Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
KT013

KT013

Ratings: (0)|Views: 0|Likes:
Published by Dragonse3

More info:

Published by: Dragonse3 on May 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/17/2010

pdf

text

original

 
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖplêi nãi ®Çu
 Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, c¸c doanh nghiÖp muèn tån t¹ivµ ph¸t triÓn, nhÊt ®Þnh ph¶i cã ph¬ng ¸n kinh doanh ®¹t hiÖuqu¶ kinh tÕ. §Ó ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn trong ®iÒu kiÖn: cã sùc¹nh tranh gay g¾t, doanh nghiÖp ph¶i n¾m b¾t vµ ®¸p øng®îc t©m lý, nhu cÇu cña ngêi tiªu dïng víi s¶n phÈm cã chÊt lîngcao, gi¸ thµnh h¹, mÉu m· phong phó, ®a d¹ng chñng lo¹i. MuènvËy, c¸c doanh nghiÖp ph¶i gi¸m s¸t tÊt c¶ c¸c quy tr×nh tõkh©u mua hµng ®Õn kh©u tiªu thô hµng ho¸ ®Ó ®¶m b¶o viÖcb¶o toµn vµ t¨ng nhanh tèc ®é lu©n chuyÓn vèn, gi÷ uy tÝn víib¹n hµng, thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô víi Nhµ níc, c¶i thiÖn ®êisèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña c¸n bé c«ng nh©n viªn, doanhnghiÖp ®¶m b¶o cã lîi nhuËn ®Ó tÝch luü më réng ph¸t triÓns¶n xuÊt kinh doanh.H¬n thÕ n÷a nhu cÇu tiªu dïng trªn thÞ trêng hiÖn nay ®ßihái Doanh nghiÖp ph¶i t¹o ra doanh thu cã lîi nhuËn.Muèn vËyth× Doanh nghiÖp ph¶i s¶n xuÊt c¸i thÞ trêng cÇn chø kh«ngph¶i c¸i mµ doanh nghiÖp cã vµ tù ®Æt ra cho m×nh nh÷ngc©u hái"S¶n xuÊt c¸i g×, s¶n xuÊt cho ai, s¶n xuÊt nh thÕ nµovµ s¶n xuÊt bao nhiªu?1
 
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
§Ó ®¹t ®îc môc tiªu lîi nhuËn: §¹t lîi nhuËn cao vµ an toµntrong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, c«ng ty ph¶i tiÕn hµnh®ång bé c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý , trong ®ã h¹ch to¸n kÕ to¸n lµc«ng cô quan träng, kh«ng thÓ thiÕu ®Ó tiÕn hµnh qu¶n lý c¸cho¹t ®éng kinh tÕ, kiÓm tra viÖc sö dông, qu¶n lý tµi s¶n, hµngho¸ nh»m ®¶m b¶o tÝnh n¨ng ®éng, s¸ng t¹o vµ tù chñ trongs¶n xuÊt kinh doanh, tÝnh to¸n vµ x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ cña tõngho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh lµm c¬ së v¹ch ra chiÕn lîc kinhdoanh.C«ng ty cæ phÇn thuèc l¸ vµ chÕ biÕn thùc phÈm B¾cGiang lµ mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt ®ãng trªn ®Þa bµn tØnhB¾c Giang, ngoµi viÖc s¶n xuÊt s¶n phÈm phôc vô nhu cÇu tiªudïng trong níc.Doanh nghiÖp cßn lµm nhiÖm vô xuÊt khÈu nh»mgi¶i quyÕt mét phÇn viÖc lµm cho ngêi lao ®éng t¹i ®Þa ph¬ng,t¨ng nguån thu ngo¹i tÖ, ®ång thêi ®em l¹i nguån lîi nhuËn®¸ng kÓ cho doanh nghiÖp.Sau thêi gian t×m hiÓu thùc tr¹ng ho¹t ®éng s¶n xuÊtkinh doanh còng nh bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty, em nhËn thÊykÕ to¸n nãi chung vµ kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸nhµng cña c«ng ty nãi riªng lµ mét bé phËn quan träng trong viÖcqu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, nªn lu«nlu«n ®ßi hái ph¶i ®îc hoµn thiÖn. V× vËy em quyÕt ®Þnh ®is©u nghiªn cøu c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty víi ®Ò tµi “
chøc kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng ëc«ng ty cæ phÇn thuèc l¸ vµ chÕ biÕn thùc phÈm B¾cGiang
" ®Ó viÕt chuyªn ®Ò b¸o c¸o cña m×nh.2
 
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
 Trong qu¸ tr×nh thùc tËp, em ®· ®îc sù chØ dÉn, gióp ®ìcña c¸c thÇy, c« gi¸o bé m«n kÕ to¸n doanh nghiÖp s¶n xuÊt,trùc tiÕp lµ thÇy gi¸o NguyÔn Vò ViÖt cïng c¸c b¸c, c¸c c« c¸n békÕ to¸n c«ng ty cæ phÇn thuèc l¸ vµ chÕ biÕn thùc phÈm B¾cGiang. Tuy nhiªn, ph¹m vi ®Ò tµi réng, thêi gian thùc tÕ chanhiÒu nªn khã tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®- îc sù chØ b¶o, gióp ®ì cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c b¸c, c¸c c«phßng kÕ to¸n c«ng ty ®Ó chuyªn ®Ò cña em ®îc hoµn thiÖnh¬n. 
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n !
 
B¸o c¸o gåm 3 ch¬ng:Ch¬ng 1:
Lý luËn chung vÒ kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng trong Doanh nghiÖp.
Ch¬ng 2:
Thùc tr¹ng tæ chøc kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c®Þnh kÕt qu¶ ë c«ng ty cæ phÇn thuèc l¸ vµ chÕbiÕn thùc phÈm B¾c Giang.
Ch¬ng 3:
Mét sè ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn tæ chøcc«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ë c«ng ty cæ phÇn thuèc l¸ vµ chÕ biÕn thùc phÈm B¾c Giang.
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->