Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
34Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tamil - Kanda Shasti Kavasam

Tamil - Kanda Shasti Kavasam

Ratings:

4.86

(29)
|Views: 3,060|Likes:
Published by Sakthivel
Tamil - Kanda Shasti Kavasam
Tamil - Kanda Shasti Kavasam

More info:

Published by: Sakthivel on May 29, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/22/2012

pdf

text

original

 
¸ó¾÷ ºŠÊ ¸Åºõ
 
1 of 7http://www.muthu.org
¸¡ôÒ§¿Ã¢¨º ¦ÅñÀ¡
  Ð¾¢ô§À¡÷ìÌ ÅøÅ¢¨É§À¡õ, ÐýÀõ§À¡õ; ¦¿ïº¢ø À¾¢ô§À¡ìÌî ¦ºøÅõ ÀÄ¢òÐì - ¸¾¢òР
μ 
íÌõ;  ¿¢‰¨¼Ôí ¨¸ÜÎõ; ¿¢ÁÄ÷ «Õû ¸ó¾÷ ºŠÊ ¸Åºó ¾¨É.
ÌÈû ¦ÅñÀ¡
 «ÁÃ÷ þ¼÷ ¾£Ã «ÁÃõ Òâó¾ÌÁÃý «Ê ¦¿ï§º ÌÈ¢ 
áø
 
¿¢¨Ä ÁñÊÄ ¬º¢Ã¢ÂôÀ¡
 ºŠÊ¨Â §¿¡ì¸î ºÃŽ ÀÅÉ¡÷ º¢‰¼ÕìÌ ¯¾×õ ¦ºí¸¾¢÷ §Å§Ä¡ý À¡¾õ þÃñÊø ÀýÁ½¢î º¾í¨¸ ¸£¾õ À¡¼ì ¸¢ñ ¸¢½¢ ¡¼¨ÁÂø ¿¼ï¦ºÔõ Á¢ø Å¡¸ÉÉ¡÷ ¨¸Â¢ø §ÅÄ¡ø ±ý¨Éì ¸¡ì¸ ±ýÚ ¯ÅóРÅà Åà §ÅÄ¡ Ծɡ÷ ÅÕ¸ ! ÅÕ¸! ÅÕ¸! Á¢§Ä¡ý ÅÕ¸!  þó¾¢Ãý Ӿġ ±ñ¾¢¨º §À¡üÈ,Áó¾¢Ã ÅʧÅø ÅÕ¸! ÅÕ¸! Å¡ºÅý ÁÕ¸¡! ÅÕ¸! ÅÕ¸! §¿º ÌÈÁ¸û ¿¢¨É§Å¡ý! ÅÕ¸! ¬ÚÓ¸õ À¨¼ò¾ ³Â¡! ÅÕ¸!  ¿£Ú þÎõ §ÅÄÅý ¿¢ò¾õ ÅÕ¸! º¢Ã¸¢Ã¢ §ÅÄÅý º£ì¸¢Ãõ ÅÕ¸! ºÃ†½ ÀÅÉ¡÷ ºÎ¾¢Â¢ø ÅÕ¸! Ã†½ Àź, ÃÃÃà ÃÃà↽ Àź,ââââ âââ Å¢½ÀÅ ºÃ†,ţá ¿§Á¡ ¿Á!  ¿¢ÀÅ ºÃ†½ ¿¢È ¿¢È ¿¢÷¦Èɠźà †½À ÅÕ¸ ÅÕ¸! «ÍÃ÷ Ìʦ¸Îò¾ ³Â¡! ÅÕ¸! ±ý¨É ¬Ùõ À¡º¡í ̺Óõ ÀÃó¾ ŢƢ¸û ÀýÉ¢ÃñÎ þÄí¸ 
 
¸ó¾÷ ºŠÊ ¸Åºõ
 
2 of 7http://www.muthu.org
Å¢¨ÃóÐ ±ý¨É ¸¡ì¸ §Å§Ä¡ý ÅÕ¸ !  ³Ôõ ¸¢Ä¢Ôõ «¨¼×¼ý ¦ºª×õ, ¯ö¦Â¡Ç¢ ¦ºª×õ, ¯Â÷ ³Ôí ¸¢Ä¢Ôõ,¸¢Ä¢Ôï ¦ºª×õ, ¸¢Ç¦Ã¡Ç¢ ³Ôõ  ¿¢¨Ä¦ÀüÚ ±ýÓý ¿¢ò¾Óõ ´Ç¢Õõ ºñÓ¸ý ãÔõ ¾É¢ 
μ 
Ç¢ ¦Â¡ù×õ Ìñ¼Ä¢Â¡õ º¢Å̸ý ¾¢Éõ ÅÕ¸ ! ¬Ú Ó¸Óõ, «½¢ÓÊ ¬Úõ  ¿¢Ú þÎ ¦¿üÈ¢Ôõ. ¿£ñ¼ ÒÕÅÓõ,ÀýÉ¢Õ ¸ñÏõ, ÀÅÇî ¦ºùÅ¡öÔõ, ¿ý¦ÉÈ¢ ¦¿üȢ¢ø ¿ÅÁ½¢î ÍðÊÔõ,®ÃÚ ¦ºÅ¢Â¢ø þÄÌ Ìñ¼ÄÓõ ¬Ú þÕ ¾¢ñÒÂòÐ «Æ¸¢Â Á¡÷À¢ø ÀøℽÓõ, À¾ì¸Óõ ¾Ã¢òР ¿ýÁ½¢ âñ¼ ¿ÅÃòÉ Á¡¨ÄÔõ ÓôÒâ áÖõ, ÓòÐ «½¢ Á¡÷Òõ ¦ºôÒ «ÆÌ ¯¨¼Â ¾¢ÕÅÂ¢Ú ¯ó¾¢Ôõ, ÐÅñ¼¡ ÓÕí¸¢ø ͼ¦Ã¡Ç¢ô ÀðÎõ, ¿ÅÃòÉõ À¾¢ò¾ ¿øº£ á×õ, þÕ¦¾¡¨¼ «ÆÌõ, þ½õ ÓÆó ¾¡Ùõ, ¾¢ÕÅÊ Â¾É¢ø º¢Äõ ¦À¡Ä¢ ÓÆí¸ ¦º¸¸½ ¦º¸¸½ ¦º¸¸½ ¦º¸¸½ ¦Á¡¸¦Á¡¸ ¦Á¡¸¦Á¡¸ ¦Á¡¸¦Á¡¸ ¦Á¡¸¦¸É  ¿¸¿¸ ¿¸¿¸ ¿¸¿¸ ¿¦¸É ÊÌ̽ ÊÌÊÌ, ÊÌ̽ Ê̽ ÃÃÃà ÃÃÃÃ,ÃÃÃà ÃÃÃàââââ ââââ ââââ,âââ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ,ÎÎÎÎ ÎÎÎ¼Ì¼Ì ÊÌÊÌ, ¼íÌ ÊíÌÌÅ¢óРŢóÐ, Á¢§Ä¡ý Å¢óРÓóÐ ÓóÐ,ÓÕ¸§Åû ÓóР±ý鬃 ¬Ùõ ²Ã¸î ¦ºøÅ ! ¨Áó¾ý §ÅñÎõ ÅÃÁ¸¢úóÐ ¯¾×õ Ä¡Ä¡ Ä¡Ä¡ Ä¡Ä¡ §ÅºÓõ Ä£Ä¡ ģġ ģġ Å¢§¿¡¾ý ±ýÚ, ¯ó¾¢Õ Åʨ ¯Õ¾¢¦ÂýÚ ±ñÏõ ±ó¾¨Ä ¨ÅòÐ ¯ý þ¨½ÂÊ ¸¡ì¸! 
 
¸ó¾÷ ºŠÊ ¸Åºõ
 
3 of 7http://www.muthu.org
±ý ¯Â¢÷ìÌ þ¨ÈÅý ¸¡ì¸! ÀýÉ¢Õ Å¢Æ¢Â¡ø À¡Ä¨Éì ¸¡ì¸! «Ê§Âý žÉõ «Æ̧Åø ¸¡ì¸! ¦À¡ÊÒ¨É ¦¿üÈ¢¨Âô ÒÉ¢¾§Åø ¸¡ì¸! ¸¾¢÷§Åø þÃñÎõ ¸ñ½¢¨Éì ¸¡ì¸! Å¢¾¢¦ºÅ¢ þÃñÎõ §ÅÄÅ÷ ¸¡ì¸!  ¿¡º¢¸û þÃñÎõ ¿ø§Åø ¸¡ì¸! §Àº¢Â Å¡ö¾¨Éô ¦ÀÕ¦Åø ¸¡ì¸! ÓôÀòÐ þÕÀø ӨɧÅø ¸¡ì¸! ¦ºôÀ¢Â ¿¡¨Åî ¦ºù§Åø ¸¡ì¸! ¸ýÉõ þÃñÎõ ¸¾¢÷§Åø ¸¡ì¸! ±ý þÇí ¸Øò¨¾ þɢ §Åø ¸¡ì¸! Á¡÷¨À þÃò¿ ÅʧÅø ¸¡ì¸! §ºÃ¢Ç Ó¨ÄÁ¡÷ ¾¢Õ§Åø ¸¡ì¸! ÅʧÅø þÕ§¾¡û ÅÇõ¦Àüì ¸¡ì¸! À¢¼Ã¢¸û þÃñÎõ ¦ÀÕ§Åø ¸¡ì¸! «Æ̼ý ÓШ¸ «Õû§Åø ¸¡ì¸! ÀØ À¾¢É¡Úõ ÀÕ§Åø ¸¡ì¸! ¦ÅüÈ¢§Åø Å¢ü¨È Å¢Çí¸§Å ¸¡ì¸! º¢üÈ¢¨¼ «ÆÌÈî ¦ºù§Åø ¸¡ì¸!  ¿¡ñ ¬õ ¸Â¢ü¨È ¿ù§Åø ¸¡ì¸! ¬ñ ¦ÀñÌÈ¢¸¨Ç «Â¢ø§Åø ¸¡ì¸! À¢ð¼õ þÃñÎõ ¦ÀÕ§Åø ¸¡ì¸! Åð¼ì ̾ò¨¾ Åø§Åø ¸¡ì¸! À¨½ò¦¾¡¨¼ þÃñÎõ ÀÕ§Åø ¸¡ì¸! ¸¨½¸¡ø, ÓÆó¾¡û ¸¾¢÷§Åø ¸¡ì¸!  ³Å¢Ãø «Ê¢¨½ «Õû§Åø ¸¡ì¸! ¨¸¸û þÃñÎõ ¸Õ¨½§Åø ¸¡ì¸! Óí¨¸ þÃñÎõ ÓÃñ§Åø ¸¡ì¸! À¢í¨¸ þÃñÎõ À¢ýÉÅû ¸¡ì¸!  ¿¡Å¢ø, ºÃŠÅ¾¢ ¿øШ½ ¡¸, ¿¡À¢ì ¸ÁÄõ, ¿ù§Åø ¸¡ì¸! ÓôÀ¡ø ¿¡Ê¨Â ӨɧÅø ¸¡ì¸! ±ô¦À¡ØÐõ ±¨É ±¾¢÷§Åø ¸¡ì¸! «Ê§Âý źÉõ «¨º×Ç §¿Ãõ ¸Î¸§Å ÅóÐ, ¸É¸§Åø ¸¡ì¸! ÅÕõÀ¸ø ¾ýÉ¢ø ÅçÅø ¸¡ì¸! «¨Ã þÕû ¾ýÉ¢ø «¨É§Åø ¸¡ì¸! 

Activity (34)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
chidambaram kasi liked this
Vijay Baskar S liked this
Raja Sekaran liked this
Lotustamil liked this
kv_smn liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->