Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
13Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kepentingan Ilmu Alat Dalam Menguasai Ilmu Hadith

Kepentingan Ilmu Alat Dalam Menguasai Ilmu Hadith

Ratings: (0)|Views: 660|Likes:
Published by darulkautsar
Rasulullah s.a.w. bersabda, “Sesiapa yang Allah mahukan kebaikan yang besar untuknya dia akan memberinya kefahaman yang mendalam di dalam agama"
Rasulullah s.a.w. bersabda, “Sesiapa yang Allah mahukan kebaikan yang besar untuknya dia akan memberinya kefahaman yang mendalam di dalam agama"

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: darulkautsar on May 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/06/2014

pdf

text

original

 
KEPENTINGAN ILMU ALAT DALAM MENGUASAI ILMU HADITH
Nabi kita Muhammad s.a.w. adalah merupakan semulia-mulia makhluk dansemulia-mulia Rasul yang diutuskan Allah taala ke muka bumi ini. Antarasebab kemulian Nabi s.a.w. keatas sekalian nabi serta rasul adalah kerana al-Quran yang diturunkan Allah taala kepadanya dan juga ilmu hadith yangmerupakan wahyu daripadaNya Yang Esa. Kerana itulah Allah taalamemberikan kemulian dan kebaikan yang banyak kepada umat Nabi s.a.w.berdasarkan kepada sejauh mana mereka mendalami ilmu al-Quran danhadith. Rasulullah s.a.w. bersabda,
ن ْ عَن ِ بْاسٍ ّ عَّأَ لَ وُ رَه ِ  ّ اى ّ صَه ُ  ّ اه ِ ي ْ  َ عَم َ  ّ َ َلَققَن ْ َدْ  ِ ُه ُ  ّ اه ِ بِا ً ي ْ خَه ُ  ْ   ف َ ُِن ِ   ا
 Daripada Ibnu Abbas r.a. bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda, “Sesiapayang Allah mahukan kebaikan yang besar untuknya dia akan memberinyakefahaman yang mendalam di dalam agama”
1
.Di tempat yang lain Baginda s.a.w. bersabda,
ن ْ عَبِأَ ة َ ََأُ    ِ ِ َ ْالََ  َ كِذُلِ وُ  َ ِه ِ  ّ اى ّ صَه ُ  ّ اه ِ ي ْ  َ عَم َ  ّ َ َِ َ جُ رَ َ ُ ُ حَأَ  ٌ بِعَ  ُ خَ ْاَم ٌ ِعَلَ َ َلُ وُ رَه ِ  ّ اى ّ صَه ُ  ّ اه ِ ي ْ  َ عَم َ  ّ َ َ ُ ض ْ َم ِ ِ َ ْاى َ عَ ِ بِ َ ْا ِ ض ْ ف َ كَى َ عَم ْ كُَدْأَ
Daripada Abu Umamah al-Bahili katanya, disebutkan kepada Rasulullahs.a.w. tentang dua orang. Salah satunya adalah ahli ibadat dan seorang lagi
1 Riwayat Bukhari, Muslim, Termizi dan lain-lain
1
 
adalah ahli ilmu lalu Rasulullah s.a.w. bersabda, “Kelebihan ahli ilmu ke atasahli ibadat adalah seperti kelebihanku keatas yang paling rendah darikalangan kamu”
2
.Ini adalah dua contoh dari begitu banyak hadith Rasulullah s.a.w. yangmenyebutkan tentang kelebihan ahli ilmu terutamanya ilmu agama. Untukmemahami ilmu yang ditinggalkan oleh Rasulullah s.a.w. tersebut makasemestinya mempunyai peralatan untuk menguasainya. Kerana itulahsetengah ulama membahagikan ilmu itu kepada dua bahagian. Pertama ilmulmabadi’ iaitu ilmu asas dan kedua ilmu maqasid iaitu ilmu yang dimaksudkanatau yang menjadi matlamat daripada mempelajari ilmu yang pertama.Seseorang itu tidak akan dapat menguasai ilmu yang kedua selagimana diatidak menguasai ilmu pertama. Ini kerana ilmu pertama terutamanya ilmunahu adalah merupakan mukaddimah kepada suatu yang wajib sebagaimanayang disebutkan oleh Ibnu Abdis Salam di akhir kitab Qawa’idnya iaitu,“sesungguhnya menyibukkan diri dengan ilmu nahu yang dapat ditegakkankalamullah dengannya dan kalam Rasulnya s.a.w. adalah merupakanpendahuluan kepada suatu yang wajib, kerana memelihara syariat itu adalahsuatu yang wajib yang mana ianya tidak dapat dielakkan kecuali dengannya(ilmu nahu)”
3
.Ilmu pertama iaitu ilmu mabadi’ adalah ilmu-ilmu asas di dalam ilmu agamayang terdiri daripada ilmu bahasa seperti nahu, saraf, I’rab, balaghah dansebagainya, ilmu ‘aqli seperti mantiq, ilmu usul seperti usul fiqh, usul tafsir,usul hadith dan sebagainya. Manakala ilmu kedua pula iaitu ilmu maqasidadalah ilmu yang merupakan matlamat dari ilmu pertama iaitu ilmu-ilmuyang terdiri dari ilmu tauhid, hukum-hukum, masalah-masalah yangdisimpulkan dari al-Quran dan hadith Rasul. Dan semuanya adalah merujukkepada untuk memahami isi kandungan al-Quran dan hadith. Namun begitubagi orang yang hanyalah mahu menjadikan pembacaan sunnahnabawiyyah, kehidupan bersama khabar-khabar nabawi sebagai pemenuhhari-harinya, sudah menjadi suatu yang mulia dengan adat dan kebiasaan
2 Riwayat Termizi dan Ibnu Majah3 Al-Hadithul Nabawi fi Nahwi Al-‘Arabi, hal.47
2
 
tersebut walaupun tanpa menguasai kedua-dua ilmu tersebut. Tetapi bagiorang yang mahu mengkhususkan dirinya untuk ilmu sunnah nabawiyyah ini,mengeluarkan kesimpulan ataupun fatwa daripada kalam Allah serta Rasulkepada awam, mengajar dan sebagainya sangatlah tercela kalaulah tidakdapat menguasai kedua-dua bidang ilmu tersebut.
1: Kepentingan ilmu alat dan kesan jika tidak menguasainya.
Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, untuk memahami hadith sertaal-quran seseorang itu mestilah mempelajari serta menguasai ilmu-ilmu asasterutamanya berkenaan kaedah bahasa arab. Kerana itu ulama-ulama Islamselalu memperkatakan tentang keperluan dan kepentingan tersebut. Di siniakan dikemukakan sebahagian daripada kata-kata ulama berkenaankepentingan tersebut.1.1: Imam Suyuthi di dalam mukaddimah syarahnya kepada taqrib an-Nawawi selepas memuji-muji Allah taala beliau berkata,Di samping Allah taala telah mengurniakan dengannya ilmu-ilmu kepadaku,seperti tafsir yang dengannya dapat difahami kitab yang maha mulia, ilmu-ilmunya yang telah dibukukan dan aku tidak mendahului dalampenulisannya, feqah yang mana orang yang jahil tentangnya bagaimana dia3

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Toda Azri liked this
s111600 liked this
Mohd Shahril liked this
azrilismail liked this
indepedent70 liked this
ns_2829 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->