Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cài phần mềm trong Ubuntu

Cài phần mềm trong Ubuntu

Ratings: (0)|Views: 419|Likes:

More info:

Published by: Nguyễn Hồng Quân on May 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/14/2010

pdf

text

original

 
Caøi phaàn meàm trong Ubuntu
I. So saùnh vôùi Windows:
Trong Windows, phaàn meàm thöôøng ñöôïc ñoùng goùi vaø phaân phoái döôùi daïng moät file setupñôn leû (hoaëc moät thö muïc nhieàu file ñi cuøng vôùi moät file setup neáu phaàn meàm quaù lôùn). Vieäc caøiñaët ñöôïc thöïc hieän baèng caùch chaïy file setup. Khi file naøy chaïy, noù seõ bung caùc file chöông trìnhñöôïc ñoùng goùi trong noù hoaëc laáy töø thö muïc ñi keøm vaø cheùp chuùng vaøo moät thö muïc ñaõ ñònhtröôùc trong oå cöùng.Treân caùc heä ñieàu haønh Linux thì khaùc, phaàn meàm khoâng ñöôïc phaân phoái döôùi daïng filesetup coù theå chaïy ñöôïc maø phaân phoái döôùi daïng moät goùi maõ nguoàn caàn bieân dòch hoaëc neáu ñaõñöôïc bieân dòch saün thì ñöôïc chia thaønh nhieàu goùi (package) con. Khoâng nhö Windows, khi maøcaùc chöông trình thöôøng ñoäc laäp vôùi nhau, thì caùc chöông trình treân Linux haàu nhö caùi naøocuõng phuï thuoäc vaøo moät phaàn hay toaøn boä chöông trình khaùc. Tröôùc khi phaàn meàm naøy ñöôïccaøi thì phaûi coù moät vaøi phaàn meàm ñöôïc caøi tröôùc. Nhöõng phaàn meàm caàn caøi tröôùc ñoù ñöôïc goïi laødependencies cuûa phaàn meàm muoán caøi. Ñònh daïng file cuûa caùc package ñaõ ñöôïc bieân dòch laø*.deb ñoái vôùi caùc baûn phaân phoái (distro) Linux thuoäc hoï Debian (nhö Debian, Ubuntu, LinuxMint...), *.rpm ñoái vôùi caùc distro hoï Red Hat (nhö Red Hat Enterprise Linux, Fedora, Mandriva...)hay moät soá ñònh daïng khaùc cuûa Arch Linux, Open SUSE...Caùc distro Linux thöôøng cung caáp caùc goùi phaàn meàm cuûa mình taïi caùc kho chöùa treân maïng,goïi laø repository, ñöôïc ñaët treân caùc server cuûa caùc nhaø taøi trôï khaép theá giôùi. Khi caàn caøi phaànmeàm naøo ñoù, ngöôøi duøng chæ caàn chaïy chöông trình quaûn lyù goùi cuûa distro (chaúng haïn apt cuûacaùc distro hoï Debian) vaø yeâu caàu laáy veà phaàn meàm muoán caøi. Chöông trình quaûn lyù goùi sau ñoù seõdownload phaàn meàm cuøng caùc dependencies cuûa noù töø repository vaø töï ñoäng caøi.
II. Caùch caøi phaàn meàm trong Ubuntu
1. Ubuntu Software Center
Ñaây laø chöông trình trôï giuùp caøi phaàn meàm coù theå noùi laø deã duøng nhaát vaø coù maët trongUbuntu töø phieân baûn 9.10 (Karmic Koala) trôû ñi. Môû chöông trình töø menu
Application
 
Caùc phaàn meàm trong USC ñöôïc saép thaønh caùc theå loaïi ñeå tieän tìm kieám, ngoaøi ra coøn coùchöùc naêng Search ñeå tìm kieám nhanh.
 
Khi choïn ñöôïc phaàn meàm, chæ caàn baám
Install
ñeå baét ñaàu caøi. Do taùc vuï caøi phaàn meàm coùlaøm thay ñoåi ñeán heä thoáng neân noù ñoøi hoûi ngöôøi duøng phaûi coù quyeàn quaûn trò. Seõ coù moät hoäpthoaïi yeâu caàu nhaäp maät khaåu ñeå xaùc thöïc quyeàn cuûa ngöôøi duøng:

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
vrogm001 liked this
Thangbv82 liked this
thang12 liked this
trung09 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->