Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Chuong-1 Tongquan

Chuong-1 Tongquan

Ratings:

5.0

(2)
|Views: 55 |Likes:
Published by Le Anh Khoa

More info:

Published by: Le Anh Khoa on May 28, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
Ch
ươ 
ng 1 - T
ng quan v
máy vi tính
1. Lich s
ử 
c
a máy tính cá nhânS
ự 
ra
đờ 
i c
a máy tính cá nhân
 N
ă
m 1975 công ty MITS ( M
) gi
ớ 
i thi
u chi
ế
c máy tính cánhân Altair 
đầ
u tiên trên th
ế
gi
ớ 
i, chi
ế
c máy này s
d
ng b
vix
lý 8080 c
a Intel, chi
ế
c máy tính
đầ
u tiên không có mànhình mà ch
hi
n k 
ế
t qu
thông qua các
đ
èn Led
Máy tính PC 
đầ
u tiên trên th
ế 
gi
ớ 
i Altair 
 
 N
ă
m 1977 công ty Apple
đư
a ra th
tr 
ườ 
ng máy tính AppleIIcó màn hình và bàn phím
Máy tính PC hàng Apple s
n xu
ấ 
t n
ă 
m 1977 
 
 N
ă
m 1981 công ty IBM s
n xu
t máy tính PC có h
th
ng m
ở 
,t
c là máy có nhi
u khe c
m m
ở 
ng
để
có th
c
m thêm cácth
khác vào
đ
ó, sau này thi
ế
t k 
ế
này
đ
ã phát tri
n thành tiêuchu
n c
a máy tính ngày nay.Công ty IBM ( m
t công ty kh
ng l
lúc
đ
ó )
đ
ã tìm
đế
n m
tcông ty nh
có tên là Microsoft
để
thuê vi
ế
t ph
n m
m chomáy tính PC c
a mình ,
đ
ó là c
ơ 
h
i ngàn n
ă
m có m
t
để
choMicrosoft tr 
ở 
thành công ty ph
n m
m l
ớ 
n nh
t th
ế
gi
ớ 
i hi
nnay .
 
 
Máy tính PC c
a hãng IBM s
n xu
ấ 
t n
ă 
m 1981thuê công ty Microsoft vi
ế 
t h
 
đ 
i
ề 
u hành MS - DOS Chi
ế 
c máy này có t 
ố 
c
độ
5MHz 
 
Sau khi phát minh ra chu
n PC m
ở 
ng, IBM
đ
ã cho phép cácnhà s
n xu
t PC trên th
ế
gi
ớ 
i nhái theo chu
n c
a IBM vàchu
n máy tính IBM PC
đ
ã nhanh chóng phát tri
n thành h
 th
ng s
n xu
t máy PC kh
ng l
trên toàn th
ế
gi
ớ 
i .
IBM không tho
thu
n
độ
c quy
n v
ớ 
i MS DOS cho nênMicrosoft có th
bán ph
n m
m MS DOS cho b
t c
ai, vì v
ymà Microsoft
đ
ã nhanh chóng tr 
ở 
thành m
t công ty l
ớ 
n m
nh.
 Billgate n
ă 
m 1981 ông làm vi
c su
ố 
t ngày
để 
hoàn thành h
 
đ 
i
ề 
uhành MS DOS cho công ty IBM, h
ợ 
 p
đồ
ng c
a ông ch
ỉ 
 
đ 
áng giáb
ằ 
ng 5 phút thu nh
 p hi
n nay, nh
ư 
ng ông mu
ố 
n c
th
ế 
gi
ớ 
i bi
ế 
đế 
n s
n ph
ẩ 
m
đ 
ó,
để 
i m
t ngày không xa ông s
ẽ 
làm ch
th
ế 
  gi
ớ 
i trong l 
ĩ 
nh v
ự 
c ph
n m
ề 
m,
đ 
ó là t 
m nhìn c
a m
t ...t 
 ỷ
phú .
 
Ai ki
m soát ph
n m
m PC
Ph
n m
m máy tính PC
đ
ã
đượ 
c Microsoft ki
m soát và th
ngtr 
trong su
t quá trình phát tri
n c
a máy tính cá nhân .+ T
n
ă
m 1981
đế
n 1990 là h
 
đ
i
u hành MS DOS phát tri
nqua nhi
u phiên b
n và
đ
ã có trên 80% máy tính PC trên th
ế
 gi
ớ 
i s
d
ng h
 
đ
i
u hành này .
 
+ N
ă
m 1991 Microsoft cho ra
đờ 
i h
 
đ
i
u hành Window 3.1 vàcó trên 90% máy tính PC trên Th
ế
gi
ớ 
i s
d
ng .+ N
ă
m 1995 Microsoft cho ra
đờ 
i h
 
đ
i
u hành Window 95 vàcó kho
ng 95% máy tính PC trên Th
ế
gi
ớ 
i s
d
ng.+ N
ă
m 1998 Microsoft cho ra
đờ 
i h
 
đ
i
u hành Window 98 vàtrên 95% máy tính PC trên Th
ế
gi
ớ 
i s
d
ng.+ N
ă
m 2000 Microsoft cho ra
đờ 
i h
 
đ
i
u hành Window 2000+ N
ă
m 2002 Microsoft cho ra
đờ 
i h
 
đ
i
u hành Window XP v
ớ 
ikho
ng 97% máy tính PC s
d
ng .
 Billgate ông hoàng trong th
ế 
gi
ớ 
i ph
n m
ề 
m
 
M
t
đ
i
u
đặ
c bi
t quan tr 
ng
đ
ó là có trên 95% máy tính PCtrên Th
ế
gi
ớ 
i s
d
ng các s
n ph
m Windows c
a Microsoft, vìv
y các công ty s
n xu
t thi
ế
t b
ngo
i vi mu
n bán
đượ 
c ra th
 tr 
ườ 
ng thì ph
i có trình
đ
i
u khi
n do Microsoft cung c
 p ho
cm
t tho
thu
n v
ớ 
i Microsoft
để
s
n ph
m
y
đượ 
c Windowsh
tr 
ợ 
 + M
t thi
ế
t b
máy tính mà không
đượ 
c Window h
tr 
ợ 
thì coinh
ư
không bán cho ai
đượ 
c =>
đ
ó là lý do làm cho Microsofttr 
ở 
thành không nh
ng là nhà th
ng tr 
ph
n m
m mà còn
đ
óngvai trò
đ
i
u khi
n s
phát tri
n ph
n c
ng PC .
Ai ki
m soát ph
n c
ứ 
ng PC
IBM là nhà phát minh và phát tri
n h
th
ng máy tính PCnh
ư
ng h
ch
l
m
đượ 
c quy
n ki
m soát trong 7 n
ă
m t
1981
đế
n 1987, sau
đ
ó quy
n ki
m soát
đ
ã thu
c v
công ty Intel .Intel
đượ 
c thành l
 p n
ă
m 1968 v
ớ 
i m
c tiêu s
n xu
t các chipnh
ớ 
 + N
ă
m 1971 Intel
đ
ã phát minh ra Vi x
đầ
u tiên có tên 4004có t
c
độ
là 0,1 MHz

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
cucaixanhdn liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->