perlu menghormati keadaan pelajar yang berbeza-beza. Ada yang sukamenyimpan token mereka dan ada juga yang akan menebus semua tokenyang mereka kumpul sekaligus.7. Setiap pelajar seharusnya mempunyai peluang untuk mendapatkansekurang-kurangnya satu token pada setiap waktu pengajaran danpembelajaran dan tiada had maksimum untuk mengumpulkan token.Beberapa kebaikan menggunakan kaedah pemberian ganjaran:1. Ganjaran(token) boleh diberikan kepada pelajar dengan memerlukan usaha yangminimum daripada pelajar iaitu sama ada untuk terus berada dalam tingkah lakunegatif atau menunjukkan tingkahlaku positif semasa proses pengajaran danpembelajaran. Sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran, guru bolehmemberikan ganjaran dengan mudah kepada pelajar tetapi keberkesanan kaedahpemberian ganjaran itu boleh dilihat apabila token harus diterima oleh pelajar yanglayak iaitu pelajar yang menunjukkan tingkahlaku positif dan mencapai tahap yangditentukan oleh guru (Llyod, Eberhardt, & Drake, 1996).2. Kaedah ganjaran memberi peluang kepada guru untuk memberikan satupeneguhan(token) kepada ramai pelajar yang mempunyai kecenderunganpeneguhan yang berbeza-beza. Pelajar memahami bahawa pengumpulan ganjaran(token) pada suatu tempoh tertentu akan membolehkan mereka menebus mataganjaran tersebut dengan barang atau aktiviti kegemaran yang patut mereka perolehikemudiannya.3. Ganjaran (token) boleh diberikan kepada pelajar tanpa mengganggu prosespembelajaran dan aktiviti lain (Llyod, Eberhardt, & Drake, 1996).
“ 
Trademark 
” 
dan teknik ganjaran (token) dalam proses pengajaran dan pembelajaranmerupakan kaedah yang dijalankan terhadap pelajar bermasalah pembelajaran. Ia berfokuskepada meningkatkan tumpuan pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajarandijalankan di samping dapat mengubah tingkah laku pelajar yang mana terdapatkepelbagaian ragam pelajar di dalam kelas seperti perlakuan agresif, pasif , perlakuannegatif sosial dan bermasalah emosi
. Penggunaan “
trademark” 
akan dijalankan
 
sepanjang
proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan .
Trademark” 
yang digunakan dalamkajian ini ialah berbentuk perkataan dan frasa yang kerap digunakan ketika perhimpunan disekolah yang mana sampel kajian ini sudah menghafal
“trademark” 
tersebut.
METODOLOGI KAJIAN
Sesuatu kajian perlu melibatkan kaedah dan prosedur yang teratur dan sistematik agarsemua objekif kajian tercapai. Bahagian metodologi kajian ini akan menerangkan rekabentuk kajian dan proses kajian tindakan yang telah dilaksanakan oleh para pengkaji.Gelung interaksi menunjukkan 3 fasa kajian, iaitu bermula dengan penglihatan
(looking 
),pemikiran (thinking) dan tindakan (
action 
). Ini menunjukkan proses itu berulangan dansentiasa diperbaharui. Dalam model ini, Stringer (1999) mengutamakan penglihatan(
looking 
) untuk membina satu gambaran bagi membolehkan pihak yang berkepentingan(
stakeholder 
) memahami isu yang mereka alami. Pengkaji melihat terlebih dahulupemasalahan yang dihadapi oleh pelajar dalam kelas semasa sesi pembelajaran. Fasa inimeliputi pengumpulan data (seperti melalui temu bual, pemerhatian, dan analisis dokumen),merekod dan menganalisis maklumat serta membina dan melapor kepada pihak yangberkepentingan.Fasa seterusnya meliputi pemikiran (
think 
), iaitu mentafsir isu-isu dengan lebihmendalam dan mengenal pasti keutamaan bagi menjalankan tindakan. Pada peringkat inipengkaji mula membuat perancangan mengenai tindakan yang akan di ambil untukmelaksanakan tindakan. Pengkaji menyediakan satu pelan yang sesuai untuk mengatasi

Activity (49)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Amalina HM Karim liked this
Amitah Chong liked this
Nini Tee liked this
arie5677 liked this
gambit75 liked this
Rashidah Mat liked this
Rohani Bakar liked this
Nora Shelia liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->