Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
11Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
TTHCM

TTHCM

Ratings:

4.75

(4)
|Views: 1,210|Likes:
Published by yeu_em_ko

More info:

Published by: yeu_em_ko on May 29, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/16/2011

pdf

text

original

 
   C   N   T  4  5   Đ    H    G   R   O   U   P
1
TÀI LIỆU THAM KHẢO MÔN TT HCM--------------=o0o=----------------
Tài liệu lưu hành nội bộ TTHCMNgày 5/6/1911, Nguyễn Tất Thành rời bến nhà Rồng trên chiếc tàu đô đốc Latutsơ Tơrêvin ( vàolàm trên tàu ngày 3/6/1911)- 18/6/1919, Nguyễn Ái Quốc gửi bản yêu sách tới hội nghị Vecxay ( lần đầu tiên dung tên là Nguyễn Ái Quốc )- Tháng 7/1920, đọc sơ thảo lần thứ nhất luận cương vấn đề dân tộc thuộc địa của LêNin đăngtrên báo Lumanite tại Pháp- Tháng 6/1924, Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu, Trung Quốc tổ chức lớp tập huấn cán bộ đưavề nước.- Đường Kách Mệnh xuất bản tại Quảng Châu năm 1927- Đảng lấy chủ nghĩa Mac-LêNin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng, kim chỉ nam cho hànhđộng (Đại hội Đảng VI )con người
giai cấp
- Thứ tự mục tiêu giải phóng: dân tộc- Năm 1919, tham gia Đảng xã hội Pháp- Tháng 3/1919, quốc tế thứ III thành lập- Tháng 12/1920, tham gia đại hội Tua, bỏ phiếu tán thành thành lập Đảng Cộng Sản Pháp, gianhập quốc tế thứ III- Tháng 6/1923, lần đầu tiên Nguyễn Ái Quốc tới Nga.- Năm 1921, thành lập hội liên hiệp thuộc địa, ra báo Lơ Parie ( Người cùng khổ )- Từ 1925-1927, mở lớp huấn luyện cán bộ- Nguyễn Ái Quốc trích dẫn : “ không có lý luận thì không có cách mạng “ ghi đầu ở cuốnĐường Kách Mệnh- Tư tưỏng Hồ Chí Minh về con đường cứu nước : từ 1930- Chủ trương: “ dân quyền cách mạng, thổ địa cách mạng…” nằm trong chính cương vắn tắt- Bác về nước lãnh đạo cách mạng 28/1/1941- Năm 1941, Bác viết “ Lịch sử nước ta “- Ngày 19/5/1941, thành lập Mặt trận Viêt Minh (đại hội trung ương lần thứ 8 )- “ Dù có phải đốt cháy dãy Trường Sơn cũng phải … “ 8/1945- “ Tất cả các dân tộc đều có quyền… “ tuyên ngôn độc lập 2/9/1945. quảng trường Ba Đình- Ngày 3/3/1951, Đảng chính thức ra hoạt động công khai lấy tên là Đảng lao động Việt Nam vớimục đích : đoàn kết dân tộc, phụng sự Tổ quốc- Hồ Chí Minh được UNESCO công nhận là danh nhân văn hoá 1990- “ Không có gì quý hơn độc lập tự do “ 1966- Cách mạng thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô sản- Đồng bào toàn quốc hãy nổi dậy đem sức ta giải phóng…- Việt Nam muốn làm bạn với mọi nước dân chủ- Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần cách mạng, sức mạnh của cải- Kế thừa chủ nghĩa yêu nước truyền thống- Hồ Chí Minh dùng hình ảnh đỉa 2 vòi để nói tới tư bản- Đặc tính giai cấp công nhân là yếu tố quy định bản chất Đảng- Nguyên tắc phân phối theo tư tưởng Hồ Chí Minh là: làm theo năng lực, hưởng theo lao động- Chủ nghĩa xã hội: theo Hồ Chí Minh có 5 đặc trưng cơ bảntheo Mác- LêNin có 6 đặc trưng cơ bản- Xã hội xã hội chủ nghĩa trước hết phải có con người xã hội chủ nghĩa- Sức mạnh dân tộc bao gồm: chủ nghĩa yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý thức tự lực tự cường ( 4
 
   C   N   T  4  5   Đ    H    G   R   O   U   P
1
TÀI LIỆU THAM KHẢO MÔN TT HCM--------------=o0o=----------------
 phương vô sản đều là an hem )- Muốn việc thành công phụ thuộc vào cán bộ tốt hay dở - Trong đạo đức thì là tốt hay xấu- Đảng lãnh đạo bằng đường lối chủ trương chính sách- Hiến pháp đầu tiên 1946- Giặc nội xâm: tham ô, lãng phí, quan lieu- 6 môn thi tuyển công chức- Văn hoá soi đường cho quốc dân đi- Dân tộc dốt là 1 dân tộc yếu- Hồ Chí Minh ví tuổi trẻ như mùa xuân- Bản án chế đô thực dân Pháp ( 1922- Pháp )- Cách mạng tháng 10 mở ra con đường…- Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-LêNinvào điều kiện cụ thể nước ta- Chủ nghĩa dân tộc là 1 động lực to lớn ở các nước đang đấu tranh giành độc lập, đó là chủnghĩa dân tộc chân chính- Kết hợp nhuần nhuyễn vấn đề dân tộc - giai cấp, độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, chủnghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế phản ánh mục tiêu giải phóng dân tộc- giai cấp- con người- Nội dung cách mạng giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản:• Đi từ cách mạng giải phóng dân tộc tới xã hội cộng sản• Lực lượng lãnh đạo là giai cấp công nhân, lực lượng cách mạng là toàn dân tộc- Cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại mới do ĐCS lãnh đạo để giác ngộ dân chúng, tổchức tập hợp dân chúng đoàn kết với giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức trên thế giới- Cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa có khả năng chủ động giành thắng lợi trước cáchmạng vô sản ở chính quốc vì nọc độc và sức sống của con rắn độc TBCN tập trung ở các thuộcđịa hơn ở chính quốc- Bạo lực cách mạng là đấu tranh vũ trang + chính trị- Mục tiêu tổng quát của CNXH theo tư tưởng Hồ Chí Minh là không ngừng cải thiện và nângcao đời sống của nhân dân lao động- Động lực quyết định nhất của cách mạng là con người- Có 2 loại hình quá độ lên chủ nghĩa xã hội : trực tiếp và gián tiếp- Việt Nam đi lên chủ nghĩa xã hội từ 1 nước thuộc địa nửa phong kiến không kinh qua giai đoạn phát triển TBCN- Theo HCM, trong thời kỳ quá độ tồn tại 4 thành phần kinh tế: toàn dân, tập thể, tư bản tư nhân,cá thể- Theo HCM, biện pháp quan trọng nhất trong xây dựng CNXH là kết hợp cải tạo xã hội cũ +xây dựng xã hội mới- Nguyên nhân sâu xa dẫn đến phong trào yêu nước cuối 19- đầu 20 thất bại do cả nước chưađoàn kết lại thành 1 khối thống nhất- Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề chiến lược- Theo tư tưỏng HCM, lực lượng chủ yếu của khối đại đoàn kết toàn dân là công nhân- nông dân-lao động trí óc- ĐCS vừa là thành viên vừa là lực lượng lãnh đạo chủ yếu mặt trận- Theo tư tưởng HCM, tổ chức của mặt trận dân tộc thống nhất là nơi quy tụ của mọi tổ chức, cánhân trong cả nước- Để tranh thủ sự giúp đỡ của các nước XHCN… cần coi trọng tự lực cánh sinh, dựa vào sức
 
   C   N   T  4  5   Đ    H    G   R   O   U   P
1
TÀI LIỆU THAM KHẢO MÔN TT HCM--------------=o0o=----------------
mình là chính- Đảng muốn vững phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu… (Đường KáchMệnh )- ĐCSVN là đảng của GCCN, nhân dân lao động, và của toàn dân tộc Việt Nam- 5 nguyên tắc xây dựng Đảng:• Tập trung dân chủ• Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách• Đoàn kết thống nhất trong Đảng• Kỷ luật nghiêm minh và tự giác• Tự phê bình và phê bình- Đảng phải thường xuyên chỉnh đốn về chính trị, tư tưởng, tổ chức- Theo tư tưởng HCM, nhà nước Việt Nam có sự thống nhất bản chất GCCN+tính nhân dân +tính dân tộc- Làm cách mạng rồi thì quyền trao cho dân chúng số nhiều chớ để trong tay 1 bọn ít người- Đặc sắc nhất về nhà nước pháp quyền: kết hợp nhuần nhuyễn cả pháp luật và đạo đức trongquản lý xã hội- Đề cập đao đức trong những mối quan hệ với mình, người, công việc- Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng thì mới gánh được nặng và đi được xa- Theo tư tưởng HCM, văn hoá có 3 chức năng, 4 phẩm chất cách mạng- 3 nguyên tắc xây dựng Đảng mới- Văn hoá có 3 tính chất: dân tộc + khoa học + đai chúng- Theo HCM, nội dung giáo dục kiểu mới là giáo dục toàn diện cả : đức-trí-thể-mỹcán bộ
người
- Theo HCM, học để làm việc- Theo HCM, trong mỗi con người bao giờ cũng có tốt-xấu, thiện-ác- Nền tảng khối đại đoàn kết toàn dân là khối liên minh công-nông-lao động trí óc. lực lượngthực hiện đại đoàn kết là công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động khác- Mặt trận dân tộc thống nhất hoạt đông theo nguyên tắc hiệp thương dân chủ- Nội dung tư tưởng HCM kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại bao gồm:• Đặt cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam trong sự gắn bó với cách mạng vô sản thế giới• Kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa vô sản• Hữu nghị hợp tác, sẵn sàng làm bạn với tất cả các nước dân chủ- Cách mạng muốn thành công phải có Đảng cách mạng- Đảng mang bản chất GCCN thể hiện ở chỗ nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩ Mác-Lênin- Tự chỉnh đốn để Đảng vững mạnh về tư tưởng, tổ chức- Bản chất GCCN của nhà nước thể hiện: do Đảng của GCCN lãnh đạo- Nhà nước pháp quyền kêt hợp đức trị và pháp trị
HƯỚNG DẪN ÔN TẬPMÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINHCHƯƠNG I
1, Phân tích nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong những nguồn gốc đó, nguồn gốc nào làquan trọng nhất, quyết định bản chất của Tư tưởng Hồ Chí Minh? Tại sao?
Hướng dẫn:
a, Nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh:

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Tran Trang liked this
Thúy Donan liked this
ducmangel liked this
kimsojisun liked this
dwcminhtuan693 liked this
hoangthi0316 liked this
hoangthi0316 liked this
Lien Ho Thi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->