Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
73Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Phan Tich Bao Cao Tai Chinh Cong Ty

Phan Tich Bao Cao Tai Chinh Cong Ty

Ratings:

4.5

(1)
|Views: 5,273|Likes:
Published by Thach

More info:

Published by: Thach on May 29, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/04/2013

pdf

text

original

 
Ch
ươ 
ng trình Gi
ng d
y Kinh t
Fulbright Phân tích tài chính Bài 62007-08Nguy
n Minh Ki
u1
PHÂN TÍCH CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY
M
c tiêu
 Bài này nh
 
m gi
 
i thi
u và h
ư 
ng
 
n s
 
ng các k 
  
thu
t phân tích các báo cáo tàichính công ty
ñ 
giúp giám
ñ 
c tài chính
ñ 
ánh giá
ñư 
c th
 
c tr 
ng và tình hình tài chínhcông ty nh
 
m ho
ch
ñ
nh ho
 
c
ñư 
a ra các quy
 
ñ
nh tài chính.
 ð
c xong bài này b
n s
 
 hi
 
u
ñư 
c vai trò c
a phân tích các báo cáo tài chính c
ũ
ng nh
ư 
s
 
ng
ñư 
c các k 
  
 thu
t phân tích tài chính nh
ư 
phân tích t 
 
s
 
 , phân tích xu h
ư 
ng, phân tích c
ơ 
c
 
u  phân tích ch
 
s
 
.
1.
 
GI
 
I THI
U CHUNG
Bài 1
ñ
ã ch
ra r
ng qu
n tr
tài chính công ty liên quan
ñ
n vi
c ra các quy
t
ñ
nh
ñ
u t
ư
,quy
t
ñ
nh ngu
n v
n và quy
t
ñ
nh phân chia c
t
c. Các quy
t
ñ
nh này
ñư 
c th
c hi
n
 
hi
n t
i nh
ư
ng s
 
nh h
ư 
ng
ñ
n t
ươ 
ng lai c
a công ty. Do v
y, giám
ñ
c tài chính c
nhi
u
ñư 
c tình hình tài chính hi
n t
i c
a công ty tr
ư 
c khi ra quy
t
ñ
nh. Mu
n v
y,giám
ñ
c tài chính có th
th
c hi
n phân tích báo cáo tài chính c
a công ty.
Phân tích cácbáo cáo tài chính công ty là quá trình s
 
ng các báo cáo tài chính c
a công ty
ñ 
phântích và
ñ 
ánh giá tình hình tài chính c
a công ty
. M
c
ñ
ích c
a phân tích báo cáo tài chínhlà nh
m
ñ
ánh giá tình hình tài chính và ho
t
ñ
ng c
a công ty
ñ
có c
ơ 
s
 
ra nh
ng quy
t
ñ
nh h
 
p lý. Phân tích báo cáo tài chính công ty có th
do b
n thân công ty ho
c các t
 ch
c bên ngoài công ty bao g
m các nhà cung c
p v
n nh
ư
ngân hàng, công ty tài chính,công ty cho thuê tài chính và các nhà
ñ
u t
ư
nh
ư
công ty ch
ng khoán, các qu
 
ñ
u t
ư
, …th
c hi
n.Tùy theo l
 
i ích khác nhau, các bên có liên quan th
ư 
ng chú tr
ng
ñ
n nh
ng khíac
nh phân tích khác nhau. Nhà cung c
p hàng hoá và d
ch v
th
ư 
ng chú tr
ng
ñ
n tìnhhình thanh kho
n và kh
n
ă
ng tr
các kho
n n
 
ng
n h
n c
a công ty trong khi các nhà
ñ
u t
ư
thì chú tr
ng
ñ
n kh
n
ă
ng tr
n
 
dài h
n và kh
n
ă
ng sinh l
 
i c
a công ty. Cácnhà
ñ
u t
ư
v
c
ơ 
b
n chú tr
ng
ñ
n l
 
i nhu
n hi
n t
i và l
 
i nhu
n k
v
ng trong t
ươ 
nglai c
a công ty c
ũ
ng nh
ư
s
 
n
ñ
nh c
a l
 
i nhu
n theo th
 
i gian.V
m
t n
i b
, công ty c
ũ
ng ti
n hành phân tích tài chính
ñ
có th
ho
ch
ñ
nh vàki
m soát hi
u qu
h
ơ 
n tình hình tài chính công ty.
ð
ho
ch
ñ
nh cho t
ươ 
ng lai, giám
ñ
c tài chính c
n phân tích và
ñ
ánh giá tình hình tài chính hi
n t
i và nh
ng c
ơ 
h
i thách th
c có liên quan
ñ
n tình hình hi
n t
i c
a công ty. Cu
i cùng, phân tích tài chínhgiúp giám
ñ
c tài chính có bi
n pháp h
u hi
u nh
m duy trì và c
i thi
n tình hình tàichính công ty, nh
 
 
ñ
ó, có th
gia t
ă
ng s
c m
nh c
a công ty trong vi
c th
ươ 
ng l
ư 
ng v
 
ingân hàng và các nhà cung c
p v
n, hàng hoá và d
ch v
bên ngoài.Trong ph
m vi bài này khi nói
ñ
n phân tích các báo cáo tài chính là nói
ñ
n phântích d
a trên giác
ñ
c
a công ty, t
c là phân tích
ñ
n
m tình hình tài chính công ty
ñ
t
 
ñ
ó
ñ
o l
ư 
ng và
ñ
ánh giá tình hình tài chính công ty nh
m có nh
ng quy
t
ñ
nh phù h
 
pcho ho
ch
ñ
nh tài chính trong t
ươ 
ng lai. Ngoài ra, trong bài này
ñ
giúp b
n có th
h
ct
p
ñư 
c lý thuy
t, kinh nghi
m
ng d
ng
ñư 
c các k
thu
t phân tích báo cáo tàichính, chúng tôi trình bày riêng bi
t hai ph
n: Phân tích báo cáo tài chính công ty M
Phân tích báo cáo tài chính công ty Vi
t Nam. Sau
ñ
ó chúng tôi trình bày ph
n so sánh
 
Ch
ươ 
ng trình Gi
ng d
y Kinh t
Fulbright Phân tích tài chính Bài 62007-08Nguy
n Minh Ki
u2
gi
a hai k
thu
t phân tích
ñ
giúp b
n th
y
ñư 
c cách th
c
ng d
ng phân tích báo cáotài chính vào th
c ti
n Vi
t Nam.
2.
 
PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY M
 
Ph
n này trình bày lý thuy
t và k
thu
t phân tích báo cáo tài chính c
a m
t công ty M
.Trong bài 2, chúng ta
ñ
ã th
y các báo cáo tài chính trình bày tình hình tài chính c
a côngty
 
m
t th
 
i
ñ
i
m (b
ng cân
ñ
i tài s
n) ho
c qua m
t th
 
i k
(báo cáo thu nh
p) ho
c c
 hai (báo cáo l
 
i nhu
n gi
l
i và báo cáo l
ư
u chuy
n ti
n t
). Tuy nhiên, các báo cáo tàichính này t
thân chúng ch
cung c
p
ñư 
c d
li
u tài chính (financial data) ch
ch
ư
acung c
p nhi
u thông tin tài chính (financial information).
ð
ñư 
c thông tin tài chính,chúng ta c
n
ñư
a các báo cáo tài chính này vào phân tích.
 ð 
ng trên quan
ñ 
i
 
m c
a nhà
ñ
u
ư 
 , phân tích báo cáo tài chính nh
 
m
 
báo t 
ươ 
ng lai và tri
 
n v
ng c
a công ty.
 ð 
ng trên quan
ñ 
i
 
m qu
n lý, phân tích báo cáo tài chính nh
 
m c
hai m
c tiêu: v
 
a d 
 
 báo t 
ươ 
ng lai v
 
a
ñư 
a ra nh
 
ng hành
ñ
ng c
n thi
 
ñ 
c
i thi
n tình hình ho
ñ
ngcông ty.
2.1
 
Tài li
u phân tích
ð
minh h
a m
t cách liên t
c, c
th
và chi ti
t, các b
ng báo cáo tài chính c
a công tyMicroDrive
1
nh
ư
 
ñ
ã trình bày trong bài 2 s
 
ñư 
c s
d
ng làm tài li
u phân tích trong bàinày. Các báo cáo tài chính
ñư 
c s
d
ng phân tích
 
 
ñ
ây bao g
m: B
ng cân
ñ
i tài s
n(b
ng 6.1) và Báo cáo thu nh
p (B
ng 6.2) nh
ư
trình bày d
ư 
i
ñ
ây.
B
ng 6.1
: B
ng cân
ñ
i tài s
n c
a MicroDrive (tri
u $)
Tài s
nN
ă
mnayN
ă
mtr
ư 
c N
 
và v
n ch
s
 
h
 
uN
ă
mnayN
ă
mtr
ư 
c
Ti
n m
t và ti
n g
i 10 15 Ph
i tr
nhà cung c
p 60 30
ð
u t
ư
ng
n h
n - 65 N
 
ng
n h
n NH 110 60Kho
n ph
i thu 375 315 Ph
i tr
khác 140 130T
n kho 615 415 T
ng n
 
ng
n h
n ph
i tr
310 220T
ng tài s
n l
ư
u
ñ
ng 1,000 810 N
 
dài h
n 754 580Tài s
n c
 
ñ
nh ròng 1,000 870 T
ng n
 
ph
i tr
1,064 800C
phi
u
ư
u
ñ
ãi 40 40C
phi
u th
ư 
ng 130 130L
 
i nhu
n gi
l
i 766 710T
ng c
ng v
n ch
s
 
h
u 936 880
T
ng tài s
n 2,000 1,680T
ng n
 
và v
n ch
s
 
 h
 
u 2,000 1,680
1
Trong bài 2 và bài này
ñ
u s
d
ng các báo cáo tài chính c
a MicroDrive
ñư 
c trình bày trong FinancialManagement c
a Birgham
ñ
minh h
a và làm c
ơ 
s
 
h
c t
p c
ũ
ng nh
ư
 
ng d
ng vào Vi
t Nam.
 
Ch
ươ 
ng trình Gi
ng d
y Kinh t
Fulbright Phân tích tài chính Bài 62007-08Nguy
n Minh Ki
u3
B
ng 6.2
: Báo cáo thu nh
p c
a MicroDrive Inc. (tri
u $)N
ă
mnayN
ă
mtr
ư 
cDoanh thu ròng 3,000.00 2,850.00Chí phí ho
t
ñ
ng ch
ư
a k
kh
u hao 2,616.20 2,497.00Thu nh
p tr
ư 
c thu
, lãi, kh
u hao TSHH và kh
u hao TSVH(EBITDA) 383.80 353.00Kh
u hao tài s
n h
u hình (TSHH) 100.00 90.00Kh
u hao tài s
n hình (TSVH) - -Kh
u hao tài s
n 100.00 90.00Thu nh
p tr
ư 
c thu
lãi (EBIT) 283.80 263.00Tr
lãi 88.00 60.00Thu nh
p tr
ư 
c thu
(EBT) 195.80 203.00Tr
thu
78.32 81.20Thu nh
p tr
ư 
c khi chia c
t
c
ư
u
ñ
ãi 117.48 121.80C
t
c
ư
u
ñ
ãi 4.00 4.00Thu nh
p ròng 113.48 117.80C
t
c c
ph
n th
ư 
ng 56.74 53.01L
 
i nhu
n gi
l
i 56.74 64.79
Thông tin trên c
ph
n
Giá c
ph
n 23.00 26.00Thu nh
p trên c
ph
n (EPS) 2.27 2.36C
t
c trên c
ph
n 1.13 1.06Giá tr
s
sách trên c
ph
n 17.92 16.80Dòng ti
n trên c
ph
n 4.27 4.16
2.2
 
Phân tích t
s
 
Phân tích t
s
tài chính là k
thu
t phân tích c
ă
n b
n và quan tr
ng nh
t c
a phân tíchbáo cáo tài chính. Phân tích các t
s
tài chính liên quan
ñ
n vi
c xác
ñ
nh và s
d
ng cáct
s
tài chính
ñ
 
ñ
o l
ư 
ng và
ñ
ánh giá tình hình và ho
t
ñ
ng tài chính c
a công ty. Cónhi
u lo
i t
s
tài chính khác nhau. D
a vào cách th
c s
d
ng s
li
u
ñ
xác
ñ
nh, t
s
 tài chính có th
chia thành ba lo
i: t
s
tài chính xác
ñ
nh t
b
ng cân
ñ
i tài s
n, t
s
 tài chính xác
ñ
nh t
báo cáo thu nh
p và t
s
tài chính xác
ñ
nh t
c
hai báo cáo v
anêu. D
a vào m
c tiêu phân tích, các t
s
tài chính có th
chia thành: các t
s
thanhkho
n, các t
s
n
 
, t
s
kh
n
ă
ng hoàn tr
lãi vay, các t
s
hi
u qu
ho
t
ñ
ng, các t
 s
kh
n
ă
ng sinh l
 
i, và các t
s
t
ă
ng tr
ư 
ng. Sau
ñ
ây s
h
ư 
ng d
n cách xác
ñ
nh vàphân tích các t
s
này.

Activity (73)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Le Kim Cuong liked this
Ha Pham liked this
Ha Pham liked this
Ha Pham liked this
Ha Pham liked this
Ha Pham liked this
Ha Pham liked this
Ha Pham liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->