Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ke Hoach Chu Nhiem

Ke Hoach Chu Nhiem

Ratings: (0)|Views: 172|Likes:
Published by huukha

More info:

Published by: huukha on May 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/17/2010

pdf

text

original

 
Keá hoaïch chuû nhieäm
Naêm hoïc 2006 - 2007
A - ñoái vôùi giaùo vieân chuû nhieäm.
1. Ñaûm baûo cho chnhieäm coù nghip vuï trongcoâng taùc quaûn lyù hoïc sinh.
 Theå hieän:-Hoà , soå saùch, gio n ghi chp ñaày ñuû theocaùc yeâu caàu coù saün.-Coù giaùo aùn tieát sinh hot chuû nhim cho tt caûcaùc khoái lôùp.-Thöôøng xuyn theo doõi, kim tra hot ñng hoïcsinh, ghi cheùp vaø xöû lyù theo quy ñònh trong noäi quy,quy cheá nhaø tröôøng.-Ñaêng kyù phaán ñaáu lôùp tin tieán, chi ñoäi, chi hoäimaïnh, giaùo vieân chuû nhieäm gioûi.
( Töø cô sôû ñeáncaáp Huyeän )
2. Nhöõng quy ñònh.
-oån ñònh toå chöùc lôùp sau khi ñöôïc phaân coâng.Hoaøn thieän hoà sô chuû nhieäm, quaûn lyù toaøn dieäncaùc tröôøng hôïp hoïc sinh.-Xaây döïng keá hoch naêm, thaùng, tuaàn theo söï chæñaïo cuûa BGH veà caùc maët: Giaùo duïc ñaïo ñöùc, Vaênhoaù, SH taäp theå, HÑ phuï huynh.-Tham döï vaø quaûn lyù HS döôùi côø ñaàu tuaàn, SH lôùpcuoái tuaàn ñeå ñaùnh giaù vaø trieån khai caùc hoaïtñoäng toaøn dieän cuûa lôùp.-Thöôøng xuyn tìm ra caùc bin phaùp gio duïc thíchhôïp vôùi töøng ñoái töôïng hoïc sinh.
 
-Keát hôïp cht cheõ vôùi Toång phuï trch, Chuû tòchHoäi LH thanh nieân, Bí thö Ñoaøn ñeå theo doõi ñaùnhgiaù HS theo tuaàn vaø theo ñôït thi ñua.-Ñaûm baûo thng tin 2 chieàu thöôøng xuyeân giöõachuû nhieäm vaø BGH.-Tham gia ñaày ñuû sinh hot theo khi chuû nhim,thoâng qua chuyeân ñeà ruùt kinh nghieäm, hoïc hoûi,aùp duïng coù hieäu quaû caùc bieän phaùp giaùo duïc.
3. Thoáng nhaát caùch xöû lyù vi phaïm HS..
- Böôùc 1:
GV chuû nhieäm laäp bieân baûn vi phaïm.HS laøm baûn töï kieåm ñieåm.Caên cöù vaøo möùc ñoä vi phaïm ñeå khieån traùch hoaëcpheâ bình tröôùc lôùpCaên cöù vaøo möùc ñoä ñeå khieån traùch hoaëcpheâ bình tröôùc lôùp.
- Böôùc 2:
Keát hôïp cuøng gia ñình thoâng baùo, trieånkhai caùc vaên baûn ñeå xöû lyù vaø cam keát thöïc hieän quaûn lyùcon em.
- Böôùc 3:
Laäp hoà sô.
Goàm
:
Caùc bieân baûn vi phaïmMöùc ñoä ñaõ xöû lyùLaáy yù kieán taäp theå caùn boä lôùp chuyeån hoàsô cho BGH ñeå xöû lyù caûnh caùo toaøn tröôøng,ghi hoïc baï, haï xeáp loaïi ñaïo ñöùc hoaëc ñình chævieäc hoïc, sau khi coù yù kieán cuûa hoäi ñoàng kyûluaät.
c. Moät soá bieän phaùp.
-Trieån khai keá hoch nm, thaùng, tun.
 
-ï giôø, kim tra hoà sô.-Toå chöùc chuyn ñeà khi-Xaây döïng tieát dy ngoaøi gø leân lôùp.-Chuyn ñeà tröôøng:+ Noäi dung vaø phöông phaùp chuû nhieäm nhaèm ñaùpöùng vieäc giaùo duïc ñaïo ñöùc HS trong tröôøng THCS.+ Toå chöùc giôø sinh hoaït lôùp theo chuû ñeà thaùng.-Chæ tieâu:+ 100% Chi hoäi cha meï toát.+ 18 giaùo vieân chuû nhieäm gioûi caáp tröôøng, 1 caápHuyeän.
1. GVCN kieän toaøn coâng taùc toå chöùc lôùp.
a. Toå chöùc:
-Saép xeáp caùn boä lôùp.-Chia t, cöû toå tôûng, toå phoù.-Laäp danh saùch vaø theo doõi hot ñoäng HS.-Hon thnh yeáu ch HS.-Hoïc noäi quy chuù yù vaán ñeà ra vaøo lôùp, xeáp haøng,ñoàng phuïc Kyû luaät trong vaø ngoaøi lôùp, yù thöùchoïc taäp, lao ñoäng, hoaït ñoäng taäp theå, baûo veätrang thieát bò phoøng hoïc, baûo veä moâi tröôøng, khuvöïc hoaït ñoäng ngoaøi giôø, thöïc hieän ATGT, quan heägiao tieáp.-Nhöõng ñieàu caám, nhöõng ñieàu neân traùnh: Ma tuyù,côø baïc, röôïu cheø, ñaùnh nhau, ñieän töû.-Nhöõng quy ñònh veà khen thöôûng, kyû lut.-Toå chöùc trang trí lôùp hoïc, boàn hoa, caây caûnh.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->