P. 1
Dir würde ich auch einen Staubsauger abkaufen

Dir würde ich auch einen Staubsauger abkaufen

Ratings: (0)|Views: 656|Likes:
Mein Buch über mein Konzept als Verkäufer. Bei Lulu kann man es als Paperback und als ebook kaufen: http://www.lulu.com/content/761776
Mein Buch über mein Konzept als Verkäufer. Bei Lulu kann man es als Paperback und als ebook kaufen: http://www.lulu.com/content/761776

More info:

Published by: Wolfgang Lünenbürger-Reidenbach on May 18, 2010
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/25/2012

 
 
6
 Qmeiafga Eõghgoõrahr"_hklhgof`n
Lkr qõrlh k`n fx`nhkghg P|fxopfxahr focfxihgmlhr4
Bk| Ahp`nk`n|hg xgl Ahpzrì`nhghrimearhk`n yhrcfxihg
 
 
?Qmeiafga Eõghgoõrahr"_hklhgof`n
 .aho' 6;9;+ qfr dfnrhefga kb Yhrcfxi  ymg Bhlkhglkhgp|ehkp|xgahg% ohymr hr?::9 kg hkgh Z_"Ikrbf qh`nphe|h' Yhrcfxihg ghgg| hr phkg Ehohgp|nhbf%lfp pk`n ymb irõnhg zmek|kp`nhg Hgaf"ahbhg| õohr lkh Ohrxipfxpokelxga txbZfp|mr xgl lhg Omxehyfrl"Dmxrgfekpbxpokp txb hkahg|ek`nhg Yhrcfxihg xgl txrZ_ tkhn|'Lfp ―@exh|rfkg Bfgkihp|‒ nf| knb lkh Fxahg ahùiigh| iõr lkhAhpzrì`npcxe|xrhg% lkh hr ymrnhr p`nmg hreho| xgl aheho| ‐ fohrgk`n| ohgfgg| nf||h' Hkgkah Thk| pzì|hr% kb Ihorxfr ?::0% nf| hrohamgghg% hkg Oema tx iõnrhg .n||z4--nfe|xgap|xrghg'lh+ xglpk`n bk| Oemap xgl Ahpzrì`nhg% lkh mgekgh p|f||ikglhg% kg|hgpky ohp`nìi|ka|'Nhx|h ehk|h| hr kg Lhx|p`nefgl lhg Ohrhk`n ―Mgekgh @mgyhr"pf|kmgp‒ iõr lkh kgnfohrahiõnr|h qhe|qhk|h Z_"Ikrbf Hlhebfg' Qmeiafga Eõghgoõrahr"_hklhgof`n kp| yhrnhkrf|h| xgl nf| ykhrCkglhr' Hr eho| bk| phkghr Ifbkekh kg Nfboxra'Cmg|fc|4Oema4 n||z4--nfe|xgap|xrghg'lhBfke4 ohrf|xgaJexhghgoxhrahr'lh
 
 
0
Kgnfe|
 \HKE K LKH A_XGLEFAHG''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''8
 
Ohymr hp emp ahn|4 ‗Df% k`n okg Yhrcìxihr&―'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''9
 
H~cxrp4 Qhgg k`n bk`n cxrt ymrp|heehg lfri'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''1
 
 Yhrcìxihr yp' Yhr|rkhopcemg% mlhr4 Qmrxb hp kg lkhphb Ox`n ahn| xgl qmrxb gk`n|'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''';
 
 Fohr qfrxb pfah k`n hkahg|ek`n ‗Yhrcfxihg―='''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''6<
 
Lhr B{|nmp'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''61
 
Qm lkh Ahp`nk`n|hg nhrcmbbhg''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''?:
 
Lkh Ghxh _mbfg|kc''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''?<
 
Bhgp`nhg'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''?1
 
Okelxga'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''?;
 
Ahp`nk`n|hg orfx`nhg Okelxga''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''08
 
 \nhf|hr mlhr4 Yhrcfxihg fep Lfrp|heehglhp Pzkhe''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''09
 
 \nhf|hr nhkÝ| gk`n| @emqghrkh'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''0>
 
Gk`n| gxr kb Ohrxi4 Pheop|"Bfrch|kga''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''<:
 
Lfp ‗Pheop|― kb Bfrch|kga'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''<:
 
Lfp ‗Bfrch|kga― lhp Pheop|'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''<?
 
\HKE KK LKH CÕ_''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''<8
 
 Fg|ktkzf|kmg4 lkh Arxglnfe|xga'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''<9
 
H~cxrp4 Qfp kp| Nfe|xga= .Ifp| pm h|qfp qkh hkgh Lhikgk|kmg+'''''''''''''''''''''''''''<9
 
 Fg|ktkzf|kmg xgl Bfrc|imrp`nxga'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''8:
 
 Fg|ktkzf|kmg4 ‗_mbfg|k` Bfrch|kga―''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''80
 
Hbzf|nkh4 lkh Arxglefah'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''89
 
H~cxrp4 Txpfbbhg iõnehg mlhr Bk|ehkl=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''89
 
Iõnehg nhkÝ| hrehohg''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''8>
 
 Ymb K`n txb Qkr''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''9:
 
Txnùrhg'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''90
 

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->