Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
50Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
DEVIZNI KURS

DEVIZNI KURS

Ratings:
(0)
|Views: 4,594|Likes:
Published by Milan Stamenkovic

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Milan Stamenkovic on May 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/21/2013

pdf

text

original

 
2.DEVIZNI KURS2.1. Pojam deviznog kursa
U savremenim uslovima problematika platnog bilansa je neizostavno povezana sapolitikom deviznog kursa. Razlog tome je njihova uzročno-posledična veza, jer jestabilnost na deviznom tržištu usko povezana sa ravnotežom u platnom bilansu. Usistemu fleksibilnih deviznih kurseva više nije moguće napraviti ozbiljnu distinkcijuizmeđu politike deviznog kursa i platnobilansne politike. Stoga možemo reći dadevizni kurs pored platnog bilansa drugi bitan element na osnovu koga sesagledava veza između nacionalne privrede i inostranstva.
Devizni kurs
predstavlja cenu jedne valute izraženu u jedinicama neke drugevalute. Osnovna funkcija deviznog kursa je da obezbedi poređenje cena u zemlji iinostranstvu, odnosno da vrši preračunavanje inostranih cena u nacionalnu valutui obrnuto. Razlike u cenama su osnovni faktor međunarodne razmene i podelerada. U tom smislu, devizni kurs utiče na međunarodnu alokaciju resursa.Ako devizni kurs pokazuje koliko jedinica domaće valute treba izdvojiti za jedinicustrane valute radi se o
direktnom notiranju
(tzv. evropska konvencija). Npr. 1EUR vredi 96 RSD. Obrnuto, ukoliko se posmatra recipročan odnos – koliko stranevalute treba izdvojiti za jedinicu nacionalne valute radi se o
indirektnomnotiranju.
Indirektno notiranje je karakteristično za Veliku Britaniju (tzv.britanska konvencija). Npr. umesto 0,5 GBP (₤) za 1 USD, na menjačkim listama uVelikoj Britaniji je istaknuto 2 USD ($) za 1 GBP (₤).Od deviznog kursa treba razlikovati
devizni (valutni) paritet
koji predstavljazvanno utvrđenu vrednost nacionalnog novca izraženu u nekom šireprihvaćenom denominatoru kao što je npr. zlato, specijalna prava vučenja (
specialdrafts rights, SDR
), neka stabilna strana valuta i dr. Uobičajno je da se deviznikurs kreće oko deviznog pariteta.
Konvertibilna
je svaka valuta koja se relativno lako može zameniti za druguvalutu ili zlato.U vreme čistog zlatnog standarda kada je novac imao pokriće u zlatu, devizni kurs je bio određen kovničkom stopom koja je pokazivala koliko je zlata sadržano u jedinici nacionalnog novca. Devizni kurs se određivao poređenjem sadržaja zlata uvalutama. Devizni kurs je mogao sa se kreće samo u uskim okvirima oko deviznogpariteta u granicama između donje i gornje zlatne tačke koje su predstavljaletačke uvoza i izvoza zlata. Ako bi kurs neke valute porastao iznad gornje zlatnetačke koja tačka predstavlja troškove prenosa zlata, isplativije je da se plaćanjeinostranstvu vrši izvozom zlata nego da se po tom kursu plaća ta valuta.U savremenom dinamičnom okruženju, promene u odnosima valuta su veomačeste.
Rast deviznog kursa
znači da je na tržištu došlo do jačanja vrednostistrane valute jer nakon promene deviznog kursa treba izdvojiti više jedinicadomaće valute za jednu jedinicu strane valute.Prema tome da li se istovremeno primenjuje samo jedan ili više deviznih kursevarazlikuju se:
-
 jedinstveni devizni kursevi i
-
višestruki (diferencijalni) devizni kursevi.
 Jedinstveni devizni kurs
podrazumeva da se za sve ekonomske transakcijeprimenjuje jedan jedinstveni devizni kurs. Drugim rečima, to znači da je cenadeviza jednaka kako za uvoznike tako i za izvoznike, odnosno da se svi privrednisubjekti nalaze u istoj poziciji.
1
 
Višestruki devizni kurs
podrazumeva istovremenu primenu više deviznihkurseva sa različitim rasponima među njima. Poltika diferenciranih kurseva morabiti podržana deviznom kontrolom, a cilj je da se definisanjem različitih deviznihkurseva za različite transakcije podstiče ostvarenje određenih ekonomskih ciljeva.Svakako da dugoročna primena višestrukih deviznih kurseva ima višestrukenegativne posledice koje dovode do pogrešne alokacije resursa.Pošto se na deviznom tržištu nalazi jako veliki broj valuta neophodno jepoštovanje pravila po kome svaka valuta ima istu vrednost na svim inostranimtržištima. Za preračunavanje kursa jedne valute u drugu tako da se ne narušiodnos među valutama koji postoji na različitim deviznim tržištima uvodi se
pravilo ukrštenih deviznih kurseva
.Pravilo ukrštenih deviznih kurseva treba da obezbedi da odnos između dve valutebude isti na svim deviznim tržištima. Drugim rečima, kurs EUR u SAD treba dabude recipročna vrednost kursa USD u Evropi, kurs GBP u SAD je recipročnavrednost kursa USD u Velikoj Britaniji. Iz toga sledi da se odnos između EUR i GBPdobija na osnovu njihovog odnosa prema dolaru.Ilustracija 13: Devizni kurs za USD, EUR i GBPUSDEURGBPSAD11,251,6Evrozona0,8011,28Velika Britanija0,6250,781251Pravilo ukrštenih deviznih kurseva treba da obezbedi da je potpuno svejedno da lise EUR kupuje u SAD-u ili Velikoj Britaniji i da li ih plaćamo u dolarima ili funtama.Posmatrajmo ciklus. Ako 1 USD zamenimo u Evrozoni za 1 EUR, zatim dobijenuvrednost u evrima u Velikoj Britaniji zamenimo za funte i na kraju u SAD-u funteponovo zamenimo za dolare, na kraju ćemo opet dobiti 1 USD.Da bi bilo jednostavnije, posmatrajte prvu kolonu iz gornje tabele (vrednst USD-apo zonama):
za 1 USD dobija se 0,80 EUR;
za 0,80 EUR dobija se 0,625 GBP i
za 0,625 GBP se dobija 1 USD.Do istog rezultata se dolazi množenjem sva tri devizna kursa, pri čemu je:
K EUR/USD, kurs dolara u Evrozoni;
K GBP/EUR, kurs evra u Velikoj Britaniji i
K USD/GBP, kurs funte u SAD-u.K EUR/USD x K GBP/EUR x K USD/GBP = 1odnosno0.80 x 0,78125 x 1,6 = 1Za odnose među deviznim kursevima bitne su sledeće četiri relacije.Prva relacija – kurs evra u dolarima jednak je recipročnoj vrednosti kursa dolara uevrima.K USD/EUR= 1 / K EUR/USD1,25=1 / 0,80Druga relacija – kurs dolara u evrima jednak je kursu funte u evrima puta kursdolara u funtama.K EUR/USD = K EUR/GBP x K GBP/USD
2
 
0,80 = 1,28 x 0,625 Treća relacija - kurs dolara u evrima jednak je kursu dolara u funtama podeljenosa kursom evra u funtama.K EUR/USD = (K GBP/USD) : (K GBP/EUR)0,80 = 0,625 / 0,78125Četvrta relacija - kurs dolara u evrima jednak je kursu funte u evrima podeljeno sakursom funte u dolarima.K EUR/USD = (K EUR/GBP) : (K USD/GBP)0,80 = 1,28 / 1,6Na osnovu poznatih deviznih kurseva mogu se izračunati i neki drugi kursevi. Naprimer, na osnovu poznatih relacija može se izračunati koliki je kurs USD u RSD.Za te svrhe se koristi tzv.
verižni račun
. Postupak izračunavanja putem verižnogračuna je sledeći:
Prvo se ispiše verižni niz, tako što počinjemo sa kursom koji tražimo, azatim se upisuju svi ostali poznati kursevi;
Drugo, pravilo je da se valuta sa kojom završavamo prethodni red upisujena početku narednog reda;
 Treće, valuta sa kojom smo počeli niz se nalazi i na kraju tog niza.XRSD1USD1,6USD1GBP1GBP1,28EUR1EUR70RSDKurs USD u RSD se dobija tako što se proizvod sa desne strane verižnog nizapodeli sa proizvodom leve strane, odnosno:X = (1,28 x 70) : 1,60 = 56Primera radi, pretpostavimo kursu funte 1 GBP = 1,6 USD (0,625 USD = 1 GBP) ikurs evra 1 EUR = 1,25 USD (0,80 EUR = 1 USD). Po pravilu ukrštenih kurseva,kurs evra vredi 1 EUR = 0,78125 GBP, odnosno 1 GBP = 1,28 EUR. Na taj načinsvaka valuta ima istu vrednost na oba inostrana tržišta. Ukoliko ovo pravilo ne bibilo ispoštovano, npr. kada bi funta u Evropskoj uniji vredela 1,20 EUR, tada bi bilokoja kompanija mogla da u Evropskoj uniji da kupi za 1.000.000 evra 833 hiljadafunti i proda ih u Velikoj Britaniji po kursu 1,28 EUR = 1 GBP. Kao rezultat toga,dobila bi 1.066.000 evra, odnosno zaradila bi 66.000 evra. Da nije pravilaukrštenih deviznih kurseva, špekulativni motivi bi došli do izražaja.U praksi postoje izvesna odstupanja od pravila ukrštenih kurseva pre svega jersvako obavljanje devizne tranasakcije podrazumeva i određene troškove. Poredtoga, postoje i razlike između kupovnih i prodajnih kurseva. Iz tog razloga sesvakodnevno putem
devizne arbitraže
vrše konverzije čija se vrednost merimilijardama dolara. Da bi do arbitražnih poslova došlo, neophodno je da dobitakbude veći od troškova koji nastaju konvertovanjem fondova iz jedne u druguvalutu.
Pojmovi:
devizni kursdirektno notiranjeindirektno notiranjepravilo ukrštenih deviznih kurseva
3

Activity (50)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Marina Dukic liked this
urbanlegende liked this
Mila Jankovic liked this
Jelena Mihailovic liked this
lcrnica liked this
hercegovac00 liked this
Indira Hadrovic liked this
Милица Ратковић liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->