Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cac Phuong Phap Giai He Phuong Trinh

Cac Phuong Phap Giai He Phuong Trinh

Ratings:
(0)
|Views: 527|Likes:
Published by nguyen_van_vu

More info:

Published by: nguyen_van_vu on May 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/20/2013

pdf

text

original

 
hÖ ph
− 
¬ng tr×nh bËc nhÊt hai Èn
I) HÖ ph
− 
¬ng tr×nh:
 
=+=+
'''
c yb xa cbyax
II) C¸ch gi¶i: -
TÝnh c¸c ®Þnh thøc: D, Dx, Dy v
μ
biÖn luËn:* NÕu D 0 th× nghiÖm duy nhÊt (x=Dx/D;y=Dy/D).
* NÕu D =0 m
μ
Dx0 hc Dy0 th× hÖ nghiÖm. Cßn D=Dx=Dy=0 th× ta thay i hÖ v
μ
gi¶i hÖ khi ®ã.
 
hÖ ph
−  
¬ng tr×nh ®èi Xøng
 
I/ HÖ ph
− 
¬ng tr×nh ®èi xøng kiÓu 1:
a) Kh¸i niÖm:
*
HÖ ph
− 
¬ng tr×nh ®èi xøng l
μ
hÖ ph
− 
¬ng tr×nh m
μ
khi ®æi chç x v
μ
y cho nhau th× hÖ kh«ng thay®æi. NghiÖm cña hÖ lu«n cã tÝnh ®èi xøng: nÕu (x
0
;y
0
) l
μ
nghiÖm th× (y
0
;x
0
) còng l
μ
nghiÖm.* HÖ ph
− 
¬ng tr×nh ®èi xøng kiÓu 1 l
μ
hÖ ph
− 
¬ng tr×nh sau khi biÕn ®æi cã d¹ng tæng x+y v
μ
tÝch x.y.
b) Ph
− 
¬ng ph¸p:
 * BiÕn ®æi hÖ vÒ d¹ng tæng v
μ
tÝch, sau ®ã ®Æt S=x+y ; P=xy ; ®iÒu kiÖn cña S v
μ
P: S
2
 
4P (kh«ng nhÊt thiÕtph¶i ®Æt ®iÒu kiÖn víi c¸c hÖ ph
− 
¬ng tr×nh cô thÓ ).* Gi¶i hÖ ph
− 
¬ng tr×nh ra S, P. §Ó t×m nghiÖm cña hÖ ta gi¶i ph
− 
¬ng tr×nh: t
2
-St+P=0. NÕu t
1
v
μ
t
2
l
μ
c¸c nghiÖmcña ph
− 
¬ng tr×nh th× ta cã nghiÖm cña hÖ l
μ
: (x=t
1
;y=t
2
) hoÆc (x=t
2
;y=t
1
).
Chó ý:
Mét sè hÖ ph
− 
¬ng tr×nh mÆc dï l
μ
hÖ ph
− 
¬ng tr×nh ®èi xøng kiÓu 1 nh
− 
ng kh«ng gi¶i theo c¸chth«ng th
− 
êng. Ta sÏ ®Æt S=u(x,y)+v(x,y) v
μ
P=u(x,y).v(x,y). Trong ®ã u(x,y) v
μ
v(x,y) l
μ
c¸c biÓu thøc cña xv
μ
y.
II/ HÖ ph
− 
¬ng tr×nh ®èi xøng kiÓu 2:
a) Ph
− 
¬ng ph¸p:
Trõ hai ph
− 
¬ng tr×nh ta ®
− 
îc ph
− 
¬ng tr×nh (x-y).f(x,y)=0.+ Tr
− 
êng hîp x=y, dÔ d
μ
ng t×m ra ®
− 
îc nghiÖm nhê phÐp thÕ.+ Tr
− 
êng hîp f(x,y) = 0 cã 3 kh¶ n¨ng chÝnh sau: hoÆc dïng ®
− 
îc phÐp thÕ; hoÆc chøng tá nã v« nghiÖmb»ng c¸ch coi nã l
μ
ph
− 
¬ng tr×nh bËc hai ®èi víi 1 Èn x, hoÆc y hay l
μ
dïng ph
− 
¬ng ph¸p ®¹o h
μ
m; hoÆc coi nãl
μ
ph
− 
¬ng tr×nh ®èi xøng cña x v
μ
y råi kÕt hîp víi ph
− 
¬ng tr×nh ®èi xøng thø hai cã ®
− 
îc nhê céng haiph
− 
¬ng tr×nh ®· cho ®Ó t¹o ra hÖ ph
− 
¬ng tr×nh ®èi xøng kiÓu 1.+ Khi ph
− 
¬ng tr×nh cã chøa Èn ë mÉu th× nªn biÕn ®æi tr
− 
íc (quy ®ång) råi ¸p dông pp
Chó ý 1
: Mét sè hÖ ®èi xøng lo¹i 2 nh
− 
ng kh«ng thÓ gi¶i theo ph
− 
¬ng ph¸p trªn khi cã d¹ng c¨n, lóc ®ã tab×nh ph
− 
¬ng 2 vÕ ®
− 
a vÒ hÖ ®èi xøng lo¹i 2 kh¸c t
− 
¬ng ®
− 
¬ng.
Chó ý 2:
Mét sè hÖ ®èi xøng lo¹i 2, sö dông phÐp ®Æt Èn phô sÏ ®
− 
îc 1 hÖ ®èi xøng lo¹i 2 ®¬n gi¶n h¬n.
hÖ ®¼ng cÊp (thuÇn nhÊt)
I/ Kh¸i niÖm –Ph
− 
¬ng ph¸p:
1) Ph
− 
¬ng tr×nh ®¼ng cÊp (thuÇn nhÊt):
a, Kh¸i niÖm: +/ BËc hai: ax
2
+bxy+cy
2
=0+/ BËc ba: ax
3
+bx
2
y+cxy
2
+dy
3
=0+/ Tæng qu¸t: a
1
n
(x,y)+a
2
n-1
(x,y)g(x,y)+a
3
n-2
(x,y)g
2
(x,y)+.....+a
n
g
n
(x,y)=0b, Ph
− 
¬ng ph¸p: +/ XÐt tr
− 
êng hîp y=0 (hoÆc x=0)...+/ Khi y0 chia hai a ph
− 
¬ng tr×nh cho y
2
(y
3
)... §Æt t=
 y x
.(cã thÓ ®Æt ngay y=tx hoÆc x=ty m
μ
kh«ng chia)
 2) HÖ ph
− 
¬ng tr×nh ®¼ng cÊp (thuÇn nhÊt) bËc 2:
a, Kh¸i niÖm:
=++=++
 DCy Bxy Ax cybxyax
2222
b, Ph
− 
¬ng ph¸p: C¸ch 1: + Khö hÖ sè tù do
®
− 
îc ph
− 
¬ng tr×nh thuÇn nhÊt a’x
2
+bxy+cy
2
=0 v
μ
rót®
− 
îc x theo y (hoÆc y theo x) + ThÕ v
μ
o 1 trong 2 ph
− 
¬ng tr×nh ®· cho.C¸ch 2: + Khö hÖ sè b×nh ph
− 
¬ng cña x
2
(hoÆc y
2
)
®
− 
îc b’xy+c’y
2
=d v
μ
rót ®
− 
îc xtheo y (hoÆc y theo x)+ ThÕ v
μ
o mét trong hai ph
− 
¬ng tnh ®· cho mét ph
− 
¬ng tr×nh trïng ph
− 
¬ng.
 
 
Chñ §Ò : HÖ ph
¬ng tr×nh
VÊn ®Ò 1: hÖ ph
¬ng tr×nh bËc nhÊt hai Èn
1) Gi¶i v
μ
biÖn luËn sau: a) b)
+=+++ =+
1)1()1( 1)1()1(
3232
a ya xa a ya xa
=++ =++
b yba xba a yba xba
)2()2( )()(
2) T×m m ®Ó hÖ sau cã nghiÖm duy nhÊt. Khi ®ã h·y t×m mét hÖ thøc liªn hÖ gi÷a c¸c nghiÖm kh«ng phôthuéc v
μ
o tham sè. T×m m nguyªn ®Ó nghiÖm cña hÖ l
μ
nghiÖm nguyªn.a) b)
+=+=+
12
mmy xm ymx
=++=+
42312)1(
m ymxm y xm
3) Cho hÖ ph
− 
¬ng tr×nh:
+=+=+
ccay x b yax
2
a) Víi b=0 h·y gi¶i v
μ
biÖn luËn hÖ. b) T×m b ®Ó víi
a lu«n t×m ®
− 
îc c ®Ó hÖ cã nghiÖm.c) T×m b ®Ó tån t¹i c sao cho hÖ ph
− 
¬ng tr×nh cã nghiÖm víi mäi a.4) Cho hÖ ph
− 
¬ng tr×nh nghiÖm. Chøng minh r»ng a
=+=+=+
baycxacybxcbyax
3
+b
3
+c
3
=3abc. Tõ ®ã chøng tá nÕu a, b, cl
μ
®é d
μ
i 3 c¹nh cña mét tam gi¸c th×: khi hÖ trªn cã nghiÖm th× tam gi¸c ®ã sÏ ®Òu.5) T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt cña c¸c h
μ
m sè sau ®©y:a) F=(x+2y-1)
2
+(2x+ay+5)
2
. b) G=(mx+y-1)
2
+(x+my-m+2)
2
.6) Cho hÖ:
mx (2m 1)y 3m(2m 1)x my 3m 2
+ + =+ + = +
a. Tuú thuéc v
μ
o m x¸c ®Þnh nghiÖm cña hÖ.b. T×m m ®Ó hÖ cã nghiÖm duy nhÊt tho¶ m·n:a/ 2x-3y=1 b/ x+2y>5 c/ x>3; y<-2c. T×m c¸c sè nguyªn m ®Ó hÖ cã nghiÖm duy nhÊt x, y ®Òu l
μ
c¸c sè nguyªn.d. Gäi x, y l
μ
nghiÖm duy nhÊt cña hÖ. T×m hÖ thøc liªn hÖ gi÷a x, y kh«ng phô thuéc m7) Cho hÖ
( 1)( 1) 2
a x y a x a y
+ = +=
1
a. Tuú thuéc v
μ
o a x¸c ®Þnh nghiÖm cña hÖ.b. T×m a ®Ó hÖ cã nghiÖm duy nhÊt tho¶ m·n:a/. 5x+3y=2 b/. x+2y<3 c/. x<1; y>2c. T×m c¸c sè nguyªn a ®Ó hÖ cã nghiÖm duy nhÊt x, y ®Òu l
μ
c¸c sè nguyªn.d. Gäi x, y l
μ
nghiÖm duy nhÊt cña hÖ. T×m hÖ thøc liªn hÖ gi÷a x, y kh«ng phô thuéc a8) Cho hÖ:
3 33 3
ax y x ay
+ =+ =
a. Tuú thuéc v
μ
o a x¸c ®Þnh nghiÖm cña hÖ.b. T×m c¸c sè nguyªn a ®Ó hÖ cã nghiÖm duy nhÊt x, y ®Òu l
μ
c¸c sè nguyªn.c. Gäi x, y l
μ
nghiÖm duy nhÊt cña hÖ. T×m hÖ thøc liªn hÖ gi÷a x, y kh«ng phô thuéc a9) Cho hÖ:
9( 2) 2722 ( 1) 1
m x y x m y
+ =+ + =
 a.Tuú thuéc v
μ
o m x¸c ®Þnh nghiÖm cña hÖ.b.T×m c¸c sè nguyªn m ®Ó hÖ cã nghiÖm duy nhÊt x, y ®Òu l
μ
c¸c sè nguyªn.c. Gäi x, y l
μ
nghiÖm duy nhÊt cña hÖ. T×m hÖ thøc liªn hÖ gi÷a x, y kh«ng phô thuéc10) Cho hÖ:
2
1
+ =+ =
 x mymx y m
a. Tuú thuéc v
μ
o m x¸c ®Þnh nghiÖm cña hÖ.b. T×m c¸c sè nguyªn m ®Ó hÖ cã nghiÖm duy nhÊt x, y ®Òu l
μ
c¸c sè nguyªn.
 
c. Gäi x, y l
μ
nghiÖm duy nhÊt cña hÖ. T×m hÖ thøc liªn hÖ gi÷a x, y kh«ng phô thuéc m11) Cho hÖ:
2 13
+ = ++ =
mx y m x my m
a. Tuú thuéc v
μ
o m x¸c ®Þnh nghiÖm cña hÖ.b. T×m c¸c sè nguyªn m ®Ó hÖ cã nghiÖm duy nhÊt x, y ®Òu l
μ
c¸c sè nguyªn.c. Gäi x, y l
μ
nghiÖm duy nhÊt cña hÖ. T×m hÖ thøc liªn hÖ gi÷a x, y kh«ng phô thuéc m12) Cho hÖ:
2
4 4( 3) 2
+ = ++ + = +
mx y m x m y m
3
51
a.Tuú thuéc v
μ
o m x¸c ®Þnh nghiÖm cña hÖ.b. T×m c¸c sè nguyªn m ®Ó hÖ cã nghiÖm duy nhÊt x, y ®Òu l
μ
c¸c sè nguyªn.c. Gäi x, y l
μ
nghiÖm duy nhÊt cña hÖ. T×m hÖ thøc liªn hÖ gi÷a x, y kh«ng phô thuéc md. Tim m ®Ó hÖ cã nghiÖm duy nhÊt tho¶ m·n x
y13) Cho hÖ:
2 13
+ = ++ =
mx y m x my m
a. Tuú thuéc v
μ
o m x¸c ®Þnh nghiÖm cña hÖ.b. T×m c¸c sè nguyªn m ®Ó hÖ cã nghiÖm duy nhÊt x, y ®Òu l
μ
c¸c sè nguyªn.c. Gäi x, y l
μ
nghiÖm duy nhÊt cña hÖ. T×m hÖ thøc liªn hÖ gi÷a x, y kh«ng phô thuéc m.14) Cho hÖ:
2 12 2
+ = ++ = +
mx y m x my m
a. Tuú thuéc v
μ
o m x¸c ®Þnh nghiÖm cña hÖ.b. T×m c¸c sè nguyªn m ®Ó hÖ cã nghiÖm duy nhÊt x, y ®Òu l
μ
c¸c sè nguyªn.c. Gäi x, y l
μ
nghiÖm duy nhÊt cña hÖ. T×m hÖ thøc liªn hÖ gi÷a x, y kh«ng phô thuéc m.15) Cho hÖ:
( 1) 2 22 ( 1)
m x mymx m y m
+ = + − =
a. Tuú thuéc v
μ
o m x¸c ®Þnh nghiÖm cña hÖ.b. T×m c¸c sè nguyªn m ®Ó hÖ cã nghiÖm duy nhÊt x, y ®Òu l
μ
c¸c sè nguyªn.c. Gäi x, y l
μ
nghiÖm duy nhÊt cña hÖ. T×m hÖ thøc liªn hÖ gi÷a x, y kh«ng phô thuéc m16) Cho hÖ:
(2 3) 3 25 (2 3) 5
m x my m x m y
− − = −+ =
a. Tuú thuéc v
μ
o m x¸c ®Þnh nghiÖm cña hÖ.b. T×m c¸c sè nguyªn m ®Ó hÖ cã nghiÖm duy nhÊt x, y ®Òu l
μ
c¸c sè nguyªn.c. Gäi x, y l
μ
nghiÖm duy nhÊt cña hÖ. T×m hÖ thøc liªn hÖ gi÷a x, y kh«ng phô thuéc md. T×m ®iÒu kiÖn ®Ó hÖ cã nghiÖm duy nhÊt tho¶ m·n:
1 23
 x y
< <<
 17) Cho hÖ:
( 5) (2 3) 2(3 10) (5 6) 4
a x a ya x a y
+ + + =+ + + =
a.Tuú thuéc v
μ
o a x¸c ®Þnh nghiÖm cña hÖ.b. T×m c¸c sè nguyªn a ®Ó hÖ cã nghiÖm duy nhÊt x, y ®Òu l
μ
c¸c sè nguyªn.c. Gäi x, y l
μ
nghiÖm duy nhÊt cña hÖ. T×m hÖ thøc liªn hÖ gi÷a x, y kh«ng phô thuéc a18) Cho hÖ ph
− 
¬ng tr×nh:
==+
2)1( 3)2(6
ay xa yaax
a. Gi¶i v
μ
biÖn luËn hÖ ph
− 
¬ng tr×nh theo a.b. Gi¶ sö (x,y) l
μ
nghiÖm cña hÖ ph
− 
¬ng tr×nh. T×m hÖ thøc ®éc lËp gi÷a x v
μ
y kh«ng phô thuéc v
μ
o a.
 
19) Cho hÖ ph
− 
¬ng tr×nh:
4xmym1(m6)x2ym3
= − −+ + = +
 a. Gi¶i v
μ
biÖn luËn hÖ ph
− 
¬ng tr×nh theo a.b. T×m hÖ thøc gi÷a x v
μ
y ®éc lËp ®èi víi khi hÖ cã nghiÖm (x,y).c. Khi hÖ chã nghiÖm duy nhÊt (x,y). T×m tÊt c¶ c¸c gi¸ trÞ nguyªn cña m ®Ó x v
μ
y ®Òu nguyªn.d. T×m m ®Ó hÖ cã nghiÖm x=3y.

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Bão Sv liked this
Mai Em Bảo liked this
quynhc1vn liked this
chiena7 liked this
magical_life96 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->