Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
25Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
In the Darkest Hours

In the Darkest Hours

Ratings: (0)|Views: 1,251|Likes:
Published by Chaiyaporn Sian

More info:

Published by: Chaiyaporn Sian on May 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/01/2010

pdf

text

original

 
1
 
 ในคืนวันอันมืดมิ
 
โดย
 
เกษียร
 
เตชะพีระ
 
แถวรถเกราะขับเคลื ่อนเกลื ่อนถนน
 
แถวทหารชุมพลเดินดาหน
 
กระบอกปนยื ่นยาวจอเขามา
 
เสียงปนแตกน้ ําตาและความตาย
 
ตาคู นี ้ไหวหวั ่นสั ่นสะทาน
 
ตาคู นั ้นแดงฉานโฉดกระหาย
 
ตาคู นี ้ปวดราวและเสียดาย
 
ตาคู นั ้นโหดรายและเลือดเย็
 
ปากถูกปดเอยออนเสียงวอนขอ
 
ปากที ่สั ่งเมินตอความทุกขเข็
 
ปากถูกปดทวงถามตามประเด็
 
ปากที ่สั ่งกลับเห็นเปนวุ นวาย
 
มือหยาบกรานอานทุกขจึงลุกสู 
 
มือกุมปนยื ่นขู ขอกฎหมาย
 
มือหยาบกรานแคนขนจนลืมตาย
 
มือกุมปนสองสายจะเหนี ่ยวไก
.....
 
ไมวาจะเรียกว
 
“ 
กบฏ
”, “ 
สงครามประชาชน
หรื
 
“ 
การลุกขึ ้นสู 
 
ความเปนจริงพื ้นฐานของสิ ่งที ่ กําลังเกิดขึ ้นก็คื
 
พวกเขายอมตาย
 
แตไมยอมใหคุณปกครอง
 
ในภาวะเชนนี ้
 
คุณมีทางเลือกไมมาก
 
หากไมฆาพวกเขาใหตายราบคาบไป
 
ก็ตองปรับการปกครอง ใหรองรับความเรียกรองตองการของพวกเขาบางตามแตจะเจรจาตอรองกันได
 
รุ นพี ่ผู  ผานเหตุการณทํานองนี ้มาหลายครั ้งเคยบอกวาการเมืองไทยกลาวใหถึงที ่สุดแลวก็เปนเรื ่อง แคนี ้
 
คือมีคนหมดความกลั
 
ลุกขึ ้นและบอกวากูไมยอมใหมึงขมเหงรังแกอีกตอไป
 
เอาไงก็เอากั
 
หากผู  ที ่ ลุกขึ ้นมีจํานวนมากพอและเขมแข็งพอจนงัดกันไมลงแล
 
ผู  มีอํานาจก็คอย
 
 
เรียนรู  ที ่จะปรับตั
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 
อดีตการฆาฟนที ่ผานพ
 
บรรจบผลเปนการฆาฟนใหม
 
แผนดินเคยฝงกลบศพปู ใคร
 
ลูกหลานยังคลั ่งไคลใครฆากั
 
คนเคยเชือดเลือดเขียนประวัติศาสตร
 
พลิกหนาใหมยังวาดดวยเลือดนั ่
 
บทเรียนที ่ใครใครรู ไมทั
 
ก็คือชีวิตนั ้นราคาแพง
 
 
2
 
จากตอสู สันติอหิงสา
 
เมื ่อแรงมาก็แรงไปไลยุทธแย
 
จากเลือกตั ้งยุบสภามาเปลี ่ยนแปลง
 
กลายเปนความรุนแรงจลาจล
 
เลือดเขาตาเรารุมจนคลุ มคลั ่
 
สิ ้นสติยับยั ้งยึดเหตุผล
 
ผู ปกครองทองคําขวัญนําชน
 
เกียรติแหงการฆาคนกองกําจาย
.....
 
มีการเคลื ่อนไหวกอการรายตอรัฐบาลอยางตอเนื ่องตั ้งแตกอนเริ ่มการชุมนุมของ
 
นปช
.
รอบลาสุกรณีระเบิดปวนเมืองและการยิงเอ็
 
๗๙
 
นับรอยครั ้งนับแตเดือนกุมภาพันธศกนี ้เปนตนมาจนมีผู  บาดเจ็บล ตายทรัพยสินเสียหายมากมายทําใหมิอาจเขาใจเปนอื ่นไปได
 
โดยเฉพาะเมื ่อการกอการรายดังกลาวเกิดขึ ้ ควบขนานไปกับการชุมนุมของ
 
นปช
.
ก็ยิ ่งทําใหแยกแยะกลุ มกอการรายออกจากการชุมนุมทางการเมือง โดยสงบยากขึ ้
 
การกอการราย
 
(Terrorism)
 
หมายถึ
 
[
การใชหรือขมขู ที ่จะใชความรุนแรง
 
(violence
 
or
 
threats
 
of 
 
violence)
 
+
 
ตอเปาหมายพลเรือน
 
(civilian
 
targets)
 
+
 
ซึ ่งกอใหเกิดความหวาดกลัวสยองขวัญในหมู  สาธารณชนทั ่วไป
 
(fear)
 
+
 
เพื ่อบรรลุเปาหมายทางการเมือง
 
(political
 
ends)]
 
อาจสรุปยอเพื ่อความเขาใจว
 
[T
 
=
 
V+C+F+P]
 
การกอการรายยอมบอนทําลายหลักนิติธรรม
 
(the
 
rule
 
of 
 
law)
 
โดยตรง
 
ไมมีระบอบเสรีประชาธิปไตยใดดําเนินงานการเมืองภายใตเงาคุกคามของการกอการรายได
 
นอกจากนี ้มันยังกอปญหามาก วาเพื ่อตอสู  เอาชนะการกอการราย
 
รัฐจะสามารถผูกมัดจํากัดตัวเองอยู ภายในกรอบของกฎหมายไดหรือไม
?
 
แนนอนวาในทางปฏิบัติ
 
มันเปนเรื ่องยากและมักกอใหเกิดปฏิกิริยาจากฝายรัฐผู  รับผิดชอบดาน ความมั ่นคงในทํานอง
 
“ 
บามาก็บาไป 
 
อยางเชนการอุ  มหาย
,
ทรมานและยิงทิ ้งผู  ตองสงสัยกอการรายจังหวั ชายแดนภาคใตในสมัยรัฐบาลทักษิ
 
หรือการที ่รัฐบาลบุชผู  ลูกเปดไฟเขียวใหซีไอเอและกองทัพอเมริกันใช วิธีลักพาตั
,
ทรมานและลอบสังหารผู  ตองสงสัยกอการรายในประเทศตาง
 
 
เปนต
 
ทวาในทางกลับกั
 
หากรัฐปกปองหลักนิติธรรมจากการกอการรายดวยวิธีการที ่ละเมิดกฎหมายเสี เองเชนนี ้
 
มันจะมิเปนการบอนทําลายหลักนิติธรรมอันเปนเปาประสงคแตแรกของตนเองลงไปละหรื
?
รัฐจะปกปองหลักนิติธรรมดวยการบอนทําลายหลักนิติธรรมไดอยางไร
?
 
3
 
หากรัฐตอสู  ปราบปรามการกอการรายโดยกลุ 
 
(group
 
terrorism)
 
ดวยการที ่เจาหนาที ่ฝายความ มั ่นคงของรั
 
[
ใชความรุนแรงหรือขมขู วาจะใชความรุนแรง
 
(violence
 
or
 
threats
 
of 
 
violence)
 
ต
 
พลเรือน
 
(civilian
 
targets)
 
อันกอใหเกิดความหวาดกลัวทั ่วไปในหมู มวลชน
 
(fear)
 
เพื ่อบรรลุเปาหมาย การเมืองไมวาจะเปนการสลายการชุมนุมหรื
 
“ 
ขอพื ้นที ่คื
 
หรื
 
“ 
กระชับพื ้นที ่
 
(political
 
ends)]
 
ซึ ่งก็คื
 
[V+C+F+P]
 
แล
 
มันจะมิกลายเปนการกอการรายโดยรั
 
(state
 
terrorism)
 
ไปหรื
?
 
และถากระนั ้
 
รัฐตางอะไรในทางศีลธรรมจากกลุ มกอการรายเถื ่อนเหลานั ้นเล
?
 
การลอบสังหารเสธ
.
แดงและการที ่ผู  บาดเจ็บลมตายแทบทั ้งหมดในปฏิบัติการกระชับพื ้นที ่ชุมนุ ราชประสงคของ
 
ศอฉ
.
หลายวันที ่ผานมาลวนเปนพลเรือน
 
ทําใหจําเปนตองตั ้งคําถามเหลานี ้
 
อยาลืมวาขอสรุปของการตอสู  กับการกอการรายในประเทศตาง
 
 
ทั ่วโลกรวมทั ้งประเทศไทยเองใน อดีตก็คือไมสามารถเอาชนะการกอการรายโดยมาตรการความมั ่นคงอยางเดียวได
 
หากตองใชมาตรการทางการเมืองเปนหลักและประกอบดวยมาตรการความมั ่นคงเปนรอง
 
โดยขจัดเงื ่อนไขทางทางการเมืองของการ กอการรายใหหมดสิ ้นไป
 
จนมวลชนที ่เปนฐานรองรับสนับสนุนการกอการรายไมเห็นประโยชนหรือความ จําเปนของการกอการรายอี
 
แลวหันมาเดินหนทางตอสู  ทางการเมืองแบบสันติวิธีแทน
 
จากนี ้จึงจะสามารถ แยกปลา
(
กลุ มกอการราย
)
ออกจากน้ ํ
(
มวลชน
)
และจัดการกับปลา
(
ยุติกลุ มกอการราย
)
ได
 
ผมเห็นวาปฏิบัติการกระชับพื ้นที ่
/
ขอพื ้นที ่คืนที ่ราชประสงคนับแต
 
๑๓
 
.
.
ศกนี ้เปนตนมาสงผล ตรงกันขามกับขางต
 
การสงทหารติดอาวุธสงครามเบาประจํากายและรถเกราะไปตั ้งดานประจัญหนากับผู   ชุมนุมเรือนรอยเรือนพันที ่สวนใหญอยางมากก็มีแคกอนหิ
 
หนังสติ  ๊
 
น็อตเหล็
 
ลูกแก
 
ไม
 
ยางรถยนต
 
ระเบิดเพลิ
 
บั ้งไฟ
 
ประทัดยักษ
 
รถมอเตอรไซค
 
รถแท็กซี ่นั ้
 
ยิ ่งแปลกแยกผู  ชุมนุมจากฝายเจาหนาที ่และรัฐบาลมากขึ ้
 
ยิ ่งเพิ ่มความเกลียดกลัวหวาดระแวงไมไวใจกันระหวางสองฝายมากขึ ้
 
และในทางกลับกันก็ยิ ่งผลักพวกเขาไปแสวงหาความคุ  มกันใตรมกําลังไฟของปนและระเบิดเอ็
 
๗๙
 
ในมือกลุ มกอการรายมากขึ ้
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->