Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
75Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cach Su Dung 1 So Lenh Cad Co Ban

Cach Su Dung 1 So Lenh Cad Co Ban

Ratings:
(0)
|Views: 19,761|Likes:
Published by jimmy_hoang

More info:

Published by: jimmy_hoang on May 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/13/2015

pdf

text

original

 
CH
ƯƠ 
NG IV CÁC K 
Ĩ
THU
T HI
U CH
NH C
Ơ 
B
N
Ð
hi
u ch
nh m
t
đố
i t
ượ 
ng trong b
n v
AutoCAD vi
c
đầ
u tiên là ta ch
 
đị
nh
đố
i t
ượ 
ngnào c
n hi
u ch
nh. AutoCAD tr 
ợ 
giúp cho chúng ta 1 b
ch
 
đị
nh
đố
i t
ượ 
ng (Object SelectionSettings) v
ớ 
i các ph
ươ 
ng pháp khác nhau
đượ 
c AutoCAD ki
m soát.Tr 
ướ 
c khi
đ
i vào hi
u ch
nh
đố
i t
ượ 
ng c
a b
n v
, chúng ta
đ
i sâu vào chi ti
ế
t c
a b
ch
 
đị
nh
đố
i t
ượ 
ng c
a AutoCAD.1-
 
Các ph
ươ 
ng pháp l
ự 
a ch
n
đố
i t
ượ 
ng
Khi th
c hi
n các l
nh hi
u ch
nh (Modify Command) t
i dòng nh
c “Select objects” tach
n
đố
i t
ượ 
ng hi
u ch
nh theo các ph
ươ 
ng pháp khác nhau.Khi dòng nh
c “Select objects” xu
t hi
n thì các s
ợ 
i tóc bi
ế
n m
t ch
còn m
t ô vuông g
i làô ch
n “Pickbox”. Ta dùng ô ch
n này
để
ch
n
đố
i t
ượ 
ng, n
ế
u
đố
i t
ượ 
ng
đượ 
c ch
n thì
đố
it
ượ 
ng này
đượ 
c ch
n thì
đố
i t
ượ 
ng này có d
ng
đườ 
ng
đứ
t.
Để
ế
t thúc vi
c l
a ch
n ho
c b
t
đầ
u th
c hi
n ta
n phím Enter t
i dòng nh
c “Select objects”Các ph
ươ 
ng pháp l
a ch
n
đố
i t
ượ 
ng
1.1
 
Pickbox
: Dùng ô vuông ch
n, m
i l
n ta ch
ch
n
đượ 
c m
t
đố
i t
ượ 
ng. T
i dòng nh
c“Select objects” xu
t hi
n ô vuông, ta kéo ô vuông này giao v
ớ 
i
đố
i t
ượ 
ng c
n ch
n vành
 p phím ch
n.
1.2
 
Auto
: T
i dòng nh
c “Select objects” ta ch
n hai
đ
i
m
để
xác
đị
nh khung c
a s
.-
 
 N
ế
u
đ
i
m
đầ
u tiên bên trái,
đ
i
m th
hai bên ph
i thì nh
ng
đố
i t
ượ 
ng nào n
m trong khung c
as
 
đượ 
c ch
n.-
 
 N
ế
u
đ
i
m
đầ
u tiên bên ph
i và
đ
i
m th
hai bên trái thì nh
ng
đố
i t
ượ 
ng nào n
m trong và giaov
ớ 
i khung c
a s
s
 
đượ 
c ch
n.
1.3
 
Window (W)
: Dùng khung c
a s
 
để
l
a ch
n
đố
i t
ượ 
ng. T
i dòng nh
c “Selectobjects” ta nh
 p W. Ch
n hai
đ
i
m W1 và W2
để
xác
đị
nh khung c
a s
, nh
ng
đố
it
ượ 
ng n
m trong khung c
a s
s
 
đượ 
c ch
n.
1.4
 
Crossing Window (C)
: Dùng c
a s
c
t
để
l
a ch
n
đố
i t
ượ 
ng. T
i dòng nh
c “Selectobjects” ta nh
 p W. Ch
n hai
đ
i
m W1 và W2
để
xác
đị
nh khung c
a s
, nh
ng
đố
it
ượ 
ng n
m trong ho
c giao v
ớ 
i khung c
a s
s
 
đượ 
c ch
n.
1.5
 
Window Polygon (WP)
: Gi
ng nh
ư
Window nh
ư
ng khung c
a s
là m
t
đ
a giác, nh
ng
đố
i t
ượ 
ng n
m trong khung c
a s
s
 
đượ 
c ch
n. Khi
đ
áp WP t
i dòng nh
c “Select objects”s
xu
t hi
n các dòng nh
c sau:First polygon point: Ch
n
đ
i
m th
nh
t P1 c
a Polygon.Specify endpoint of line or [Undo]: Ch
n
đ
i
m cu
i P2 c
a m
t c
nh.Specify endpoint of line or [Undo]: Ch
n
đ
i
m cu
i P3 c
a m
t c
nh ho
c
nEnter 
để
ế
t thúc vi
c l
a ch
n.
1.6
 
Crossing Polygon (CP):
Gi
ng nh
ư
Crossing Window nh
ư
ng khung c
a s
là m
t hình
đ
a giác.
1.7
 
Fence (F)
: L
a ch
n này cho phép t
o môt
đườ 
ng c
t bao g
m nhi
u phân
đ
o
n, nh
ng
đố
i t
ượ 
ng nào giao v
ớ 
i khung c
a s
này s
 
đượ 
c ch
n, khi l
a ch
n F t
i dòng nh
c“Select objects” s
xu
t hi
n các dòng nh
c và ta ch
n các
đ
i
m
đỉ
nh c
a FenceFirst fence point:
Đ
i
m
đầ
u tiên c
a FenceSpecify endpoint of line or [Undo]:
Đ
i
m k 
ế
ti
ế
 p c
a FenceSpecify endpoint of line or [Undo]:
Đ
i
m k 
ế
ti
ế
 p c
a Fence ho
c Enter 
để
ế
tthúc t
o Fence.
1.8
 
Last (L)
: Khi
đ
áp L thì
đố
i t
ượ 
ng nào
đượ 
c t
o b
ở 
i l
nh v
(Draw commands) sau cùngnh
t s
 
đượ 
c ch
n.
 
1.9
 
Previous (P)
: Ch
n l
i các
đố
i t
ượ 
ng
đ
ã ch
n t
i dòng nh
c “Select objects” c
a m
tl
nh hi
u ch
nh ho
c d
ng hình th
c hi
n cu
i cùng nh
t.
1.10
 
All
: T
t c
các
đố
i t
ượ 
ng trên b
n v
hi
n hành s
 
đượ 
c ch
n.
1.11
 
Undo (U)
: Hu
b
 
đố
i t
ượ 
ng v
a ch
n.
1.12
 
Group
: dùng l
a ch
n này
để
g
i l
i các
đố
i t
ượ 
ng
đượ 
c t
o b
ng l
nh Group tr 
ướ 
c
đ
ó. Groups là các nhóm
đố
i t
ượ 
ng
đượ 
c
đặ
t tên. Khi
đ
áp GSelect objects: GEnter group name: Nh
 p tên nhóm các
đố
i t
ượ 
ng
đ
ã
đượ 
c
đặ
t tên.
1.13
 
L
nh Group
: Dùng
để
t
o nhóm các
đố
it
ượ 
ng và sau
đ
ó t
i các dòng nh
c “SelectObjects” s
d
ng Group
để
ch
n l
i các
đố
it
ượ 
ng nàyL
nh Group
đượ 
c th
c hi
n theo trình t
sau:Command: GroupKhi
đ
ó xu
t hi
n h
 p tho
iTa nh
 p tên Group m
ớ 
i vào ô Group Name,sau
đ
ó ch
n nút New. Dòng nh
c xu
t hi
n:
Select objects for grouping
: Ch
n các
đố
it
ượ 
ng nhóm thành Group v
ớ 
i tên ta v
a
đặ
tSau
đ
ó h
 p tho
i xu
t hi
n tr 
ở 
l
i và ta có th
 ti
ế
 p t
c t
o các nhóm m
ớ 
i ho
c nh
n Enter 
để
 
ế
t thúc l
nh
Chú ý:
 
Để
tách m
t ho
c nhi
u
đố
i t
ượ 
ng ra kh
i Group ta th
c hi
n l
i l
nh Group, sau
đ
ó ch
n tên Group và ch
n nút Remove trên khung Change Group. Ch
m các
đố
i t
ượ 
ngc
n tách trên dòng nh
c l
nh và nh
n Enter, OK 
để
ế
t thúc l
nh.1-
 
Các l
nh tr
ợ 
giúp2.1
 
L
nh xoá
đố
i t
ượ 
ng (erase)
L
nh Erase giúp ta xóa nh
ng
đố
i t
ượ 
ng không c
n thi
ế
t hay v
không nh
ư
ý. Sau khi ch
n
đố
i t
ượ 
ng xong ta ch
c
n nh
n phím Enter thì l
nh
đượ 
c th
c hi
n, th
c hi
n l
nh b
ng m
ttrong nh
ng cách sau:
 
*
 
Trên thanh Modify : click vào bi
u t
ượ 
ng*
 
Trên dòng Command : Erase ho
c ECommand:
E
 
 
Select objects
: ch
n
đố
i t
ượ 
ng
để
xóaÐ
ph
c h
i
đố
i t
ượ 
ng
đ
ã b
xóa sau cùng, ta có th
dùng l
nh Undo hay OopsThông th
ườ 
ng sau khi dùng l
nh Erase, ta th
c hi
n l
nh Redraw
để
xoá các d
u “+”(Blipmode) trên hình v
ho
c ph
c h
i l
i các
đố
i t
ượ 
ng b
xoá
2.2
 
Ph
c h
i các
đố
i t
ượ 
ng b
xoá (l
nh Oops)
L
nh Oops giúp ta ph
c h
i l
i các
đố
i t
ượ 
ng
đ
ã b
xóa sau cùng, truy xu
t l
nh b
ng cáccách sau:*
 
Trên dòng Command : Oops
2.3
 
Hu
b
l
nh
đ
ã th
ự 
c hi
n (l
nh Undo, U)
L
nh Undo dùng
để
h
y b
l
n l
ượ 
t các l
nh
đ
ã th
c hi
n tr 
ướ 
c
đ
ó. Truy xu
t l
nh b
ng cáccách sau:
 
*
 
Trên thanh Standard : click vào bi
u t
ượ 
ng*
 
Trên dòng Command : Undo ho
c UCommand:
Undo ho
c U
 
 
Enter the number of operations to undo or [Auto/Control/BEgin/End/Mark/Back]*
 
<number> : nh
 p s
l
n Undo*
 
Auto : n
ế
u là On thì các
đố
i t
ượ 
ng
đượ 
c v
trong m
i l
nh xem nh
ư
là m
t nhóm.Ví d
các
đ
o
n th
ng v
b
ng m
t l
nh Line s
 
đượ 
c h
y b
b
ở 
i m
t l
n Undo*
 
Control : l
a ch
n này
đ
i
u khi
n vi
c th
c hi
n các l
a ch
n c
a l
nh Undo. Khinh
 p C, xu
t hi
n dòng nh
c: Enter an UNDO control option [All/None/One] <All>:Trong
đ
ó:o
 
All : th
c hi
n t
t c
các l
a ch
n c
a l
nh Undoo
 
One : ch
h
y b
m
t l
nh v
a th
c hi
n tr 
ướ 
c
đ
óo
 
 None : không th
th
c hi
n vi
c h
y b
các l
nh c
a AutoCAD*
 
BEgin : dùng l
a ch
n này
đ
ánh d
u l
nh
đầ
u c
a nhóm l
nh, l
nh này ph
i k 
ế
t h
ợ 
 pv
ớ 
i End*
 
End :
ế
t h
ợ 
 p v
ớ 
i BEgin, l
a ch
n này
đ
ánh d
u l
nh cu
i c
a nhóm l
nh và sau
đ
ó ta cóth
xóa b
ở 
i m
t b
ướ 
c th
c hi
n*
 
Mark :
đ
ánh d
u l
nh AutoCAD v
a th
c hi
n mà sau này ta có th
tr 
ở 
v
b
ng l
ach
n Back *
 
Back : h
y b
các l
nh
đ
ã th
c hi
n
đế
n l
n
đ
ánh d
u (Mark) g
n nh
t, n
ế
u không
đ
ánh d
u Mark thì AutoCAD s
xóa t
t c
các l
nh
đ
ã th
c hi
n tr 
ướ 
c
đ
ó
2.4
 
L
nh Redo
L
nh Redo dùng sau l
nh Undo
để
ph
c h
i m
t l
nh v
a h
y tr 
ướ 
c
đ
ó. Truy xu
t l
nh b
ngcác cách sau:*
 
Trên thanh Standard : click vào bi
u t
ượ 
ng*
 
Trên dòng Command : Redo
2.5
 
L
nh RedrawL
nh Redraw dùng
để
xóa các d
u + (g
i là các Blipmode) trên màn hìnhCommand: Redraw ho
c R 1-
 
Các k 
 ĩ 
thu
t hi
u ch
nh
Các l
nh v
(Draw Commands)
đượ 
c s
d
ng
để
t
o các
đố
i t
ượ 
ng m
ớ 
i trong khi
đ
ó cácl
nh hi
u ch
nh (Modify Commands) dùng
để
thay
đổ
i các
đố
i t
ượ 
ng có s
n. Các
đố
i t
ượ 
ng c
nhi
u ch
nh
đượ 
c ch
n t
i dòng nh
c “Select objects”. Chúng ta s
làm quen v
ớ 
i m
t s
l
nh c
ơ 
  b
n
3.1
 
D
ờ 
i các
đố
i t
ượ 
ng (L
nh Move)
L
nh
Move
dùng
để
th
c hi
n phép d
ờ 
i hình m
t hay nhi
u
đố
i t
ượ 
ng t
m
t v
trí hi
n t
i
đế
n m
t v
trí b
t kì trên hình v
 *
 
Trên thanh Modify : click vào bi
u t
ượ 
ng*
 
Trên dòng Command : Move ho
c MCommand:
Move ho
c M
 Select objects: Ch
n
đố
i t
ượ 
ng c
n d
ờ 
iSelect objects: Ti
ế
 p t
c ch
n
đố
i t
ượ 
ng ho
c
n Enter 
để
ế
t thúc l
a ch
n, các
đố
i t
ượ 
ng l
a ch
n có d
ng
đườ 
ng
đứ
t.

Activity (75)

You've already reviewed this. Edit your review.
Hỏa Loong added this note
good
Hỏa Loong liked this
anhtuan_vn0204 added this note
đc
anhtuan_vn0204 liked this
Mai Kim added this note
giao trinh autocad
1 hundred reads
1 thousand reads
Góc Khuất liked this
Phương Nguyễn liked this
Mi Thích Chi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->