Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Von Luu Dong 1

Von Luu Dong 1

Ratings:
(0)
|Views: 505|Likes:
Published by zezoozo

More info:

Published by: zezoozo on May 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/28/2013

pdf

text

original

 
LU
N V
Ă
N T
T NGHI
P
Tr
n Ng
c Linh
-
L
ớ 
p 606
1 
L
Ờ 
I M
Ở 
 
ĐẦ
U
Trong n
n kinh t
ế
th
tr 
ườ 
ng, nói
đế
n ho
t
độ
ng s
n xu
t kinh doanh là ph
i nói
đế
n v
n. V
n
đ
i
u ki
n
để
doanh nghi
 p có th
 
đả
m b
o ho
t
độ
ngs
n xu
t kinh doanh
đượ 
c di
n ra m
t cách liên t
c. M
c
đ
ích cho ho
t
độ
ng s
nxu
t kinh doanh là thu
đượ 
c l
ợ 
i nhu
n cao. Do
đ
ó, v
n
đề
 
đặ
t ra cho các doanhnghi
 p là ph
i huy
độ
ng v
n
để
 
đả
m b
o cho ho
t
độ
ng s
n xu
t kinh doanhdi
n ra thu
n l
ợ 
i,
đồ
ng th
ờ 
i ph
i s
d
ng v
n sao cho có hi
u qu
ngày càng cao.M
t trong nh
ng b
ph
n quan tr 
ng c
a v
n kinh doanh là v
n l
ư
u
độ
ng,nó là y
ế
u t
b
t
đầ
u và k 
ế
t thúc c
a quá trình ho
t
độ
ng. Vì v
y, v
n l
ư
u
độ
ngkhông th
thi
ế
u trong các doanh nghi
 p.Qu
n lý và s
d
ng v
n lao
độ
ng là m
t trong nh
ng n
i dung qu
n lý tàichính quan tr 
ng
đố
i v
ớ 
i các doanh nghi
 p trong n
n kinh t
ế
th
tr 
ườ 
ng. Song,không ph
i doanh nghi
 p nào c
ũ
ng s
d
ng v
n l
ư
u
độ
ng có hi
u qu
.
Đặ
c bi
tlà trong
đ
i
u ki
n n
n kinh t
ế
n
ướ 
c ta hi
n nay các doanh nghi
 p
đ
ang trong tìnhtr 
ng thi
ế
u v
n, vi
c vay v
n g
 p nhi
u khó kh
ă
n không
đả
m b
o
đ
áp
ng nhuc
u kinh doanh.Do v
y, các doanh nghi
 p mu
n t
n t
i và phát tri
n
đượ 
c trong c
ơ 
ch
ế
th
 tr 
ườ 
ng ngày nay thì m
t trong nh
ng vi
c ph
i làm là nâng cao hi
u qu
qu
n lývà s
d
ng v
n l
ư
u
độ
ng. V
n
đề
này không còn m
ớ 
i m
nh
ư
ng luôn
đượ 
c
đặ
t racho các doanh nghi
 p và ng
ườ 
i ng
ườ 
i quan tâm t
ớ 
i ho
t
độ
ng s
n xu
t kinhdoanh và nó quy
ế
t
đị
nh
đế
n s
s
ng còn c
a doanh nghi
 p.Xu
t phát t
ý ngh
 ĩ 
a và vai trò to l
ớ 
n c
a v
n l
ư
u
độ
ng, nh
n th
c
đượ 
ct
m quan tr 
ng c
a v
n lao
độ
ng trong s
t
n t
i và phát tri
n
đố
i v
ớ 
i t
ngdoanh nghi
 p. Trong th
ờ 
i gian th
c t
 p t
i Công ty c
ph
n Lâm s
n Nam
Đị
nh,t
nh
ng ki
ế
n th
c c
ơ 
b
n
đượ 
c trang b
t
i tr 
ườ 
ng
Đạ
i h
c Qu
n lý và Kinhdoanh Hà N
i, cùng v
ớ 
i s
h
ướ 
ng d
n t
n tình c
a thày giáo h
ướ 
ng d
n và cáccô chú, anh ch
phòng Tài chính - K 
ế
toán c
a Công ty, em
đ
ã d
n ti
ế
 p c
n th
cti
n v
n d
ng lý lu
n
để
phân tích
đ
ánh giá hi
u qu
s
n xu
t kinh doanh c
acông ty, em
đ
ã nghiên c
u hoàn thành lu
n v
ă
n t
t nghi
 p v
ớ 
i
đề
tài :"V
n l
ư
u
độ
ng và các bi
n pháp nâng cao hi
u qu
s
d
ng v
n lao
độ
ng t
i Công ty c
  ph
n Lâm s
n Nam
Đị
nh" . Ngoài l
ờ 
i m
ở 
 
đầ
u và k 
ế
t lu
n, lu
n v
ă
n g
m 3 ch
ươ 
ng :Ch
ươ 
ng I : V
n l
ư
u
độ
ng và s
c
n thi
ế
t ph
i qu
n lý và nâng cao hi
uqu
s
d
ng v
n l
ư
u
độ
ng trong các doanh nghi
 p.Ch
ươ 
ng II : Th
c tr 
ng qu
n lý và hi
u qu
s
d
ng v
n l
ư
u
độ
ng t
iCông ty c
ph
n Lâm s
n Nam
Đị
nh.
 
LU
N V
Ă
N T
T NGHI
P
Tr
n Ng
c Linh
-
L
ớ 
p 606
2 Ch
ươ 
ng III : M
t s
bi
n pháp nh
m nâng cao hi
u qu
s
dung v
n l
ư
u
độ
ng
ở 
Công ty c
ph
n Lâm s
n Nam
Đị
nh.
Để
hoàn thành lu
n v
ă
n t
t, em xin chân thành c
m
ơ 
n th
y giáo GSL
ươ 
ng Tr 
ng Yêm,
đồ
ng th
ờ 
i c
m
ơ 
n toàn th
Phòng Tài chính - K 
ế
toán Côngty
đ
ã t
o
đ
i
u ki
n và giúp
đỡ 
em hoàn thành chuyên
đề
này. Tuy nhiên do kh
 n
ă
ng c
a em còn h
n ch
ế
nên ch
c ch
n lu
n v
ă
n không tránh kh
i nh
ng saisót. Em r 
t mong nh
n
đượ 
c s
 
đ
óng góp ý ki
ế
n c
a các th
y cô giáo
để
chuyên
đề
 
đượ 
c hoàn thi
n h
ơ 
n.
Sinh viênTr
n Ng
c Linh
 
LU
N V
Ă
N T
T NGHI
P
Tr
n Ng
c Linh
-
L
ớ 
p 606
3 
Ch
ươ 
ng I
V
N L
Ư
U
 ĐỘ
NG VÀ S
C
N THI
T PH
I QU
N LÝ VÀNÂNG CAO HI
U QU
S
D
NG V
N L
Ư
U
 ĐỘ
NG TRONG CÁC DOANHNGHI
P.
I. NH
Ữ 
NG V
Ấ 
N
ĐỀ
C
Ơ 
B
N V
 Ề
V
N L
Ư 
U
ĐỘ
NG
1. Khái ni
m - phân lo
i v
n l
ư 
u
độ
ng.
Doanh nghi
 p là m
t t
ch
c
đượ 
c thành l
 p nh
m m
c
đ
ích ch
y
ế
u th
c hi
n ho
t
độ
ng s
n xu
t kinh doanh thu l
ợ 
i nhu
n. M
i doanh nghi
 p có th
 th
c hi
n m
t s
ho
c t
t c
công
đ
o
n c
a quá trình
đầ
u t
ư
t
s
n xu
t
đế
n tiêuth
s
n ph
m, lao v
, d
ch v
.Doanh nghi
 p mu
n ho
t
độ
ng
đượ 
c thì tr 
ướ 
c h
ế
t ph
i có v
n.
Đố
i t
ượ 
nglao
độ
ng trong doanh nghi
 p
đượ 
c bi
u hi
n thành hai b
ph
n. M
t b
ph
n làv
t t
ư
d
tr 
 
để
chu
n b
cho quá trình s
n xu
t
đượ 
c th
ườ 
ng xuyên liên t
c nh
ư
 : nguyên v
t li
u. M
t b
ph
n khác là nh
ng v
t t
ư
 
đ
ang trong quá trình ch
ế
  bi
ế
n nh
ư
s
n ph
m d
ở 
dang. Hai b
ph
n này bi
u hi
n d
ướ 
i hình thái v
t ch
tg
i là tài s
n l
ư
u
độ
ng.
Để
ph
c v
cho quá trình s
n xu
t còn ph
i d
tr 
m
t s
 công c
, d
ng c
, g
i là tài s
n l
ư
u
độ
ng s
n xu
t.Quá trình s
n xu
t c
a doanh nghi
 p luôn g
n li
n v
ớ 
i quá trình l
ư
uthông. B
ở 
i doanh nghi
 p s
n xu
t s
n ph
m v
ớ 
i m
c
đ
ích bán trên th
tr 
ườ 
ng vàthu
đượ 
c l
ợ 
i nhu
n. M
t khác t
khi chuy
n sang c
ơ 
ch
ế
th
tr 
ườ 
ng, nhà n
ướ 
cgiao quy
n t
ch
s
n xu
t kinh doanh và t
c
 p phát tài chính cho các doanhnghi
 p. Vì v
y, các doanh nghi
 p ph
i t
tiêu th
s
n ph
m c
a mình và thanhtoán v
ớ 
i khách hàng. T
 
đ
ó s
phát sinh v
n
để
thanh toán gi
a ng
ườ 
i mua vàng
ườ 
i bán, hai b
ph
n này bi
u hi
n d
ướ 
i hình thái v
t ch
t g
i là tài s
n l
ư
uthông (v
n b
ng ti
n và các kho
n ph
i thu).Tài s
n l
ư
u
độ
ng n
m trong quá trình s
n xu
t và tài s
n l
ư
u
độ
ng n
mtrong quá trình l
ư
u thông thay th
ế
nhau v
n
độ
ng không ng
ng
đả
m b
o cho quátrình tái s
n xu
t
đượ 
c ti
ế
n hành liên t
c và thu
n l
ợ 
i. Nh
ư
v
y, doanh nghi
 p nào c
ũ
ng c
n ph
i có m
t s
v
n ti
n t
 
ng tr 
ướ 
c
để
 
đầ
u t
ư
vào TSL
Đ
 
đ
ó, s
ti
n
ng tr 
ướ 
c v
nh
ng tài s
n
đ
ó
đượ 
c g
i VL
Đ
 c
a doanh nghi
 p. Hay VL
Đ
c
a doanh nghi
 p là s
ti
n
ng tr 
ướ 
c v
TSL
Đ
 nh
m
đả
m b
o cho quá trình tái s
n xu
t c
a doanh nghi
 p
đượ 
c th
c hi
nth
ườ 
ng xuyên, liên t
c.
1.1. Vai trò c
a VL
 Đ
 .
+ V
n l
ư
u
độ
ng là
đ
i
u ki
n v
t ch
t không th
thi
ế
u
đượ 
c trong quá trìnhtái s
n xu
t. Trong cùng m
t lúc, VL
Đ
c
a doanh nghi
 p
đượ 
c phân b
 
ở 
các

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Trịnh Ngọc Minh liked this
sonnt1989kt liked this
hihihaha15790 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->