Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
27Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
môi trường của hoạt động của tổ chức

môi trường của hoạt động của tổ chức

Ratings: (0)|Views: 2,752 |Likes:
Published by vandoan27

More info:

Published by: vandoan27 on May 14, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/27/2013

pdf

text

original

 
Ch
ươ 
ng III-
 
Môi tr 
ườ 
ng c
a t 
ổ 
ch
ứ 
c
- 63 -
CH
ƯƠ 
NG III:MÔI TR 
ƯỜ 
NG C
A T
CH
Ứ 
C
I. CÁC Y
U T
C
A MÔI TR 
ƯỜ 
NG
Môi tr 
ườ 
ng bên ngoài t
ch
c bao g
m t
t c
các y
ế
u t
t
n t
i bên ngoài ranh gi
ớ 
i c
at
ch
c có
nh h
ưở 
ng ti
m tàng
đế
n ho
t
độ
ng c
a t
ch
c. Các y
ế
u t
này g
m các nhà c
nhtranh, các ngu
n l
c, công ngh
và các
đ
i
u ki
n kinh t
ế
...
nh h
ưở 
ng
đế
n t
ch
c. Nó không bao g
m các s
ki
n mà m
c
độ
 
nh h
ưở 
ng
đế
n t
ch
c là quá xa ho
c tác
độ
ng c
a chúng làkhông nh
n th
c
đượ 
c. Môi tr 
ườ 
ng bên ngoài c
a t
ch
c
đượ 
c phân thành hai l
ớ 
 p: môitr 
ườ 
ng chung (còn g
i là môi tr 
ườ 
ng v
 ĩ 
mô) và môi tr 
ườ 
ng tác nghi
 p (môi tr 
ườ 
ng vi mô) và
đượ 
c minh ho
 
ở 
hình III-1).Môi tr 
ườ 
ng chung là các y
ế
u t
nh h
ưở 
ng
ng và không tr 
c ti
ế
 p
đế
n t
ch
c.Chúng bao g
m các y
ế
u t
xã h
i, nhân kh
u, kinh t
ế
...
nh h
ưở 
ng m
t cách khách quan lênm
i t
ch
c. S
gia t
ă
ng c
a t
l
l
m phát hay ph
n tr 
ă
m t
l
th
t nghi
 p là nh
ng ví d
v
 môi tr 
ườ 
ng chung. M
c dù không
nh h
ưở 
ng tr 
c ti
ế
 p nh
ư
ng nh
ng tác
độ
ng c
a chúng
đế
nho
t
độ
ng c
a t
ch
c là hi
n nhiên. Môi tr 
ườ 
ng tác nghi
 p g
n v
ớ 
i t
ch
c h
ơ 
n và bao g
mnh
ng nhân t
có quan h
 
đế
n các ho
t
độ
ng hàng ngày c
a t
ch
c và chúng
nh h
ưở 
ng tr 
cti
ế
 p
đế
n k 
ế
t qu
ho
t
độ
ng c
a t
ch
c. M
t cách t
ng quát, chúng bao g
m các y
ế
u t
nh
ư
 nh
ng ng
ườ 
i c
nh tranh, các nhà cung c
 p và khách hàng.
Hình III-1: Các y
ế
u t
môi tr
ườ 
ng c
a t
ch
ứ 
c
1
 
1
Richard L. Daft, Management,
 
7
th
ed, Copyright ©2005 by Thomson South-Western, p.75
Môi tr
ườ 
ng chung
Công ngh
 Qu
c t
ế
 V
ă
n hoá xãh
iChính tr 
/lu
t phápKinh t
ế
 
Môi tr
ườ 
ngtác nghi
p
Khách hàng
Đ ố   
i   t  
 ủ  
 c 
  ạ 
n  t   a n 
   T   h
       ị
   t  r
     ư       ờ
  n  g   l  a  o
       đ       ộ
  n  g
 Nhà cung c
 p Nhân viên V
ă
n hoáQu
ntr 
Môi tr
ườ 
ngbên trong
 
Qu
n tr
h
c- 64 -
1. Tính không ch
ắ 
c ch
ắ 
n c
a môi tr 
ườ 
ng.
T
ch
c ph
i xem xét và
đ
áp
ng v
ớ 
i nh
ng thay
đổ
i c
a môi tr 
ườ 
ng (s
không ch
cch
n) m
t cách hi
u qu
. Không ch
c ch
n ngh
 ĩ 
a là nhà qu
n tr 
không có
đủ
thông tin v
 nh
ng nhân t
môi tr 
ườ 
ng
để
hi
u và d
báo nh
ng thay
đổ
i ho
c nhu c
u t
môi tr 
ườ 
ng.Khi các nhân t
bên ngoài thay
đổ
i m
t cách nhanh chóng, t
ch
c s
 
đươ 
ng
đầ
u v
ớ 
i s
khôngch
c ch
n cao, ví d
 
đố
i v
ớ 
i các công ty truy
n thông và các hãng hàng không, máy tính và
đ
i
n t
và các t
ch
c th
ươ 
ng m
i
đ
i
n t
bán s
n ph
m và d
ch v
qua Internet. Khi t
ch
c
đố
i phó v
ớ 
i ch
m
t vài y
ế
u t
bên ngoài và nh
ng nhân t
này t
ươ 
ng
đố
i
n
đị
nh, ch
ng h
nnh
ư
các công ty
đ
óng chai ho
c x
lý th
c ph
m, nhà qu
n tr 
g
 p ph
i s
không ch
c ch
nth
 p và có th
ít quan tâm
đế
n nh
ng v
n
đề
bên ngoài.
2. Thích
ứ 
ng v
ớ 
i môi tr 
ườ 
ng 
 N
ế
u t
ch
c g
 p s
không ch
c ch
n cao v
ớ 
i vi
c c
nh tranh, khách hàng, nhà cung
ngho
c các quy
đị
nh c
a nhà n
ướ 
c, nhà qu
n tr 
có th
s
d
ng m
t vài chi
ế
n l
ượ 
c
để
thích
ngv
ớ 
i nh
ng thay
đổ
i này, bao g
m các vai trò m
ở 
ng ph
m vi, s
c
ng tác gi
a các t
ch
c,liên k 
ế
t ho
c liên doanh,…
II. MÔI TR 
Ư 
ÒNG V
Ĩ
1. Môi tr 
ườ 
ng qu
ố 
c t 
ế 
 .
Khía c
nh qu
c t
ế
c
a môi tr 
ườ 
ng bên ngoài
đề
c
 p
đế
n nh
ng s
ki
n xu
t phát t
 n
ướ 
c ngoài c
ũ
ng nh
ư
c
ơ 
h
i
đố
i v
ớ 
i các doanh nghi
 p trong n
ướ 
c
đế
n t
các qu
c gia khác. Nghiên c
u s
thay
đổ
i trong môi tr 
ườ 
ng qu
c t
ế
giúp t
ch
c phát hi
n các
đố
i th
c
nhtranh, khách hàng, và các nhà cung c
 p m
ớ 
i c
ũ
ng nh
ư
các khuynh h
ướ 
ng v
xã h
i, công ngh
 và kinh t
ế
trên ph
m vi toàn c
u. Ngày nay m
i công ty
đề
u b
 
nh h
ưở 
ng b
ở 
i s
c
nh tranh trên c
ơ 
s
ở 
toàn c
u. DixonTiconderoga Co.
1
, m
t công ty s
n xu
t bút chì c
a M
g
 p khó kh
ă
n do áp l
c c
nh tranh t
 n
ướ 
c ngoài,
đặ
c bi
t t
các công ty s
n xu
t bút chì chi phí th
 p
ở 
Trung Qu
c. Ngày naykho
ng 50% bút chì bán
ở 
M
 
đế
n t
các qu
c gia khác, so v
ớ 
i 16%
ở 
th
 p k 
tr 
ướ 
c. Các xeh
ơ 
i ch
t l
ượ 
ng cao, giá th
 p t
Nh
t và Hàn Qu
c
đ
ã thay
đổ
i
đ
áng k 
ngành công ngh
xeh
ơ 
i c
a M
. V
ớ 
i s
phát tri
n c
a Internet nh
ư
m
t môi tr 
ườ 
ng kinh doanh m
ớ 
i thì th
m chính
ng công ty nh
nh
t c
ũ
ng có th
nh
m vào th
tr 
ườ 
ng th
ế
gi
ớ 
i. Khi ho
t
độ
ng
ở 
ph
m vitoàn c
u, nhà qu
n tr 
ph
i xem xét các nhân t
lu
t pháp, chính tr 
, v
ă
n hóa xã h
i và kinh t
ế
 không ch
 
ở 
n
ướ 
c s
ở 
t
i mà còn
ở 
các n
ướ 
c khác. Ti
ế
n trình h
i nh
 p t
ng b
ướ 
c v
ớ 
i n
n kinht
ế
th
ế
gi
ớ 
i c
a Vi
t Nam s
t
o nên nh
ng c
ơ 
h
i và thách th
c
t l
ớ 
n
đố
i v
ớ 
i các doanhnghi
 p. R 
t nhi
u doanh nghi
 p ph
i thay
đổ
i chi
ế
n l
ượ 
c, c
ơ 
c
u hay c
t gi
m giá thành
để
 duy trì c
nh tranh trong n
n kinh t
ế
mang tính toàn c
u.
2. Môi tr 
ườ 
ng công ngh
ệ 
 .
Chúng ta
đ
ã bi
ế
t công ngh
m
t quá trình chuy
n hóa làm bi
ế
n
đổ
i
đầ
u vào c
a t
 ch
c thành
đầ
u ra. Vì v
y, công ngh
là nh
ng tri th
c, công c
, k 
thu
t và ho
t
độ
ng
đượ 
cs
d
ng
để
chuy
n
đổ
i nh
ng ý t
ưở 
ng, thông tin và nguyên li
u thành hành hóa và d
ch v
 cu
i cùng. Công ngh
có th
ch
 
đơ 
n gi
n nh
ư
cách pha m
t tách cà phê trong nhà hàng hay ph
c t
 p nh
ư
vi
c ch
ế
t
o chi
ế
c tàu V
ũ
tr 
PathFinder trên Sao H
a.Khía c
nh công ngh
c
a vi
c nghiên c
u môi tr 
ườ 
ng bao g
m nh
ng thành t
u v
khoah
c và công ngh
trong ngành c
th
c
ũ
ng nh
ư
 
ở 
ph
m vi xã h
i r 
ng h
ơ 
n. S
thay
đổ
i nhanhchóng c
a công ngh
 
đ
óng vai trò quan tr 
ng trong môi tr 
ườ 
ng t
ch
c,
đặ
t n
n t
ng cho hi
n
1
http://www.dixonticonderoga.com/
 
Ch
ươ 
ng III-
 
Môi tr 
ườ 
ng c
a t 
ổ 
ch
ứ 
c
- 65 -
t
i và t
o ra s
b
t phá trong t
ươ 
ng lai. Công ngh
m
ớ 
i
đ
i
u ki
n c
ơ 
b
n t
o nên s
pháttri
n cho t
ch
c,
đặ
c bi
t là các ngành công nghi
 p k 
thu
t cao
đồ
ng th
ờ 
i t
o c
ơ 
h
i cho t
 ch
c xem xét l
i m
c
đ
ích và ph
ươ 
ng th
c ho
t
độ
ng c
a mình.
 
.
a Vai trò cu
công ngh
 
đố 
i v
ớ 
i chi
ế 
n l 
ượ 
c kinh doanh c
a t 
ổ 
ch
ứ 
c:
Trong nh
ng n
ă
m 70, c
2
đồ
ng h
 
đượ 
c bán ra thì có 1 cái mang nhãn hi
u Timex.
Đế
n nh
ng n
ă
m 90, th
ph
n c
a công ty này
đ
ã s
t gi
m 5% và hi
n nay các nhãn hi
u
đồ
ngh
nh
ư
Seiko, Citizen, Pulsar, Accutron và Swatch
đ
ang chi
ế
m
ư
u th
ế
trên th
tr 
ườ 
ng. T
i saol
i x
y ra tình tr 
ng này. Nguyên nhân là do Timex
đ
ã không n
m b
t xu th
ế
phát tri
n c
acông ngh
là c
n chuy
n h
ướ 
ng t
c
ơ 
khí hóa sang
đ
i
n t
. Timex v
n ti
ế
 p t
c s
n xu
t
đồ
ngh
d
a trên công ngh
c
ũ
do
đ
ó không
đ
áp
ng
đượ 
c nhu c
u c
a khách hàng. Nh
ng ti
ế
n b
trong ngành hóa tinh th
s
n xu
t diot bán d
n
đ
ã khi
ế
n cho công ngh
mà Timex s
 d
ng tr 
ở 
nên l
c h
u h
ơ 
n bao gi
ờ 
h
ế
t.
Đồ
ng h
 
đ
i
n t
tràn ng
 p kh
 p m
i n
ơ 
i và giá c
a m
tchi
ế
c
đồ
ng h
gi
m
đế
n m
c gi
ờ 
 
đ
ây ai c
ũ
ng có th
s
m cho mình m
t chi
ế
c.
Đ
ây chính lànguyên nhân d
n
đế
n vi
c Timex m
t d
n
đ
i th
tr 
ườ 
ng c
a mình. T
ươ 
ng t
nh
ư
v
y, trongngành s
n xu
t ô tô hi
n nay,
độ
ng c
ơ 
 
đượ 
c ch
ế
t
o t
các ngu
n v
t li
u m
ớ 
i nh
ư
g
m(ceramic) và s
thay
đổ
i c
a h
th
ng n
ă
ng l
ượ 
ng h
a h
n kh
n
ă
ng ho
t
độ
ng hi
u qu
công su
t cao h
ơ 
n c
a
độ
ng c
ơ 
 
đố
t trong.
b Vai trò c
a khoa h
c công ngh
 
đố 
i v
ớ 
i quá trình s
n xu
ấ 
Ti
ế
n b
c
a công ngh
t
o ra s
thu
n l
ợ 
i trong quá trình thi
ế
t
ế
, ti
ế
t ki
m th
ờ 
i giantrong quá trình s
n xu
t và
đư
a s
n ph
m m
ớ 
i ra th
tr 
ườ 
ng.Cách s
d
ng máy vi tính và phân tích th
ng kê trong s
n xu
t c
ũ
ng làm gia t
ă
ng ch
tl
ượ 
ng s
n ph
m. Khi máy móc và quá trình x
đượ 
c h
ợ 
 p nh
t v
ớ 
i nhau thông qua ph
ươ 
ng pháp c
ơ 
s
ở 
d
li
u và s
d
ng l
ch trình chung s
giúp
đơ 
n gi
n hóa nh
ng th
t
c và h
n ch
ế
 nh
ng sai sót th
ườ 
ng th
y c
a con ng
ườ 
i. Có l
s
 
đ
óng góp l
ớ 
n nh
t c
a khoa h
c công ngh
 chính là s
tác
độ
ng c
a nó
đế
n quá trình tiêu dùng c
a con ng
ườ 
i b
ở 
i vì máy vi tính có kh
 n
ă
ng s
n xu
t hàng lo
t b
ng cách s
d
ng các m
u thi
ế
t
ế
và thi
ế
t b
s
n xu
t gi
ng nhaunh
ư
ng v
n
đả
m b
o tính khác bi
t trong nhu c
u c
a khách hàng. Ch
ng h
n, Levi Strauss
đ
ãthành công khi s
d
ng h
th
ng ph
n m
m h
tr 
ợ 
thi
ế
t k 
ế
giúp t
o ra nh
ng b
trang ph
c davà Jean th
ờ 
i trang. Ph
n m
m thi
ế
t
ế
này giúp Levi Strauss có th
 
đ
o l
ườ 
ng nh
ng
đườ 
ngcong c
a c
ơ 
th
và tùy theo chi
u cao, cân n
ng và yêu c
u
đặ
c bi
t c
a khách hàng
để
t
o ranh
ng b
trang ph
c v
a v
n nh
t trong th
ờ 
i gian ng
n nh
t. Do kh
n
ă
ng c
 p nh
t phântích nh
ng khuynh h
ướ 
ng th
ờ 
i trang v
màu s
c, ki
u dáng… , h
th
ng ph
n m
m s
h
tr 
ợ 
 cho quá trình may vá và hoàn t
t s
n ph
m m
t cách linh ho
t. Hi
n nay h
u h
ế
t các c
a hàngc
a Levi Strauss th
ườ 
ng xuyên c
 p nh
t t
80 - 100 m
u thi
ế
t k 
ế
m
ớ 
i trong t
ươ 
ng lai g
n, ban qu
n tr 
c
a t
 p
đ
oàn hy v
ng b
n danh sách này s
kéo dài thêm kho
ng t
400 - 500m
u khác nhau.
c Vai trò c
a công ngh
trong quá trình phân ph
ố 
i s
n ph
ẩ 
m
Vào cu
i th
 p niên 90, có l
s
thay
đổ
i to l
ớ 
n nh
t trong quá trình phân ph
i là s
hi
ndi
n c
a m
ng Internet toàn c
u cung c
 p nh
ng
đơ 
n
đặ
t hàng, phân ph
i và bán s
n ph
mngay trên m
ng. Khi Jeff Bezos sáng l
 p ra Amazon.com thì l
 p t
c Internet
đ
ã tr 
ở 
thành m
i
đ
e d
a
đố
i v
ớ 
i nh
ng nhà bán l
truy
n th
ng nh
ư
Barner và Noble & Borders. Mua s
m trênInternet
đ
ang d
n d
n thay th
ế
cho cách mua s
m truy
n th
ng
ở 
các c
a hàng bán l
.S
phát tri
n c
a xa l
thông tin tiêu bi
u cho nh
ng thay
đổ
i t
t b
c trong công ngh
c
at
t c
các công ty, t
 p
đ
oàn. Công ngh
s
n xu
t
độ
ng c
ơ 
d
a vào máy vi tính t
o nên m
t n
ns
n xu
t m
ớ 
i. Siêu xa l
thông tin có kh
n
ă
ng thay
đổ
i cách th
c giao ti
ế
 p c
ơ 
b
n c
a conng
ườ 
i t
i gia
đ
ình và công s
ở 
. Hãy xem xét h
th
ng qu
n lý hàng hoá qu
c t
ế
c
a Seal và cáchãng v
n chuy
n hàng hoá. H
th
ng này giúp các ch
tàu có th
ki
m soát l
ượ 
ng hàng hoá,
đị
a
đ
i
m giao nh
n và các
đ
i
u ki
n liên quan. Khi hàng hoá còn
ở 
trên d
t li
n, h
th
ng này s
g
ở 
i

Activity (27)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Jolie Thien liked this
Jolie Thien liked this
Rik My liked this
Rik My liked this
Hột Xoàn liked this
Hột Xoàn liked this
Thêm Ngô liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->