Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Thue GTGT

Thue GTGT

Ratings:
(0)
|Views: 705|Likes:
Published by duong13579

More info:

Published by: duong13579 on May 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/16/2010

pdf

text

original

 
 1
L
i nói
đ
u
Xu
t phát t
nh
ng yêu c
u chi
ế
n l
ượ
c phát tri
n kinh t
ế
h
i
Vi
t Nam trong giai
đ
o
n hi
n nay- giai
đ
o
n ti
ế
p t
c
đổ
im
i, phát tri
n n
n kinh t
ế
th
tr
ườ
ng theo
đị
nh h
ướ
ng xã h
i ch
 ngh
 ĩ 
a, m
r
ng h
p tác kinh t
ế
v
i các n
ướ
c trong khu v
c v
à
trênth
ế
gi
i,
đ
òi h
i chính sách kinh t
ế
vi mô nói chung v
à
chính sáchthu
ế
nói riêng ph
i phù h
p v
à
t
o
đ
i
u ki
n cho n
n kinh t
ế
pháttri
n b
n v
ng. Th
c hi
n yêu c
u n
à
y, trong ch
ươ
ng trình c
i cáchh
th
ng thu
ế
b
ướ
c II c
a Vi
t Nam (t
n
ă
m 1999), Qu
c h
i
đ
ãphê chu
n ban h
à
nh lu
t thu
ế
GTGT thay th
ế
lu
t thu
ế
doanh thutr
ướ
c
đ
ây do thu
ế
doanh thu b
c l
m
t s
nh
ượ
c
đ
i
m khó có th
 kh
c ph
c
đư
c. Lu
t thu
ế
GTGT
đư
c áp d
ng t
ng
à
y 1/1/1999.
 Đế
n nay, sau h
ơ
n 4 n
ă
m th
c hi
n lu
t thu
ế
GTGT
đ
ã th
c s
 
đ
iv
à
o
đờ
i s
ng kinh t
ế
v
à
phát huy nhi
u tác d
ng nh
ư
: Khuy
ế
n khíchphát tri
n kinh t
ế
s
n xu
t, kinh doanh. T
ă
ng c
ườ
ng xu
t kh
u v
à
 
đả
m b
o ngu
n thu cho ngân sách Nh
à
n
ướ
c. Tuy nhiên vì
đ
ây l
à
 lu
t thu
ế
m
i, l
n
đầ
u tiên áp d
ng
Vi
t Nam nên trong quá trìnhth
c hi
n
đ
ã phát sinh nhi
u v
n
đề
v
ướ
ng m
c c
n gi
i quy
ế
t. Vìv
y tôi nghiên c
u chuyên
đề
"Thu
ế
GTGT" nh
m hi
u bi
ế
t c
ơ
b
nm
i nh
t v
lu
t thu
ế
m
i n
à
y c
trên góc
độ
chính sách ch
ế
 
độ
 thu
ế
c
ũ
ng nh
ư
ch
ế
 
độ
ế
toán thu
ế
trong doanh nghi
p.Tuy nhiên do th
i gian l
à
m chuyên
đề
h
n vì v
y b
à
i vi
ế
tkhông tránh kh
i nh
ng sai sót. Kính mong th
y cô v
à
các b
n góp ýthêm cho b
à
i vi
ế
t n
à
y.
 
 2 
N
i dungPh
n I. Nh
ng v
n
đ
chung v
thu
ế
GTGTv
à
ế
toán thu
ế
GTGT
1. Thu
ế
GTGT
a. Khái ni
m
GTGT l
à
giá tr
t
ă
ng thêm c
a m
t s
n ph
m, h
à
ng hoá d
ch v
 do c
ơ
s
s
n xu
t, ch
ế
bi
ế
n, th
ươ
ng m
i ho
c d
ch v
( g
i chung l
à
 c
ơ
s
kinh doanh) tác
độ
ng v
à
o nguyên v
t li
u thô hay h
à
ng hoá,d
ch v
mua v
à
o l
à
m cho giá tr
c
a chúng t
ă
ng thêm. Nói cách khác,
đ
ây l
à
s
chênh l
ch gi
a giá
đầ
u ra v
à
giá
đầ
u v
à
o do c
ơ
s
kinhdoanh t
o ra trong quá trình s
n xu
t kinh doanh.Hay
đ
ó l
à
ph
n giátr
t
ă
ng thêm c
a s
n ph
m, h
à
ng hoá, d
ch v
phát tri
n trong quátrình t
s
n xu
t, l
ư
u thông
đế
n tiêu dùng.T
khái ni
m v
GTGT, chúng ta có th
có khái ni
m v
thu
ế
 GTGT nh
ư
sau: Thu
ế
GTGT l
à
thu
ế
tính trên kho
n giá tr
t
ă
ng thêmc
a s
n ph
m, h
à
ng hoá, d
ch v
phát sinh trong quá trình t
s
nxu
t, l
ư
u thông
đế
n tiêu dùng.
b. S
gi
ng v
à
khác nhau gi
a thu
ế
GTGT v
i thu
ế
doanhthu
- Thu
ế
doanh thu l
à
m
t lo
i thu
ế
thu v
à
o các ho
t
độ
ng s
nxu
t, kinh doanh, d
ch v
. Thu
ế
doanh thu mang tính ch
t c
a m
tlo
i thu
ế
gián thu, m
t y
ế
u t
c
u th
à
nh trong giá bán s
n ph
m,h
à
ng hoá, d
ch v
nh
m
độ
ng viên s
 
đ
óng góp c
a ng
ườ
i tiêu dùngv
à
ngân sách Nh
à
n
ướ
c.
 
 3- Gi
ng nhau: Hai lo
i thu
ế
GTGT v
à
thu
ế
doanh thu
đề
u l
à
 thu
ế
gián thu- thu
ế
 
đ
ánh v
à
o ng
ườ
i tiêu dùng h
à
ng hoá ho
c
đư
ccung
ng d
ch v
, thu
ế
n
à
y do ng
ườ
i s
n xu
t, kinh doanh, d
ch v
 n
p cho ngân sách Nh
à
n
ướ
c nh
ư
ng th
c ch
t ng
ườ
i tiêu dùng l
à
 ng
ườ
i ch
u thu
ế
, nh
à
doanh nghi
p
đ
óng vai trò l
à
ng
ườ
i thu h
thu
ế
 cho Nh
à
n
ướ
c, h
 
đ
ã c
ng s
thu
ế
gián thu ph
i n
p v
à
o giá bán s
nph
m ho
c d
ch v
 
để
ng
ườ
i tiêu dùng tr
nên h
ph
i n
p
đầ
y
đủ
 s
thu
ế
thu h
n
à
y v
à
o ngân sách Nh
à
n
ướ
c.- Khác nhau:+ Thu
ế
GTGT ch
ỉ 
tính trên ph
n giá tr
t
ă
ng thêm c
a s
nph
m, h
à
ng hoá, d
ch v
 
t
ng khâu. Còn thu
ế
doanh thu tính trênto
à
n b
doanh thu c
a s
n ph
m, h
à
ng hoá, d
ch v
qua m
i l
n lânchuy
n t
s
n xu
t, l
ư
u thông
đế
n tiêu dùng.+ Thu
ế
GTGT có kh
u tr
thu
ế
 
các giai
đ
o
n tr
ướ
c còn thu
ế
 doanh thu thì không.+ Thu
ế
GTGT thu
đố
i v
i t
ng s
n ph
m, h
à
ng hoá, d
ch v
 không ph
thu
c v
à
o s
t
ch
c v
à
phân chia các chu trình kinh t
ế
.Còn thu
ế
doanh thu s
n ph
m, h
à
ng hoá, d
ch v
c
à
ng qua nhi
ucông
đ
o
n s
n xu
t, l
ư
u thông thì thu
ế
m
à
ng
ườ
i tiêu dùng ph
i ch
uc
à
ng cao.+ Thu
ế
GTGT th
ườ
ng có ít thu
ế
su
t h
ơ
n nên vi
c th
c hi
n
đơ
n gi
n h
ơ
n.
c.
Ư
u, nh
ượ
c
đ
i
m c
a t
ng lo
i thu
ế
 
- Thu
ế
GTGT.+
Ư
u
đ
i
m:

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->